بررسی عوامل موثر بر رضامندی کشاورزان از اعتبارات بانک کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دانشـگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

کشاورزی به عنوان یکی از فعالیت‌های تولیدی عمده در بیش‌تر کشورهای جهان، به ویژه کشورهای در حال توسعه، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. یکی از موانع عمده‌ی رشد و توسعه‌ی اقتصادی فعالیت‌های این بخش، کمبود سرمایه است. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر رضامندی کشاورزان از اعتبارات بانک کشاورزی است. نمونه این تحقیق شامل 200 نفر از کشاورزان شهرستان باغملک است به تصادفی ساده انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش با استفاده از پرسش‌نامه محقق ساخته انجام گرفت. پس از تهیه پرسش‌نامه و تایید روایی صوری آن توسط متخصصان امر، پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای مختلف تحقیق تایید شد. بافنه های تحقیق نشان داد که آزمون همبستگی بین متغیر های پژوهش رابطه مثبت و معنی‌دار شده است. در پایان، به منظور افزایش رضا مندی کشاورزان از اعتبارات بانک کشاورزی آن‌ها پیشنهاد هایی ارائه شد. در پایان، به منظور افزایش رضا مندی کشاورزان از اعتبارات بانک کشاورزی آن‌ها پیشنهاد هایی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the factors affecting farmers' satisfaction with the loans of the Agricultural Bank

نویسندگان [English]

 • bahman khosravipour 1
 • masoud baradarn 1
 • masoud yazdanpanah 1
 • zaynab khademi 2
1 agricultural university
2 Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan
چکیده [English]

Agriculture as one of the major production activities in most countries of the world, especially developing countries, has a special place. One of the main obstacles to the growth and economic development of this sector is the lack of capital. The purpose of this research is to investigate the factors affecting farmers' satisfaction with the credits of the Agricultural Bank. The sample of this research includes 200 farmers of Baghmolek city, they were selected by simple random. Data collection in this research was done using a researcher-made questionnaire. After preparing the questionnaire and confirming its face validity by experts, its reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha coefficient for different research variables. The results of the research showed that the correlation test between the research variables has a positive and significant relationship. In the end, in order to increase the satisfaction of farmers with their agricultural bank credits, suggestions were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lack of capital
 • satisfaction of farmers
 • Bank of Agriculture
 1. اکبری، پیمان، عابدین دارابی و افشین رستمی. 1393. بررسی رضایت­مندی مشتریان از خدمات بانکداری براساس مدل کانو. اولین همایش ملی فرهنگ و توسعه کارآفرینی. دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویر احمد.
 2. آقا­نصیری، مریم. 1391. مروری بر روند سرمایه­گذاری بخش کشاورزی در چهار برنامه توسعه کشور. مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسائل و سیاست­های اقتصادی. شماره­های 4و5. صفحات 61-78.
 3. حسینی، صفدر، محمدخالدی و محمد قربانی و ابراهیم حسن پور. 1388. بررسی هزینه­های مبادله تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی در مناطق روستایی ایران. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی(علوم و صنایع کشاورزی). جلد 23. شماره2. ص 36-45.
 4. خیری، بهرام و معصومه قریشی. 1390. اهمیت رضایت مشتری و اندازه­گیری آن. مجله مدیریت رضایت و وفاداری مشتریان.
 5. عبدالهی، مهدی. 1385. سرمایه­گذاری و چالش­های بازار مالی در بخش کشاورزی. مجله روند. شماره 49. صفحات 169-200.
 6. محمدی، علی و محمد مسعود وکیلی. 1388. بررسی رضایت­مندی دانشجویان از خدمات آموزشی ارایه شده و ارتباط آن با کیفیت خدمات در دانشگاه علوم پزشکی زنجان. مجله­ی توسعه­ی آموزش در علوم پزشکی. دوره­ی 2. شماره 3.ص 48-59.
 7. محمدی­یگانه، بهروز و عباس نباتی. 1392. تحلیل موانع توسعه کشاورزی در مناطق روستایی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: دهستان کرانی- شهرستان بیجار). فصلنامه علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی. سال سیزدهم. شماره­ی 44. صفحات 135-152.
 1. میناب­پودینه، فرزاد. 1392. بررسی بیمه بر روی محصولات کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان. پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل.
 1. نعمتی، امین و محمد قربانی. 1391. همسویی رفتار اقتصادی و زیست محیطی در مدیریت علف­های هرز. تحقیقات اقتصاد کشاورزی. جلد 4. شماره 3. صص 39-58.
 2. نوری زمان آبادی، سید هدایت ا... و عباس­امینی­فسخودی. 1386. سهم توسعه کشاورزی در توسعه روستایی (مطالعه موردی: مناطق روستایی استان اصفهان). مجله علوم کشاورزی ایران. دوره 2-38. شماره 2. صفحات 263-275.
 3. کرمی، عزت ا..، غلامحسین زمانی و مسعود یزدان­پناه. 1383. رضامندی از بیمه محصولات کشاورزی و سازه­های موثر بر آن. دومین همایش علمی بیمه کشاورزی، توسعه و امنیت سرمایه­گذاری.
 4. Adebayo, O. O., & Adeola, R. G. (2008). Sources and uses of agricultural credit by small scale farmers in surulere local government area of Oyo State. Anthropologist, 10(4), 313-314.‏
 1. Angilella, S., Corrente, S., Greco, S., & Słowiński, R. (2014). MUSA-INT: Multicriteria customer satisfaction analysis with interacting criteria. Omega, 42(1), 189-200.‏
 1. Beerli, A., Martin, J. D., & Quintana, A. (2004). A model of customer loyalty in the retail banking market. European Journal of Marketing, 38(1/2), 253-275.‏
 1. Buttle, F. (1996). SERVQUAL: review, critique, research agenda. European Journal of marketing, 30(1), 8-32.‏
 2. Douglas, P. (2003). Financial services for the rural poor, helping to improve Donor effectiveness in microfinance. Donor Brief, No. 15, October 2003. CGAP Donor Information Resource Centre (DIRECT).
 1. ESCAP (1994). Jakarta plan of action on human resources development in the Escape region, revised edition. New York . UN.
 1. Harrigan, P., Ramsey, E., & Ibbotson, P. (2008). e-CRM in SMEs: an exploratory study in Northern Ireland. Marketing Intelligence & Planning, 26(4), 385-404.‏
 2. Khan, I. (2012). Impact of customers satisfaction and customers retention on customer loyalty. International Journal of Scientific & Technology Research, 2, 106-110.‏
 3. Lin, J. S. C., & Wu, C. Y. (2011). The role of expected future use in relationship-based service retention. Managing Service Quality: An International Journal, 21(5), 535-551.‏
 4. Roht. J. (1997). The limits of micro credit as a rural development intervention, Institute for Development Policy and Management. Manchester University.
 5. Yazdanpanah, M., Zamani, G. H., Hochrainer-Stigler, S., Monfared, N., & Yaghoubi, J. (2013). Measuring satisfaction of crop insurance, a modified American customer satisfaction model approach applied to Iranian Farmers. International Journal of Disaster Risk Reduction, 5, 19-27.