واکاوی تأثیرات ناشی از بحران کووید- 19 بر صنعت گردشگری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گردشگری، مجتمع آموزش عالی بم

2 'گروه گردشگری، مجتمع آموزش عالی بم

10.22034/gahr.2023.419699.1957

چکیده

علیرغم اینکه گردشگری با یک روند رو به رشد و مثبت در جهان روبرو بود و پیشرفت اقتصادی قابل توجهی در مقاصد گردشگری ایجاد کرده است ، این پیشرفت با بروز برخی از بحران ها و وقایع منفی مختل شده است. بحران هایی نظیر سیل، زلزله، شیوع بیماری های پاندمیک ، تهدیدی بی سابقه در صنعت گردشگری هستند که بر تصمیم سفر گردشگران اثرگذارند و موجب کاهش قابل توجه تقاضای گردشگری می شوند.
پژوهش حاضر سعی دارد اثرات چالش برانگیز ناشی از کووید-19 بر صنعت گردشگری کشور ایران را مورد بررسی قرار دهد و سناریوهایی را در راستای رفتار گردشگر پس از عبور از این بحران و کنش‌ واکنش متصدیان امر گردشگری در دوران پساکرونا و در افق 1405 ارائه دهد. روش انجام پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی و پیمایشی با استفاده از روش تحلیل محتوا ، روش دلفی و سناریونویسی صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد کووید-19 تأثیرات مخرب و جبران ناپذیری بر صنعت گردشگری ایران و تصمیم سفر گردشگران داخلی و خارجی و درک آنان از وضعیت موجود دارد و در نهایت 3سناریوی طلایی، سیاه و سفید و بحرانی در قبال آینده گردشگری ایران در افق 1405 مطرح گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effects of the Covid-19 crisis on the Iran tourism industry

نویسندگان [English]

  • Leila Jalalabadi 1
  • Fahime Mousavi 2
1 Tourism Department, Bam Higher Education Complex
2 Tourism Department , Higher Education Complex of Bam, Bam, Iran.
چکیده [English]

Despite the fact that tourism was facing a growing and positive trend in the world and has made significant economic progress in tourist destinations, this progress has been hampered by the incidence of some crises and negative events. Crises such as floods, earthquakes, pandemic outbreaks are an unprecedented threat to the tourism industry.
The present study tries to investigate the challenging effects of COVID-19 on Iran's tourism industry and to present scenarios for tourism behavior after passing through this crisis and the action of tourism operators in the post-Corona era and in the horizon of 1405. The research method was descriptive-analytical and survey using content analysis, Delphi method and scenario writing. The results show that COVID-19 has devastating and irreparable effects on Iran's tourism industry and the decision to travel domestic and foreign tourists and their understanding of the current situation and finally, three scenarios of golden, black and white and critical towards the future of tourism in Iran were proposed in the horizon of 1405.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism industry
  • COVID-19
  • crisis
  • scenario writing
- جوان امانی, ودود، اکبری, حمید. (1400). بررسی وضعیت رقابت پذیری گردشگری ایران در دوران کرونا با استفاده از روش تحلیل ساختاری (جامعه میزبان: ساکنین شهر رامسر). فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری, 10(39), 35-52. 
- سوگندی, فاطمه­(1402). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری روستایی با تمرکز به نقش ویروس کرونا (مطالعه موردی روستای بوژان شهرستان نیشابور). راهبردهای توسعه روستایی, 10(1).
 -مسائلی, ارشک, رضایی, ناصر, درفشی, خه بات, باسخا, مهدی. (1400). اثرات همه گیری کرونا بر اشتغال نیروی کار در صنایع مرتبط با گردشگری ایران. مطالعات مدیریت گردشگری, 16(56).
- یاوری گهر، فاطمه، منصوری مؤید، فرشته (1396). مدیریت بحران در صنعت گردشگری، فصلنامه مدیریت گردشگری، سال دوازدهم، شماره40، زمستان 1396، صفحات 40-21.
 -Bassil, C., Saleh, A. S., & Anwar, S. (2017). Terrorism and tourism demand: a case study of Lebanon, Turkey and Israel. Current Issues in Tourism, 22(1), 50–70. https://doi.org/10.1080/ 13683500.2017.1397609.
-Carlsson-Szlezak, P., Reeves, M., & Swartz, P. (2020). Understanding the economic shock of coronavirus. Harvard Business Review, Accessed 29 March 2020 at: https://hbr.org/2020/03/understanding-the-economic-shock-of-coronavirus.
-Cavlek, N.(2002) Tour operators and destination safety. Annals of Tourism Research. 478–496.
-Donaldson, R., & Ferreira, S. (2009). (Re-)creating Urban Destination Image: Opinions of Foreign Visitors to South Africa on Safety and Security? Urban Forum, 20(1), 1-18. doi: 10.1007/s12132-009-9053-1.
-Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2020). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19". Journal of Sustainable Tourism, pp. 1-20.
Hao, C. Y & Xuan, L. C. (2020).Malaysia Airports in Managing the Impacts of Covid-19: An Analysis.
-Hirsh L (2020) Travel industry could lose $24 billion as coronavirus cripples tourism from outside US. CNBC. https://www.cnbc.com/2020/03/11/coronavirus-travel-industry-could-lose-24-billion-in-tourism-from-outside-us.html [Accessed on 22.04.2020].
-Jonas, A, Mansfeld, Y., Paz, S., & Potasman, I. (2011). Determinants of health risk perception among low-risk-taking tourists traveling to developing countries. 50 (1), 87-99 Journal of Travel Research. doi: 10.1177/0047287509355323.
-Jorda O, Singh SR, Taylor AM (2020) Longer-Run Economic Consequences of Pandemics. Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper 2020-09. https://doi.org/10.24148/wp2020-09.
-Kock, F., A. Nørfelt, A. Josiassen, A. G. Assaf, and M. G. Tsionas. 2020. “Understanding the COVID-19 Tourist Psyche: The Evolutionary Tourism Paradigm.” Annals of Tourism Research 85:103053.
-Lapointe, D. (2020). Reconnecting tourism after COVID-19: the paradox of alterity in tourism areas. Tourism Geographies, 1-6. DOI: 10.1080/14616688.2020.1762115.
-Law, R. (2006). The perceived impact of risks on travel decisions. International Journal of Tourism Research, 8(4), 289–300. https://doi.org/10.1002/jtr.576.
-Lepp, A., & Gibson, H. (2003). Tourist roles, perceived risk and international tourism. Annals of Tourism Research, 30(3), 606-624. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0160-7383(03)00024-0.
-Liu, Ying. & Gayle, A. Albert. & Wilder-Smith, Annelies. & Rocklöv, Joacim. (2020) The reproductive number of COVID-19 is higher compared to SARS coronavirus. Journal of travel medicine, Vol.27, No.2, pp.1-4.
-McKibbin, W. J., & Fernando, R. (2020). The global macroeconomic impacts of COVID-19. In R. Baldwin & B. W. di Mauro (Eds.), Economics in the Time of COVID-19.: A VoxEU.org Book, Centre for Economic Policy Research, London.
-Petrevska, B. (2012). Tourism in Macedonia – Before and After the Crisis. Inconference Proceedings, International conference Faces of the Crisis Skopje, Macdonia (pp. 63-70). Europen University Skopje.
-Qiu, Jianyin. & Shen, Bin. & Zhao, Min. & Wang, Zhen. Xie, Bin. & Xu, Yifeng. (2020) a nationwide survey of psychological distress among Chinese people in the COVID-19 epidemic: implications and policy recommendations, General psychiatry Journal, Vol.33, No.2, pp.1-3.
-Ranasinghe, R. (2020). Post-COVID19 (Novel Corona) Economic Recovery: Critical Review on Economic Immunity of Sri Lanka. Available at SSRN 3587179.
-Rittichainuwat, B. N., & Chakraborty, G. (2009). Perceived travel risks regarding terrorism and disease: The case of Thailand. Tourism Management, 30(3), 410-418. doi: http://dx.doi.org /10 . 1016/j.tourman.2008.08.001.
-Santana, G. (2004). Crisis management and tourism: Beyond the rhetoric. Journal of Travel & Tourism Marketing, 15(4), 299-321.
-Sonmez, S. and E. Sirakaya (2002). "A distorted destination image? The case of Turkey." Journal of Travel Research 41(2): 185-196.
-Sonmez, S. F., & Graefe, A. R. (1998)a. Influence of terrorism risk on foreign tourism decisions. Annals of Tourism Research, 25(1), 112-144. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0160-7383(97)00072-8.
-Strielkowski, W., (2020). International Tourism and COVID-19: Recovery Strategies for Tourism Organisations.: DOI: 0.20944/preprints202003.0445.v1.
-Toubes, D. R., Araújo Vila, N., & Fraiz Brea, J. A. (2021). "Changes in Consumption Patterns and Tourist Promotion after the COVID-19 Pandemic". Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 16(5), 1332-1352. doi:https://doi.org/10.3390/jtaer1605007 5
-UNWTO. (2019). International tourism continues to outpace the global economy. https://doi.org/https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152?download=true
-UNWTO. (2020). Tourism and covid-19. Retrieved from https://www.unwto.org/tourism-covid-19
-Wen, Z., Huimin, G., & Kavanaugh, R. R. (2005). The impacts of SARS on the consumer behaviour of Chinese domestic tourists. Current Issues in Tourism, 8(1), 22–38. https://doi.org/ 10.1080/13683500508668203.
-World Health Organization. (2020c). Novel Coronavirus ( 2019-nCoV ) Situation Report - 18 7 July 2020. WHO Bulletin.
-WTTC. (2019). Economic Impact Report. https://wttc.org/en-us/Research/Economic-Impact.
-Ye, Zi. Wei. & Yuan, Shuofeng. & Yuen, Kit. San. & Fung, Sin. Yee. & Chan, Chi. Ping. & Jin,
-Dong. Yan. (2020) Zoonotic origins of human coronaviruses, International journal of biological
sciences, Vol.16, No.10, pp.16-86.
-Zenker, S., and F. Kock. 2020. “The Coronavirus Pandemic—A Critical Discussion of a Tourism Research Agenda.” Tourism Management 81:104164.
-Zou, Y., & Meng, F. (2019). Chinese tourists’ sense of safety: perceptions of expected and experienced destination safety. Current Issues in Tourism, 0(0), 1–14. https://doi.org/10.1080/13683500.2019.1681382.