امکان سنجی استفاده از الگوی انتقال حق توسعه (TDR ) در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا - دانشگاه زنجان

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه اورمیه . اورمیه. ایران

چکیده

چکیده
شهرسازی امروزی با پیروی کورکورانه از الگوی کلیشه‌ای توسعه شهری و بی اعتنا به خصوصیات بومی موجبات ناپایداری شهرها و مناطق اطراف آنها شده و همچنین رشد روزافزون و فزاینده جمعیت شهری در سال‌های اخیر سبب تحمیل و توسعه غیر برنامه ریزانه به شهرها شده است. در این میان بیشترین فشار به اراضی کشاورزی و باغات وارد شده، و به علت ناتوانی طرح‌های شهری، ضعف مدیریت شهری در کنترل بازار زمین، شهر بصورت پراکنده گسترش یافته و با چنگ اندازی به اراضی کشاورزی و محیط زیست حومه شهر بتدریج آنها را زیر ساخت و ساز درآورده و سبب تخریب اراضی کشاورزی شده است. شهر کلوانق واقع در شهرستان هریس نیز مثل تمامی شهرهای ایران از این قاعده مستثنی نبوده است. لذا این تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می‌باشد که با نگرشی انتقادی سعی دارد درکنار صورت بندی و پردازش ابهامات موجود در قوانین صیانت از اراضی کشاورزی و محیط زیست، با شناسایی پهنه‌های مستعد توسعه درداخل محدوده شهر کلوانق، قابلیبت اجرایی روش TDR را جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی خارج از محدوده شهر و حفاظت از آن دربوته آزمون قرار دهد. نتایج حاصله نقشه طبقه بندی شده از مناطق دریافت و انتقال حق توسعه طبق معیارهای کشوری می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility of using the transfer of development right (TDR) model in preventing the change of agricultural land use

نویسندگان [English]

  • mahboob reyhan 1
  • mortaza shahbazi 2
1 departmet of geoghrafia- zanjan
2 Department of Geography and Urban Planning, .urmia
چکیده [English]

Abstract
Today's urbanization by blindly following the stereotyped model of urban development and ignoring local characteristics has caused the instability of cities and their surrounding areas, and the increasing growth of the urban population in recent years has caused unplanned development to cities. In the meantime, the most pressure has been placed on agricultural lands and gardens, and due to the inability of urban plans, the weakness of urban management in controlling the land market, the city has spread sporadically and by grabbing the agricultural lands and the environment of the suburbs, it has gradually undermined them. and it has caused the destruction of agricultural lands. The city of Kalvanaq, located in Heris city, like all the cities of Iran, is not exempted from this rule. Therefore, this research is descriptive and analytical and practical in terms of purpose which, with a critical attitude, is trying to formulate and process the uncertainties in the laws of protection of agricultural lands and the environment, by identifying susceptible areas to development within the boundaries of the city of Kalvanaq, the feasibility of the TDR method to prevent the change of use of agricultural and garden lands outside the boundaries put the city and its protection to the test. The results of the classified map of the areas of receiving and transferring development rights are according to national standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feasibility study
  • TDR
  • protection
  • agricultural lands
- اباذری فومشی، منصور – (1387)، نحوه ی عملی تنظیم و نگارش حقوق و ثبت، تهران: انتشارات خرسندی، چاپ سوم
- اسمعیلی ، فضل الله . متقی ، افشین . وقاری ، مژگان و حسینی امینی ، حسن (1393) ارزیابی مقدماتی پیامدهای طرح با غشهر در رشد فضاهای شهری نمونه موردی : شهریار . فصلنامه جغرافیا . سال دوازدهم . شماره 40 ، بهار1393
- ایزدی ،حسن و صلح جو مصطفی (1396) بررسی علل و پیامدهای شکل گیری خانه‌های دوم در حومه های کلانشهرها، مورد پژوهی: شهر مشهد فصلنامه برنامهریزی منطقهای، سال 8، شمارۀ پیاپی 31 ، پاییز 1397
- بازرگان ، عباس ، سرمد،زهره و حجازی، اله (1376) .روش تحقیق در علوم رفتاری ، تهران : انتشارات آگاه.
- برنای بجد، زهره) (1395)، شناسایی و تحلیل مولفه های موثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی روستایی،مورد مطالعه: شهرستان درمیان،پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی
- پورحسن زاده ،محمد حسین ؛ احمدی ، قادر (1397) امکانسنجی استفاده از روش انتقال حق توسعه ( TDR ) جهت حفاظت از بافت تاریخی شهر ارومیه . پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیاو برنامه ریزی شهری دانشکده معماری، شهرسازی و هنر گروه شهرسازی دانشگاه اورمیه تیرماه، 1397
- پورشاه آبادی ، رضا؛ امان پور ، سغید ؛ ملکی ، سعید (1398) پیامدهای تبدیل اراضی کشاورزی به باغ ویلاها مطالعه موردی: روستای شهید محمد منتظری شهرستان دزفول ، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا دانشگاه شهید چمران اهواز.
- پیغمبردوست، یونس؛ زمانی ، اکبر؛حکیمی ، هادی(1394) ارزیابی وتغییرتحول فضایی کالبدی کاربری وکارکردی تبدیل باغات به ویلا واقع درحوضه استحفاظی شهرمرند طی دوره زمانی 1362 تا 1392 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته ی جغرافیا و برنامه ریزی شهری . دانشگاه تبریز. تابستان 1394
- توکلی بیدگلی ، مجتبی؛ شاطریان ، محسن ؛ کیانی ، صدیقه (1395) ارزیابی پیامدهای گسترش گردشگری خانه های دوم ( نمونه موردی : بخش قمصر). پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و اکوتوریسم . دانشگاه کاشان.شهریور 1395.
- جعفری لنگرودی،محمدجعفر (1390).ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست ودوم ، تهران:گنج دانش
- خوش چهره ، محمد جواد ؛ عنابستانی ، اکبر ؛ شایان ، حمید(1392) پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گردشگری خانه های دوم بر مناطق روستایی)منطقه مورد مطالعه: شهرستان بینالود(پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
- درگاهی ، الهه ؛ فال سلیمان ، محمود ؛ میکائیلی ، جواد (1394) بررسی پیامدهای زیست محیطی، کالبدی، اقتصادی اجتماعی – خانه های دوم بر توسعه مناطق روستایی (مطالعه موردی بخش گلبهار شهرستان چناران)، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند شهریور 1394.
- دهقان ، حوریه و فلسفیان ، آزاده (1397) شناسایی عوامل مؤثر بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی در راستای کشاورزی پایدار مطالعه موردی: شهرستان بستانآباد نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد 28 شماره 1/ بهار 1397
- سیفی آذر موالو، محمد زاده، علی ؛پور علی ، ایمان (1398). تغییر کاربری زمین های شهری و روستایی و بررسی آثار آن، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته فقه و حقوق خصوصی.مهر 1398
- ضیاء توانا، محمد حسن ،قادرمزی،حامد. 1388 ، تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیراشهری در فرایند خزش شهر روستاهای نایسر و . حسن آباد سنندج، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 68 ، ص 135
- ظاهری ، علی اصغر؛محمدی یگانه ، بهروز(1396) بررسی اثرات احداث باغ شهرها در تغییر کاربری اراضی کشاورزی روستایی ، مورد مطالعه : روستاهای شمال قزوین ، تابستان 1396
- عابدی ، رباب؛ قربانی ، رسول ؛ عزیر پور ، ملکه (1389) . تحلیلی بر روند توسعه فیزیکی شهر تبریز و ارائه راهبردهای پایدار سازی آن با تاکید بر شاخصهای زیست محیطی – پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه تبریز.مقاله پایداری شهری
- علیزاد ، میثم (1401) . سنجش رضایمندی شهروندان از فضای سبز شهری و تاثیر آن در مدیریت شهری ) مطالعه موردی : شهر ارومیه (،نشریه جغرافیا و روابط انسانی، بهار 1401 ، دوره 4 ، شماره 4 ، صص 15 - 1
- قصابی ،سایه ؛ معطوف ، مشهودی(1389)، حفاظت از منابع محیط زیست شهری با استفاده از انتقال حق توسعه دارآباد ، زمستان 1389 . پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته  جغرافیا و برنامه ریزی شهری .دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز
- محمد زاده ،شهرام ، صدیقی ،حسن ، پزشکی راد ، غلامرضا . تحلیل پیامدهای تغییر کاربری اراضی زراعی به باغی از دیگاه باغداران در غرب حوضه آبریز دریاچه اورمیه ،1392- فصلنامه تحقیقات و توسعه کشاورزی ایران . دوره 45 ، شماره 4 ، زمستان 1393
- ملکی ، سعید (1387) .تبیین شاخص های پایداری مناطق شهری با رویکرد نتوسعه پایدار در شهر ایلام ، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی شهری . شماره 26
- ملکوتی، محمدرضا(1383). منع تغییر کاربری اراضی – حقوق شهروندی، تهران: معاونت آموزش  قوه قضائیه.
- منصوری رضی ،میثم(1396) ، برنامه ریزی فضایی شهر آمل به منظور حفظ اراضی کشاورزی و باغی با استفاده از مفهوم انتقال حق توسعه TDR) .(پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران
- Egziabher G, Axumite; Diana Lee-Smith, Daniel G. Maxwell, Pyar Ali Memon, Luc J.A. Mougeot, and Camillus J. Sawio (1994), Cities feeding people: an examination of urban agriculture in East Africa. Ottawa, Canada: International Development Research Centre, xiv + 146 p
- Hite, Diane, Brent Sohngen, John Simpson and Josh Templeton (2006). Factors Affecting Land Use Change at the Urban-Rural Interface. Mississippi State University and Ohio State University America.
- Lambin, E.F, M.D.A. Rounsevell, H.J. Geist (2000). Are agricultural landuse
models able to predict changes in land-use intensity? Agriculture, Ecosystems and Environment 82 (2000) 321 331.
- Longa, Hualou, Gerhard K. Heiligb, Xiubin Lic, Ming Zhang (2007). Socioeconomic development and land-use change: Analysis of rural housing land transition in the Transect of the Yangtse River, China. Land Use Policy (2007) 153-141.
-Johnston, R.A. and M.E. Madison (1997). From Landmarks to Landscapes-a review of current practices in the transfer development rights. Journal of the American Planning Association 63: 365-379
- Pruetz, R. (2003). Beyond Takings and Givings, saving natural areas,farmland, and historic landmarks with transfer development rights and density transfer charges. Arje Press, Merina Del Rey,CA.