بازآفرینی بافت فرسوده شهر آباده با کمترین مداخله و حفظ استخوانبندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشگاه تهران

چکیده

در حال حاضر، بافت های فرسوده تاریخی به عنوان مشکل اساسی در شهرهای مختلف و حتی روستاها مطرح می باشند. بافت های فرسوده همچون حافظه تاریخی شهر عمل کرده و بیانگر هویت شهر می باشد. لذا نگهداری از آثار ارزشمند موجود در بافت به امری ضروری بدل شده است. این پژوهش با هدف ساماندهی بافت فرسوده شهر آباده با کمترین میزان مداخله به منظور حفظ هویت تاریخی شهر صورت می گیرد. گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و پیمایشی صورت گرفته است. به منظور تدوین راهبرد از ماتریس راهبردی کمی QSPM استفاده شده است. براساس یافته های تحقیق راهبردهای امکان بهره گیری از ساختمان های با ارزش و موعقیت بافت به منظور تقویت حس تعلق به عنوان اولویتدارترین راهبردها جهت ساماندهی بافت فرسوده بافت فرسوده شهر آباده مشخص شدند.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reconstruction of the worn-out texture of Abadeh city with minimal intervention and preservation of ossification

نویسندگان [English]

  • hossein iraji 1
  • ahmad pourahmad 2
  • bahareh monfared 2
1 PhD student, Human Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
2 ...
چکیده [English]

Currently, worn-out historical structures are considered as a major problem in different cities and even villages. Worn out textures act as the historical memory of the city and express the identity of the city. Therefore, the preservation of valuable works in the context has become a necessity. This research aims to organize the worn-out fabric of Abadeh city with the least amount of intervention in order to preserve the historical identity of the city. Data collection has been done by library and survey method. QSPM quantitative strategic matrix has been used in order to formulate the strategy. Based on the findings of the research, the strategies for the possibility of using valuable buildings and the context of the fabric in order to strengthen the sense of belonging were identified as the most priority strategies for organizing the worn-out fabric of the worn-out fabric of Abadeh city. . . . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Worn texture
  • regeneration
  • settlement
  • QSPM
احمدی، مارال؛ عندلیب، علیرضا؛ ماجدی، حمید؛ سعیده­ زرآبادی، زهراالسادات (1398). تحلیلی برجایگاه سرمایه­های اجتماعی در بازآفرینی بافت فرسوده تاریخی محله امامزاده یحیی با بکارگیری معادلات ساختاری. دانش شهرسازی، 3(2): 63-49.
آقاصفری، عارف (1389). بررسی نوسازی و بهسازی بافت فرسوده محله شهید خوب بخت، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی-اسلامی، شماره 1: 71 – 59.
پوراحمد، احمد، حبیبی، کیومرث، و کشاورز، مهناز ( 1389). سیر تحول مفهوم­شناسی بازآفرینی شهری به­عنوان رویکردی نو در بافت­های فرسوده شهری. فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، 1، 92 – 73.
حبیبی، سید محسن، مقصودی، ملیحه. (1384). مرمت شهری، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.
حبیبی، ک. پوراحمد، ا. مشکینی. ا. بهسازی و نوسازی بافت­های فرسوده شهری، چاپ اول، انتشارات انتخاب، 1386.
حناچی، پیروز و دیگران (1386). بررسی تطبیقی مرمت شهری در ایران و جهان (با نگاه ویژه به بافت تاریخی شهر یزد)، انتشارات سبحان نور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی یزد، تهران.
خانی، علی (1389). بافت­های فرسوده شهر تهران، مسائل و راهبردها، نشریه اینترنتی نوسازی، شماره 10.
داوودپور، زهره؛ نیک نیا، ملیحه (1390). بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری راهبردی بهسوی دستیابی به ابعاد کالبـدی توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده کوی سجادیه)، فصلنامه آمایش محیط، 4(15): 57-31.
زنگی­آبادی، علی؛ غلامی، یونس؛ موسوی، سید علی (1390). بررسی رویکرد بازآفرینی شهری با استفاده از مدل سوات؛ نمونه موردی بافت مرکزی شهر مشهد، فصلنامه انجمن جغرافیای ایران، 9(30): 57-7.
زنگی­آبادی، علی؛ مؤیدفر، سعیده (1391). رویکرد بازآفرینی شهری در بافت­های فرسوده: برزن شش بادگیری شهر یزد. رویکرد بازآفرینی شهری در بافت­های فرسوده، 314-297.
زیاری، کرامت­لله؛ محمدی ده چشمه، مصطفی؛ پوراحمد، احمد؛ قالیباف، محمدباقر. (1391). اولویت­بخشی به ایمن­سازی بافت­های فرسوده کلانشهر کرج با استفاده از مدل ارزیابی چندمعیاره، پژوهش­های جغرافیای انسانی، شماره 79.
سبحانی، نوبخت؛ سعیدی­فرد، فرانک؛ واحدی یگانه، فرید؛ گلچین، مسعود (1397). بازآفرینی شهری، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در بافت­های فرسوده، انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین، چاپ اول.
سرور، هوشنگ (1398). شناسایی بافت­های فرسوده شهری براساس شاخص­های کالبدی مطالعه موردی: منطقه یک تبریز. فصلنامه شهرپایدار، 2(1): 14-1.
شفیعی دستجردی، مسعود؛ صادقی، نگین (1396). بررسی تحقق­پذیری طرح­های بازآفرینی بافت فرسوده شهری به روش تلفیقی تحلیل شبکه­ای -کارت امتیازی متوازن نمونه موردی: بافت فرسوده زینبیه اصفهان، نشریه باغ نظر، 14(46): 14- 5.
شفیعی دستجردی، مسعود (1394). مدل­سازی روش مکان­گزینی در بازآفرینی محلاتفرسوده شهری (مطالعه موردی: محدوده زینبیه اصفهان). فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، 3(12): 154 – 137.
شفیعی، زهرا(1397)، سازماندهی بافت فرسوده شهری با تاکید بر مشارکت مردمی (مطالعه موردی شهر کنگاور) دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 989-1015
شماعی، علی. پوراحمد، احمد، بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران،1384.
طوف­زاده حقی، رسول (1394). باززنده­سازی و احیا بافتهای فرسوده شهری با رویکرد راهبردی (محله همت­آباد شهر اصفهان)، پایان­نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر محمدمهدی عزیزی، پردیس بین­المللی کیش، دانشگاه تهران.
عربشاهی، زهرا (1382). سابقه نوسازی و بهسازی بافت قدیم شهری در ایران و اروپا، .ماهنامـه شـهرداریها، 5(49): 17 -2
فتاحیان، امیر (1396). تحلیل به­سازی و نوسازی بافت فرسوده منطقه 8 کلانشهر تهران، رساله دکتـری رشـته شهرسـازی، گرایش برنامه­ریزی شهری، به راهنمای عباس بخشنده نصرت، دانشکده هنر، دانشگاه عدالت.
فلامکی، محمد منصور ( 1386). بازنده سازی بناها و شهرهای تاریخی، چاپ ششم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
Alpopi, C. Manole, C. (2014). Integrated urban regeneration- solution for city revitalize. Procedia economics and finance. Vol 6, 178- 185.
Batey, P. (2000), Urban Regeneration in Britain: Progress, Principles and Prospects, International Symposium on Regeneration of City Down Town.
Chris Couch, Olivier Sykes, Wolfgang Börstinghaus January, Thirty years of urban regeneration in Britain, Germany and France: The importance of context and path dependency, Volume 75, Issue 1, Pages 1–52, 2011.
Cowan, Robert. (2005). The Dictionery of Urbanism, London: Streetwise press.
Güzey Ö (2009). Urban regeneration and increased competitive power: Ankara in an era of globalization. Cities. 26(1):27-37.
Kokmaz, F. 2003, urban regeneration of old and historical site, ltd, London.
Lang, T. (2005), Insights in the British Debate about Urban Decline and Urban Regeneration, Working Paper, Erkner, Leibniz-Institute for Regional Development and Structural Planning.
Maclen, B. 2000, urban Planning for sustainable, Depart man of urban Planning, ukiwn university, New York.
McDonald, S. Naglis, M. & Vida, M. (2009). Urban Regeneration for Sustainable Communites: A Case Study. Baltic Journal on Sustainability. 15 (1):49-59.
Noon et al (2000), Economic Regeneration and Funding, in: Roberts, Peter; Sykes, Hugh (eds.): Urban Regeneration. A Handbook, London