طراحی مدل مطلوب نظارتی شورای اسلامی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 مدرس و فارع التحصیل دانشگاه محقق اردبیل

3 دانشجوی کارشناسی دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات، علوم اسلامی و حقوق، اردبیل، ایران

10.22034/gahr.2023.383353.1806

چکیده

نظارت مهمترین مساله‌ای است که شورای شهر در زمینه عملکرد شهرداری به آن توجه می‌کند. در همین خصوص هدف اصلی این تحقیق طراحی مدل مطلوب نظارتی شورای اسلامی شهر تهران است. پژوهش پیش‌رو، بلحاظ ماهیت از نوع پژوهش‌های اکتشافی و بلحاظ روش از نوع پژوهش-های کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر اعضاء، مشاورین، کارشناسان، متخصصان و مرتبطان شورای اسلامی شهر تهران است که به دو صورت انتخابی و روش گلوله برفی تعداد 31 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری تحقیق مورد مصاحبه و پرسشگری قرار گرفتند و برای تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده (با توجه به اهداف و ماهیت تحقیق)، از روش تحلیل تفسیری استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از این است که نظارت شورای اسلامی شهر تهران در امورات شهر و شهرداری با چالش‌ها و آسیب‌های جدی روبه‌رو است آسیب‌هایی که در سه دسته فرایندی و رویکری، ساختاری و کارگزاران و یا عاملین نظارت تقسیم‌بندی شده‌اند. در راستای وضعیت موجود (آسیب‌شناسی، قوانین و پتانسیل‌ها) مدل پیشنهادی نظارت شورای اسلامی شهر تهران در چهار سطح (ساختار شورا، عامل-کارگزار، فرایندها-هنجارها و پشتیبان و اجرا) طراحی و تعریف شده است. در مدل طراحی شده، افزایش تعداد اعضای شورای شهر تهران و اصلاح مکانیزم انتخاب آنها؛ طراحی و راه‌اندازی سامانه نظارت شورای شهر تهران و سامانه اخذ نظرات شهروندان؛ بازساخت ستاد سمن‌های شورای اسلامی شهر تهران و نهادهای محلی (ساختار شوراهای محله-ای/شورایاری‌ها)؛ تامین نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده؛ تدوین پیوست‌های نظارتی و شاخص‌های مربوطه؛ ترکیب‌بندی جدید اعضای کمیسیون‌ها؛ بازبینی ساختار و شرح وظایف کمیسیون نظارت و حقوقی شورا؛ تشکیل جلسات شورای اسلامی شهر تهران در مناطق و محلات، پیشنهاد شده است. بسته‌های پیشنهادی مذکور باتوجه به تجربیات و نتایج به‌دست‌آمده اعتبارسنجی شده و الزامات تحقق‌پذیری آن نیز تدوین شده است. همچنان که باتوجه به آسیب‌ها و پتانسیل‌های شناسایی شده، با قوانین موجود مطابقت داشته و قابلیت اجرایی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing The Ideal Supervisory Model of Tehran Islamic Council

نویسندگان [English]

 • arasto yari hesar 1
 • asghar pashazadeh 2
 • fatemah zadvali 3
1 هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
2 Lecturer and graduate of Mohaghegh Ardabil University
3 Bachelor student of Payam Noor University, Faculty of Humanities, Department of Theology, Islamic Sciences and Law, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

monitoring is the most important issue that the city council pays attention to in the field of municipal performance. In this regard, the main goal of this research is to design the optimal supervisory model of the Islamic Council of Tehran. The current research is exploratory research in terms of nature and applied research in terms of method. The statistical population of this research consists of members, consultants, experts, specialists and related people of the Islamic Council of Tehran city, and 31 of them were interviewed and questioned as a statistical sample of the research, in two selective and snowball methods, and for data analysis. The collected data (according to the objectives and nature of the research), the interpretive analysis method was used. The results of the research indicate that the supervision of the Tehran Islamic Council in the affairs of the city and municipality is facing serious challenges and damages, which are divided into three categories: process and approach, structural, and agents or agents of supervision. are grouped in line with the existing situation (pathology, laws and potentials), the proposed supervision model of Tehran Islamic Council has been designed and defined at four levels (council structure, agent-agent, processes-norms and support and implementation). In the designed model, increasing the number of Tehran City Council members and modifying their selection mechanism; Designing and setting up the monitoring system of Tehran City Council and the system for obtaining citizens' opinions; Reconstruction of the NGO headquarters of Tehran Islamic Council and local institutions; supply of specialized and trained manpower; Compilation of regulatory annexes and related indicators; The new composition of commission members; Reviewing the structure and description of the duties of the legal and supervisory commission of the Council.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Optimal Model
 • Supervision
 • Islamic City Council
 • Tehran City
 • اخوان کاظمی، بهرام، (1391)، نظارت در نظام اسلامی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 • آقامحمدی، ابراهیم. (1391). چارچوب تحلیلی ساختار-کارگزار در سیاست خارجی ایران،پژوهشنامه علوم سیاسی، شال ششم، شماره 4، صص 7-40.
 • ایرانی، حسین (1376)، حکایت شوراها، مجله ایران فردا، شماره
 • برگ­پور، ناصر و اسدی، ایرج (1387). نظریه­های مدیریت و حکمروایی شهری، گزارش نهایی طرح پژوهشی، تهران: دانشگاه هنر.
 • حقیقت، سید صادق. (1389). مسئله ساختار/ کارگزار در علوم اجتماعی،روش شناسی علوم انسانی، سال شانزدهم، شماره 64، صص 147-166.
 • رحمیان، بابک و سرمست، بهرام (1394)، بررسی میزان اثربخشی نظارت شورای اسلامی شهر در بهبود عملکرد شهرداری بناب، مطالعات جامعه شناسی، شماره 28، صص 111-130.
 • سالاری، محمد و صفوی سهی، مریم (1396)، نقش نهاد شورای اسلامی شهر در اعتلای حقوق شهروندی (مورد مطالعه: شورای اسلامی شهر تهران)، اقتصاد و مدیریت شهری، شماره 19، صص 113-131.
 • سعیدنیا، اسد (1379). کتاب سبز شهرداری (مدیریت شهرداری) جلد یازدهم، تهران: انتشارات سازمان شهرداری­ها. چاپ اول.
 • شاه­ویردی، شعله (1393) ارزیابی عملکرد شورای شهر در مدیریت شهری مطالعه موردی: شهر سقز، پایان­نامه ارشد، به راهنمایی دکتر اصغر شکرگزار، دانشگاه گیلان.
 • عمید، حسن (1383)، فرهنگ فارسی عمید، چاپ بیست­ونهم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 • عمیدزنجانی، عباسعلی، (1389)، نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، تهران: دانشگاه تهران.
 • گلستان هاشمی، مجید (1399)، حدود صلاحیت و نظارت شورای اسلامی شهر بر شهرداری در نظام حقوقی ایران، پایا­ن­نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق، به راهنمایی دکتر محمد وارسته باز قلعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت.
 • لاریجانی، فقیه (1396)، فرهنگ و حقوق روابط شورا و شهرداری، تهران: انتشارات مجد.
 • مهردانش، گونا و عابدی فرد، لیلا (1400). چالش­های مدیریت شهری وحق شهر در سیاستگذاری و تمرکزگرایی (شهر پاوه)،جغرافیا و روابط انسانی، سال 4 ، شماره 1، صص 145-181.