نقش اقتصاد گردشگری در توسعه پایدار (شهرستان سرعین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق

2 دانشجوی دکتری گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

امروزه گردشگری به عنوان یک امر اقتصادی بیان می‌شود.شهر سرعین از جاذبه گردشگری برخوردار است که دارای توانمندی در سطح ملی و بین المللی می‌باشد.شهر سرعین دارای اقتصادی نوپا و در حال رشد می باشد که صنعت گردشگری بهترین گزینه جهت رشد و توسعه اقتصادی این شهر می‌باشد. هدف از این مقاله بررسی نقش اقتصاد گردشگری در توسعه پایدار شهرستان سرعین استان اردبیل می‌باشد. در این پژوهش از دو مدل ژئوتوریستی هادزیک و بریلها استفاده گردیده‌است. درمدل هادزیک با شناسایی و بررسی مولفه‌ها وتهیه پرسشنامه از کارشناسان و گردشگران نتایج حاصل می‌گردد و در روش بریلها ارزش‌های علمی، گردشگری و آموزشی روش ارزیابی محوطه‌های تنوع زمینی و محاسبه مجموع امتیازات به بررسی این مناطق پرداخته شده‌است.نتایج حاصله نشان می‌دهد در مدل هادزیک منطقه حاضر با مجموع امتیاز 68/4 درارزش علمی، مولفه تنوع در اشکال ژئومورفولوژیکی و مولفه رویدادهای فرهنگی خاص بامجموع امتیاز 54/4 در بین ارزش ازاد دارای بیشترین امتیاز می‌باشد. و درمدل بریلها ژئوسایت سرعین با مجموع امتیاز 270 در ارزش گردشگری روش ارزیابی محوطه‌ی‌های تنوع زمینی دارای پتانسیل گردشگری در منطقه می‌باشد و قدرت جذب گردشگر را داراست. بسیاری از برنامه‌ریزان توسعه نیز از صنعت گردشگری به‌عنوان رکن اصلی و مهم پایداری یاد می‌کنند و به بیانی ارتباط گردشگری با برنامه‌ریزی می‌تواند نقش بخصوصی در توسعه شهری و روستایی ایفا می‌کند. در شهر سرعین با وجود پتانسیل‌های گردشگری بدست‌آمده نتایج تحقیق حاکی از این است که گسترش پتانسیل‌های گردشگری در شهر سرعین باعث افزایش اشتغال می‌شود، همچنین باعث توسعه پایدار شهری می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of tourism economy in sustainable development (Sarain city)

نویسندگان [English]

  • Hatef Hazeri 1
  • Behrouz nezafat taklhe 2
1 MOHAGHEGH UNI
2 PhD Student in Natural Geography Department, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Today tourism is expressed as an economic matter. Sareen city has the attraction of tourism, which has capabilities at the national and international levels. The city of Sareen has a nascent and growing economy, and the tourism industry is the best option for the economic growth and development of this city. The purpose of this article is to investigate the role of tourism economy in the sustainable development of Sarein city of Ardabil province. In this research, two geotourism models, Hadzik and Berylha, have been used. In Hadzik's model, the results are obtained by identifying and examining the components and preparing a questionnaire from experts and tourists, and in Braille's method, scientific, tourism and educational values, the method of evaluating land diversity areas and calculating the total points of these areas are investigated. The results show In Hadzik's model, the current region with a total score of 4.68 in scientific value, the component of diversity in geomorphological forms and the component of special cultural events with a total score of 4.54 has the highest score among free values. And in the Braille model, the Sareen geosite with a total of 270 points in the tourism value of the land diversity site evaluation method has tourism potential in the region and has the power to attract tourists. . Many development planners also refer to the tourism industry as the main and important pillar of sustainability, and in other words, the relationship between tourism and planning can play a special role in urban and rural development. In the city of Sarein, despite the obtained tourism potentials, the results of the research indicate that the expansion of tourism potentials in the city of Sarein will increase employment and also cause sustainable urban development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economy
  • tourism
  • sustainable development
  • dynamic model
  • Braille model
منابع
ابراهیم پور، حبیب، نعمتی، ولی، نظافت تکله، بهروز. (۱۴۰۱) بررسی توانمندی های ژئوتوریستی استان اردبیل با استفاده از مدکوبالیکوا و مدل فیولت (مطالعه موردی نیر سرعین نمین)، جغرافیا و روابط انسانی، دوره 5، شماره 4.
اسفندیاری درآباد، فریبا ؛ نظافت تکله، بهروز؛ شهبازی شرفه، زهرا ،(1401). مدل‌سازی نوین گردشگری برای تداوم فعالیت کسب و کارهای بخش توریسم در شرایط کرونا ویروس (مطالعه موردی: شهر توریستی سرعین) جغرافیا و روابط انسانی، شماره3 صص15-1
اسفندیاری درآباد، فریبا ؛ نظافت تکله، بهروز؛ شهبازی شرفه، زهرا ،(1401 بررسی و ارزیابی تاثیرگذاری مخاطرات بر توسعه توریسم (مطالعه موردی: شهرستان مشکین‌شهر) جغرافیا و روابط انسانی، شماره3 صص 204-184
ثروتی، محمدرضا و کزازی الهام (۱۳۸۵) تحلیل عوامل مؤثر بر گردشگری در روستای گنبرف با استفاده از مدل راهبریSWOT کنفرانس سلامت تبریز، فصلنامه علمی پژوهشی فضای جغرافیایی دوره6
حدادی‌نیا، سمیه. دانه‌کار، افشین. (۱۳۹۱). اولویت‌بندی شاخص‌های طبیعت‌گردی در اکوسیستم‌های بیابانی و نیمه‌بیابانی با روش دلفی، جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای، شماره ۳ ، صص ۲۹- ۱۷.
رضوانی، علی اصغر،(1398). جغرافیا و صنعت توریسم (رشته جغرافیا) انتشارات دانشگاه پیام نور
رنجبر، محسن، (۱۳۸۸). قابلیت‌های ژئوتوریستی تنگ زینگان صالح‌آباد شهرستان مهران، فصلنامۀ چشم‌انداز جغرافیایی، سال چهارم،شماره ۹ ، صص ۱۰۱- ۸۱.
زندی،ابتهال ؛ جهانیان، منوچهر(1389) گردشگری حامی فقرا،سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
شریف زاده، ابوالقاسم، مراد نژاد، همایون. (۱۳۸۱) توسعه پایدار و گردشگری روستایی مکان نشر نامشخص: ماهنامه اقتصادی جهاد ۱۳۸۱ ص ۴۷-۶۱ جلد ۲۵۰،۲۵۱
صفاری، امیر؛ قنواتی، عزت اله ا؛ صمیمی‌پور، خدیجه. (۱۳۹۱). شناسایی پهنه‌های مستعد توسعۀ اکوتوریسم در شهرستان کازرون، نشریۀ تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال دوازدهم، شمارۀ ۲۶ ،صص ۱۶۰- ۱۴۷.
طاهرخانی، محمد، جهان تیغمند، سمیه، سلیمی سبحان، محمدرضا. )1399( ،اولویتبندی توان­های زمین- گردشگری ژئوسایت­ها (مطالعه موردی: الموت قزوین)، جغرافیا فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیایی ایران(، سال18 شماره ،64 .106)
طاهری، کبری، حسینی، آناهیتا، امیری، امیر(1401) بررسی صنعت گردشگری درکشورهای درحال توسعه (نمونه موردی مغولستان). جغرافیا و روابط انسانی, 5(1)، 3
عادینی، موسی، همتی، طاهر، نظافت تکله، بهروز، خیاطی، آیلار. (1401). ارزیابی توانمندی­های توسعه گردشگری پایدار ژئومورفوسایت­ها با استفاده از مدل کومانسکو و مدل پائوولووا (مطالعه موردی: مسیر توریستی سبلان تا گردنه حیران). فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری، 11(44)
عابدینی، موسی، همتی، طاهر، نظافت تکله، بهروز، خیاطی، آیلار. (1401). ارزیابی توانمندی­های توسعه گردشگری پایدار ژئومورفوسایت­ها با استفاده از مدل کومانسکو و مدل پائوولووا (مطالعه موردی: مسیر توریستی سبلان تا گردنه حیران). فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری، 11(44)
قنبری، ایوالفضل؛ حجازی، میراسداله ا؛ قنبری، محمد. (۱۳۹۲). ارزیابی توانمندی زمین‌گردشگری مکان‌های ژئومورفولوژیکی موجود در روستای کندوان، مسکن و محیط روستا، شماره ۱۴۱- ۱۱۹- ۱۰۹.
مختاری، داود، (1394)، اهمیت نقشه­های زمین پیمایی در مدیریت مکان­های ژئومورفیکی ایران، (مطالعه موردی: گردنه پیام)، نشریه علمی – پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی، سال 16 ،شماره ،37 .151-172
مقصودی، مهران؛ شمسی‌پور، علی ا؛ نوربخش، سیده فاطمه. (۱۳۹۰). پتانسیل‌سنجی مناطق بهینۀ توسعۀ ژئومورفوتوریسم منطقۀ مرنجاب در جنوب دریاچۀ نمک، پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، شمارۀ۷۷، صص۱۹-۱ .
مقیمی، ابراهیم، زارع احمد آباد، محسن، مختاری، داود. (1401)، ارزیابی توانمندی اشکال ژئومورفولوژیک حاصل از فعالیت گسل تبریز در توسعه ژئوتوریسم با استفاده از روش پانیزا، سیاستگذاری شهری و منطقهای، دوره ،1 شماره ،1
مقیمی، ابراهیم؛ رحیمی هرآبادی، سعید؛ هدائی آرانی، مجتبی؛ علیزاده، محمد؛ اروجی حسن ، (۱۳۹۱). ژئومورفوتوریسم و قابلیت‌سنجی ژئومورفوسایت‌های جاده‌ای با بهره‌گیری از روش پریرا (مطالعۀ موردی؛ آزادراه قم - کاشان)، نشریۀ تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال دوازدهم، شمارۀ ۲۷، صص ۱۸۴-۱۶۳.
نظافت تکله، بهروز؛ اسفندیاری درآباد، فریبا ،شهبازی شرفه، زهرا ،(1401). مدل‌سازی نوین گردشگری برای تداوم فعالیت کسب و کارهای بخش توریسم در شرایط کرونا ویروس (مطالعه موردی: شهر توریستی سرعین) جغرافیا و روابط انسانی، شماره3 صص15-1
نعمتی، ولی؛ نظافت تکله، بهروز، (1402). ارزیابی و تحلیل رقابت‌پذیری ژئوتوریسمی شهرستان نیر با استفاده مدل پاوولوا، جغرافیا و روابط انسانی، شماره4 صص109-86
نوحه گر، احمد، حسین زاده محمد­­ مهدی و  پیراسته اسما ،(۱۳۸۸) ارزیابی قابلیتهای طبیعت گری جزیره قشم با بهره گیری از مدل مدیریت استراتژیSWOT نشریه جغرافیا و توسعه
یمانی، مجتبی؛ عظیمی‌راد، صمد؛ باقری، سجاد. (۱۳۹۱). بررسی قابلیت‌های ژئوتوریسمی ژئومورفوسایت‌های منطقۀ سیمره، جغرافیا و پایداری محیطی، شمارۀ ۲-۸۸-۶۹
 
Aldowaisan, T.A., & Gaffer L.R. (1999). Business Process reengineering and approach for process maping, omega, (5) 27. - Edwards, C. (2211).
Buttler, R.W. (1980) ‘the concept of a tourist area cycle of evolution: implications for management of resources’, 2010 The Canadian Geographer, 24(1):5–12.
Haigh, Matthew (2020) Cultural tourism policy in developing regions: The case of Sarawak Malaysia Tourism Management: 1-13.
Hall, C.M. and David, B.W. (2009). Sustainable tourism futures, Routledge11-Schianetz, K., et al., 2007, Concepts and Tools for Comprehensive Sustainability Assessments.
Harrison, C. (1991) "Country side Recreation in a changing societ, London: TMS. Partnership.
Interior Design: a Critical Introduction, Berg Oxford, New York, PP.1-2
Jafari, Jafar. 2000. Encyclopedia of Tourism. s.l.: Routledge, 2000
Jones, W. (2008), Keeping Found Things Found: The study and practice of Personal Information Management, Morgan Kaufmann Publishers, Burlington.
Kang, M & Moscardo, G. (2006), "Exploring cross- cultural differences in attitudes towards responsible tourist behavior: A comparison of Korean, British and Australian tourists", Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol, 11(4).
Knowd,. L. (2001) "Rural Tourism: Panacea and Paradox, School of Environment and Agriculture", university of Western Sydney.
Miyaki, M. (2008), "Tourism and the local business community in small cities and towns: a qualitative study of the Blackstone Valley, Rhode Island", Thesis of Master, Boston University.
Moscardo, G., & Pearce, P. (1999), Mindful visitors: Heritage and tourism, Annals of Tourism Research, Vol. 26 (2).
Nowacki, Marek. Kowalczyk Aniot, Joanna. Krolikowska, Królikowska. Pstrocka, Małgorzata. and Awedyk, Matylda (2018) Strategic Planning for sustainable Tourism Development in Poland sustainable Development and world Ecology: 562-567.
Oliver, T., & Jenkins T. (2003), Sustaining rural landscapes: the role of integrated tourism, Landscape Research, Vol. 28 (3).
Pearce, D w and Atkinson, G D.,(1995), Capital theory and the Measurement of  Sustainable Development, An Indicator of Weak Sustainability, Ecological Economicd, No8, pp 103-108.
Ross K. DowlingReceived: 11 January 2010 Accepted: 18 October 2010Springer-Verlag
Saarinen, Jarkko. 2006. Traditions of Sustainability in Tourism Studies. s.l.: Annals of Tourism Research, 2006. pp. 1121-1140. Vol. 33.