بررسی نقش حکمروایی خوب روستایی در توسعه کالبدی روستاها نمونه موردی: شهرستان خرم آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا دانشگاه لرستان

2 جهاد دانشگاهی

3 جهاد دانشگاهی، واحد لرستان

چکیده

حکمروایی خوب با دارا بودن مهم ترین اصول و معیارهایی نظیر مشارکت مردمی، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری، قانون محوری، شفافیت، کارایی و اثربخشی، عدالت و برابری، اجماع گرایی و مشروعیت یکی از رویکردهای نوین مدیریتی و رهیافت جدید توسعه و کاهش فقر به ویژه در نواحی روستایی می‌باشد. در راستای موارد مذکور، پژوهش حاضر با هدف؛ بررسی نقش حکمروایی خوب روستایی در توسعه کالبدی روستاهای شهرستان خرم آباد تدوین شده است. روش به کار گرفته شده توصیفی- تحلیلی مبتنی بر منابع اسنادی و پیمایشی است. جامعه آماری در این تحقیق شامل جوامع بومی روستایی، کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت و توسعه روستایی (دانشگاهیان، شوراهای اسلامی و دهیاران روستا) است. یافته های تحقیق حاصل از مدل اندازه‌گیری «توسعه کالبدی» نشان می دهد «توسعه زیرساخت های ارتباطی و حمل و نقل» و«افزایش بهره گیری از فناوری‌های نوین» به ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی با متغیر توسعه کالبدی را در موضوع حکمروایی خوب و توسعه کالبدی دارند. از بین شاخص های حکمروایی خوب مولفه های «پاسخگویی» و «قانون مندی» به ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی با متغیرحکمروایی خوب را در موضوع توسعه کالبدی را دارند. نتایج مدل ویکور نشان می دهد در بین مولفه های اثرگذار بر تحقق حکمروایی خوب روستایی سه مولفه پاسخگویی، مشارکت و مسئولیت پذیری از اثرگذارترین شاخص ها بر تحقق حکمروایی خوب روستایی در شهرستان خرم آباد می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the role of good rural governance in the physical development of villages Case example: Khorramabad city

نویسندگان [English]

 • amir hoseinian rad 1
 • Maryam Beyranvandzadeh 2
 • hedayatollah darvishi 3
1 lorestan university
2 ACECR
3 Academic Jihad, Lorestan branch
چکیده [English]

Good governance with the most important principles and criteria such as public participation, accountability, responsibility, law-oriented, transparency, efficiency and effectiveness, justice and equality, consensus and legitimacy is one of the new management approaches and the new approach to development and poverty reduction. It is especially in rural areas. In line with the mentioned cases, the present research aims; The study of the role of good rural governance in the physical development of the villages of Khorram Abad city has been compiled. The used descriptive-analytical method is based on documentary and survey sources. The statistical population in this research includes indigenous rural communities, experts and specialists in the field of rural management and development (universities, Islamic councils and villagers). The research findings from the measurement model of "physical development" show that "development of communication and transportation infrastructure" and "increasing the use of new technologies" respectively have the highest and lowest correlations with the variable of physical development in the subject. They have good governance and physical development. Among the indicators of good governance, the components of "responsiveness" and "lawfulness" have the highest and lowest correlations with the variable of good governance in the subject of physical development, respectively. The results of Vicor model show that among the factors affecting the realization of good rural governance, the three components of accountability, participation and responsibility are the most effective indicators on the realization of good rural governance in Khorram Abad city.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Good governance
 • rural settlements
 • physical development
 • Khorramabad city
 • رئیسی، محمدکریم، بازوند، سجاد. (1401). ارزیابی اثرات حکمروایی خوب روستایی بر سرزندگی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی روستاهای شهرستان زاهدان). جغرافیا و روابط انسانی, 5(3), 488-505. doi: 10.22034/gahr.2022.344424.1722
 • بازوند، سجاد، رئیسی، محمدکریم. (1401). ارزیابی اثرات حکمروایی خوب روستایی بر زیست پذیری روستاهای گردشگرپذیر مطالعه موردی روستای تمندان. کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی, 10(1), 239-258.
 • رکن‌الدین افتخاری, عبدالرضا, عظیمی آملی, جلال, پورطاهری, مهدی, احمدی‌پور, زهرا. (1391). ارائه الگوی مناسب حکمروایی خوب روستایی در ایران. فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک, 8(26), 1-28.
 • مسرورنژاد، ناصر، مولائی هشجین، نصراله، پوررمضان، عیسی، قریشی، محمد باسط. (1401). تببین نقش مشارکت در مدیریت روستایی با رویکرد حکمروایی خوب در روستاهای شهرستان صومعه سرا. مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی, منتشر شده به صورت آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401
 • حیدری ساربان، وکیل. (1398). ارزیابی الگوی مدیریت محلی روستایی مبتنی‌بر شاخص‌‌های حکمروایی خوب مطالعۀ موردی: شهرستان مشگین‌شهر. نشریه جغرافیا و توسعه, 17(57), 133-154. doi: 22111/gdij.2019.4985
 • مرکز آمار ایران، نتایج عمومی سرشماری نفوس و مسکن استان لرستان،1395
 • نوروزی، اصغر، مهدوی، داوود، بدری‌زاده، زهرا. (1396). ارزیابی عملکرد دهیاری‌ها در چارچوب شاخص‌های حکمروایی خوب روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان اصفهان). پژوهشهای روستائی, 8(4), 649-662. doi: 22059/jrur.2018.64055
 • نوروزی، اصغر، ابراهیمی، الهه. (1397). تحقق‌پذیری شاخص‏های حکمروایی خوب در نواحی روستایی شهرستان لنجان. برنامه ریزی توسعه کالبدی، 5(2)، 93-109.
 • Almquist, R., Grossi, G., Van Helden, G. J., & Reichard, C. (2013). Public sector governance and accountability. Critical perspectives on Accounting, 24(7-8), 479-487.
 • Bekele, W. B., & Ago, F. Y. (2020). Good governance practices and challenges in local government of Ethiopia: The case of Bonga town administration. Research in Educational Policy and Management, 2(2), 97-128.
 • Da Cruz, N. F., & Marques, R. C. (2017). Structuring composite local governance indicators. Policy Studies, 38(2), 109-129.
 • Dong, H., Wang, B., Wang, H., Sun, Z., & Han, J. (2022). Understanding Farmers' Eco-friendly Fertilization Technology Adoption Behavior using an integrated SOR model: The case of soil testing and formulated fertilization technology in Shaanxi, China. Frontiers in Environmental Science, 1706.
 • Dong, H., Zhang, Y., & Chen, T. (2023). A Study on Farmers’ Participation in Environmental Protection in the Context of Rural Revitalization: The Moderating Role of Policy Environment. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(3), 1768.
 • Graham, Jhon, Bruce Amos, and Tim Plumptre. 2003. Principles for Good Governance in the 21 Century Policy Brief No. 15. (Issue 15). Available online: https://www.academia.edu/2463793/Principles_for_good_governance_in_the_21st_century (accessed on 3 January 2023).
 • Katsamunska, P. (2016). The concept of governance and public governance theories. Economic alternatives, 2(2), 133-141.
 • Lockwood, M. (2010). Good governance for terrestrial protected areas: A framework, principles and performance outcomes. Journal of environmental management, 91(3), 754-766.
 • Meng, F., Chen, H., Yu, Z., Xiao, W., & Tan, Y. (2022). What Drives Farmers to Participate in Rural Environmental Governance? Evidence from Villages in Sandu Town, Eastern China. Sustainability, 14(6), 3394.
 • Paavola, J., Gouldson, A., & Kluvánková‐Oravská, T. (2009). Interplay of actors, scales, frameworks and regimes in the governance of biodiversity. Environmental Policy and Governance, 19(3), 148-158.
 • Pomeranz, E. F., & Stedman, R. C. (2020). Measuring good governance: piloting an instrument for evaluating good governance principles. Journal of Environmental Policy & Planning, 22(3), 428-440.
 • Sheng, Yap Kioe. 2009. What Is Good Governance? United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. Available online: https://www.unescap.org/resources/what-good-governance (accessed on 22 January 2022).
 • Tang, S. Y. (2021). Rethinking local and regional governance in China: An institutional design and development perspective. Urban Governance, 1(1), 51-58.
 • Yong, A. G., & Pearce, S. (2013). A beginner’s guide to factor analysis: Focusing on exploratory factor analysis. Tutorials in quantitative methods for psychology, 9(2), 79-94.
 • Zaitul, Z., Ilona, D., & Novianti, N. (2023). Good Governance in Rural Local Administration. Administrative Sciences, 13(1),
 • Jaja, J. M. (2014). Good governance in rural areas: challenges for social security. Social Science Journal, Sci, 71, 25153-25157.
 • Kempe, P.H. (2003). The UNECA and Good Governance in Africa. Retrieved from http://www.uneca.org/dpmd/Hope_Harvard.doc. 
 • Sarker, M. N. I., Hossin, M. A., Min, W., & Aktaruzzaman, M. (2018). Poverty alleviation of rural people through good governance in Bangladesh. The Journal of Social Sciences Research, 4(12), 547-555.
 • Elmenofi, G. A., El Bilali, H., & Berjan, S. (2014). Governance of rural development in Egypt. Annals of Agricultural Sciences, 59(2), 285-296.
 • Jegede, T. (2001). The Nigerian Economy: A selected study on Rural Development. Benin Macbel Trust international.
 • Egbefo, D. O. (2014). Accountability and good governance at the grassroots level in Nigeria: Option for rural poverty alleviation. Global Journal of Human-Social Science: E Economics14(5), 56-64.