تحلیل کمّی تأثیر تکتونیک و لیتولوژی بر نیمرخ طولی رودخانه ی قلعه چای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ژئومورفولوژی. دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی. دانشگاه تبریز. تبریز. ایران

2 گروه جغرافیا. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه رازی کرمانشاه. کرمانشاه. ایران

چکیده

سیستم های رودخانه ای به مقدار زیادی تحت تأثیر تکتونیک فعّال قرار می گیرند و با استفاده از میزان انحراف آن ها می توان میزان و خصوصیّات فعّالیّت های تکتونیکی اخیر را تعیین نمود. نیمرخ طولی رودخانه ها بوسیله ی لیتولوژی، تجدید فرآیندهای فرسایشی ناشی از تکتونیک و پایین رفتن سطح آب متأثر می گردند. تغییرات دبی، ابعاد بار بستر و مقاومت لیتولوژیکی، ورود شاخه های فرعی و حرکات تکتونیکی در تکامل نیمرخ و تفسیر شکل عمومی نیمرخ طولی اهمیت دارند که می تواند یافته های با ارزشی را در مورد تحول و تغییرات محیط های رودخانه ای در طول زمان در پی داشته باشد. بررسی های نیمرخ طولی رودخانه ها در بسیاری از جنبه های کاربردی مانند مهار سیل، کیفیت و کارایی مخازن سدها، آبخیزداری و ... اهمیت می یابد. پژوهش حاضر، نقش تکتونیک و لیتولوژی در نیمرخ طولی رودخانه ی قلعه چای را مورد بررسی قرار داده است که شامل بخشی از ارتفاعات غربی کوه سهند می باشد. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از شاخص های مورفومتری استفاده شده است که شامل: شاخص شیب طولی رودخانه(SL)، شاخص استاندارد شده SL SL/K))، شاخص تقعر، تجزیه و تحلیل منحنی هیپسومتری و انتگرال هیپسومتری می باشد. بررسی نتایج اندازه گیری شاخص ها نشان می دهد که منطقه از نظر تکتونیکی نسبتا فعال است و مقدار فعّالیّت در بخش های مختلف منطقه متفاوت است؛ بدین معنی که مطابق نتایج همه شاخص ها قسمت پایین دست حوضه فعال تر از سایر بخش هاست و همچنین با بکارگیری شاخص SL و شاخص تقعر و تلاقی سازندهای زمین شناسی با نیمرخ رودخانه، تأثیر لیتولوژی در نیمرخ طولی رودخانه به وضوح مشخص است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Quantitative Analysis of Tectonic and Lithology Effects on Longitudinal Profile of Ghale- Chay River

نویسندگان [English]

 • Masoume Rajabi 1
 • Maryam Ansari 2
1 Department of Geomorphology, Faculty of Geography and Planning, ,Tabriz, Iran
2 Department of Geography, Faculty of Literature and Human Sciences, Razi University of Kermanshah, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

System of Rivers is greatly influenced by active tectonics and rate this effect can be measured by their deviation rate and recent characteristics of tectonic activities. Longitudinal profile of rivers is affected by lithology, renewal processes of erosion which is caused by tectonics and level of groundwater. Changes in flow, bed load and resistance of lithology, tributaries and tectonic movements are important in the development of profiles and interpretation of general form of longitudinal profile.
The longitudinal profile gives valuable information about evolution and environment changes of a river over time. Studying longitudinal profile of the rivers are important in many applied aspect such as flood control, quality and efficiency of reservoirs, watershed, etc. The present study is an analysis of lithology and tectonics in longitudinal profile river of Ghale chay in the western slopes of the Sahand Mountain (Ghale chay basin). Morphometric measurements were used for the aims of the current study. The following indexes are used in this paper; Stream length-gradient index (SL), (SL/K), Concavity index, hypsometric curve analysis and hypsometric integral. Generally, index measurement indicates assessments showed that tectonically the region is relatively active and in various parts the amount of activity is different, that is, all indexes are more active in downstream basin than other parts. Moreover, by using SL and Concavity index and geologic formations throughout profile of the river, it was found that the effect of lithology on longitudinal profile of the river was moderate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Longitudinal profile of the river
 • Tectonics
 • The standardized index (SL/K)
 • Concavity index
 • Basin of Ghale chay
 • بهرامی، شهرام (1393)؛ برآورد حجم مخروط افکنه های واقع در حاشیه طاقدیس دنه خشک و ارتباط آن با تکتونیک، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 29، شماره اول، شماره پیاپی 112، صص 59-72
 • بیاتی خطیبی، مریم، رجبی، معصومه(1385)؛ تحلیل تحول ژئومورفیکی نیمرخ طولی دره­ها در نواحی کوهستانی مطالعه موردی: یازده دره اصلی توده سهند، پژوهش­های جغرافیایی، شماره57، پاییز1385، صص59-43
 • بیاتی خطیبی، مریم(1388)؛ تحلیل اثرات فعالیت های تکتونیکی در نیمرخ طولی رودخانه های حوضه قرنقوچای در دامنه های شرقی سهند، نشریه فضای جغرافیایی، شماره 27، صص 79-113
 • جاودانی, مهناز. (1399). بررسی وضعیت لیتولوژی و مورفولوژی زیرحوضه های کشف رود. جغرافیا و روابط انسانی، 4(2)، 127-141
 • خیام، مقصودی، مختاری کشکی، داوود(1382)؛ ارزیابی عملکرد فعالیت های تکتونیکی بر اساس مورفولوژی مخروط افکنه ها،مورد نمونه: مخروط افکنه های دامنه شمالی میشوداغ، پژوهش جغرافیایی، شماره 44، صص8-10
 • روستایی، شهرام (1373)؛ پژوهشهای ژئومورفولوژی و هیدروژئومورفولوژی در دامنه­ی غربی توده آتشفشانی سهند (حوضه­ی قلعه چای عجبشیر)، پایان نامه کارشناسی ارشد
 • روستایی، شهرام، نیری، هادی(1390)؛ تحلیل کمی تأثیر لیتولوژی و تکتونیک بر پروفیل طولی رودخانه در حوضه­ی آبریز مهاباد، جغرافیا و توسعه، شماره­ی 24، صص 137-153
 • عزتی، مریم، آق آتابای، مریم، رقیمی، مصطفی، شتایی، شعبان (1392)؛ تجزیه و تحلیل برخی از شاخص های ریخت زمین ساختی حوضه شیرین رود، کپه داغ مرکزی، فصلنامه علمی-پژوهشی آمایش جغرافیایی فضا، شماره مسلسل ششم صص 16-1
 • کرمی، فریبا (1388)؛ ارزیابی نسبی فعالیت های تکتونیکی با استفاده از تحلیل های شکل سنجی ، مورد نمونه: حوضه اوجان چای شمال شرق کوهستان سهند ، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ، شماره 35، صص 135-154
 • کریمی، بهروز، شرفی، سیامک، مقصودی، مهران، کریمی، سمیه، سلطانی، شکور(1391)؛ بررسی نقش مورفوتکتونیک در فرسایش و تغییرات نیمرخ طولی رودخانه ها با استفاده از توابع ریاضی، مطالعه­ی موردی: رودخانه­ی الوند در غرب استان کرمانشاه، پژوهش­های فرسایش محیطی، شماره 6، صص 73-95
 • مختاری کشکی، داود (1384)؛ ژئومورفولوژی تکتونیک رویکردی نو در مطالعات علوم زمین، نشریه فضای جغرافیایی، پاییز و زمستان 1384 – شماره 14 صص 83-110
 • مختاری کشکی، داود (1385)؛ کاربرد شاخصهای ریخت سنجی در تعیین میزان فعالیت گسلها مورد نمونه: گسل شمالی میشو، نشریه علوم زمین، سال پانزدهم، شماره 59 صص 70- 83
 • مددی، عقیل، رضایی مقدم، محمدحسین، رجایی، عبدالحمید(1383)؛ تحلیل فعالیت های نئوتکتونیک با استفاده از روشهای ژئومورفولوژی در دامنه های شمال غربی تالش(باغروداغ)، پژوهش های جغرافیایی، شماره 48، صص 123-138
 • نیری، هادی(1389)؛ تحلیل دینامیک و شکل مجرا در حوضه آبریز رودخانه مهاباد، رساله دکتری، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
 • Bhat F. A., Bhat I. M., Hamid Sana, Mohd Iqbal, Akhtar R. Mir(2013); Identification of geomorphic signatures of active tectonics in the West Lidder Watershed, Kashmir Himalayas: Using Remote Sensing and GIS, International Journal of Geomatics and Geosciences, 164-176
 • Bull, WB(2009); Tectonically Active Landscapes, Willy-Blackwell, Oxford.326pp
 • Dehbozorgi, M. Pourkermani, M. Arian, A.A. Matkan, H. Motamedi, A. Hosseiniasl(2010); Quantitative analysis of relative tectonic activity in the Sarvestan area,central Zagros, Iran, Journal Geomorphology, 1-13
 • Figueroa, Andria, M. Jeffrey, R. Knott(2010); Tectonic Geomorphology of the southern Sierra Nevada Mountains (California) : Evidence for uplift and basin formation, Geomorphology 123Pp 34-45
 • Colomboa, , P. Busquetsa, E. Ramosa, J. Verge´sb, D. Ragonac(2000); Quaternary alluvial terraces in an active tectonic regio the San Juan River Valley, Andean Ranges,San Juan Province, Argentina619-623
 • Filip Hartvich (2005); Analysis of the longitudinal profiles of selected rivers in the sumava Mts, southwest Bohemia
 • Guarnier, P., Pirrotta, .(2008); The response of the drainage basins the late Quaternary tectonics in the Sicilian side of the Messina Strait(NE Sicity), Geomorphology, 95,Pp. 260-273
 • Hamdouni, R.E.,Irigaray.C., Fernandez,T., Chacon,J., Keller E.A(2008); Assessment of relativ active tectonic, South west border of the Sierra (South Spain). Geomorphology , in press.
 • Hack, J (1973); Stream profile analysis and stream gradient index, U.S. Geol. Surv. J. Res; l, 421-429
 • Keller and pinter, Edward, A. and Nicholas, P(1996); Active tectonic, Earthquickes, Uplift and Landscape. Prentice Hall Publisher. New, Jeresy. Pp 121-174.
 • Keller, E. and Pinter, N. (2000); Active tectonics:earthquakes, uplift and landscape. New Jersey, Prentice Hall.
 • Keller, A., Pinter, N.(2002); Activ Tectonic, EarthquakeUplift , and Landscap , Prentic Hall , Newjersy                                                                                .
 • Ohmori, h., (1991); Change in the mathematical function type describing the longitudinal profile of a river through an evolutionary process, the journal of geology, Vol.99.
 • Ohmori, h., (1996); Morphology characteristics of longitudinal profile of river in the south island, New Zealand, Bulletin of the depaetment of geography university Tokyo. Vol.23: 1-23
 • Reyaz Ahmad Dar, Shakil Ahmad Romshoo, Rakesh Chandra, Ishtiaq Ahmad(2014); Tectono-geomorphic study of the Karewa Basin of Kashmir Valley, Journal of Asian Earth Sciences143–156
 • Tealor perron and leigh Royden(2012); An integral approach to bedrock river profil analysis, Earth surface process landforms, 38, 570-576
 • Seeber. L and Gornitz.V (1983);River profiles along the Himalayan arc as indicators of active tectonics Tectonophysics, 92 335-367
 • Zavoianu, I.)1985 (;Development in Water Science, 20, Morphometry of Drainage Basins, Elsevier, New York.