راهبری پیاده‌سازی: اصول و ضوابط طراحی و مناسب سازی پیاده‌روی در شهرها و اهمیت آن برای سازگاری با پیاده‌روی در معابر شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف این تحقیق بررسی راهبری پیاده‌سازی: اصول و ضوابط طراحی و مناسب سازی پیاده‌روی در شهرها و اهمیت آن برای سازگاری با پیاده‌روی در معابر شهر می باشد. در این تحقیق، از روش تحقیق توصیفی و کتابخانه ای استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها، از منابع مرجع، مقالات و روش های مورد استفاده در پیاده سازی مناسب پیاده روی در شهرها استفاده شد. سپس با تحلیل و بررسی این منابع، اصول و ضوابط طراحی و مناسب سازی پیاده‌روی در شهرها به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که مناسب سازی پیاده‌روی در شهرها می‌تواند به بهبودی در سطح فعالیت بدنی، کیفیت زندگی شهروندان، کاهش مشکلات مربوط به حمل و نقل و پارکینگ درون شهری، افزایش فضای سبز و کاهش تورم شهری، کاهش آلودگی هوا و ترافیک شهر، بهبود سلامت شهروندان، و بهبود روحیه و سلامت روحی کمک کند. بنابراین، پیاده‌سازی مناسب پیاده‌روی در شهرها برای سازگاری با پیاده‌روی در معابر شهری بسیار اهمیت دارد و بهبودی در کیفیت زندگی شهروندان را به همراه دارد. منظور از مقاله، مزایای پیاده‌روی در شهرها و اینکه چگونه طراحی مناسب پیاده‌روی می‌تواند بهبودی در کیفیت زندگی شهروندان، کاهش مشکلات مربوط به حمل و نقل و پارکینگ درون شهری، افزایش فضای سبز و کاهش تورم شهری، کاهش آلودگی هوا و ترافیک شهر، بهبود سلامت شهروندان، و بهبود روحیه و سلامت روحی کمک کند، را بررسی می‌کند. با توجه به اینکه پیاده‌روی به عنوان یک شیوه حمل و نقل سالم و پایدار در شهرها شناخته می‌شود، طراحی و پیاده‌سازی مناسب پیاده‌روی در شهرها برای رشد و توسعه شهرها بسیار مهم و حیاتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pedestrian Implementation Navigation: Principles and Guidelines for Designing and Adaptation of Pedestrian Walkways in Cities and Its Importance for Compatibility with Pedestrian in Urban Streets

نویسنده [English]

  • niknam niknam
tarbiat-modares university graduate
چکیده [English]

The aim of this research is to investigate the pedestrian implementation navigation: principles and guidelines for designing and adaptation of pedestrian walkways in cities and its importance for compatibility with pedestrian in urban streets. In this research, descriptive and library research methods were used. To collect data, reference sources, articles, and methods used in appropriate implementation of pedestrian walkways in cities were used. Then, by analyzing and studying these resources, principles and guidelines for designing and adaptation of pedestrian walkways in cities were obtained. The results of this research show that the adaptation of pedestrian walkways in cities can lead to improvements in physical activity, quality of life, reduction of transportation and urban parking problems, increase in green space, reduction of urban inflation, reduction of air pollution and urban traffic, improvement of citizens' health, and improvement of mood and mental health. Therefore, appropriate implementation of pedestrian walkways in cities for compatibility with pedestrian in urban streets is very important and leads to improvements in the quality of life of citizens. The purpose of this article is to examine the benefits of pedestrian walkways in cities and how appropriate design of pedestrian walkways can help improve the quality of life of citizens, reduce transportation and urban parking problems, increase green space, reduce urban inflation, reduce air pollution and urban traffic, improve citizens' health, and improve mood and mental health. Given that pedestrian walkways are recognized as a healthy and sustainable mode of transportation in cities, appropriate design and implementation of pedestrian walkways in cities is crucial for the growth and development of cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pedestrianization
  • Urban Design
  • Urban Streets
  • Sustainable city
صفری، علی، و تقی‌زاده، سعید (1393). بررسی تأثیر طراحی محیط پیاده‌روی بر کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی: شهر تهران). فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 28، 1-16.
محمدی، محمدرضا و همکاران. (1398). "اثرات محیط پیاده‌روی بر سلامت روانی در شهرها: مطالعه موردی شهر تهران". مجله مطالعات شهری. ۷ (۲): ۶۷-۸۵.
نصراللهی، مرتضی. ۱۳۹۶. "رویکردهای طراحی پیاده‌روی در شهرهای ایرانی". مجله برنامه‌ریزی و توسعه شهری. ۱۰ (۲۸): ۱۱-۲۱.
مرادی، یوسف و همکاران. ۱۳۹۵. "بررسی تأثیر طراحی مناسب پیاده‌روی بر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران". مجله پژوهش‌های جغرافیای انسانی. ۴۸ (۲): ۲۱۷-۲۳۲.
حجتی، فرشید و همکاران. ۱۳۹۳. "اثرات پیاده‌سازی پیاده‌روهای فرهنگی بر ترجیحات و عادات نقلیه شهروندان در شهر مشهد". فصلنامه مطالعات شهری و منطقه‌ای. ۶ (۲۲): ۱۶-۲۹.
زرین‌کوب، مریم و همکاران. ۱۳۹۹. "طراحی و شبیه‌سازی مدل‌های ترافیک پیاده‌رو در شهرهای ایران". مجله مهندسی عمران و محیط زیست. ۴۹ (۱): ۱۱۷-۱۲۹.
منابع انگلیسی:
Ebrahimzadeh, I., & Gharagozloo, M. (2020). Pedestrian-Friendly Streets: A Review of the Literature on Pedestrian Perceptions and Behavior. Sustainability, 12(16), 6504. doi: 10.3390/su12166504
Rashedi, M., Ahmadi, A., & Mohammadi, J. (2021). Pedestrianization of urban streets for improving the quality of urban life: A review. Journal of Urban Management, 10(1), 118-126. doi: 10.1016/j.jum.2020.12.001
Liao, C. H., & Chen, Y. H. (2021). The impact of the physical environment on pedestrian walking behavior. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(5), 2460. doi: 10.3390/ijerph18052460
Li, W., Li, Y., Li, Y., & Li, Y. (2022). Urban greenways and pedestrian behavior: A review of the literature. Urban Forestry & Urban Greening, 63, 127354. doi: 10.1016/j.ufug.2021.127354
Gao, J., Li, Y., & Zhang, J. (2022). Impact of the built environment on pedestrian behavior in urban areas: A review. Journal of Cleaner Production, 339, 129832. doi: 10.1016/j.jclepro.2021.1298.