ارائه مدلی برای تقویت تفکر سبز مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل،ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی برای تقویت تفکر سبز مدیران بود. با توجه به اهمیت محیط زیست برای آینده بشریت، توجه مدیران به مقوله سبز از اهمیت بالایی است. بر این اساس پژوهش حاضر که به صورت کیفی و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 17 نفر از خبرگان محیط زیست و مدیریت و تحلیل تم انجام شد به دنبال ارائه الگوی تفکر سبز مدیران و شناسایی پیشامدها، مولفه ها و پیامدهای تفکر سبز مدیران بود. نتایج کدگذاری باز بیانگر 137 کد باز بود که در 50 کد محوری و سه کد انتخابی دسته بندی گردید. مطابق نتایج تحلیل تم، پیشایندهای تفکر سبز مدیران شامل آموزش سبز، شرایط محیط بیرونی، جو سازمانی سبز، جایگاه اندیشه سبز در برنامه ریزی های کلان ملی، زیرساخت های تکنولوژیکی، قوانین و مقررات مربوطه، امکانات و زیرساختهای زیست محیطی سازمان، هنجارهای فردی و اجتماعی سبز، فرهنگ سبز سازمانی، نگرش کارکنان به محیط زیست، حمایت از رفتارهای سبز، فشارهای فرهنگی-اجتماعی و حمایت سبز بود. همچنین مولفه های تفکر سبز مدیران شامل نگرش زیست محیطی مدیریت، توجه به تکنولوژی سبز، نگرانی زیست محیطی، دانش زیست محیطی، سیاست های تشویقی سبز، پایبندی به اخلاقیات، همراستایی منافع کارکنان با مدیریت سبز، بازخورد رفتارهای سبز، باور های رفتاری سبز، عادت های رفتاری سبز، نوع دوستی، قدرت اخلاقی، تعهد سبز و استخدام و گزینش سبز بود. پیامدهای تفکر سبز مدیران شامل سازمان سبز، افزایش وجهه اجتماعی سازمان، توسعه برند شخصی مدیر، کارکنان حساس به محیط زیست، اثرات اجتماعی، توسعه تفکر سبز در جامعه، توسعه رفتار زیست محیطی کارکنان، توسعه پایدار سازمان، کاهش آلودگی زیست محیطی، تولید محصولات پایدار، مزیت های سازمانی سبز، نفوذ بر دیگران، خلاقیت سبز سازمانی، رفتار سازمانی سبز، سرمایه اجتماعی، منابع انسانی سبز، تعهد سازمانی کارکنان، منافع مالی سازمان، اعتماد سازمانی، مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان، سلامت کارکنان و رضایت شغلی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model to Strengthen Managers' Green Thinking

نویسنده [English]

 • qasem zarei
Department of business management, Faculty of Social Sciences, university of mohaghegh ardabili ,, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The main goal of this research was to provide a model to strengthen managers' green thinking. Considering the importance of the environment for the future of humanity, managers' attention to the green category is of great importance. Based on this, the current research, which was conducted qualitatively and using semi-structured interviews with 17 environmental and management experts and theme analysis, sought to provide a model of managers' green thinking and identify the events, components and consequences of managers' green thinking. . The results of open coding showed 137 open codes, which were categorized into 50 central codes and three selective codes. According to the results of theme analysis, the antecedents of managers' green thinking include green training, external environmental conditions, green organizational atmosphere, the place of green thinking in national macro-planning, technological infrastructure, relevant laws and regulations, environmental facilities and infrastructure of the organization, individual norms and Green society, green organizational culture, employees' attitude towards the environment, support for green behaviors, socio-cultural pressures and green support. Also, the components of managers' green thinking include management's environmental attitude, attention to green technology, environmental concern, environmental knowledge, adherence to ethics, alignment of employees' interests with green management, green behavior feedback, green behavioral beliefs, green behavioral habits, Altruism, moral strength, green commitment and green recruitment and selection. The consequences of managers' green thinking include green organization, increasing the organization's social image, developing the manager's personal brand, environmentally sensitive employees, social effects, developing green thinking in society, reducing environmental pollution, producing sustainable products, green organizational advantages, influencing others. , organizational green creativity, green organizational behavior, social capital, green human resources, employees' organizational commitment, organization's financial benefits, organizational trust, employees' social responsibility, employees' health and job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Green thinking
 • Management
 • Green development
 • اسکویی زاده نوزاد، آراد (1400).تقویت رفتار سبز در محل کار: با تکیه بر رویکرد سبز در رهبری تحولآفرین و مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: کارکنان شعبه مرکزی بیمه میهن). مطالعات رفتاری در مدیریت. 12(25): 69-82.
 • باغبان باغستان، احسان، باقری، هادی، ناظمی، علی (1400). تأثیر بازاریابی سبز بر تمایل مشتریان به خرید محصولات ورزشی با نقش میانجی تصویر برند. مطالعات بازاریابی ورزشی. 2(4): 177-198.
 • براتی، هادی (1401). رفتار سبز کارکنان در سازمان: انواع، مولفه ها و مدلها، مجله مدیریت سبز و توسعه، 1(2): 27-36.
 • ترکی، مصطفی، کلانتری شاهیجان، میلاد، علیرضایی، اسدالله. (1400). تأثیر رهبری تحول آفرین سبز بر رفتار سبز با نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز و نگرانی‌های زیست محیطی. ارزش آفرینی در مدیریت کسب وکار. 2(2): 93-113.
 • حسن پور، اکبر، ابراهیمی، ساره. (1399). شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رفتار سبز کارکنان با تکنیک DANP. مطالعات رفتار سازمانی. 9(1): 177-208.
 • حمزوی، حسین، خادمی، عبدالواسع، محبی، عاطفه، کاملی، محمدجواد. (1402). تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر مسئولیت اجتماعی سازمان‌های آموزشی با نقش میانجی رفتار سبز کارکنان. مدیریت دانشگاهی. 2(2): آماده انتشار.
 • دارایی، ایوب، اکبری، مهسا، موسوی کاشی، زهره (1400). بررسی عوامل مؤثر بر ارتباط میان بسته‌بندی سبز با وابستگی برند سبز. تحقیقات بازاریابی نوین. 11(3): 45-66.
 • دشت لعلی، زهرا. (1400). نقش قدرت اخلاقی بر رفتار سبز کارکنان. اخلاق در علوم و فناوری. 16(3): 110-118.
 • دل­افروز، نرگس، گلی، آرمین، خسروی، محمدرضا (1396). محرک­های مؤثر بر ارزش ویژه برند سبز. راهبردهای بازرگانی.  24(10): 99-110.
 • رجب پور، ابراهیم (1399). مدیریت منابع انسانی سبز و رفتار سازگار با محیط زیست کارکنان با تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی، مجله مدیریت سرمایه اجتماعی، 7(3): 345-371.
 • سلیمان پورعمران، محبوبه، نوری، علیرضا. (1398). بررسی رابطه بین مدیریت سبز با رفتار زیست محیطی مدیران و معاونین مدارس استان خراسان شمالی. محیط زیست و توسعه فرابخشی. 4(65): 25-36.
 • عقیقی، علیرضا (1401). بررسی تاثیر دانش محیط‌زیستی بر رفتار سبز با نقش میانجی قصد رفتاری، نگرش محیط‌زیستی و تعهد سبز. پژوهش های محیط زیست. 13(26): 317-334.
 • فرخی، مجتبی، امیری، زینب، دلوی اصفهانی، محمد (1399). تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار محیط زیست‌گرایانه کارکنان با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌گر ارزش‌های سبز فردی و فرهنگ خدمت. مدیریت منابع انسانی پایدار. 2(2): 137-157.
 • کریمی قدوسی، سعیده، فرخی استاد، مجتبی، باباجانی محمدی، سعیده. (1400). مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بر رفتار سبز کارکنان از طریق نقش میانجی اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری مشهد). اکتشاف و پردازش هوشمند دانش. 1(2): 50-65.
 • مظاهری تهرانی، مینا، الوانی، سید مهدی، واعظی، زاهدی، شمس السادات، قربانی زاده، وجه الله. (1401). الگوی مدیریت سبز برای سازمانهای دولتی ایران. فصلنامه علوم مدیریت ایران. 68: 1-43.
 • نوروزی اجیرلو، رضا؛ حسینی، میرزاحسن؛ جمالی، احسان؛ عیدی، فاطمه (1401). ارائه الگوی راهبردی ایجاد برند سبز: یک مطالعه فراترکیب، پژوهش‌های مدیریت عمومی. 15 (55): 247-276.
 • وفاداری کمارعلیا، داود (1401). نقش فضاهای سبز شهری در رفاه شهروندان در شرایط پاندمیک: یک مطالعه مروری، جغرافیا و روابط انسانی. 5(2): 321-333.

- Leszczyńska, A., 2014. Willingness to Pay for Green Products vs Ecological Value System, International Journal of Synergy and Research, Vol. 3, pp. 67-77.

- Rahbar, E., Abdul Wahid, N., 2011. Investigation of green marketing tools’ effect on consumers’ purchase behavior. Business Strategy Series, Vol. 12 No. 2 , pp. 73-83