مروری بر تکامل الگوها و نسل‌های مراکز رشد در پارک‌های علم و فناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

شرکت‌های نوپا و تازه تأسیس، بویژه در سال‌های ابتدایی شروع بکار خود با ریسک‌ها، بحران‌ها، چالش‌ها و مشکلات فراوانی مواجهند که در صورت عدم سازگاری و تاب‌آوری با شرایط، گاهی منجر به ورشکستگی و توقف فعالیت کسب‌وکار آنان خواهد گردید. لذا توجه ویژه و در نظر گرفتن سازوکارهای حمایتی هدفمند و ساختارمند برای این شرکت‌های کوچک در سال‌های ابتدایی، تداوم حیات کاری آن‌ها را تضمین خواهد نمود. در این راستا مراکز رشد به عنوان یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین عناصر شناخته شده که زیرساخت‌های لازم برای فعالیت کسب‌وکارهای نوپا را تا حدود زیادی فراهم می‌نماید. هدف از مطالعه حاضر، مروری بر تاریخچه راه‌اندازی پارک‌های علم و فناوری در دنیا، مراکز رشد، اجزای تشکیل‌دهنده آن‌ و انواع امکانات، تجهیزات و خدماتی است که از طریق این مراکز به شرکت‌های کوچک و متوسط مستقر در پارک‌های علم و فناوری ارائه می‌شود. همچنین، سیر تکاملی الگوها و مدل‌های انکوباسیون مورد بحث قرار گرفته و سپس نسل‌های مختلف مراکز رشد در طی زمان، معرفی و تحلیل شده‌اند. در نهایت، نقش دانشگاه‌ها به عنوان حامیان ارزشمندی برای جوانان سرشار از ایده و خلاقیت مطرح شده و ارائه دروس جدید و موردنیاز بازار کار در حوزه کارآفرینی و کسب‌وکار در رشته‌های مختلف، تأسیس مراکز رشد دانشگاهی با ایجاد هسته‌های کارآفرینی و آموزشِ مهارت‌های عملی در راستای توانمندسازی هرچه بیشتر دانشجویان توصیه شده است. همچنین، رصد و شناخت عمیق مراکز رشد موفق در دنیا، اقدامی اثرگذار برای الگوبرداری، بومی‌سازی و ارتقای روش‌های حمایت از هسته‌های کارآفرین در کشور خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Overview of Evolutionary Models and Generations of Incubators in Science and Technology Parks

نویسندگان [English]

  • Suzan Zandazar 1
  • Mahsa Fatemi 1
  • Kurosh Rezaei-Moghaddam 2
1 Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran,.
2 Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Startup companies face many risks, crises, challenges and problems, especially in the early years of their work, which in case of lack of adaptability and resilience to the conditions, will sometimes lead to bankruptcy and stop their business activities. Therefore, these small companies need a special attention as well as purposeful and structured support mechanisms, in the early years, in order to continue their working life-cycle. In this regard, incubators are known as one of the most important and fundamental elements that provide the necessary infrastructure for the activation of start-up businesses. The main purpose of this study was to review the history of Science and Technology Parks in the world, incubators, their components and the types of facilities, equipment and services that are provided to the SMEs through these centers. Also, the evolutionary models and generations of incubation were discussed as well. Finally, the role of universities as effective supporters for young creative people was discussed and providing new courses regarding entrepreneurship and business based on the market-need, establishing academic incubators at universities and improving practical skills to empower the students were recommended. Also, reviewing and identification of successful incubators worldwide will be an effective action for simulation, developing indigenous models and improve methods of supporting entrepreneurs in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Incubator
  • Science and Technology Park
  • Start-up Company
  • Investment
  • Networking
تابش، ی.، مروتی، م.، و اکبرپور، م. (1394). شناخت دره سیلیکون. تهران: انتشارات دانشگاه شریف، مؤسسه انتشارات علمی.
نعمتی، م. ع. (1391). مؤلفه‌های مؤثر بر مدیریت موفق مراکز رشد علم و فناوری کشور. فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، 5(1)، 165-186.
نصر، ع.، و حاجی‌حسینی، ح.ا. (1396). نقش پارک‌های علم و فناوری در توسعه نوآوری و فناوری. رهیافت، 65، 37-49.
کاشف گنج‌دره‌در، م.، رضائی‌مقدم، ک.، و فاطمی، م. (1401). شناسایی ویژگی‌های کارآفرینانه، عوامل حمایتی و ایستار اعضای شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان کرمان. جغرافیا و روابط انسانی، 4(4)، 399-416.
کشمیری، م. (1397). آیین‌نامه تأسیس و راه‌اندازی پارک علم و فناوری. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. بازیابی شده از:
 
Aernoudt, R. (2004). Incubators: Tool for entrepreneurship. Small Business Economics, 23(2), 127-135.
Al‐Mubaraki, H. M., & Busler, M. (2010). Business incubators models of the USA and UK: A SWOT analysis. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 6(4), 335-354
Ayatse, F. A., Kwahar, N., & Iyortsuun, A. S. (2017). Business incubation process and firm performance: An empirical review. Journal of Global Entrepreneurship Research7(1), 1-17.
Bergek, A., & Norman, C. (2008). Incubator best practice: A framework. Technovation28(1-2), 20-28.
Bollingtoft, A. (2012). The bottom-up business incubator: Leverage to   networking and cooperation practices in a self-generated, entrepreneurial-enabled environment. Technovation, 32(5), 304-315.
Brooks, O. (1986). Economic development through entrepreneurship: Incubators and the incubation process. Economic Development Review, 4(2), 24-29.
Bruneel, J., Ratinho, T., Clarysse, B., & Groen, A. (2012). The Evolution of business incubators: Comparing demand and supply of business incubation services across different incubator generations. Technovation32(2), 110-121.
Campbell, C., Kendrick, R. C., & Samuelson, D. S. (1985). Stalking the latent entrepreneur: Business incubators and economic development. Economic Development Review, 3(2), 43-48.
Cohen, S., & Hochberg, Y. V. (2014). Accelerating startups: The seed accelerator phenomenon. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=2418000 or https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2418000
Dee, N. J., Livesey, F., Gill, D., & Minshall, T. (2011). Incubation for growth-nesta. Research summary. Retrieved from:  https://si-per.eu/siper-wAssets/repository/2011-10.pdf
Hackett, S. M., & Dilts, D. M. (2004). A systematic review of business incubation research. The Journal of Technology Transfer29(1), 55-82.
Hernández, R., & Carrà, G. (2016). A conceptual approach for business incubator interdependencies and sustainable development. Agriculture and Agricultural Science Procedia8, 718-724.
Kemp, P. (2013). The influence of business incubation in developing new enterprises in Australia (Master’s thesis, Edith Cowan University, Australia). Available at: https://ro.ecu.edu.au/theses/864
Lalkaka, R. (2003). Business incubators in developing countries: Characteristics and performance. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 3(1,2), 31-55.
Lish, A. D. (2012). Antecedents of business incubator effectiveness: An exploratory study (Doctoral Dissertation, Nova Southeastern University, Florida).
Mian, S., Lamine, W., & Fayolle, A. (2016). Technology business incubation: An overview of the state of knowledge. Technovation, 50, 1-12.
Onyx, J., & Bullen, P. (2000). Measuring social capital in five communities. The journal of applied behavioral science36(1), 23-42.‏
Pauwels, C., Clarysse, B., Wright, M., & Van Hove, J. (2016). Understanding a new generation incubation model: The accelerator. Technovation50, 13-24.
Phan, P. H., Siegel, D. S., & Wright, M. (2005). Science parks and incubators: Observations, synthesis and future research. Journal of Business Venturing20(2), 165-182.
Soetanto, D. P., & Jack, S. L. (2013). Business incubators and the networks of technology-based firms. The Journal of Technology Transfer38(4), 432-453.
Theodorakopoulos, N., Kakabadse, N. K., & McGowan, C. (2014). What matters in business incubation? A literature review and a suggestion for situated theorising. Journal of Small business and Enterprise Development, 21(4), 602-622.
Torun, M., Peconick, L., Sobreiro, V., Kimura, H., & Pique, J. (2018). Assessing business incubation: A review on benchmarking. International Journal of Innovation Studies2(3), 91-100.‏
Wiggins, J., & Gibson, D. V. (2003). Overview of  US incubators and the case of the Austin technology incubator. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management3(1-2), 56-66.