ارزیابی پایداری محله‌ای در روستاهای الحاقی به شهر (نمونه موردی: شهر اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل- ایران

2 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ایران

چکیده

در فرآیند شهرنشینی شتابان روستاهای پیرامون شهرها در شهرها ادغام می شوند و محلات متفاوتی در شهرها ظهور می کنند و به دلیل عدم توانایی مسئولان شهری در مدیریت این محلات هسته های ناپایدار شهری شکل می گیرند. ناپایداری محله به‌عنوان مهم‌ترین مانع فراروی توسعه پایدار شهری می‌باشد که این معضل در سطح محلات با هسته‌های روستایی به اوج خود می‌رسد. از این‌رو در این پژوهش پایداری روستاهای ادغامی به شهر اردبیل و سطح‌ بندی وضعیت پایداری آن‌ها در ابعاد مختلف جهت برنامه‌ریزی آتی مورد بررسی قرار گرفته است.
روش پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق 5 محله از مجموع محلات شهر اردبیل که قبلا" روستا بودند و در سال های اخیر به شهر الحاق شده اند می باشد. نمونه‌گیری به ‌طور تصادفی انجام‌شده و برای برآورد حجم نمونه از رابطه کوکران با احتمال 95/0 درصد اطمینان استفاده‌شده و حجم نمونه387 نفر برآورد گردید. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها، نرم‌افزارهای Excel و SPSS به کار گرفته شد و با بهره‌گیری از مدل بارومتر پایداری سطوح پایداری محلات هدف در 4 بُعد (اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، زیست ‌محیطی و کالبدی) تعیین شد .
بر اساس سنجه‌های به‌کار رفته و نتایج حاصل از پیاده‌سازی مدل بارومتر پایداری در پژوهش حاضر تمامی محلات هدف در هریک از ابعاد پایداری در وضعیت ناپایداری قرارگرفته‌اند. متوسط میزان پایداری از لحاظ رفاه اکوسیستم در محدوده مورد مطالعه برابر 205/0 و رفاه انسانی نیز برابر 237/0 است که نشان از وضعیت ناپایدار هر دو دارد؛ رفاه انسانی اندکی پایدارتر از رفاه اکوسیستمی می‌باشد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of neighborhood sustainability in villages adjacent to the city (Case example: Ardabil city)

نویسندگان [English]

 • Zhila Farzaneh 1
 • Mohammadhasan yazdani 2
1 PhD student in Geography and Urban Planning, university of mohaghegh ardabili, Ardabil, Iran
2 Professor of Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil Iran.
چکیده [English]

In the process of rapid urbanization, the villages surrounding the cities are integrated into the cities and different neighborhoods appear in the cities and unstable urban cores are formed due to the inability of the city officials to manage these neighborhoods. Neighborhood instability is the most important obstacle to sustainable urban development, and this problem reaches its peak at the level of neighborhoods with rural cores. Therefore, in this research, the sustainability of villages integrated into Ardabil city and the leveling of their sustainability status in different dimensions for future planning have been investigated.
The present research method is applied according to the objective and descriptive-analytical in nature. The statistical population of the research is 5 neighborhoods from the total neighborhoods of Ardabil city which used to be "villages" and have been annexed to the city in recent years. The sampling was done randomly and the Cochran relationship was used to estimate the sample size with a probability of 0.95% confidence. The sample size was estimated to be 387 people. For data analysis, Excel and SPSS software were used and by using the stability barometer model, the stability levels of the target neighborhoods in 4 dimensions (socio-cultural, economic, environmental and physical) was determined.
Based on the metrics used and the results of the implementation of the stability barometer model in the present study, all the target localities are in an unstable state in each of the dimensions of stability. The average level of sustainability in terms of ecosystem well-being in the studied area is equal to 0.205 and human well-being is equal to 0.237, which shows the unstable situation of both; Human well-being is slightly more stable than ecosystem well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainability assessment
 • sustainability barometer model
 • instability level
 • annexed villages to Ardabil city
 • -   ساسان پور، فرزانه، (1390). مبانی پایداری کلان شهرها با تاکید بر کلانشهر تهران، چاپ اول، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرتهران.

  - شیعه، اسماعیل (1380). مقایسه محله‌های تهران با معیارهای یک محله پایدار از نظریه شهرسازی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، دفتر مطالعات و پژوهش‌های راهبردی، تهران.

  - ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ، ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﻣﯿﻨﺎ روﺷﻦ، (1389). ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺤﻼت ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮ در دو ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺪﯾﻢ (ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردی: ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ)، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ همایش توسعه پایدار شهری در ایران، تهران.

  - ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ، ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ و ﺷﻬﺮه رﺧﺘﺎﺑﻨﺎک، (1393).ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺪاری ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﺤﻠﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻬﺮی (ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﻮردی: ﻣﺤﻠﮥ ﺳﻨﮓ ﺳﯿﺎه ﺷﯿﺮاز)، ﻣﺠﻠﮥ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی.

  - عزیزی، محمد مهدی، (1385). محله مسکونی پایدار، مطالعه موردی نارمک، نشریه هنرهای زیبا دانشگاه تهران، شماره 27،صفحات 45-36.

  -  فتوحی ، فاطمه ومفیدی شمیرانی، سید مجید،(1396).مطالعه تطبیقی نظریات پایداری اجتماعی در محله های مسکونی، دومین همایش ملی مسکن ایرانی، شیراز.

  - کاظمیان، غلامرضا مشکینی، ابوالفضل؛ بیگلری، شادی، (1390). ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری محله‌ای ناحیة دو شهرداری منطقة 4 تهران (محله‌های مجیدیه، شمس آباد و کالا)، نشریة تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، جلد 18، شماره 21.

  - کیانی، اکبر؛ غامی فاردقی، حسن؛ وحدتی، معصومه (1391). سنجش و ارزیابی ظرفیت زیست اجتماعی محلات در شهرهای کوچک با مدل الکتر (موردمطالعه: شهر درق) مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال سوم، شماره 11، صص 72-59.

  - لینچ، کوین.(1385). تئوری شکل شهر ، مترجم : محمد حسین بحرینی، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

  - مهندسین مشاورپارس آریان راود، (1392).طرح توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی اردبیل، شهرداری اردبیل.

  - مفیدی شمیرانی، سید مجید؛ کامران کسمایی، حدیثه (1395). مسکن اجتماعی: تبلور هویت،فرهنگ پایداری، چاپ اول، انتشارات علم معمار رویال، تهران.

  - محمدی،علیرضا؛ پاشا زاده، اصغر(1394). سنجش سطح پایداری محلات شهر اردبیل با تأکید بر محلات با هسته‌های روستایی، فصلنامه مطالعات شهری، شماره یازدهم،صص 62-49.

  • نوریان، فرشاد؛ عبدالهی ثابت، محمدمهدی، (1385). تبیین معیارها و شاخصه‌ای پایداری در محلة مسکونی، ماهنامة شهرداری‌ها، شمارة 51-50.
  • نیازی، هادی؛ صداقتی، عاطفه؛ صفایی، محمد جواد (1397). واکاوی نقش سرمایه اجتماعی در بازآفرینی شهری در حاشیه شهرها و روستاهای الحاقی به شهرها با تاکید بر پارامترهای اعتماد و مشارکت مردمی، جغرافیا و روابط انسانی، دوره 1، شماره3، صص 170-154
  • یاری، ارسطو. بدری، علی. پور طاهر، فرجی. سبکبار، حسم علی، ( 1390) . سنجش و ارزیابی پایداری حوزه روستایی کلان شهر تهران، فصلنامه پژوهش‌های روستایی، شماره 4، صص 122-89.

  - Barton, Hugh, et al. (2003), Shaping Neighbourhoods: Aguid for Health Sustainability and Vitally, SponpressLondon and New York.

  - Bossel, H.(1999), Indicators for Sustainable Development: Theory, Method, Applications, International Institute for Sustainable Development, Canada.

  - Bahadure,SKotharakar,R.(2017),Framework  For Measuring  sustainability of  Neighbourhoods in Nagpure,India.

  -  Cecilia Wong.(2006), Indicator for Urban and Regional Planning, The Interply of Policy and Methods, Routledge publisher, London and New York.

  -  Carter, C. (2010), Sustainable communities in he UK, published in sustainable communities, Ed. Woodrow W. Clark II, Springer, USA.

  - Cullingworth, B. and Caves, R.W. (2003), Planining in the USA: issues and processes Routledge, New York & London.

  - Dimitrova, E.( 2014), "The ‘sustainable  development’concept in urban planning education: lessons learned on a Bulgarian path." Journal of Cleaner Production 62: 120-127.

  - Flanagan, w. C. (1993), Cont emporary urban society, universit y press, Cambridge, England.

  - Gregory, D., Jonston, R., Pratt, G., Watts, M., Whatmore, S. (2001), The dictionary of human geography, Black well, New York.

  - Michael, L. Noor, Z. Z. Figueroa, M. J. (2014), Review of Urban Sustainability Indicators Assessment–Case Study between Asian Countries, Habitat International, 44, pp. 491- 500.

  - Mörtberg, U. et al. (2013), "Urban ecosystems and sustainable urban development analysing and assessing interacting systems in the Stockholm region." Urban Ecosystems 16(4): 763-782.

  - Prescott-Allen, R,(1995). Assessing rural sustainability, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources - World Conservation Union.

  - Power,A, (2004),sustainable omm unities and sustainable development, sustainable development  commission, London.

  - Raco, M. (2007), Building sustainable   communities, Spatial policy-place imaginations and labor mobility in post- war Britain, Policy Press, Bristol.