بررسی نقش فضاهای عمومی در سلامت روان شهروندان مطالعه موردی: منطقه 2 شهرداری کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

2 دانشجوی موسسه اموزش عالی کرمانشاه

چکیده

امروزه فضاهای عمومی در شهرها، بیشتر از همیشه صحنه حضور و تجلی زندگی جمعی و روزمره شهروندان است، به همین دلیل این فضاها نقش بسزایی در سلامت روحی و روانی شهروندان دارند. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش فضاهای عمومی در سلامت روانی شهروندان منطقه 2 شهرداری کرمانشاه است. این مقاله براساس هدف، تحقیق کاربردی و براساس ماهیت یک تحقیق توصیفی و تحلیلی است. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. بدین منظور تعداد 384 نفر از شهروندان منطقه 2 کرمانشاه بعنوان جامعه آماری با فرمول کوکران انتخاب گردید و پرسشنامه‌ها به روش تصادفی ساده بین آنها توزیع و اطلاعات جمع‌آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که سلامت روان نسبت به فضاهای عمومی در بین زنان در سطح بالاتری از سلامت روان نسبت به مردان قرار دارد ولی سلامت روان در بین افراد مجرد و متاهل تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند اما سلامت روان در بین افراد مالک و مستاجر تفاوت معناداری با یکدیگر دارد و افرادی که دارای مالکیت منزل مسکونی خود هستند از سلامت روان بهتری نسبت به مستاجرها برخوردار هستند.همچنین نتایج بررسی شاخص‌های فضاهای عمومی و سطح سلامت روان با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، بیانگر آن است که همبستگی بین فضاهای عمومی شهری و سلامت روان شهروندان در سطح معنی‌داری 0.001 ، ضریب همبستگی به دست آمد برابر با 0.183 است که بیانگر آن است که رابطه قوی بین مولفه‌های فضاهای عمومی و سطح سلامت روان شهروندان برقرار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the role of public spaces in the mental health of citizens, Case study: District 2 of Kermanshah Municipality

نویسندگان [English]

 • mohammad ghasemisiani 1
 • nasim fartashmehr 2
1 faculty member of institute for humanities and social studies
2 Student
چکیده [English]

Today, public spaces in cities are more than ever the scene of the presence and manifestation of the collective and daily life of citizens, for this reason these spaces play a significant role in the mental health of citizens. The main purpose of this article is to investigate the role of public spaces in the mental health of citizens of Region 2 of Kermanshah Municipality. This article is based on the purpose of applied research and based on the nature of a descriptive and analytical research. Library method and questionnaire tool were used to collect data. For this purpose, 384 citizens of the 2nd region of Kermanshah were selected as a statistical population using Cochran's formula, and questionnaires were distributed among them by a simple random method and information was collected. The results of the research showed that women's mental health in public spaces is at a higher level than men's, but there is no significant difference in mental health between single and married people, but there is a significant difference in mental health between owners and tenants. and people who own their own residential houses have better mental health than renters. Also, the results of examining the indicators of public spaces and the level of mental health using the Pearson correlation test indicate that the correlation between urban public spaces and the mental health of citizens is at a significant level of 0.001, the correlation coefficient is equal to 0.183, which indicates that the relationship There is a strong relationship between the components of public spaces and the level of mental health of citizens

کلیدواژه‌ها [English]

 • "public spaces"
 • "mental health"
 • "mental comfort"
 • "Kermanshah"
 • "urban sustainability"
 • برزنجه، افشین؛ برزنجه، کامران. (1394). بررسی تاثیر طراحی فضاهای عمومی شهری بر سلامت روانی ساکنان شهری مطالعه موردی شهر بوکان، همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا، مشهد.

  پوراحمد، احمد، فرهادی، ابراهیم،‌ قربانی،‌ رامین، ‌دورودی نیا، عباس (1397)، تأثیر چشم اندازهای شهری بر سلامت روان شهروندان(مطالعه موردی: مناطق 2 و 9 شهر تهران)، فصلنامه شهر پایدار، شماره 3 سال اول.

  چاره جو، فرزین، کریمی، فیروزه (1401)، ارزیابی تأثیر کیفیت‌های طراحی شهری بر سلامت روانی و شادمانی شهروندان (نمونۀ موردی: محله‌های چهارباغ و سوران در شهر سنندج)، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، شماره 88، صص 27-48

  شمشادی، فرزانه (1394)، تحلیل و بررسی کاربری فضای سبز شهری و تاثیر آن بر کیفیت زندگی شهروندان مطالعه موردی ؛ شهرکبودرآهنگ، تبریز، فصلنامه محیط زیست، شماره 5، سال سوم

  صمدی، فاطمه؛ دلیر،  مجتبی (1399)، نقش سلامت روانی و اجتماعی در سلامت جنسی زنان سالمند، فصلنامه پژوهش های روانشناسی اجتماعی، دوره 10، شماره 40 ، صفحه 21-42

  عنایتی، الهه، قمرانی، امیر، و عابدی، احمد (1400). اثر فضای شهری بر سلامت روانی-اجتماعی کودکان و نوجوانان شهر اصفهان. جغرافیا و مطالعات محیطی، 10(38 )، 37-46.

  غفاری گیلانده، عطا؛ کاملی فر، زهرا و یزدانی، محمدحسن (1393). اولویت بندی تناسب اراضی در فرایند مکان گزینی فضای سبز شهری با استفاده از فنون تحلیل چند معیاری مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تبریز، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 14 (32): 251-270.

  غفاری گیلانده، عطا، محمدی، چنور (1402)، بررسی وضعیت محیط و منظر شهری و ارتباط آن با سلامت روان شهروندان شهر پاوه، جغرافیا و روابط انسانی،  دوره 5، شماره ،4، صص262- 280

  فرزانه سادات زارنجی، ژیلا، یزدانی، محمدحسن (1402)، سنجش کیفیت کالبدی- فیزیکی محیط شهری با تاکید بر سلامت روان شهروندان (موردپژوهی: منطقه 3شهر اردبیل). جغرافیا و روابط انسانی، دوره ،5، شماره ،4، صص 47-68

  فرزانه سادات زارنجی، ژیلا، یزدانی، محمدحسن؛ خاک زند، مهدی و ولایتی شیوا (1402)، ارزیابی مولفه های کالبدی- محیطی منظر شهری در فضاهای ورودی شهر اردبیل، جغرافیا و روابط انسانی،  دوره ،6، شماره ،1صص 348- 362

  فیضی، فرزانه (1394)، اعتیاد به اینترنت بر افسردگی و اعتماد به نفس و سلامت روان، پایان نامه کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاداسلامی

  قشلاق پور، سهیل، و باباخانی، ملیحه. (1400). تحلیل عوامل پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی (CPTED) در مسکن مهر, مورد مطالعاتی: شهرک مهر شهرستان نظرآباد. معماری و شهرسازی آرمان شهر، دوره 14، شماره 36، صص، 161-175.

  قلندریان، احمد و یونسی (1399)، بازتاب تصویری فضای شهری دوستدار کودک در نقاشی کودکان  12 – 7سال، فصلنامه هویت شهر، شماره 3، پاییز 1399.

  کلارک، رونالد. (1387). نظریه پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی. پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی)، دوره 3 ، شماره 3، صص، 344-356.

  کمالی فر، فاطمه ؛ فنائی، ساناز (1402)، رابطه فضاهای شهری و سلامت روانی زنان، مجله معماری سبز، شماره 34، صص 99-108

   

  • Chan, I.Y., & Liu,A.M. (2018). Effects of neighborhood building density,
   heigh,greenspace, and cleanliness on indoor environment and health of
   building occupants. Building and environment,145,213-222
  • Weich,S., Blanchard, M., Parince, M., Burton, E., Erens, B., & Sproston, K. (2002). Mntal health and the built environment: Cross- sectional survey of indidual and contextual risk factors for depression the British Journal of Psychiatry, 180 (5),428- 433
  • Dong, H., & Qin, B. (2017). Exploring the link between neighborhood environment and mental wellbeing: A case study in Beijing, China. Landscape and Urban Planning, 164, 71-80
  • Thompson, Susan .(2007). Health planning Forum, presented by premier’s Council. UNESCO (United Nations Educational, Scientific
  • Dong, G., Lu, Q., Zhou, H., Zhao, X. ‘Impulse inhibition in people with Internet addiction disorder: Electrophysiological evidence from a Go/NoGo study’, Neuroscience Letters, 485(2), 138- 142. (2010)
  • Fathi, S, Sajadzadeh, H, Mohammadi Sheshkal, F, Aram, F, and A, Mosavi .The Role of Urban Morphology Design on Enhancing PhysicalActivity and Public Health, Journal, Environment. Research Public Health, 17, 2359, (2020).
  • Helbich, M. Toward dynamic urban environmental exposure assessments in mental health research. Environ. Res, 161, 129–135. 2018