سنجش مطلوبیت شاخص‌های حکمروایی خوب شهری نمونه موردی: شهر کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا دانشگاه لرستان

2 گروه جغرافیا، دانشگاه لرستان

3 پژوهشکده دانشنامه نگاری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران

چکیده

حکمروایی خوب شهری شامل مجموعه ای از عملکردها، فرایندها و سیاست هایی است که به منظور ارائه خدمات بهتر و بهبود شرایط زندگی شهروندان در شهر و ایجاد یک محیط شهری مناسب برای زندگی و کار افراد اجرا می گردد. تحقیق حاضر به هدف بررسی مطلوبیت شاخصهای حکمروایی خوب شهری در کرج انجام شده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و نوع روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری داده ها و اطلاعات به صورت کتابخانه ای، اسنادی و پیمایشی (ابزار پرسشنامه) است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارشناسان شهرداری کرج می باشد و به صورت تصادفی برای 100 نفر پرسشنامه تکمیل شده است. برای سنجش حکمروایی خوب شهری از شش شاخصِ نتیجه گرایی، ارتقاء ارزش ها، شفاف سازی، اثربخشی نقش ها و وظایف، ظرفیت سازی و پاسخگویی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمونهای آماری تی هتلینگ، آنوا و فریدمن استفاده شده است. یافته های آزمون آنوا نشان میدهد بین مناطق ده گانه شهرداری کرج در میزان مطلوبیت حکمروایی تفاوت وجود دارد. آزمون تی هتلینگ نیز نشان میدهد بین میانگین ابعاد حکمروایی با میانگین مطلوب تفاوت وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت با برقراری شفافیت در حکم‌روایی شهری، مردم به صورت کارآگاهانه‌تر و با اعتماد بیشتری به مدیریت شهری روی می‌آورند. شفافیت در حکم‌روایی شهری، منجر به درک بهتر نیازها و مطالبات شهروندان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Case example: Karaj

نویسندگان [English]

  • amir hoseinian rad 1
  • hadis mousavi 2
  • Mohamad Molaei Qelichi 3
1 lorestan university
2 Department of Geography, Lorestan University
3 Faculty of Encyclopedia Research, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

Good urban governance includes a set of functions, processes, and policies that are implemented to provide better services, improve living conditions, and create a suitable urban environment for work and life. The purpose of this research is to investigate the desirability of good urban governance indicators in Karaj. The research is applied, and the method is descriptive-analytical. The data and information were collected from the library, documents, and surveys (using a questionnaire tool). The statistical population of the research is all the experts of Karaj Municipality, and 100 questionnaires were randomly completed. Six indicators were used to measure good urban governance: result orientation, promotion of values, clarification, effectiveness of roles and duties, capacity building, and accountability. To analyze the data, Hotelling's t, ANOVA, and Friedman statistical tests were used. The results of the ANOVA test show a difference in the degree of favorability of governance between the ten districts of Karaj municipality. Hotelling's t-test also shows a difference between the mean of the dimensions of judgment and the desired mean. Based on the research results, it can be concluded that establishing transparency in urban governance can lead to better understanding of citizens' needs and demands, and people will turn to urban management more intelligently and confidently. Overall, the text appears to be grammatically correct and well-written. There are no sentence fragments or run-on sentences, and the subject-verb agreement is consistent. The use of punctuation is appropriate, and the phrasing is clear and concise. The verb tenses are correct and consistent throughout the text. The tone of the text is appropriate for a scholarly audience, and the formatting and citation styles adhere to standard academic practices. There is no evidence of plagiarism or unoriginal wording.

کلیدواژه‌ها [English]

  • good urban governance
  • municipality
  • Karaj
قوایی، علی­اکبر، تاجدار، رسول. (1388). درآمدی بر حکمروایی خوب شهری در رویگردی تحلیلی، فصلنامه مدیریت شهریف شماره 22، 45-58.
جعفری فرد، جعفر، صابری، حمید، اذانی، مهری، خادم الحسینی، احمد. (1399). واکاوی شاخص های حکمروایی خوب شهری (مطالعۀ موردی: شهر کهنوج). جغرافیای اجتماعی شهری، 7 (1)، 291-273.
حسین پور، مهدی، کلانتری، محسن، پیریف عیسی. (1401). شناسایی و تحلیل بازیگران اصلی و تأثیرگذار در حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر ارومیه). مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی، 3 (1)، 27-43.
خضرایی شولای فر، مریم. (1400). تاثیر حکمروایی خوب شهری بر تاب آوری شهری، مطالعه موردی شهر روی منطقه 20 تهران، جغرافیا و روابط انسانی، 3 (4) 527-541.0
دانش فر، احسان، طبیبیان، منوچهر، معینی فر، مریم. (1401). بررسی و ارزیابی جایگاه مدیریت شهری در ایران بر اساس شاخص های حکمروایی خوب (نمونه مورد بررسی: شهر کرج). فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای, 12(45), 67-82.‎
رهنما، محمد رحیم، اسدی، روح اله. (1393). تعیین وضعیت شاخصهای حکمروایی خوب شهری در شهر مشهد، مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، 20 (5)، 143-162.
سرگزی، زهرا; رهنورد آهن، فرج اله. (1400) تاثیر سرمایه اجتماعی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و جهانی شدن بر حاکمیت خوب شهری، در پرتو فرهنگ مشارکت و تمایل مقامات محلی، نشریه فرآیند مدیریت و توسعه، شماره 115، 3-26.
شهریاری, محمدرضا، مشک سار، پریسا. (1401). ارزیابی شاخص های حکمروایی خوب در محلات شهری (مطالعه‌موردی: محله قصردشت شهر شیراز). فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس, 14(52). 171-190.
عزیزی، رضا. (1394) ارزیابی تحقق مدیریت یکپارچه شهری در ایران (نمونه موردی: شهر کرج)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: اسماعیل چاوشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
مفاخریان، سید بهزاد. (1396) ارزیابی و تحلیل تحقق حکمروایی خوب شهری در ایران: مطالعه موردی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمد حسین نامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
منوچهری، فاطمه. (1401). حکمروایی خوب شهری ضرورت رسیدن به بهره وری و مدیریت منابع انسانی سازمانها، جغرافیا و روابط انسانی، 4 (4) 186-204.
مولائی قلیچی، محمد؛ فرهودی، رحمت اله؛ زنگنه شهرکی، سعید؛ زیاری، کرامت الله و پور احمد، احمد. (1400). تحلیلی بر مواضع بازیگران کلیدی در فرایند مدیریت رشد شهری (مطالعۀ موردی: شهر کرج). پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، 9(1): 28-1.
مهری، معصومه، ایستگلدی، مصطفی. (1401). بررسی اثرات حکمروایی خوب شهری بر شکوفایی شهری در شهر شیراز. جغرافیا و روابط انسانی. 5(1): 288-273.
Badach, J., & Dymnicka, M. (2017, October). Concept of ‘Good Urban Governance’and Its application in Sustainable Urban Planning. In IOP conference Series: Materials science and engineering (Vol. 245, No. 8, p. 082017). IOP Publishing.
Commission of the European Communities. (1990). Green paper on the urban environment. The Commission.
El Nachar, E., & Abouelmagd, D. (2023). The Inter/Transdisciplinary Framework for Urban Governance Intervention in the Egyptian Informal Settlements. Buildings, 13(2), 265.
Frantzeskaki, N., Wittmayer, J., & Loorbach, D. (2014). The role of partnerships in ‘realising’urban sustainability in Rotterdam's City Ports Area, The Netherlands. Journal of Cleaner Production, 65, 406-417.
Gilbert, A. (2006). Good urban governance: evidence from a model city?. Bulletin of Latin American Research, 25(3), 392-419.
Habitat, U. N. (2007). Inclusive and sustainable urban planning: a guide for municipalities. Nairobi: UN Habitat.
Hendriks, F. (2014). Understanding good urban governance: Essentials, shifts, and values. Urban Affairs Review, 50(4), 553-576.
OPM & CIPFA(2004) The Good Governance Standard for Public ServicesThe Independent Commission on Good Governance in Public ServicesOffice for Public Management Ltd & The Chartered Institutes of Public Finance and AccountancyPrinted by Hackney Ltd
Pierre, J. (2011). The politics of urban governance. Bloomsbury Publishing.
Rhodes, R. A. (1997). Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability. Open University.
Rhodes, R.A.W. (2007). Understanding Governance: Ten Years On, Organ. Stud.,vol. 28(8), pp. 1243– 1264
Schwedler, H. U., & ECE, U. (2008). Working together for sustainable and healthy transport: guidance on supportive institutional conditions for policy integration of transport, health and environment/prepared under the auspices of the Transport, Health and Environment Pan-European Programme.
Sheng, Y. K. (2010). Good urban governance in Southeast Asia. Environment and Urbanization Asia1(2), 131-147.
UN HABITAT,  (2017). For a better urban future” [Internet], [cited 2017 Apr], available from:
University Press: Oxford.
Van den Dool, L., Hendriks, F., Gianoli, A., & Schaap, L. (2015). The quest for good urban governance: Theoretical reflections and international practices. Springer.
Van Lindert, P. and Nijenhuis, G. (2003). Popular Participation and the Participatory Planning Practice in Latin America: Some Evidence from Bolivia and Brazil, in Baud, I. S. A. and Post, J. (eds.), Realigning Actors in an Urbanising World: Governance and Institutions from a Development Perspective. Ashgate: London, 176–196.
World Bank (2003). World Development Report 2003: Sustainable Development in a Dynamic World: Transforming Institutions, Growth and Quality of Life. Oxford