معیشت پایدار با رویکرد حفاظت از اراضی کشاورزی با استفاده از سامانه Gis

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا - دانشگاه زنجان

2 دانشیار گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان . زنجان . ایران

3 استادیار گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان . زنجان.ایران

4 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه اورمیه . اورمیه. ایران

چکیده

ازکل محدوده شهر کلوانق مساحتی به میزان 632112 متر مربع به کاربری مسکونی اختصاص دارد که معادل 16/50 درصد از کل محدوده شهر را شامل می شود. با توجه به جمعیت سال 1395 که برابر 7465 نفر برآورد شده، 84 متر مربع به ازاء هر نفر می‌باشد که 34 مترمربع از حداکثر سرانه‌ی مسکونی مصوب برای شهرهای زیر20000 نفر(که برابر60 مترمربع می‌باشد) بیشتر است. مساحت کاربری مسکونی 195912 مترمربع بیشتر از مساحت مطلوب بوده و نشانگر عدم کمبود در زمینه مسکن در شهر کلوانق می‌باشد که با پیش بینی 8718 نفر برای افق سال 1408 تعداد نیاز به واحد مسکونی در وضع موجود برای شهر کلوانق برابر 409 واحد می‌باشد. که با توجه به اینکه در داخل محدوده شهر حدود 29 هکتار زمین بایر و اراضی کوچک مقیاس وجود دارد که 60 درصد این کاربری در طرح پیشنهادی به مسکونی اختصاص خواهد یافت، علنا کمبود مسکن شهر کلوانق در داخل محدوده برطرف می‌گردد؛ ولی نبود شفافیت‌های قانونی و وجود بندها و تبصره‌های مختلف دربارة تغییر کاربری اراضی، مشخص نبودن مسئولیت نظارتی و تصمیم گیری باعث شده است تا توسعه‌ی شهر بیش تر با از بین بردن اراضی کشاورزی صورت گیرد. تحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش ترکیبی می باشد ، در تحقیق حاضر با استفاده از امکاناتی که در تابع FUZZY از نرم افزار IDRISI Kilimanjaro وجود داشت برای استاندارد سازی نقشه‌ها استفاده شد، که با هدف حفاظت از اراضی کشاورزی و باغی خارج از محدوده شهر انجام گرفته است.نتایج بیانگر قابلیتهای سامانه Gis در استفاده از المان‌ها و شاخص‌های برجسته کشوری درپهنه‌بندی مناطق مستعد(بایر) محدوده شهر برای گسترش آتی شهری است تا کمترین آسیب به اراضی کشاورزی و باغی وارد آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sustainable livelihood with the approach of protecting agricultural lands using Gis

نویسندگان [English]

  • mahboob reyhan 1
  • mahsen ahadnejad 2
  • taghii heydari 3
  • mortaza shahbazi 4
1 departmet of geoghrafia- zanjan
2 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Zanjan
3 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Zanjan
4 Department of Geography and Urban Planning, .urmia
چکیده [English]

An area of 632,112 square meters is reserved for residential use, which is equivalent to % 50.16 of the entire area of the city. According to the population of 1395, which is estimated at 7,465 people, it is 84 square meters per person, which is 34 square meters more than the maximum per person approved for cities with less than 20,000 people (which is equal to 60 square meters). The usable residential area of 195,912 square meters is more than the desired area and indicates that there is no deficit of housing in Kalvanaq. With the forecast of 8718 people for the 1408 year, the number of residential units needed in the current situation for the city of Kalvanaq is equal to 409 units. Considering that there are about 29 hectares of cacant and small-scale land within the confine city, of which% 60 of this use will be allocated to housing in the proposed plan, the deficit of housing in the city of Kalvanaq will be solved publicly; But the lack of legal transparency and the existence of various clauses and notes about the change of land use, has caused the development of the city to take place more by destroying agricultural lands. The research is applied in terms of type and in terms of essence and method combined, using the facilities that existed in the FUZZY function of IDRISI Kilimanjaro, it was used to standardize maps, which aims to protect agricultural lands. and a garden has been done outside the confine city. The results show the capabilities of the Gis system in using prominent elements and indicators of the country in zoning the susceptible (arid) areas of the confine city for future urban expansion so as to cause the least damage to agricultural and garden lands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Livelihood
  • sustainable
  • protection
  • agriculture
  • Gis
1- آشفته، آصف؛ غفاری گیلانده، عطا؛ اسفندیاری ،فریبا. (1391). بررسی و تحلیل سناریوهای توسعه کالبدی شهر و پیامدهای مورد انتظار )مطالعه موردی : شهر میاندوآب) . پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری . دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل. (1391).
2- افراخته، حسن؛ حججی پور، محمد؛ گرزین، مریم؛ نجاتی، بهناز. (1392). جایگاه توسعه پایدار کشاورزی در برنامه های توسعه ایران ( مورد : برنامه های پنج ساله پس از انقلاب) . فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان / سال یکم. شماره یکم. بهار 1392.
3- ایزدی ،حسن و صلح جو مصطفی (1396) بررسی علل و پیامدهای شکل گیری خانه‌های دوم در حومه های کلانشهرها، مورد پژوهی: شهر مشهد فصلنامه برنامهریزی منطقهای، سال 8، شمارۀ پیاپی 31 ، پاییز 1397
4- پورشاه آبادی ، رضا؛ امان پور ، سغید ؛ ملکی ، سعید (1398) پیامدهای تبدیل اراضی کشاورزی به باغ ویلاها مطالعه موردی: روستای شهید محمد منتظری شهرستان دزفول ، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا دانشگاه شهید چمران اهواز.
5- پور جعفر، سمیرا؛ فیروزنیا، قدیر، افتخاری ، رکن الدین(1395) . نقش مدیریت اکولوژیکی در حفاظت از اراضی کشاورزی در روستاهای در معرض گسترش خانه های دوم ( شمبرانات).پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی روستایی. دانشگاه پیام نور تهران.بهمن 1395.
6- توکلی بیدگلی ، مجتبی؛ شاطریان ، محسن ؛ کیانی ، صدیقه (1395) ارزیابی پیامدهای گسترش گردشگری خانه های دوم ( نمونه موردی : بخش قمصر). پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و اکوتوریسم . دانشگاه کاشان.شهریور 1395.
7- حسین پور ، زهرا؛ عزیز پور ، فرهاد؛ پریزاد، طاهر(1396). تحلیل اثرات خانه های دوم بر خزش روستایی – مورد : دهستان بابلکنار –بابل. پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی. دانشگاه خوارزمی.شهریور96.
8- جعفری لنگرودی،محمدجعفر (1390).ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست ودوم ، تهران:گنج دانش
9- درگاهی ، الهه ؛ فال سلیمان ، محمود ؛ میکائیلی ، جواد (1394) بررسی پیامدهای زیست محیطی، کالبدی، اقتصادی اجتماعی – خانه های دوم بر توسعه مناطق روستایی (مطالعه موردی بخش گلبهار شهرستان چناران)، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند شهریور 1394.
10- ریحان کلوانق، محبوب. (1391). مدلسازی تناسب اراضی در فرایند برنامه ریزی کاربری زمین با استفاده از مدل؟ what if (پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری). دانشگاه محقق اردبیلی . اردبیل. تابستان1391
11- سلوکی ، مریم؛جلالیان ، عسگر؛رشدی ، محمدیار(1396). تاثیر آلودگی محیط زیست بر منابع غذایی با تاکید بر حق به غذا و امنیت غذایی. پایان نامه کارشناسی  ارشد در رشته حقوق. دانشگاه پام نور تهران.آذر 1396.
12- سیفی آذر موالو، محمد زاده، علی ؛پور علی ، ایمان (1398). تغییر کاربری زمین های شهری و روستایی و بررسی آثار آن، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته فقه و حقوق خصوصی.مهر 1398.
13- ظاهری ، علی اصغر؛محمدی یگانه ، بهروز(1396) بررسی اثرات احداث باغ شهرها در تغییر کاربری اراضی کشاورزی روستایی ، مورد مطالعه : روستاهای شمال قزوین ، تابستان 1396.
14-علیزاد ، میثم (1401) . سنجش رضایمندی شهروندان از فضای سبز شهری و تاثیر آن در مدیریت شهری ) مطالعه موردی : شهر ارومیه (،نشریه جغرافیا و روابط انسانی، بهار 1401 ، دوره 4 ، شماره 4 ، صص 15 - 1
15- قربانی، مهدی؛مهرابی ، علی اکبر؛ثروتی ، محمدرضا، 1389 ، بررسی تغییرات جمعیتی و اثرگذاری های آن بر تغییرات کاربری اراضی مطالعه موردی: منطقه بالا طالقان، نشریه مرتع و آبخیزداری، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 63 ، شماره 1، صفحات 75-88
16- میرعباسی، آفرین ؛ نصوحیان ، رضا(1396) .بررسی و نقد قانون تغییر اراضی کشاورزی به غیر کشاورزی. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق. دانشگاه آزاداسلامی – نراق. زمستان 1395
17- Cepic, Slavica (2017), Contribution of urban gardens to food security in cities. A case study of the city of Kragujevac, Conference: XXV International Conference "ECOLOGICAL TRUTH" Eco-Ist'17At: Bor
18- Cilliers, E. J., Lategan, L., Cilliers, S. S., and Stander, K. (2020). Reflecting on the potential and limitations of urban agriculture as an urban greening tool in South Africa. Front. Sustain. Cities 2:43. doi: 10.3389/frsc.2020.00043
19- FAO, IFAD, UNICEF, WFP, and WHO (2021). The State of Food Security and Nutrition in the World 2021. Transforming Food Systems for Food Security, Improved Nutrition and Affordable Healthy Diets for All. Rome: FAO.
20- Hite, Diane, Brent Sohngen, John Simpson and Josh Templeton (2006). Factors Affecting Land Use Change at the Urban-Rural Interface.Mississippi State University and Ohio State University America.
21- Howe, J., Bohn, K., & Viljoen, A. (2012). Food in time: The history of english open urban space as a European example. In Continuous Productive Urban Landscapes: Designing Urban Agriculture for Sustainable Cities (pp. 95–198). London: Architecture Press.
22- Imbert, D. (2017). Food and the City: Histories of Culture and Cultivation. In D. Imbert (Ed.), Agricultural History (Boston). London: Harvard University Press.
23- Lambin, E.F, M.D.A. Rounsevell, H.J. Geist (2000). Are agricultural landuse models able to predict changes in land-use intensity? Agriculture, Ecosystems and Environment 82 (2000) 321- 331.
24- Longa, Hualou, Gerhard K. Heiligb, Xiubin Lic, Ming Zhang (2007). Socioeconomic development and land-use change: Analysis of rural housing land transition in the Transect of the Yangtse River, China. Land Use Policy 24 (2007) 141-153.
25- Parham, Susan(2016),Food and garden cities in principle and practice; the enternational garden city institiue, https://www.gardencitiesinstitute.com/research/papers.
26- Parham, S. (1992). Gastronomic Strategies for Australian Cities. Urban Futures, 2(2), 1–17.
27- Parham, S. (2005). Designing the gastronomic quarter. Architectural Design, 75(3), 86–95.
28- Parham, S. (2012). Market Place: Food Quarters, Design and Urban Renewal in London. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
29- Pérez, María Rocío(2020), The water footprint of city naturalisation. Evaluation of the water balance of city gardens, Ecological Modelling,Volume 424, 15 May 2020, 109031.
30- Perfecto I, Vandermeer J, Wright A. Nature's matrix: linking agriculture, conservation and food sovereignty. Routledge; 2009 Sep 18.
31- Song,shung; Mioa ShanLimaDaniel RexRichardsbcHugh Tiang WahTana(2022), Utilization of the food provisioning service of urban community gardens: Current status, contributors and their social acceptance in Singapore, Sustainable Cities and Society,Volume 76, January 2022, 103368.
32-Vilar-Compte, M., Burrola-Mendez, S., Lozano-Marrufo, A., Ferre-Eguiluz, I., Flores, D., Gaitan-Rossi, P., et al. (2021). Urban poverty and nutrition challenges associated with accessibility to a healthy diet: a global systematic literature review. Int. J. Equity Health 20:40. doi: 10.1186/s12939-020-01330-0
33- Zhang,Yujia, Jordan P.SmithbDaoqinTongbB.L.Turner (2022), Optimizing the co-benefits of food desert and urban heat mitigation through community garden planning, Landscape and Urban PlanningVolume 226, October 2022.