بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر مطالبات سیاسی کاربران (مطالعه مقایسه شبکه تلگرام و اینستاگرام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیا،دانشگاه آزاد تهران مرکز

10.22034/gahr.2023.398585.1879

چکیده

طرح مساله:پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فعالیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام و مطالبات سیاسی آنان در شهرهای تهران و قم به عنوان پایتخت‌های سیاسی- اقتصادی و فرهنگی-مذهبی کشور انجام شده است.
روش: این مطالعه با استفاده از روش ترکیبی شامل مطالعه کتابخانه‌ای و پیمایش با استفاده از ابزار پرسشنامه،انجام شده است. اعتبار پرسشنامه با روش اعتبار صوری و پایایی آن به وسیله آلفای کرنباخ محاسبه شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کاربران عضو شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام بالای 15 سال ساکن شهرهای تهران و قم می‌باشند که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران 768 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند.
یافته‌ها: نتایج این تحقیق نشان دهنده ارتباط معناداری بین دو متغیر میزان فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و مطالبات سیاسی کاربران و میزان آماره اسپیرمن در سطح معناداری 95 درصد 0.59 می‌باشد که نمایانگر رابطه مستقیم و در حد متوسط می باشد.
نتایج:کاربران بر اساس خاصیت دوران مدرن دائماً در حال بازاندیشی مطالبات سیاسی خود و سطح مورد انتظار آنها می‌باشند و به منظور حفظ تعادل سیاسی لازم است نظام سیاسی، دائماً این مطالبات را رصد نماید و پاسخ مناسبی را به آنها ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of social networks on users' political demands (Study comparing the Telegram and Instagram networks)

نویسندگان [English]

 • Farhad Hamzeh
 • Mohammad Akhbari
 • Mahmud Mojtahedi Najafi
The Department of Geography, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

Problem design: The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between the activities of users on Telegram and Instagram social networks and their political demands in the cities of Tehran and Qom as the political-economic and cultural-religious capitals of the country.
Method: This study was carried out using a combined method including library study and survey using a questionnaire tool. The validity of the questionnaire was calculated by the face validity method and its reliability by Cronbach's alpha. The statistical population of this research is all members of Telegram and Instagram social networks over 15 years of age who live in Tehran and Qom, and 768 people were selected as a sample using Cochran's sampling formula and using cluster sampling. were selected
Findings: The results of this research show a significant relationship between the two variables of social media activity and users' political demands, and the Spearman statistic at a 95% significance level of 0.59, which represents a direct and moderate relationship.
Results: Based on the characteristics of the modern era, users are constantly rethinking their political demands and their expected level, and in order to maintain political balance, it is necessary for the political system to constantly monitor these demands and provide an appropriate response to them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social network
 • virtual space
 • political demands
 • Telegram
 • Instagram
 1. اختیاری، مریم(1391)بررسی مفهوم‌های خواست و نیاز انسان در روان شناسی و تاثیر آنها بر معماری، نشریه صفه،دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، شماره 57
 2. افراسیابی، حسین و خرم پور، یاسین(1394)مطالعه بازاندیشی اجتماعی در میان جوانان شهر یزد، مجله جامعه شناسی کاربردی، سال 26، شماره 59، پاییز.
 3. خوش­فر، غلامرضا و میرزاخانی،شهربانو(1397)چگونگی استفاده از شبکه­های اجتماعی،زمینه‌ها و عوامل، فصلنامه رسانه، سال بیست و نهم، شماره 4.
 4. رابینز، استیون(1400)مبانی رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی
 5. رحیمی، معصومه و حقانی، فریبا(1396)بازاندیشی در آموزش پزشکی:مروری بر مفاهیم، مدل­ها، اصول و روش­های تدریس بازاندیشی،فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی، دوره نهم، شماره 2، تابستان.
 6. رنجبریان، بهرام و زاهدی، محمد(1386)بررسی اثرات تکرار سفر به اصفهان بر میزان رضایت گردشگران خارجی، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره نهم، پاییز و زمستان
 7. سیدمن، استیون(1395)کشاکش آرا در جامعه شناسی، ترجمه هادی جلیلی، چاپ ششم، تهران، نشر نی.
 8. عباسی قادی، مجتبی و خلیلی کاشانی، مرتضی(1390)تاثیر اینترنت بر هویت ملی،تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 9. کاظم زاده، علی(1396)حقوق سیاسی مردم در اعمال نظارت بر دولت، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال سیزدهم، شماره 41، زمستان.
 10. میرحسینی، بیدا؛ آقاجانی، حسین و حبیب پور گتابی، کرم(1398)مطالبات اجتماعی زنان و رابطه سرمایه اجتماعی و سبک زندگی با آنها، فصلنامه مطالعات زن و خانواده، دوره هفتم، شماره 1، بهار و تابستان.
 11. Ahmad ,Taufiq and Ittefaq, Muhammad(2019)The Use of Social Media on Political Participation Among University Students: An Analysis of Survey Results From Rural Pakistan, July 2019, SAGE Open 9(3):1-9
 12. Jost ,John T; Barberá ,Pablo ; Bonneau ,Richard and Langer ,Melanie(2018) How Social Media Facilitates Political Protest: Information, Motivation, and Social Networks: Social Media and Political Protest, Political Psychology 39(11):85-118,DOI:1111/pops.12478, February 2018
 13. Kim, J. and Kim, Y. (2021), "What publics do online matters: Internet use and political information behaviors", Online Information Review, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/OIR-07-2020-0312
 14. Leticia Bode, Emily K. Vraga, Porismita Borah, Dhavan V. Shah (2014)A New Space for Political Behavior: Political Social Networking and its Democratic Consequences, Journal of Computer-Mediated Communication, Volume 19, Issue 3, 1 April 2014, Pages 414–429, https://doi.org/10.1111/jcc4.12048
 15. Nguyen QD, Fernandez N, Karsenti T, Charlin B. What is reflection? A conceptual analysis of major definitions and a proposal of a five‐component model. Medical education 2014; 48 (12): 1176-89. [DOI:10.1111/medu.12583]
 16. Zomer, Fleur Lonneke(2022) The Influence of using the Internet on Citizens’ Participation in Politics, Management, Society and Technology (BSc) University of Twente Enschede, The Netherlands.
 17. Zumárraga-Espinosa, M. (2020). Social network sites and political protest: an analysis of the moderating role of socioeconomic status and political group membership. Doxa Comunicación, 30, pp. 55-77.