توسعه گلخانه‌های هوشمند: راهبردی برای کشاورزی پایدار در استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

2 استادیار گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

10.22034/gahr.2023.400206.1887

چکیده

هدف این مقاله ارائه برنامه‌ی راهبردی در راستای توسعه‌ی گلخانه‌های هوشمند در استان اصفهان با استفاده از روش کیفی تحلیل SWOT می‌باشد. در این مقاله راهکارهای توسعه گلخانه‌های هوشمند مبتنی بر استفاده حداکثری از نقاط قوت با تکیه بر فرصت‌ها، غلبه بر نقاط ضعف با بهره‌برداری از فرصت‌ها، استفاده از نقاط قوت برای کاهش تهدیدات و به حداقل رساندن نقاط ضعف با اجتناب از تهدیدات ارائه شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که توسعه گلخانه‌های هوشمند در استان اصفهان ضمن کاهش مصرف آب و اثرات زیست‌محیطی می‌تواند کیفیت و سودآوری محصول را افزایش دهد. از سوی دیگر توسعه گلخانه‌های هوشمند در این استان نیازمند غلبه بر محدودیت‌هایی مانند هزینه بالای سرمایه‌گذاری اولیه، پیچیدگی فنی، نیاز به نگهداری و وابستگی به عوامل خارجی است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که توسعه گلخانه‌های هوشمند در استان اصفهان می‌تواند از برخی عوامل خارجی مطلوب مانند افزایش تقاضا و پایین بودن قیمت محصولات گلخانه‌ای نسبت به بازار جهانی استفاده کند. برخی از عوامل خارجی نامطلوب نیز همچون تحریم‌ها، مقاومت اجتماعی در پذیرش نوآوری و نوسانات بازار بر این فرآیند تاثیرگذار هستند. این مقاله پیشنهاداتی را برای سیاست‌گذاری تحقیقات آتی و رسیدگی به علت برخی شکاف‌ها، محدودیت‌ها و چالش‌ها در حمایت از هوشمندسازی گلخانه‌ها در استان اصفهان ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of Smart Greenhouses: A Strategy for Sustainable Agriculture in Isfahan province

نویسندگان [English]

  • Morteza Alidadi 1
  • Mostafa Rahmati-Joneidabad 2
  • Seyed Mohammad Javad Sobhani 3
  • Mohammadreza Zare Bavani 2
1 MSc student, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran
2 Assistant Professor, Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran
3 Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture Engineering and Rural Development, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran
چکیده [English]

The aim of this article was to present a strategic plan for the development of smart greenhouses in Isfahan province using the qualitative method of SWOT analysis. In this paper, the solutions for developing smart greenhouses based on maximum use of strengths by relying on opportunities, overcoming weaknesses by exploiting opportunities, using strengths to reduce threats and minimizing weaknesses by avoiding threats are presented. The results of this research show that the development of smart greenhouses in Isfahan province while reducing water consumption and environmental effects can increase product quality and profitability. On the other hand, the development of smart greenhouses in this province needs to overcome limitations such as high initial investment cost, technical complexity, need for maintenance and dependence on external factors. Also, the results show that the development of smart greenhouses in Isfahan province can use some favorable external factors such as increasing demand and low prices of greenhouse products compared to the global market. Some adverse external factors, such as sanctions, social resistance in accepting innovation, and market fluctuations also affect this process. This article provides suggestions for future research policy and addressing the cause of some gaps, limitations and challenges in supporting the smartening of greenhouses in Isfahan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Smart Greenhouses"
  • "SWOT Model"
  • "Isfahan Province"
  • "Sustainable Agriculture"
  • "Strategic Planning"
سبحانی، سید محمد جواد، و براتی، سهیلا. (1401). راهبردهای زنجیره تامین کشاورزی و غذا در دوران کرونا و پساکرونا: تحلیل SWOT. جغرافیا و روابط انسانی، 5(3)، 283-302. doi: 10.22034/gahr.2023.379956.1790
صندوقی، عطیه، و راحلی، حسین. (1395). توسعه مدل رفتار برنامه ریزی شده برای تبیین قصد تولید محصولات ارگانیک بین گلخانه داران خیار شهرستان اصفهان با متغیر هنجار اخلاقی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران)، 47(4 )، 961-974. SID. https://sid.ir/paper/146315/fa
موسوی حسنی, سید مصطفی. (1401). نظریه های شهرهوشمند. جغرافیا و روابط انسانی5(2)، 1-20.
هاشم پور، رقیه و آشتاب، زلیخا. (1398). تحلیل راهبردی بازاریابی محصولات گلخانه‌ای در توسعه کارآفرینی روستایی (مورد مطالعه : دهستان بیگم قلعه). جغرافیا و روابط انسانی، 1(4)، 148-162.
Badji, A., Benseddik, A., Bensaha, H., Boukhelifa, A., & Hasrane, I. (2022). Design, technology, and management of greenhouse: A review. Journal of Cleaner Production, 133753.
Bersani, C., Ruggiero, C., Sacile, R., Soussi, A., & Zero, E. (2022). Internet of Things Approaches for Monitoring and Control of Smart Greenhouses in Industry 4.0. Energies15(10), 3834.
Bersani, C., Ruggiero, C., Sacile, R., Soussi, A., & Zero, E. (2022). Internet of Things Approaches for Monitoring and Control of Smart Greenhouses in Industry 4.0. Energies15(10), 3834.
Karanisa, T., Achour, Y., Ouammi, A., & Sayadi, S. (2022). Smart greenhouses as the path towards precision agriculture in the food-energy and water nexus: case study of Qatar. Environment Systems and Decisions, 42, 521–546. https://doi.org/10.1007/s10669-022-09862-2
Kavga, A., Thomopoulos, V., Barouchas, P., Stefanakis, N., & Liopa-Tsakalidi, A. (2021). Research on innovative training on smart greenhouse technologies for economic and environmental sustainability. Sustainability13(19), 10536.
Kirci, P., Ozturk, E., & Celik, Y. (2022). A novel approach for monitoring of smart greenhouse and flowerpot parameters and detection of plant growth with sensors. Agriculture12(10), 1705.
Maraveas, C. (2022). Incorporating Artificial Intelligence Technology in Smart Greenhouses: Current State of the Art. Applied Sciences13(1), 14.
Musa, S. F. P. D., & Basir, K. H. (2021). Smart farming: towards a sustainable agri-food system. British Food Journal123(9), 3085-3099.
Quy, V. K., Hau, N. V., Anh, D. V., Quy, N. M., Ban, N. T., Lanza, S., ... & Muzirafuti, A. (2022). IoT-enabled smart agriculture: architecture, applications, and challenges. Applied Sciences12(7), 3396.
Tao, W., Zhao, L., Wang, G., & Liang, R. (2021). Review of the internet of things communication technologies in smart agriculture and challenges. Computers and Electronics in Agriculture189, 106352.
Tripathy, P. K., Tripathy, A. K., Agarwal, A., & Mohanty, S. P. (2021). MyGreen: An IoT-enabled smart greenhouse for sustainable agriculture. IEEE Consumer Electronics Magazine10(4), 57-62.