تاثیر بخش حمل و نقل در رابطه مبادلات انرژی و انتشار CO2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق

2 اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده علوم اجتماعی گروه اقتصاد عبدالرحیم هاشمی

3 اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده علوم اجتماعی گروه اقتصاد رضا اخی جانی

چکیده

فزایش انتشار کربن و گرمایش جهانی که امروزه از مسائل حیاتی جهان به شمار می‌آید و علت افزایش این بخش عظیم این انتشار CO2حاصل از مصرف سوخت های فسیلی بوده و این مصرف ناشی از تجارت سوخت های فسیلی است. در دهه های اخیر کشورهای درحال توسعه و به کشور های توسعه یافته بدنبال برنامه ریزی بهینه و به کار گیری روش های مناسب بودند که نه تنها به اهداف اقتصادی خود دست یابند، بلکه آسیب هایی که به محیط زیست از طریق مصرف انرژی فسیلی وارد می‌شود را به حداقل برسانند. در این بررسی با تمرکز بر کانال های تاثیر گذار تجارت سوخت فسیلی(حمل و نقل و تولید ناخالص داخلی) به بررسی این تاثیرات بر انتشار CO2را در کشور های منتخب درحال توسعه و کشور های توسعه یافته برای سال های 2000-2014 می‌پردازد. روش های اقتصاد سنجی که در این مقاله استفاده شده الگوی رگرسیون خطی چند متغیره که با روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده شده است. نتایج حاصل نشان داد که میزان این تاثیرات تجارت سوخت های فسیلی در کانال مصرف سوخت های فسیلی در بخش حمل نقل و کانال تولید(صنعت)، بر انتشار کربن ارتباط معناداری در کشور های توسعه یافته و کشور های درحال توسعه دارند. انتشار CO2یک مسئله جهانی است موجب گرمایش جهانی شده و در نهایت آسیب هایی که به محیط زیست(تغییرات جوی) وارد می‌سازد و هزینه های غیرقابل پیش بینی را برای کشور های درحال توسعه و هم کشور های توسعه یافته به بار می‌آورد. در ادامه برای جلوگیری از این میزان انتشار نتیجه گیری و توصیه های سیاستی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impacts of Fossil Energy Trade on CO2 Emissions: Examining the Impact Channels of Fossil Energy Trade: Transportation and Gross Domestic Product (GDP) on CO2 Emissions

نویسندگان [English]

  • Hatef Hazeri 1
  • Abdulrahim Hashemi dizaj 2
  • رضا اخی جانی 3
1 MOHAGHEGH UNI
2 اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده علوم اجتماعی گروه اقتصاد عبدالرحیم هاشمی
3 اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده علوم اجتماعی گروه اقتصاد رضا اخی جانی
چکیده [English]

The increase in carbon emissions and global warming, which is a vital issue in the world today, and the reason for the increase in this huge part of CO2 emissions is due to the consumption of fossil fuels, and this consumption is due to the fossil fuel trade. In recent decades, developing countries and developed countries have sought optimal planning and the use of appropriate methods to not only achieve their economic goals, but also the damage done to the environment through the consumption of fossil fuels. Minimize. In this study, focusing on the effective channels of fossil fuel trade (transportation and GDP), it examines these effects on CO2 emissions in selected developing countries and developed countries for the years 2014-2000. The econometric methods used in this paper are multivariate linear regression patterns estimated by the ordinary least squares method. The results showed that the extent of these effects of fossil fuel trade in the fossil fuel consumption channel in the transportation sector and production channel (industry), on carbon emissions have a significant relationship in developed countries and developing countries. CO2 emissions are a global issue, causing global warming and ultimately damaging the environment (climate change) and causing unpredictable costs for both developing and developed countries. The following are policy conclusions and recommendations to prevent this publication

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fossil energy trade
  • CO2 emissions
  • transportation
  • trade attraction model
-  ترابی، تقی ؛ خواجویی‌پور، امین؛  طریقی، سمانه؛ پاکروان، محمدرضا. (1394)، تأثیر مصرف انرژی، رشد اقتصادی و تجارت خارجی برانتشار گازهای گلخانه­ای در ایران، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، صفحات 84-63. 
-  درگاهی، حسن؛ بهرامی، مینا. (1390)، عوامل موثر برانتشار گازهای گل خانه ای در اقتصاد منتخب کشورهای صنعتی و کشور های صادر کننده نفت(اوپک) و توصیه ای سیاستی برای ایران، فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، صفحات99-73.
-  سلیمانی، سعید. (1398)، الگوهای انتشار CO2در 7 اقتصاد منتشر کننده کربن برتر: مورد بخش حمل و نقل. فصلنامه انرژی، دوره 1001، صفحه 168:989.
-  کارگر ده بیدی، نوید؛ قربانیان، عفت؛ بخشوده، محمد. (1399)، مقایسه ی عوامل موثر بر انتشار آلاینده های دی اکسیدکربن و متان در کشورهای گروهD-8، عنوان نشریه اکتشاف و تولید نفت و گاز، مرکز اطلاع رسانی علوم و فناوری  صفحات42-50.
- عارفیان، محمد رضا؛ فرجی دیزجی، سجاد؛ قاسمی، سحر. (1399)، بررسی نقش انرژی تجدید پذیر، انرژی تجدید ناپذیر و رشد اقتصادی بر انتشار کربن، فصلنامه علمی تجارت و اقتصاد نوین، شماره سوم، صفحات 109- 137.
- علی رضا، سید؛ شاه، ندا. (1398)، آزمون فرضیه منحنی کوزنتس زیست محیطی در کشورهای  G7 نقش مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجارت،  فصلنامه علوم محیطی و تحقیقات آلودگی، دوره 27، صفحات 26977- 26965.
- کلانتر زاده، مهسا؛ زندی، فاطمه؛ خضری، محمد؛ صفوی، بیژن. (1400)، اثرات متقابل حمل و نقل، رشد اقتصادی و انتشار دی اکسید کربن در ایران، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره15، صفحات 127- 105.
یوسف نژاد، مسعود، پورعطاکش، مهسا، صدیقی، علی. (1401). سنجش میزان رضایت شهروندان از مدیریت حمل و نقل عمومی (مورد مطالعه: شهر رباط کریم). جغرافیا و روابط انسانی، 5 (2)، 175-195.
-  Bulut U, (2017). The impacts of non-renewable and renewable energy on CO2 emissions in Turkey, Environmental Science and Pollution Research, Volume: 24, Issue: 18, Page: 15416-15426.
- Ang JB (2007) CO2 emissions, energy consumption, and output in France. Energ Policy 35(10):4772–4778.
- Apergis N, Payne JE (2009) CO2 emissions, energy usage, and output in central America. Energ Policy 37(8):3282–3286.
- Apergis, N., & Payne, J. (2009). CO2 emissions, energy usage, and output in central America. Energy Policy., Page: 37: 3282–3286.
- Arouri, A., &Youssef, B., & Mhenni, H. (2012). Energy consumption, Economic Growth and CO2 Emission Middle East and North African Countries, Energy Policy., Page:  45: 126-135.
- Bölük G, MertM (2014). Fossil & renewable energy consumption, GHGs (greenhouse gases) and economic growth: evidence from a panel of EU (European Union) countries. Energy 74(C):439–446.
- Chen Zeng., Lindsay C., Stringer., Tianyu Lv. (2021). The spatial spillover effect    fossil fuel energy trade on CO2 emissions, Appl Energy, Volume 223.
- Dogan E, Seker F (2016). Determinants of CO2 emissions in the European Union: the role of renewable and non-renewable energy Renew Energy., Page:  94:429–439.
- Dogan, E. Seker, F. (2016). The influence of real output, renewable and non-renewable energy, trade and financial development on carbon emissions in the top renewable energy countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews., Page: 60, 1074-1085.
- Emerson Santana de Souza, Fátima de Souza Freire, Josimar Pires, (2018). Determinants of CO2 emissions in the MERCOSUR: the role of economic growth, and renewable and non-renewable energy, Environmental Science and Pollution Research,Volume: 25, Issue: 21, Page: 20769-20781.
- Esso, L. J. & Keho, Y. (2016). Energy consumption, economic growth and carbon emissions: Cointegration and causality evidence from selected African countries, Energy., Page: 114: 492-497.
- Fan JL., Da YB., Wan SL., Zhang M., Cao Z., Wang Y., Zhang X. (2019). Determinants of carbon emissions in ‘Belt and Road initiative ’countries: a production technology perspective. Appl Energy., Page: 239:268e79.
- Farhani S, ShahbazM, (2014). What role of renewable and non-renewable electricity consumption and output is needed to initially mitigate CO2 emissions in MENA region? Renew Sust Energ Rev, Page: 40:80– 90.
- Jebli MB, Youssef SB, Ozturk I (2016). Testing environmental Kuznets curve hypothesis: the role of renewable and non-renewable energy consumption and trade in OECD countries. Ecol Indic., Page:  60:824–831.
- Jiang M. Gao X. Guan Q. Hao X. An F. (2019). The structural roles of sectors and their contributions to global carbon emissions: a complex network perspective. Journal of Cleaner Production., Page: 208:426 e35.
- Kustepeli, Y. & Gulcan, Y. & Akgungor, S. (2012). Transportation infrastructure investment, growth and International trade in Turkey. Appl. Econ, 44 (20): 2619-2629.
- Phang, S. (2003). Strategic development of airport and rail infrastructure: the case of Singapore. Transport Policy, 10, 27-33.
- Pradhan, R.P. & Bagchi, T.P. (2013). Effect of transportation infrastructure on economic growth in India: the VECM approach. Res. Transp. Econ. 38 (1): 139-148.
- Raghuram, G. & Babu, M. R. (1999). Alternate means of financing railways. Vikalpa, 24(1): 13-26.
- Rehermann, F. & Pablo-Romero, M. (2018). Economic growth and transport energy consumption in the Latin American and Caribbean countries. Energy Policy., Page: 122, 518-527.
- Salim RA, Hassan K, Shafiei S (2014). Renewable and non-renewable energy consumption and economic activities: further evidence from OECD countries. Energy Econ., Page:  44:350–360.
- Say, N. & Yucel, M. (2006). Energy consumption and CO2 emissions in Turkey: Empirical analysis and future projection based on an economic growth. Energy Policy, 34:3870–3876.
- Short, J. & Kopp, A. (2005). Transport Infrastructure: investment and planning policy and research aspects. Transport Policy, 12, 360-367.
- Song, Y. & Zhang, M. & Shan, C. (2019). Research on the decoupling trend and mitigation potential of Co2 emissions from China's transport sector. Energy., Page:183, 837-843.
- Wang, E. C. (2002). Public infrastructure and economic growth: a new approach applied to East Asian Economies. Journal of Policy Modelling, 24, 411-435.
- Wang, Y.& Zhang, C.& Lu, A. & Li, L. & He, Y.& ToJo, J. & Zhu, X. (2017). A disaggregated analysis of the environmental Kuznets curve for industrial CO2 emissions in China. Applied Energy., Page:190, 172-180.
- Zhong Z., Jiang L., Zhou P. (2018). Transnational transfer of carbon emissions embodied in trade: characteristics and determinants from a spatial perspective. Energy; Page: 147:858 e75.
 -Liddle, B. & Lung, S. (2013). The long-run causal relationship between transport energy consumption and GDP: evidence from heterogeneous panel methods robust to cross-sectional dependence. Econ. Lett. 121 (3): 524-527.
 -Pradhan, R.P. & Bagchi, T.P. (2013). Effect of transportation infrastructure on economic growth in India: the VECM approach. Res. Transp. Econ. 38 (1): 139-148.