ارزیابی و سنجش شاخص‌های پایداری اجتماعی در محلات شهر پارس‌آباد(مغان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی دانشگده دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 گروه آموزشی دانشگده دانشگاه محقق اردبیل ایران گروه علوم جغرافیا دانشگاه محقق اردبیل.ایران

چکیده

در ایران، طی دهه‌های گذشته، مقیاس محله حلقة مغفول در نظام رسمی برنامه‌ریزی فضایی بوده است. هدف از این پژوهش ارزیابی و سنجش شاخص‌های پایداری اجتماعی در محلات شهر پارس‌آباد می‌باشد. پژوهش حاضر، از نوع پژوهش‌های توصیفی - تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی است. که با استفاده از شیوه نمونه‌برداری تصادفی و از طریق فرمول کوکران و نمونه‌ها در حجم 275 نفر انتخاب‌شده‌اند. ابزارهای اندازه‌گیری پژوهش پرسشنامه پایداری اجتماعی، و در محلات شهر پارس‌آباد جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی استفاده شد و برای تعیین پایایی درونی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید و قابل‌قبول برخوردار هستند. بحث از آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن داده‌ها استفاده شد. با تأیید نرمال بودن داده‌ها، برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌ پارامتریک رگرسیون چند متغیره جهت تعیین اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته عوامل تحقیق استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت شاخص‌های پایداری اجتماعی در معناداری با محلات در شهر پارس‌آباد وجود دارد، لذا از این نتایج می‌توان دریافت کرد که پایداری اجتماعی و نیز ایجاد نگرش مثبت در محلات شهری، که منجر به مشارکت اجتماعی می‌شود، استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation and measurement of social sustainability indicators in the neighborhoods of Pars-Abad city (Maghan)

نویسندگان [English]

  • Alireza mohammadi 1
  • s nasiri 2
1 Faculty of Education, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
2 Department Faclty.University(institution).city Ardabil, country iran
چکیده [English]

In Iran, during the past decades, the scale of the neighborhood of the ring has been neglected in the official system of spatial planning. The purpose of this research is to evaluate and measure the indicators of social stability in the neighborhoods of Parsabad city. The present research is a descriptive-analytical type of research and is applied in terms of its purpose. which were selected using random sampling method and through Cochran's sub-formula and samples in the amount of 383 people.The measurement tools of the research are social sustainability questionnaire, and in the neighborhoods of Pars-Abad city, content validity was used to determine the validity of the questionnaire, and Cronbach's alpha method was used to determine the internal reliability, and they are acceptable. Discussion The Kolmogorov-Smirnov test was used for the normality of the data. After confirming the normality of the data, to test the research hypotheses, the multivariate regression parametric test was used to determine the effect of the independent variable on the dependent variable of the research factors. SPSS software was used for data analysis. .The results of the research showed that the status of social stability indicators is meaningful with the neighborhoods in Pars-Abad city, so from these results it can be concluded that social stability and also creating a positive attitude in urban neighborhoods, which leads to social participation and a sense of belonging. can be used

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neighborhood development
  • social capital
  • sustainable neighborhood development
  • Pars-Abad city
1-محمدی، علیرضا، رفیعی، فریبا (1395) بررسی نقش برنامه­ریزی محله مبنا در تحقیق توسعه پایدار محله‌ای (مطالعه موردی: محله حسینیه زنجان)، پژوهش‌های جغرافیای برنامه­ریزی شهری، دوره 4، شمار، ص:  337-347.
2-محمدی ،علیرضا، پاشا زاده، اصغر(1394)، سنجش سطح پایداری محلات شهر اردبیل با تأکید بر محلات با هسته‌های روستایی، فصلنامه علمی پژوهش مطالعات شهری، شماره3.
3-رضایی، محمدرضا، نگین­نساچی، ستوده(1394) بررسی راهکارهای مؤثر در ایجاد محله پایدار با رویکرد مشارکتی(مطالعه موردی: محله راهنمایی یاسوج)، مجله پژوهش و برنامه­ریزی شهری، سال ششم، شماره بیستم، صفحات: 82-69.
4-یعقوب، موسوی(1387)، بازسازی محله­های شهری در چارچوب برنامه­ریزی توسعه اجتماعی محله­ای، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره اول، شماره 4، صفحات: 123-99.
5-رهنمایی، محمدتقی، فرهودی، رحمت­الله، قالیباف، محمدارق،خاتون  هادی پور،حلمیه(1395)، سیر تحول ساختاری و عملکردی محله در شهرهای ایران،جغرافیا (نشریه علمی- پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران(دوره جدید، سال پنجم، شماره 12و .13یازدهم.
6-موحد، علی، کمان­رودی، موسوی، ساسان­پور، فرزانه، قاسمی کفرودی، سجاد(1394)، بررسی حکمروایی خوب شهری در محله‌های شهری)موردمطالعه منطقه 19شهرداری تهران)، فصلنامه مطالعات برنامه­ریزی شهری، سال دوم، شماره­ی هفتم، صفحات: 147-17.
7-صبور جنتی،منا،قلندریان، ایمان(1401)، اکـوتوریسـمِ شهری توانمنـدسـاز؛ رویکردی نوین در توسعه جوامع محلی، فصلنامه برنامه­ریزی توسعه شهری و منطقه­ای سال هفتم، شماره 23، صفحات: 120-87.
8-کوزه‌گر کالجی،لطفعلی، نوروزی،علی(1401) نقش نهادگرایی در توسعه پایدارمنطقه­ای،جغرافیا و روابط انسانی، دوره5، شماره 1، صفحات: 311-320.
9-میرزا زاده دوستان، امیر(1401)، بررسی مدیریت شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری ، جغرافیا و روابط انسانی، دوره5، شماره 1، صص: 21-23.

10-عبدالهی، علی‌اصغر و رختابناک، شهره (1393) ، ارزیابی عوامل مؤثر بر پایداری توسعه محله در فرایند برنامـه­ریـزی شـهری نمونه موردی: محله سنگ سیاه شیراز، مجله پژوهش و برنامه­ریزی شهری، سال پنجم، شمارۀ هفدهم.
11- زنگنه اسدی، محمدعلی، اکبری، الهه، بهرامی، شهرام، پور اسکندر، بهروز (1394)، بررسی تأثیر عوامل جغرافیایی در نوسان آب زیرزمینی دشت پارس‌آباد مغان فصلنامه علمی – پژوهشی فضای جغرافیایی، سال هفدم، شماره 59، پاییز 1396،.273.
12-Janina Kleemann a,b, Justice Nana Inkoom a,b, Michael Thiel c, Sangeetha Shankar d,
Sven Lautenbach e, Christine Fürst f(2017), Peri-urban land use pattern and its relation to land use planning in Ghana, West Africa, Landscape and Urban Planning 165 (2017) 280–294.
13-Chao and Alberto Alvarellos (2020), “Indicators Framework for Sustainable Urban Design”, Atmosphere, 11, 1143.
14-Lopez, D, P. (2011), “Urban Distribution centers a means to reducing freight vehicle miles Traveled”, New York State Energy Research and Development Authority, Contract No. 11098/C-08-23, PIN: R021.20.881: 1-37.