سنجش و ارزیابی اثرات حکمروایی خوب بر بهبود شاخص‌های کیفیت زندگی مناطق روستایی مطالعه موردی: روستاهای بخش جلگه استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

در این پژوهش سعی بر این است که به مطالعه و تحلیل اثرات حکمروایی خوب بر بهبود شاخص‌های کیفیت زندگی مناطق روستایی بخش جلگه بپردازد. این تحقیق ازلحاظ هدف توسعه‌ای، با ماهیت، پیمایشی و نیز از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه سرپرستان خانوار ساکن روستاهای بخش جلگه است که طبق آخرین سرشماری 1395، 10267 N= نفر و 3499 خانوار است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 370n= محاسبه شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه (محقق ساخته) بود و روایی صوری به‌وسیله اساتید دانشگاه محقق تأیید شد و با ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه، برای حکمروایی خوب81/0 درصد و کیفیت زندگی 82/0 درصد محاسبه گردید. به‌صورت اصل تسهیم‌به‌نسبت میان سرپرستان خانوار توزیع شد. تحلیل داده‌ها نیز به کمک نرم‌افزار Spss23 و با آزمون‌های آماری T تک نمونه‌ای، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام گرفت. وضعیت حکمروایی خوب در منطقه با میانگین (77/2) و کیفیت زندگی با میانگین (81/2) از نگاه جامعه محلی به کمک آزمون T تک نمونه‌ای مورد سنجش قرار گرفت و کمی بهتر از حد متوسط ارزیابی گردید. ضریب همبستگی پیرسون نشان از همبستگی متوسط تا قوی بین دو متغیر پژوهش دارد. رگرسیون چندگانه (با استفاده از ضریب بتا) نشان از رابطه مثبت بین تمام متغیرهای حکمروایی خوب (متغیر مستقل) بر بهبود شاخص‌های کیفیت زندگی روستاییان (متغیر وابسته) بود. نتیجه اینکه با توجه به وضعیت حکمروایی خوب و کیفیت زندگی در روستاهای بخش جلگه با بهبود شاخص‌های حکمروایی خوب، شاخص‌های کیفیت زندگی نیز بهبود پیدا خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring and evaluating the effects of good governance on improving quality of life indicators in rural areas, a case study: the villages of Jolgeh, Isfahan province.

نویسنده [English]

  • maryam asadi
university esfahan
چکیده [English]

n this research, an attempt is made to study and analyze the effects of good governance on improving quality of life indicators in the rural areas of Jolgeh. In terms of the developmental goal, this research is survey in nature and correlational in nature. The statistical population of the research is all heads of households living in the villages of Jolgeh district, which according to the latest census of 1395, there are 10,267 people and 3,499 households. The sample size was calculated using Cochran's formula n=370. The instrument used was a questionnaire (made by the researcher) and its face validity was confirmed by the professors of the researcher's university, and the reliability of the questionnaire was calculated with Cronbach's alpha coefficient, for good validity, 0.81% and quality of life 0.82%. It was distributed according to the principle of sharing between the heads of the household. Data analysis was done with the help of Spss23 software and with one-sample T-tests, Pearson's correlation and multiple regression. The state of good governance in the region was measured with an average of (2.77) and the quality of life with an average of (2.81) from the point of view of the local community with the help of a one-sample T-test, and it was evaluated as slightly better than the average. Pearson's correlation coefficient shows moderate to strong correlation between two research variables. Multiple regression (using beta coefficient) showed a positive relationship between all good governance variables (independent variable) on the improvement of villagers' quality of life indicators (dependent variable). As a result, considering the good governance situation and quality of life in the villages Jolgeh will improve quality of life indicators by improving good governance indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Quality of life"
  • "Good governance"
  • "Rural development"
  • "Jolgeh sector"
احمدی، منیژه؛ چراغی، مهدی (1396). ارزیابی عوامل مؤثر بر تحقق حکمروایی خوب روستایی با تأکید بر عملکرد دهیاری‌ها مطالعه موردی: (دهستان چایپاره بالا، شهرستان زنجان). جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه­ای، 7(4)، 44-33.
پورطاهری، مهدی؛ رکن­الدین افتخاری، عبدالرضا؛ فتاحی، احمد (1390).ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی، مطالعه موردی: دهستان خاوه شمالی استان لرستان، پژوهش­های جغرافیایی انسانی، 43(76)31-13.
حیدری، ساربان (1398). ارزیابی الگوی مدیریت محلی روستایی مبتنی بر شاخص-های حکمروایی خوب (مطالعه موردی: شهرستان مشکین شهر)، جغرافیا و توسعه (87)، 1398.
حیدری ساربان، وکیل؛ مومنی، احمد (1399). اثرات حکمروایی خوب بر بهبود شاخص­های رفاه اجتماعی مناطق روستایی، مطالعه موردی: شهرستان فریدن، فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، 7(4)، 487-471.
دادورخانی، فضیله؛ سلمانی، محمد؛ فرهادی، صامت؛ زارع، زهره (1390). حکمروایی خوب راهبردی برای کاهش فقر روستایی، نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، 3(4)، 36-18.
دربان آستانه، علیرضا؛ محمودی، منیژه (1395). ارزیابی کیفیت زندگی در روستا-شهرهای جدید (مطالعه موردی: شهر بانوره). جغرافیا و توسعه، 4(24)، 218-199.
رحمانی فضلی، عبدالرضا؛ صادقی، مظفر رحمانی، بیژن؛ علیپوریان، جهانبخش (1393). بنیان‌های نظری حکمروایی خوب در فرایند مدیریت روستایی نوین، مدیریت شهری، 13(37)، صفحه 54-43.
رحمانی فضلی، عبدالرضا؛ منشی‌زاده، رحمت االله؛ رحمانی، بیژن؛ علیپوریان، جهانبخش (1396). تحلیل جایگاه مدیریت روستایی مبتنی بر رویکرد حکمروایی خوب در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: مقایسه بخش مرکزی کوهدشت و بخش لواسانات). پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، 6(2)،152-133.
رئیسی، محمد کریم؛ بازوند، سجاد (1401).  ارزیابی اثرات حکمروایی خوب بر سرزندگی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی روستاهای شهرستان زاهدان، فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی، دوره (5) 3: 505-488.
رستمی، فرحناز؛ علی آبادی، وحید؛ بقایی، سارا (1392). نقش عضویت در تشکل­های روستایی بر سطح سرمایه اجنماعی و کیفیت زندگی زنان روستایی. اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 2(2)، 14-1.
رضوانی، محمدرضا؛ صباغ پور آذریان؛ مهدیه، شفیعا، سعید (1396). نقش بازیگران کلیدی در حکمروایی گردشگری الکترونیکی در ایران، مطالعات مدیریت گردشگری،12(40)، 82-41.
رضوانی، محمدرضا؛ منصوریان، حسن (1387). سنجش کیفیت زندگی : بررسی مفاهیم ، شاخص-ها و مدلها و ارائه مدل پیشنهادی برای نواحی روستایی، روستا و توسعه، 11(3)، 26-1.
رکن­الدین افتخاری، عبدالرضا. فتاحی، احد الله، حاجی پور، مجتبی (1390). ارزیابی توزیع فضای کیفیت زندگی در مناطق روستایی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان دلفان استان لرستان. پژوهش‌های روستایی،2(2)،94-69.
رکن‌الدین افتخاری؛ عظیمی آملی، جلال؛ طاهرپور، مهدی؛ احمد پور، زهرا (1390). تبین رهیافت حکمروایی خوب و توسعه پایدار روستایی در مناطق روستایی استان مازندران. پژوهش‌های روستای، 2(4)، 34-1.
زیاری، کرامت الله؛ پوراحمد، احمد؛ حاتمی نژاد، حسین؛ باستین، علی (1397). سنجش و ارزیابی اثرات حکمروا‌یی خوب شهری بر زیست پذیری شهرها (مطالعه موردی: شهر بوشهر). پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 9(34)، 18-1.
سجاسی قیداری، حمدالله (1395). تحلیل تأثیرات پرداخت یارانه­های نقدی بر بهبود کیفیت زندگی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان شرینگ). مجلس و راهبرد، 23(85)، 142-107.
سجاسی قیداری، حمدالله؛ اسفرم، یعقوب؛ رهبری، مهناز (1396). نقش مدیریت محلی در کاهش آسیب‌پذیری کالبدی با رویکرد حکمروایی خوب (مطالعه موردی دهستان بهمنی سرحد غربی)، راهبردهای توسعه روستایی، 4 (3)، 426-405.
شریف زادگان، محمدحسین؛ قانونی، حسین (1396). تحلیل رابطه حکمروایی خوب کشورها و کیفیت زندگی شهرها، رفاه اجتماعی،17(66)، 221-185. 
صالح پور،شمسی؛ جلالیان، حمید (1396). سنجش پایداری کیفیت زندگی در سکونتگاه­های روستایی (مطالعه موردی دهستان حسنلو، اذربایجان غربی)، راهبردهای توسعه روستایی، 4(4)، 452-427.
طالشی، مصطفی؛ دربان آستانه، علیرضا؛ موسوی، عارف (1396). تبیین الگوی فضایی حکمروایی خوب روستایی پیرامون کلانشهر کرج، پزوهش­های جغرافیا و برنامه ریزی شهری، 5(4)، 606-585.
عزیز پور، فرهاد؛ افروخته، حسن؛ شامانیان، مریم (1393). تحلیل فضایی کیفیت زندگی در سکونت‌گاه‌های روستایی، مورد: دهستان قرق شهرستان گرگان. اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 3(1)،122-107.
قادر مرزی، حامد؛ احمدی، حسین؛ احمدی، عاطفه؛ جوان، فرهاد (1397). تحلیلی بر تأثیر حکمروایی خوب در بهبود کیفیت زندگی روستایی مطالعه موردی شهرستان دهگلان، انجمن جغرافیای ایران،16 (58):190-175.
قنبری، سیروس؛ شایان، محسن؛ رشیدی، سعیده؛ ابراهیمی پور، فائزه؛ رئیسی، محمد کریم (1398). توان­های توسعه کشاورزی شهرستان داراب و پیش­بینی نتایج آن بر توسعه روستایی، جغرافیا و پایداری محیط، 9(2)، 82-67.
مطیعی لنگرودی، سید حسن؛ حجی پور، محمد (1397). الگویی میان کنش سازمانهای مردم نهاد با حکمروایی مطلوب روستایی (مطالعه موردی: دشت حسین اباد غیناب در شهرستان سربیشه، جغرافیا و توسعه، 50(2)،    126-109.
مومنی، احمد؛ جهانشیری، ماندانا؛ عزمی، آئیژ (1399). اثرات حکمروایی خوب بر زیست پذیری سکونت­گاه های پیراشهری در دهستان آدران، مجله توسعه فضاهایی پیراشهری، 2(1)، 205-193.
نوروزی، اصغر؛ ابراهیمی، الهه (1397). تحقق‌پذیری شاخص­های حکمروایی خوب در نواحی روستایی شهرستان لنجان، برنامه‌ریزی توسعه کالبدی، 3(6)، 109-93.
 
Adisalem M, 2015. The Performance of Good Governance on Land Administration at Local/Woreda Level: The Case of Naeder Adet Woreda, Tigiray Region, Ethiopia. Inter. J. Polit. Sci. Develop. 3(8): 1-11.
Bien , B., & Bien –Barkowska ,K.(2016).Objeective drivers of subjective well-being in geriatric inpatients :mobility function and level of education are general predicttors of self-evaluated health , feeling of loneliness ,and severity of depression symptoms .Quality of Life Research , 25(12),3047-3056.  
Elmenofi, G.A.G., El Bilali, H. and Berjan, S. 2014. Governance of rural development in Egypt, Agricultural Science, 59(2): 285-296.
Hammer ,J.& Spears , D.(2016).Village sanitation and child health :Effects and external validity in a randomized field experiment in rural India Journal of health economics, 48,135-148.
Helliwella, J. F, Huangb, H, Groverc, Sh, Wangd, S., (2018), Empirical linkages between good governance and national wellbeing, Journal of Comparative Economics, ) 46( :1332-1346. 
Hogan ,M.C.et al .(2010).Maternal mortality for 181 countries ,1980-2008:a systematic analysis of progress towards Millennium Development Goal 5.The Lancet , 375(9726),1609-1623.
Mohamad Osman, M, M Bakri, N. I., Bachok, S., Ibrahim, M., & Mohamed, M. Z. (2015). Assessing social welfare department service delivery system towards vulnerable and disadvantages group in Malaysia: case study of Perak. Procedia Environmental Sciences, (28): 418-426.
Turkoglu , N.and D.Kilic )2012).”Effects of care burdens of caregivers of cancer Patients on their quality of life.”Asian Pac j Prev 13)8):4141-4145. 
Woreda Hawzen (2017) Decentralized Good Governance in Rural Land Administration: The Case of, IJEDR Volume 5, Issue 2. P: 131-142.  
Go, F.M. & Trunfio, M. (2011). E-Services Governance in public and private sector: a Destination Management Organization Perspective, Wien: Springer, pp10 19.