توسعه اقتصادگردشگری شهرستان سرعین با استفاده از مدل کرچنر و gam

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق

2 دانشجوی دکتری گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

گردشگری یکی از روش‌های توسعه‌ اقتصادی و افزایش رفاه مردم بوده و یکی از اقتصادی‌ترین فعالیت‌ها، به‌خصوص از جهت اشتغال و رونق مناطق مختلف تلقی می‌گردد. برای آن که گردشگری بتواند به توسعه پایدار شهری کمک کند، باید اثرات آن مورد توجه خاص قرار گرفته شود. گردشگری به عنوان یکی از ارکان توسعه اقتصادی، یک صنعت مطرح می‌گردد و باعث افزایش درآمد و رونق اقتصادی و اشتغال می‌شود و از مهم ترین صنایع توسعه پایدار در جامعه بوده و نقش فعال و موثر در ارتقاء ساختار اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی کشورها به خصوص در کشوهای رو به توسعه دارا می‌باشد. شهرها دارای جاذبه‌های گردشگری فراوان هستند و همواره گردشگران زیادی را به سوی خود جذب می‌نمایند، توسعه گردشگری زمانی پایدار است که مخرب نبوده و امکان حفاظت منابع برای نسل‌های آینده را فراهم آورد. در واقع گرشگری پایدار، توریسمی است که بتواند در یک محیط در زمانی نامحدود ادامه یابد. لذا توسعه گردشگری شهری پایدار و مدیریت خردمندانه آن، نیازمند برنامه‌ریزی است. هدف از این پژوهش بررسی نقش اقتصاد گردشگری در توسعه پایدار شهرستان سرعین می‌باشد. بدین منظور و در جهت ارزیابی پتانسیل‌های گردشگری از دو مدل کرچنر و gam پرداخته شده‌است. نتایج حاصل نشان می‌دهد منطقه گردشگری سرعین با ارزیابی مدل کرچنر مجموع امتیاز (25/9) را کسب کرده‌است همچنین در روش gam با بررسی مولفه‌های شناسایی شده نتایج حاصل نشان می‌دهد در ارزیابی ارزش‌ها، ارزش نهایی دارای مجموع امتیاز 75/14 می‌باشد. منطقه گردشگری سرعین دارای پتانسیل گردشگری بوده وبه دنبال آن، این ژئوسایت با جذب گردشگر و افزایش توان گردشگری می‌توان باعث رونق اقتصادی منطقه و توسعه پایدار منطقه گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of economic tourism in Sarein city using Kerchner and gam model

نویسندگان [English]

  • Hatef Hazeri 1
  • Behrouz nezafat taklhe 2
1 MOHAGHEGH UNI
2 PhD Student in Natural Geography Department, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

. Tourism is one of the methods of economic development and increasing people's well-being, and it is one of the most economic activities, especially from It is considered for the employment and prosperity of different areas. In order for tourism to contribute to sustainable urban development, its effects should be given special attention. Tourism is considered as one of the pillars of economic development, an industry, and it increases income and economic prosperity and employment, and it is one of the most important industries for sustainable development in the society, and it plays an active and effective role in improving the economic, social and cultural structure. Countries especially in developing countries have. Cities have many tourist attractions and always attract many tourists, tourism development is sustainable when it is not destructive and provides the possibility of protecting resources for future generations. In fact, sustainable tourism is tourism that can continue in an environment indefinitely. Therefore, the development of sustainable urban tourism and its wise management requires planning. The purpose of this research is to investigate the role of tourism economy in the sustainable development of Sarein city. For this purpose and in order to evaluate tourism potentials, two models, Kirchner and gam, have been discussed. The results show that the Sareen tourism area has obtained a total score of (9.25) by evaluating the Kerchner model. Also, in the gam method, by examining the identified components, the results show that In evaluating the values, the final value has a total score of 14.75. Sareen tourism area has tourism potential, and as a result, this geosite by attracting tourists and increasing the tourism potential can cause the economic prosperity of the region and the sustainable development of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • tourism economy
  • Sareen
  • Kirchner model
  • gam evaluation model
ابراهیم پور، حبیب، نعمتی، ولی، نظافت تکله، بهروز. (۱۴۰۱) بررسی توانمندی های ژئوتوریستی استان اردبیل با استفاده از مدکوبالیکوا و مدل فیولت (مطالعه موردی نیر سرعین نمین)، جغرافیا و روابط انسانی، دوره 5، شماره 4.
اسفندیاری درآباد، فریبا ؛ نظافت تکله، بهروز؛ شهبازی شرفه، زهرا ،(1401). مدل‌سازی نوین گردشگری برای تداوم فعالیت کسب و کارهای بخش توریسم در شرایط کرونا ویروس (مطالعه موردی: شهر توریستی سرعین) جغرافیا و روابط انسانی، شماره3 صص15-1
اسفندیاری درآباد، فریبا ؛ نظافت تکله، بهروز؛ شهبازی شرفه، زهرا ،(1401 بررسی و ارزیابی تاثیرگذاری مخاطرات بر توسعه توریسم (مطالعه موردی: شهرستان مشکین‌شهر) جغرافیا و روابط انسانی، شماره3 صص 204-184
ثروتی، محمدرضا و کزازی الهام (۱۳۸۵) تحلیل عوامل مؤثر بر گردشگری در روستای گنبرف با استفاده از مدل راهبریSWOT کنفرانس سلامت تبریز، فصلنامه علمی پژوهشی فضای جغرافیایی دوره6
حدادی‌نیا، سمیه. دانه‌کار، افشین. (۱۳۹۱). اولویت‌بندی شاخص‌های طبیعت‌گردی در اکوسیستم‌های بیابانی و نیمه‌بیابانی با روش دلفی، جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای، شماره ۳ ، صص ۲۹- ۱۷.
رضوانی، علی اصغر،(1398). جغرافیا و صنعت توریسم (رشته جغرافیا) انتشارات دانشگاه پیام نور
رنجبر، محسن، (۱۳۸۸). قابلیت‌های ژئوتوریستی تنگ زینگان صالح‌آباد شهرستان مهران، فصلنامۀ چشم‌انداز جغرافیایی، سال چهارم،شماره ۹ ، صص ۱۰۱- ۸۱.
زندی،ابتهال ؛ جهانیان، منوچهر(1389) گردشگری حامی فقرا،سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
شریف زاده، ابوالقاسم، مراد نژاد، همایون. (۱۳۸۱) توسعه پایدار و گردشگری روستایی مکان نشر نامشخص: ماهنامه اقتصادی جهاد ۱۳۸۱ ص ۴۷-۶۱ جلد ۲۵۰،۲۵۱
صفاری، امیر؛ قنواتی، عزت اله ا؛ صمیمی‌پور، خدیجه. (۱۳۹۱). شناسایی پهنه‌های مستعد توسعۀ اکوتوریسم در شهرستان کازرون، نشریۀ تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال دوازدهم، شمارۀ ۲۶ ،صص ۱۶۰- ۱۴۷.
طاهرخانی، محمد، جهان تیغمند، سمیه، سلیمی سبحان، محمدرضا. )1399( ،اولویتبندی توان­های زمین- گردشگری ژئوسایت­ها (مطالعه موردی: الموت قزوین)، جغرافیا فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیایی ایران(، سال18 شماره ،64 .106)
طاهری، کبری، حسینی، آناهیتا، امیری، امیر(1401) بررسی صنعت گردشگری درکشورهای درحال توسعه (نمونه موردی مغولستان). جغرافیا و روابط انسانی, 5(1)، 3
عادینی، موسی، همتی، طاهر، نظافت تکله، بهروز، خیاطی، آیلار. (1401). ارزیابی توانمندی­های توسعه گردشگری پایدار ژئومورفوسایت­ها با استفاده از مدل کومانسکو و مدل پائوولووا (مطالعه موردی: مسیر توریستی سبلان تا گردنه حیران). فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری، 11(44)
عابدینی، موسی، همتی، طاهر، نظافت تکله، بهروز، خیاطی، آیلار. (1401). ارزیابی توانمندی­های توسعه گردشگری پایدار ژئومورفوسایت­ها با استفاده از مدل کومانسکو و مدل پائوولووا (مطالعه موردی: مسیر توریستی سبلان تا گردنه حیران). فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری، 11(44)
قنبری، ایوالفضل؛ حجازی، میراسداله ا؛ قنبری، محمد. (۱۳۹۲). ارزیابی توانمندی زمین‌گردشگری مکان‌های ژئومورفولوژیکی موجود در روستای کندوان، مسکن و محیط روستا، شماره ۱۴۱- ۱۱۹- ۱۰۹.
مختاری، داود، (1394)، اهمیت نقشه­های زمین پیمایی در مدیریت مکان­های ژئومورفیکی ایران، (مطالعه موردی: گردنه پیام)، نشریه علمی – پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی، سال 16 ،شماره ،37 .151-172
مقصودی، مهران؛ شمسی‌پور، علی ا؛ نوربخش، سیده فاطمه. (۱۳۹۰). پتانسیل‌سنجی مناطق بهینۀ توسعۀ ژئومورفوتوریسم منطقۀ مرنجاب در جنوب دریاچۀ نمک، پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، شمارۀ۷۷، صص۱۹-۱ .
مقیمی، ابراهیم، زارع احمد آباد، محسن، مختاری، داود. (1401)، ارزیابی توانمندی اشکال ژئومورفولوژیک حاصل از فعالیت گسل تبریز در توسعه ژئوتوریسم با استفاده از روش پانیزا، سیاستگذاری شهری و منطقهای، دوره ،1 شماره ،1
مقیمی، ابراهیم؛ رحیمی هرآبادی، سعید؛ هدائی آرانی، مجتبی؛ علیزاده، محمد؛ اروجی حسن ، (۱۳۹۱). ژئومورفوتوریسم و قابلیت‌سنجی ژئومورفوسایت‌های جاده‌ای با بهره‌گیری از روش پریرا (مطالعۀ موردی؛ آزادراه قم - کاشان)، نشریۀ تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال دوازدهم، شمارۀ ۲۷، صص ۱۸۴-۱۶۳.
نظافت تکله، بهروز؛ اسفندیاری درآباد، فریبا ،شهبازی شرفه، زهرا ،(1401). مدل‌سازی نوین گردشگری برای تداوم فعالیت کسب و کارهای بخش توریسم در شرایط کرونا ویروس (مطالعه موردی: شهر توریستی سرعین) جغرافیا و روابط انسانی، شماره3 صص15-1
نعمتی، ولی؛ نظافت تکله، بهروز، (1402). ارزیابی و تحلیل رقابت‌پذیری ژئوتوریسمی شهرستان نیر با استفاده مدل پاوولوا، جغرافیا و روابط انسانی، شماره4 صص109-86
نوحه گر، احمد، حسین زاده محمد­­ مهدی و  پیراسته اسما ،(۱۳۸۸) ارزیابی قابلیتهای طبیعت گری جزیره قشم با بهره گیری از مدل مدیریت استراتژیSWOT نشریه جغرافیا و توسعه
یمانی، مجتبی؛ عظیمی‌راد، صمد؛ باقری، سجاد. (۱۳۹۱). بررسی قابلیت‌های ژئوتوریسمی ژئومورفوسایت‌های منطقۀ سیمره، جغرافیا و پایداری محیطی، شمارۀ ۲-۸۸-۶۹
 
Aldowaisan, T.A., & Gaffer L.R. (1999). Business Process reengineering and approach for process maping, omega, (5) 27. - Edwards, C. (2211).
Buttler, R.W. (1980) ‘the concept of a tourist area cycle of evolution: implications for management of resources’, 2010 The Canadian Geographer, 24(1):5–12.
Haigh, Matthew (2020) Cultural tourism policy in developing regions: The case of Sarawak Malaysia Tourism Management: 1-13.
Hall, C.M. and David, B.W. (2009). Sustainable tourism futures, Routledge11-Schianetz, K., et al., 2007, Concepts and Tools for Comprehensive Sustainability Assessments.
Harrison, C. (1991) "Country side Recreation in a changing societ, London: TMS. Partnership.
Interior Design: a Critical Introduction, Berg Oxford, New York, PP.1-2
Jafari, Jafar. 2000. Encyclopedia of Tourism. s.l.: Routledge, 2000
Jones, W. (2008), Keeping Found Things Found: The study and practice of Personal Information Management, Morgan Kaufmann Publishers, Burlington.
Kang, M & Moscardo, G. (2006), "Exploring cross- cultural differences in attitudes towards responsible tourist behavior: A comparison of Korean, British and Australian tourists", Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol, 11(4).
Knowd,. L. (2001) "Rural Tourism: Panacea and Paradox, School of Environment and Agriculture", university of Western Sydney.
Miyaki, M. (2008), "Tourism and the local business community in small cities and towns: a qualitative study of the Blackstone Valley, Rhode Island", Thesis of Master, Boston University.
Moscardo, G., & Pearce, P. (1999), Mindful visitors: Heritage and tourism, Annals of Tourism Research, Vol. 26 (2).
Nowacki, Marek. Kowalczyk Aniot, Joanna. Krolikowska, Królikowska. Pstrocka, Małgorzata. and Awedyk, Matylda (2018) Strategic Planning for sustainable Tourism Development in Poland sustainable Development and world Ecology: 562-567.
Oliver, T., & Jenkins T. (2003), Sustaining rural landscapes: the role of integrated tourism, Landscape Research, Vol. 28 (3).
Pearce, D w and Atkinson, G D.,(1995), Capital theory and the Measurement of  Sustainable Development, An Indicator of Weak Sustainability, Ecological Economicd, No8, pp 103-108.
Ross K. DowlingReceived: 11 January 2010 Accepted: 18 October 2010Springer-Verlag
Saarinen, Jarkko. 2006. Traditions of Sustainability in Tourism Studies. s.l.: Annals of Tourism Research, 2006. pp. 1121-1140. Vol. 33.