توسعه کشاورزی ارگانیک و موانع فراروی آن از دیدگاه کارشناسان کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد پارس آباد/ ایران

10.22034/gahr.2023.431077.2008

چکیده

بر خلاف برنامه هایی که نشان از امنیت تولید بعد از ورود تکنولوژی به کشاورزی داشت، اصلی ترین هدف آن یعنی تولید غذا نیز به خطر افتاده و باعث شده که در دهه های اخیر امنیت و سلامت غذا در قالب پروتکل ها و قراردادهای بین المللی مورد توجه قرار گیرد و تحقیقات متخصصان کشاورزی متوجه کشاورزی ارگانیک گردد. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های توسعه کشاورزی ارگانیک و به روش توصیفی- همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و مرکز آموزش کشاورزی استان اردبیل (365=N) بودند که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در یکی از گرایش‌های مهندسی کشاورزی بوده و در یکی از سازمان‌های مذکور اشتغال داشتند که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 171 نفر تعیین شد. نمونه گیری بر اساس روش طبقه ای با انتساب متناسب بود و در داخل طبقه ها تعداد نمونه مورد نیاز به طور کاملاً تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی
جمع آوری داده ها، پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن توسط کارشناسان و صاحبنظران تولیدات ارگانیک تأیید شد. پایایی ابزار سنجش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید که مقدار آن 76 .0 به دست آمد. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، حکایت از شناسایی سه چالش اصلی شامل بینشی، اطلاعاتی و اقتصادی داشت. این عوامل درمجموع 28/ 64 درصد از کل واریانس مربوط به متغیرهای چالش های توسعه کشاورزی ارگانیک را تبیین کردند. با توجه به نتایج، توسعه کشاورزی ارگانیک بیش از هر چیز مستلزم توسعه اطلاعات تولیدکنندگان نسبت به تولید محصولات ارگانیک می باشد تا با اتکا به آن و برنامه ریزی در جهت ارائه آموزشهای بنیادین و اساسی به منظور ارتقا سطح دانش تولیدکنندگان، چالش های توسعه کشاورزی ارگانیک را مرتفع نمود .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Barriers of Organic Agriculture from the Perspective of Agricultural Experts

نویسنده [English]

  • leila karpisheh
Azad university/ parsabad/ iran
چکیده [English]

In recent years, the introduction of technology into agriculture has led to a focus on food safety and health. Unfortunately, this has also jeopardized the main goal of food production. As a result, agricultural experts have become aware of the importance of organic farming, and international protocols and contracts have been put in place to address food safety. To better understand the challenges of developing organic agriculture, a study was conducted using a descriptive-correlational method. Agricultural experts from several organizations in Ardabil Province with bachelor's or master's degrees in agricultural engineering were surveyed. The sample size was 171 individuals, randomly selected within the classes. The questionnaire used to collect data was validated by organic product experts and stakeholders and had a reliability score of 0.76 using Cronbach's alpha coefficient. The results of the analysis revealed three main challenges to the development of organic agriculture: perceptual, informational, and economic. These challenges accounted for 64.28% of the total variance related to organic agriculture development. The study suggested that the development of information for organic product producers is crucial to overcoming these challenges. Providing education to upgrade the knowledge of producers is also essential for the success of organic agriculture development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Organic Agriculture
  • Barriers
  • Factor Analysis