عوامل مؤثر بر رفتار مصرف غذای ارگانیک در بین دانش آموزان شهر ایرانشهر با استفاده از نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فقه ومبانی حقوق اسلامی، مدیر دبیرستان شبانه روزی دخترانه دانشگاه ولایت، ایرانشهر، سیستان وبلوچستان

2 دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

10.22034/gahr.2023.424943.1981

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی رفتار مصرف مواد غذایی ارگانیک دانش آموزان بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان ایرانشهر تشکیل می‌دهند که نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که ویژگی های جمعیت شناختی و متغیرهای مستقل نگرش، هنجارذهنی، کنترل رفتاری درک شده و عوامل محیطی و همچنین متغیر وابسته رفتار مصرف مواد غذایی ارگانیک را اندازه گیری می کرد، جمع آوری شد. پایایی و روایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی و داده ها با روش های آمار توصیفی و استنباطی به روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاری درک شده و عوامل محیطی تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار مصرف مواد غذایی ارگانیک داشته و حدود 60 درصد از واریانس رفتار را تبیین نموده‌اند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که دانش آموزان ایرانشهری از آگاهی و دیدگاه مطلوبی نسبت به مصرف مواد غذایی ارگانیک برخوردارند و در صورت مساعد بودن شرایط، تمایل به مصرف مواد غذایی ارگانیک دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors affecting organic food consumption behavior among students in Iranshahr using the theory of planned behavior

نویسندگان [English]

  • narjes arbabi 1
  • Mojtaba Sadeghi Bahabadi 2
1 PhD.of jurisprudence and fundamentals of law, director of boarding high school for girls of the University of Velayat, Iranshahr, Sistan and Baluchistan
2 PhD in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the organic food consumption behavior of students based on the theory of planned behavior. The study population consisted of high school students in Iranshahr city, and the sample was selected by simple random sampling. The data were collected using a researcher-made questionnaire on organic food consumption, which measured the demographic characteristics and the independent variables of attitude, subjective norm, perceived behavioral control, and environmental factors, as well as the dependent variable of organic food consumption behavior. The reliability and validity of the questionnaire were assessed by Cronbach's alpha coefficient and confirmatory factor analysis, and the data were analyzed by descriptive and inferential statistics methods using structural equation modeling. The results indicated that attitude, subjective norm, perceived behavioral control, and environmental factors had a positive and significant impact on organic food consumption behavior and accounted for about 60% of the variance in behavior. Therefore, it can be concluded that the students of Iranshahr have a good awareness and perspective about organic food consumption, and they have a willingness to consume organic food if the conditions are favorable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organic food
  • Consumption behavior
  • Planned behavior model
  • Students
  • Iranshahr
اسلامی شهربابکی، پروین، مینایی، مینا، و ناصرنیا، محمدرضا. (1385). سیمای تغذیه کودکان زیر 5 سال استان سیستان و بلوچستان. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 13(2 (سومین کنگره اپیدمیولوژی))، 25-25.
بوزرجمهری خدیجه، جهان تیغ حسنعلی، معصومی جشنی مهدی (1397). واکاوی محدودیت‌های بازاریابی محصولات ارگانیک روستایی‌ (مطالعه موردی: روستاهای حاشیه دریاچه هامون، سیستان) . برنامه‌ریزی و آمایش فضا; ۲۲ (۴) :۸۶-۱۱۲
حسین بر، یارمحمد؛ نادری، عزت الله و سیف نراقی، مریم. (1400). بررسی نابرابری‌های آموزشی سیستان و بلوچستان در مقایسه با شاخص های کشوری و ارائه الگویی برای تحقق عدالت آموزشی با تأکید بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی. مطالعات آموزشی و آموزشگاهی. 10(3): 383-413.
حیدرزادگان، علیرضا و صندوقداران، محمد حسین. (1396). فرصت‌های آموزشی دانش آموزان عشایر استان سیستان و بلوچستان: (برابر یا نابرابر). مطالعات برنامه ریزی آموزشی. 6(11)، 159-175.
خمری، منصور و معمری، ابراهیم. (1397). پایش سیاست‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی فضا از منظر ژئوپلیتیک ناحیه‌ای در جنوب شرق ایران (مطالعه موردی: سیستان و بلوچستان). جغرافیا و روابط انسانی، 1(3)، 410-423.
صبحی‌مقدم، مژگان.، عباسی، عنایت و بیژنی، مسعود. (1396). طراحی الگوی تشکیل یک سازمان مردمنهاد محلی: شرایط، تعاملات و پیامدها (موردمطالعه، روستای کیخا، شهرستان زابل). پژوهش‌های روستائی 8(3): 502-517.
کوهستانی، کیمیا، عبدالهی، وحیده، خوشنودی فر، زهرا، و شهرکی، بهزاد. (1393). تحلیل مؤلفه های تاثیرگذار بر توسعه کشاورزی ارگانیک در استان سیستان و بلوچستان از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، 7(3 (پیاپی 27))، 29-41.
Aguirre Sánchez, L., Roa-Díaz, Z. M., Gamba, M., Grisotto, G., Moreno Londoño, A. M., Mantilla-Uribe, B. P., ... & Franco, O. H. (2021). What influences the sustainable food consumption behaviours of university students? A systematic review. International journal of public health66, 1604149.
Ali, H., Li, M., & Hao, Y. (2021). Purchasing behavior of organic food among Chinese university students. Sustainability13(10), 5464.
Hamilton, K., & Hekmat, S. (2018). Organic food and university students: a pilot study. Nutrition & Food Science48(2), 218-227.
Najafabadi, M. M., Mirzaei, A., Laskookalayeh, S. S., & Azarm, H. (2022). An investigation of the relationship among economic growth, agricultural expansion and chemical pollution in Iran through decoupling index analysis. Environmental Science and Pollution Research29(50), 76101-76118. Nunez, G. H., Kovaleski, A. P., & Darnell, R. L. (2014). Formal Education Can Affect Students’ Perception of Organic Produce. HortTechnology hortte24(1), 64-70.
Prathansong, N., & Kananurak, N. (2023). Reason (For and against) Consumers Affecting Organic Product Purchase Intention: Bangkok, Thailand. Journal of Family Business & Management Studies13(1).
Setiawati, H., Hartoyo, H., & Simanjuntak, M. (2018). Analysis on intention of purchasing organic foods by the undergraduate students of IPB using the theory of planned behavior approach. Jurnal Manajemen & Agribisnis15(2), 198-198.
Sobhani, S. M. J., Jamshidi, O., & Norouzi, A. (2018). Students' intention towards organic foods purchase: Application of the extended theory of planned behavior. Environmental Education and Sustainable Development7(1), 49-62.
Yazdanpanah, M., & Forouzani, M. (2015). Application of the Theory of Planned Behaviour to predict Iranian students' intention to purchase organic food. Journal of Cleaner Production107, 342-352.