کارآفرینی روستایی در محمودآباد خدابنده(زنجان): چشم اندازها و چالش ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده برنامه ریزی وعلوم محیطی،دانشگاه تبریز، تبریز، ایران،

2 دانشگاه تبریز

چکیده

کارآفرینی فرآیند ایجاد، معرفی و راه اندازی یک استارتاپ، مانند یک محصول، سیستم یا کسب و کار است. کارآفرینی در سطح روستا که می تواند در زمینه های مختلف مانند تجارت، صنعت، کشاورزی رخ دهد و به عنوان یک عامل قوی برای توسعه اقتصادی عمل می کند، تعریف می شود. کارآفرینی به عنوان وسیله ای برای بهبود کیفیت زندگی برای افراد، خانواده ها و جوامع و حفظ اقتصاد و محیط زیست سالم است. با در نظر گرفتن اهمیت نقش کارآفرینی در روستاها، پژوهش حاضر سعی دارد بر مطالعه چشم اندازها و چالش های پیش روی کارآفرینی روستایی در محمودآباد تمرکز کند. برای دستیابی به نتیجه از روش شناسی توصیفی-تحلیلی و منابع کتابخانه ای و اسنادی مورد استفاده قرار گرفت و یک مرور ادبیاتی گسترده در موضوعات و زمینه های مربوطه انجام شد. نتایج نشان داد که کارآفرینی در توسعه روستایی نقش بسیار موثری به مانند بالا رفتن سطح رفاه، کاهش فقر، توسعه اشتغالزایی و... دارد و این روستا پتانسیل و قابلیت های کارآفرینی دارد اما میزان توسعه کارآفرینی در آن پایین است. چالش هایی به مانند روند دریافت اعتبارات از بانک ها، کمبود منابع مالی، زیرساخت ارتباطات و حمل و نقل، مشکلات اقتصادی و بازاریابی، چالش های تکنولوژیکی، سطح پایین آموزش مورد شناسایی قرار گرفته و در پایان نیز پیشنهاداتی به منظور رفع چالش ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Rural entrepreneurship in Mahmoud Abad Khodabande (Zanjan)

نویسندگان [English]

  • Aboulghasem Taghizadfanid 1
  • Hosseinreza SHahbazi 2
1 Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Environmental Sciences and Planning , University of Tabriz, Tabriz, Iran,
2 Tabriz University
چکیده [English]

Entrepreneurship is the process of creating, introducing and launching a startup, such as a product, system or business. Entrepreneurship at the village level, which can occur in various fields such as trade, industry, agriculture, and acts as a strong factor for economic development, is defined. Entrepreneurship is a means to improve the quality of life for individuals, families and communities and to maintain a healthy economy and environment. Considering the importance of the role of entrepreneurship in villages, the present research tries to focus on studying the prospects and challenges facing rural entrepreneurship in Mahmoud Abad.
In order to reach the result, descriptive-analytical methodology and library and documentary sources were used, and a wide literature review was carried out in relevant subjects and fields. The results showed that entrepreneurship has a very effective role in rural development, such as raising the welfare level, reducing poverty, developing employment, etc., and this village has entrepreneurial potential and capabilities, but the level of entrepreneurship development is low. Challenges such as the process of receiving credits from banks, lack of financial resources, communication and transportation infrastructure, economic and marketing problems, technological challenges, low level of education have been identified and at the end, suggestions have been made to solve the challenges. Is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • entrepreneurship
  • rural entrepreneurship
  • Mahmoudabad Khodabande (Zanjan)
آقایاری هیر؛ محسن. (1401)،جزوه کلاسی منتشر نشده درس تبیین نظریه های جغرافیای برنامه ریزی روستایی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز.
ارمغان، سیمین.(1396)، چالش ها و چشم اندازهای نقش کارآفرینی در توسعه روستایی ایران(مورد مطالعه؛ روستاهای باغشهر)، فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا(برنامه ریزی منطقه ای)، 8(1)، 192 – 173.
پترین، تی.(1831)، کارآفرینی به منزله یک نیروی اقتصادی در توسعه روستایی، ترجمه حمیدرضا زرنگار، جهاد، 68-75.
 جمینی، داود ؛ جمشیدی علیرضا.( 1400)، مدل سازی عوامل مؤثر بر توسعة شاخص های کارآفرینی در مناطق روستایی ایران نمونة پژوهش: منطقة اورامانات، استان کرمانشاه؛ فصلنامه علمی برنامه ریزی فضایی، 11(3)، 94-73.
خانی، فضیله، قدیری معصوم، مجتبی، ملکان، احمد. (1392)، تاثیر مولفه سرمایه اجتماعی بر ارتقـای توسـعه روسـتایی ، مطالعـه مـوردی :دهستان گودین، شهرستان کنگاور، جغرافیا( فصلنامه بین المللی انجمن جغرافیای ایران)، دوره جدید، 11(83)، 133 -152.
دادور خانی، فضیله.(1385)، توسعه روستایی و چالشهای اقتصادی زنان، پژوهشهای جغرافیایی ،شماره52.
رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، سجاسی قیداری، حمدالله. (1389)، توسعة روستایی با تأکید بر کارآفرینی، نشر سمت، چاپ 1، تهران،  196.
شهبازی، حسین رضا و صلاحی اصفهانی، گیتی. (1401)، ارزیابی عملکرد دهیاران بر روند مدیریت روستایی در قلمرو کوچ نشینان(مورد مطالعه: دهستان خرارود شهرستان خدابنده)، دوفصلنامه(نشریه) علمی مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان، 2(1)، 98-83.
شهبازی، حسین رضا و موسوی محمودآبادی،سیده بهاره. (1400)، جغرافیای محمودآباد خدابنده، قلم مهر.
شهبازی، حسین رضا. (1399)، جامعه شناسی روستایی با نگاهی بر محمودآباد، قلم مهر.
ملاشاهی، غلام عباس، تبریزی دخت فرد،الناز. (1393) اهمیت کارآفرینی و نقش آن در توسعه جواع روستایی، فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ، 12(44).
کریمی، سعید. (1393)، کارآفرینی روستایی: چالش ها و فرصت ها، نشریه کارآفرینی در کشاورزی،1(3)، پاییز،118-101.
محمدی یگانه، بهروز؛ عینالی جمشید؛ بیگدلی، اعظم. (1395)، نقش کارآفرینی در توسعه مناطق روستایی با تأکید بر گردشگری(مورد: دهستان حصار ولیعصر- شهرستان آوج)، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای،6(12)، بهار، 193- 203.
مرکز آمار ایران.( 1395 (، نتایج سرشماری نفوس و مسکن ایران، تهران.
ناظم تقوی، علی؛ صفری، آرش.( 1389)، توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی(مالری، هند، چین ،آمریکا)، دانشگاه جامع علمی کاربردی، جهاد دانشگاهی مشهد. 
Sampath Kumar  Lakshminarayana K(2022)  Major Opportunities and Challenges of Rural Entrepreneurs in Chikkaballapur District. SPECIALUSIS UGDYMAS / SPECIAL EDUCATION. 1 (43).
Laukkanen, M. (2003), Exploring academic entrepreneurship: drivers and tensions of universitybased business, Journal of small Business and Enterprise Development, V.10, N.4. 
Derek Gregory. Ron Johnston, Geraldine Pratt, Michael Watts, Sarah Whatmore, (2009), The Dictionary of Human Geography, Edition 5, Publisher, Wiley.  
Petrin, T. (1994). Entrepreneurship as an economic force in rural development. 7 Faul Reu International Rural Development, 8-14 September, Herrsching, Germany.
Drucker, P.( 1985). Innovation and entrepreneurship. NY: Harper, Collins Publisher.
Fry, F.( 1993). Entrepreneuship: A Planning Approach. Englewood Cliffs NJ: Prentice–Hall.