آثار کوتاه مدت و بلندمدت مصرف انرژی در بخش صنعت بر نابرابری مناطق شهری و روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده علوم اجتماعی گروه اقتصاد عبدالرحیم هاشمی

2 اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده علوم اجتماعی گروه اقتصاد هاتف حاضری

3 اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده علوم اجتماعی گروه اقتصاد منصور عزتی

چکیده

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر آثار کوتاه مدت و بلندمدت مصرف انرژی در بخش صنعت بر نابرابری بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع غیرآزمایشی می باشد. جامعه آماری اطلاعات و آماری کشور ایران بود که بر اساس نیازمندی‌های مربوط به متغیرهای تحقیق و بر اساس آمار موجود، اطلاعات سال‌های 1361 تا 1395 بعنوان نمونه آماری تحقیق تعیین شد. میزان مصرف انرژی (نفت، گاز، سوخت‌های جامد و برق) در صنایع کشور به‌عنوان متغیر مستقل و اطلاعات مربوط به ضریب جینی، سهم 10% ثروتمندترین به 10% فقیرترین و شاخص متوسط درآمد کل سالانه‌ی ‌یک ‌خانوار شهری/روستایی بعنوان متغیرهای وابسته تحقیق بود . جهت تحلیل فرضیات تحقیق از مدل رگرسیون ARDL در نرم افزار Eviews10 استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در بلند مدت مصرف فراورده‌های نفتی، گاز طبیعی، سوخت‌های جامد در بخش صنعت تاثیر منفی معنادار و مصرف برق در بخش صنعت تاثیر مثبت و معناداری در ضریب جینی دارد. در بلند مدت مصرف سوخت‌های جامد و برق در بخش صنعت تاثیر منفی و معناداری در شاخص سهم 10% ثروتمندترین به 10% فقیرترین دارد. همچنین در بلند مدت تاثیر مصرف فراورده های نفتی و برق تاثیر مثبت معناداری در متوسط درآمد شهری روستایی داشته است. مصرف انرژی در بخش صنعت یک کشور می تواند با افزایش درآمد قشر کارگر و دهک های پایین جامعه به کاهش فقر در کشور کمک نماید و توزیع درآمد را عادلانه سازد. در این زمینه انرژیهای ارزان تاثیر بهتری داشته اما انرژی‌های گران قیمت نتایج متناقضی ارائه نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Short-term and long-term effects of energy consumption in the industrial sector on the inequality of urban and rural areas

نویسندگان [English]

  • Abdulrahim Hashemi dizaj 1
  • hatef hazeri 2
  • mansor ezati 3
1 اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده علوم اجتماعی گروه اقتصاد عبدالرحیم هاشمی
2 اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده علوم اجتماعی گروه اقتصاد هاتف حاضری
3 اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده علوم اجتماعی گروه اقتصاد منصور عزتی
چکیده [English]

Abstract
The goal of the current research was the short-term and long-term effects of energy consumption in the industrial sector on inequality. The present research method is descriptive and non-experimental. The statistical population was Iran's information and statistics, based on the requirements of the research variables and based on the available statistics, the data of the years 1361 to 1395 was determined as the statistical sample of the research. The amount of energy consumption (oil, gas, solid fuels and electricity) in the country's industries was used as an independent variable, and information related to the Gini coefficient, the share of the richest 10% to the poorest 10%, and the average index of the total annual income of an urban/rural household were used as the dependent variables of the research.. ARDL regression model was used in Eviews10 software to analyze research hypotheses. The obtained results showed that in the long term, the consumption of energy in the industrial sector has a significant negative effect, and the consumption of electricity in the industrial sector has a positive and significant effect on the Gini coefficient. In the long term, the consumption of solid fuels and electricity in the industrial sector has a negative and significant effect on the share index of the richest 10% to the poorest 10%. Also, in the long term, the effect of consumption of petroleum products and electricity has had a significant positive effect on the average income of urban and rural areas. Energy consumption in the industrial sector of a country can help to reduce poverty in the country by increasing the income of the working class and the lower deciles of the society and make the distribution of income fair. In this context, cheap energies have had a better effect, but expensive energies have provided contradictory results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poverty
  • income distribution
  • energy consumption
  • industry sector
  • Iran
ابونوری، ا. و آ. خوشکار، 1386. اثر شاخص های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران. مجله تحقیقات اقتصادی. (77): 95-65.
آقایی، م. و م. رضاقلی­زاده، 1395. بررسی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم مصرف انرژی در بخش­های منتخب اقتصادی بر فقر و نابرابری در ایران. پژوهشنامه اقتصاد انرژی اسیران. 5 (19): 51-1.
بابایی فر, رضا. (1401). سنجش کیفیت زندگی در قلمرو بافت ناکارآمد؛ ضرورت برنامه ریزی شهری. جغرافیا و روابط انسانی 5 (2)، 213-223.
دادگر، ی، و ر. نظری، 1390. تحلیل رفاهی سیاست های یارانه ها در اقتصاد ایران. رفاه اجتماعی پاییز. 11 (24): 42-30.
دل انگیران، س.، ا. رضایی، و س. بهاری پور، 1395. تاثیر ساختار صنعتی بر شدت مصرف انرژی در صنایع کارخانه ای ایران. فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی، 2 (3): 138-133.
دهقانی، ع.، س م ح. حسینی، م. فتاحی، و ص. حکمتی فرید، 1396. بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران طی دوره 93-1350 رهیافت رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران. 6 (12): 236-213.
راغفر، ح، 1384. فقر و ساختار قدرت در ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی. 4 (17): 288-249.
عبدی، ک. و م. دانشمند شیرازی، 1392. تاثیر مصرف انرژی های پاک بر رفاه اقتصادی خانوارهای شهری و روستایی در ایران. اولین همایش تخصص محیط زیست، انرژی و صنعت، دانشگاه محیط زیست دانشگاه تهران. 12 آذر.
فطرس، م ح. و ف. شهبازی، 1387. بررسی وضعیت فقر و نابرابری در مناطق شهری و روستایی ایران طی سال های پیش و پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه های نقدی (1391-1381). فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی. 3 (9): 36-7.
فیض پور، م، ع. و ز. سامانپور، 1396. توسعه صنعتی و محرومیت در مناطق ایران. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. 32 (124): 64-51.
قلی زاده، ع، و ز. بیات، 1397. کانال های اثرگذاری مصرف انرژی بر فقر و نابرابری. مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی.  همدان، مهر 1397.
مرتضوی، س ا.، م. الهی، م ع. اسعدی، 1397. تاثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصاد ایران. نظریه های کاربردی اقتصاد. 5 (3): 20-1.
مهرآرا، م.، ص. رضایی برگشایی، و س. حامدی، 1391. تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی ایران؛ رهیافت بیزی. فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی. 2 (3): 101-61.
Barnes, D.F., Peskin, H. and Fitzgerald, K., 2003. The benefits of rural electrification in India: Implications for education, household lighting, and irrigation. Draft paper prepared for South Asia Energy and Infrastructure. Washington, DC: World Bank.
Chontanawat, J., Hunt, L.C. and Pierse, R., 2006. Causality between energy consumption and GDP: evidence from 30 OECD and 78 non-OECD countries (No. 113). Surrey Energy Economics Centre (SEEC), School of Economics, University of Surrey.
Destais, G., Fouquau, J. and Hurlin, C., 2007. Economic development and energy intensity: a panel data analysis. In The Econometrics of Energy Systems (pp. 98-120). Palgrave Macmillan, London.
Dong, X.Y. and Hao, Y., 2018. Would income inequality affect electricity consumption? Evidence from China. Energy, 142, pp.215-227.
Druckman, A. and Jackson, T., 2008. Household energy consumption in the UK: A highly geographically and socio-economically disaggregated model. Energy Policy, 36(8), pp.3177-3192.
Huang, B.N., Hwang, M.J. and Yang, C.W., 2008. Causal relationship between energy consumption and GDP growth revisited: a dynamic panel data approach. Ecological economics, 67(1), pp.41-54.
Jorgenson, A.K., Alekseyko, A. and Giedraitis, V., 2014. Energy consumption, human well-being and economic development in central and eastern European nations: A cautionary tale of sustainability. Energy Policy, 66, pp.419-427.
Khan, F. and Heinecker, P., 2018. Inequality and energy: Revisiting the relationship between disparity of income distribution and energy use from a complex systems perspective. Energy Research & Social Science, 42, pp.184-192.
Kulkarni, V. and Barnes, D.F., 2004. The Impact of Electricity School Participation in Rural Nicaragua. Working Paper, University of Maryland, College Park, MD.
Lee, C.C., 2005. Energy consumption and GDP in developing countries: a cointegrated panel analysis. Energy economics, 27(3), pp.415-427.
Li, K. and Lin, B., 2015. Impacts of urbanization and industrialization on energy consumption/CO2 emissions: does the level of development matter?. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 52, pp.1107-1122.
Malla, S., 2013. Household energy consumption patterns and its environmental implications: Assessment of energy access and poverty in Nepal. Energy policy, 61, pp.990-1002.
Miao, L., 2017. Examining the impact factors of urban residential energy consumption and CO2 emissions in China–Evidence from city-level data. Ecological indicators, 73, pp.29-37.
Murphy, K.M., Shleifer, A. and Vishny, R., 1989. Income distribution, market size, and industrialization. The Quarterly Journal of Economics, 104(3), pp.537-564.
Nguyen, H. H., & Nguyen, N. V. (2019). Factor affecting poverty and policy implication of poverty reduction: A case study for the Khmer ethnic people in Tra Vinh Province, Viet Nam. The Journal of Asian Finance, Economics, and Business, 6(1), 315-319.‏
Quaschning, V., 2016. Understanding renewable energy systems. Routledge.
Rosas-Flores, J.A., Gálvez, D.M. and Zayas, J.L.F., 2010. Inequality in the distribution of expense allocated to the main energy fuels for Mexican households: 1968–2006. Energy Economics, 32(5), pp.960-966.
Sen, A., 1981. Poverty: an ordinal approach to measurement. Econometrica: Journal of the Econometric Society, pp.219-231.
Stern, D.I. and Enflo, K., 2013. Causality between energy and output in the long-run. Energy economics, 39, pp.135-146.
Urban, F.R.M.J., Benders, R.M.J. and Moll, H.C., 2007. Modelling energy systems for developing countries. Energy Policy, 35(6), pp.3473-3482.
World Bank, 2001. Poverty Reduction,Sustainability and Selectivity. Washington D.C: World Bank Energy and Mining sector Board, World Bank Group’s Energy Program.
Yoo, S.H., 2006. The causal relationship between electricity consumption and economic growth in the ASEAN countries. Energy policy, 34(18), pp.3573-3582.
Zhang, C., Cao, X. and Ramaswami, A., 2016. A novel analysis of consumption-based carbon footprints in China: Unpacking the effects of urban settlement and rural-to-urban migration. Global environmental change, 39, pp.285-293.
Zulu, L.C. and Richardson, R.B., 2013. Charcoal, livelihoods, and poverty reduction: Evidence from sub-Saharan Africa. Energy for Sustainable Development, 17(2), pp.127-137.