راهکارهای رونق تولید در مناطق روستایی استان خوزستان: کاربرد تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و توسعه کشاورزی

2 دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی خوزستان، گروه ترویج و آموزش کشاورزی،

3 کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

10.22034/gahr.2023.394793.1861

چکیده

این پژوهش از فرایند سلسله مراتبی برای اولویت‏بندی گزیدارها و معیارهای رونق تولید در مناطق روستایی استان خوزستان بهره گرفته شده است. بدین منظور در ابتدا با توجه به معیارها و نیز گزیدارهای شناسایی شده داده‏های مورد نیاز از طریق نمونه‏ای برگزیده از کارشناسان در سازمان‏های ذیربط دارند بر مبنای مقایسه‏های زوجی گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‏ها به وسیله نرم‏افزار Expert Choice انجام شد. نتایج پژوهش بر مبنای مقایسات زوجی نشان داد که راهکارهای اقتصادی، زیرساختی، اجتماعی و محیطی به ترتیب مهمترین راهکارها بودند. علاوه بر این، نتایج اولویت‏بندی راهکارهای اقتصادی رونق تولید در مناطق روستایی استان خوزستان نتایج نشان داد که دو راهکار تنوع مشاغل و توسعه فعالیت‏های پسین و پیشن کشاورزی و توسعه بنگاه‌های زودبازده و صنایع تبدیلی، در راهکارهای زیرساختی، راهکار توسعه شبکه‏های حمل و نقل و بازاریابی و توسعه عدالت فضایی و ارایه خدمات جدید به روستاها، در راهکار اجتماعی دو راهکارهای جلوگیری از مهاجرت و توسعه مهارت‏های حرفه‏ای و آموزشی کشاورزان و در نهایت براساس راهکارهای محیطی گزینه جلوگیری از تغییرات کاربری اراضی و سازگاری با تغییرات اقلیمی مهمترین راهکارها بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Solutions to boost production in rural areas of Khuzestan province: application of hierarchical analysis

نویسندگان [English]

  • moslem savari 1
  • Mohammad limuie 2
  • zahra eskandari 3
1 ra
2 دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی خوزستان، گروه ترویج و آموزش کشاورزی،
3 ra
چکیده [English]

This research has used the hierarchical process for prioritizing the priorities and criteria for the growth of production in the rural areas of Khuzestan province. For this purpose, at first, according to the criteria and also the identified sources, the required data was collected and analyzed through a selected sample of experts in the relevant organizations based on pairwise comparisons. Data analysis was done by Expert Choice software. Based on pairwise comparisons, the results of the research showed that economic, infrastructural, social and environmental solutions were the most important solutions, respectively. In addition, the results of the prioritization of economic solutions to boost production in the rural areas of Khuzestan province, the results showed that the two solutions are the diversification of jobs and the development of agricultural activities and the development of fast-yielding enterprises and transformation industries, in infrastructure solutions, the network development solution transportation and marketing and the development of spatial justice and providing new services to villages, in the social solution, two solutions to prevent migration and develop the professional and educational skills of farmers, and finally, based on the environmental solutions, the option of preventing land use changes and adaptation With climate change, it was the most important solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development
  • rural development
  • agricultural development
  • production boom
  • Khuzestan province
- دلبری، سیدعلی. داودی. سیدعلیرضا. (13391). کاربرد تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در رتبه‏بندی شاخص‏های ارزیابی جاذبه‏های توریستی. مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن. سال نهم، شماره دوم (33)، صص 57-79.
- سروی، علی اکبر. دانشور کاخکی، محمود. صبوحی صابونی، محمو. سالاری، مجید. (1401). عوامل موثر بر توسعه روستایی با تاکید بر تشکیل خوشه کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان گناباد استان خراسان رضوی). روستا و توسعه، شماره 97، 161-192.
- سلیمانی، وحید. (1397). الزامات حقوقی پرداخت مالیات و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور. فصلنامه مطالعات نوین بانکی، دوره اول، شماره اول، صص 134-150.
- شادپوررشتی، مریم. پیرمرادیان، نادر. قانع، احسان و باقری، فاطمه. (1397). ارزیابی بهره‏برداری از واحدهای عمرانی شبکه آبیاری دشت فومتات براساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی، مجله پژوهش آب ایران، جلد 12، شماره ۳، پیاپی ۳۰، صص 9-17.
- شاه‏منصور، آرش. صباحی، محمدسلمان. رضایی آدریانی، رضا. لطفی، علی. خدادادی‏دربان، احمد. (1390). بررسی موردی انتخاب محل و نوع تصفیه‏خانه آب به روش AHP، آب و فاضلاب، شماره 4، صص 139-134.
- طالقانی، محمد. شاهرودی، کامبیز. صانعی، فرزانه. (1391). مقایسه تطبیقی AHP و AHP فازی در رتبه‏بندی ترجیحات خرید (مورد مطالعه صنعت لوازم خانگی)، مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، سال نهم، شماره اول (۳۳)، صص 81-91.
- عاشری، امامعلی. (1395). مقایسه تطبیقی توسعه روستایی دشت اشنویه با استفاده از تحلیل عاملی و آنالیز تاکسونومی عددی و تحلیل سلسله مراتبی. مله جغرافیا و توسعه ناحیه‏ای، سال چهاردهم، شماره 2، شماره پیاپی 27، صص 175-199.
- مومن پور آکردی، مریم. قربان زاده زعفرانی، سیده زلیخا. رسولی، سید حسن. (1401). سنجش مطلوبیت توسعه اقتصاد کشاورزی در فضای روستایی شیراشهری مورد: استان گلستان. اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 11 (2): 143-164.
- نوروزی نژاد، معصومه. یاسوی، مجید. اوجی، روح اله. (1401). تحلیل فضایی پایداری اقتصادی سکونتگاه‏های روستایی در شهرستان لنگرود. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 11، 169-194.
 
- Anríquez, G., and Stamoulis, K. (2007). Rural development and poverty reduction: is agriculture still the key?. Electronic Journal of Agricultural and Development Economics, 4(1): 5–46.
- Badri, S.A, Eftekhari, A.R, Salmani, M. and Behmand, D. (2011). The role of family farming system on sustainable rural development (case study: Ghir and Karzin county - Fars province). Human Geography Research Quartely, 43(76): 33-48. (Persian).
- Cahyapratama, A., & Sarno, R. (2018, March). Application of Analytic Hierarchy Process (AHP) and Simple Additive Weighting (SAW) methods in singer selection process. In 2018 International Conference on Information and Communications Technology (ICOIACT) (pp. 234-239). IEEE.
- Calabrese, A., Costa, R., Levialdi, N., & Menichini, T. (2019). Integrating sustainability into strategic decision-making: A fuzzy AHP method for the selection of relevant sustainability issues. Technological Forecasting and Social Change139, 155-168.
- Chou, Y. C., Yen, H. Y., Dang, V. T., & Sun, C. C. (2019). Assessing the human resource in science and technology for Asian countries: Application of fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS. Symmetry11(2), 251.
- Guido, V.H., Guy, D. (2003). Multifunctional Agriculture: A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development. Ashgate Publishing Ltd, UK.
- Hu, Q., & Wang, C. (2020). Quality evaluation and division of regional types of rural human settlements in China. Habitat International105, 102278.
- Koutridi, E., & Christopoulou, O. (2023). The importance of integrating Smart Farming Technologies into Rural Policies (Aiming at sustainable rural development)-Stakeholders’ views. Smart Agricultural Technology4, 100206.
- Li, X., Yang, H., Jia, J., Shen, Y., & Liu, J. (2021). Index system of sustainable rural development based on the concept of ecological livability. Environmental Impact Assessment Review86, 106478.
- Liu, Y., & Li, Y. (2017). Revitalize the world’s countryside. Nature548(7667), 275-277.
- Long, H., Zhang, Y., & Tu, S. (2019). Rural vitalization in China: A perspective of land consolidation. Journal of Geographical Sciences29, 517-530.
- Lu, M. Wei, L. Ge, D. Sun, D. Zhang, Z. and Lu, Y. (2020). Spatial optimization of rural settlements based on the perspective of appropriateness–domination: A case of Xinyi development. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(9): 707-717.
- Martin, P., Jennifer, D. (2014). Narratives of transition/non-transition towards low carbon futures within English rural communities. J. Rural Stud. 34, 79–95.
- Nonaka, A., & Ono, H. (2015). Revitalization of Rural Economies though the Restructuring the Self-sufficient Realm–Growth in Small-scale Rapeseed Production in Japan. Japan Agricultural Research Quarterly: JARQ49(4), 383-390.
- Noshad, M., Savari, M. & Roueita, G. (2018). A hybrid AHP-TOPSIS method for prospectively modeling of ultrasound-assisted osmotic dehydration of strawberry. J Food Process Eng. 2018;e12928. https://doi.org/10.1111/jfpe. 12928.
- Rojas-Zerpa, J. C., & Yusta, J. M. (2015). Application of multicriteria decision methods for electric supply planning in rural and remote areas. Renewable and Sustainable Energy Reviews52, 557-571.
- Sandanshiv, L. P. (2020.) A Geographical study of types of rural settlements in western Khandesh region. Editorial Board, 9(10):221-238
- Savari, M., & Khaleghi, B. (2023). Application of the extended theory of planned behavior in predicting the behavioral intentions of Iranian’s local communities toward forest conservation. Frontiers in Psychology14, 33.
- Savari, M., & Moradi, M. (2022). The effectiveness of drought adaptation strategies in explaining the livability of Iranian rural households. Habitat International124, 102560.
- Savari, M., & Zhoolideh, M. (2021). The role of climate change adaptation of small-scale farmers on the households food security level in the west of Iran. Development in Practice31(5), 650-664.
- Savari, M., Damaneh, H. E., & Damaneh, H. E. (2023a). The effect of social capital in mitigating drought impacts and improving livability of Iranian rural households. International Journal of Disaster Risk Reduction89, 103630.
- Savari, M., Damaneh, H. E., & Damaneh, H. E. (2023b). Effective factors to increase rural households' resilience under drought conditions in Iran. International Journal of Disaster Risk Reduction, 103644.
- Savari, M., Yazdanpanah, M., & Rouzaneh, D. (2022). Factors affecting the implementation of soil conservation practices among Iranian farmers. Scientific Reports12(1), 8396.
- Sekhar, C., Patwardhan, M., & Vyas, V. (2015). A Delphi-AHP-TOPSIS based framework for the prioritization of intellectual capital indicators: A SMEs perspective. Procedia-Social and Behavioral Sciences189, 275-284.
- Sekhar, C., Patwardhan, M., & Vyas, V. (2015). A Delphi-AHP-TOPSIS based framework for the prioritization of intellectual capital indicators: A SMEs perspective. Procedia-Social and Behavioral Sciences189, 275-284.
- Uitto, J. (2015). RURAL DEVELOPMENT: PARTICIPATION AND DIVERSITY FOR SUSTAINABILITY , Human Settlement Development -Volume IV, 146.
- Wang, Y., & Zhu, Y. (2023). Exploring the effects of rural human settlement on rural development: Evidence from Xianju County in Zhejiang Province, China. Environmental Development, 100845.
- Wood, R.E. (2008). Survival of Rural America: Small Victories and Bitter Harvests. University Press of Kansas, Kansas.
- World Bank (2018). World development report 2018: Agriculture for development, Washington, DC: World Bank.
- Yurui, L., Luyin, Q., Qianyi, W., & Karácsonyi, D. (2020). Towards the evaluation of rural livability in China: Theoretical framework and empirical case study. Habitat International105, 102241.