شناسایی پتانسیل‌های ژئوتوریستی شهرستان شبستر با‌ استفاده از مدل‌های دینامیکی و فیولت

نوع مقاله : طرح پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

امروزه گردشگری به عنوان یکی از پیشروترین فعالیت‌‌های مطرح شده در جوامع جهانی بوده‌است و گردشگری روستایی از جدیدترین نوع گردشگری می‌باشد. ژئوتوریسم به‌صورت چندبعدی بوده و به بررسی ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی، فیزیکی، اقتصادی و سیاسی می‌پردازد. حفظ محیط زیست و شناخت منطقه‌ای با ویژگی‌های زمین‌شناسی، زیست محیطی و طبیعی از اهداف منحصر به فرد ژئوتوریسم می‌باشد. هدف از این پژوهش شناسایی پتانسیل‌های ژئوتوریستی شهرستان شبستر با استفاده از مدل‌های دینامیکی و فیولت است. منطقه مورد مطالعه شامل منطقه ژئوتوریستی شبستر انتخاب شده‌است. با بررسی و ارزیابی پتانسیل‌های ژئوتوریستی شهرستان شبستر با روش فیولت نتایج حاصل نشانگر مجموع امتیاز 75/9 از مجموع امتیاز‌های نرخ گردشگری و مدیریت در زمینه‌های مختلف علمی، فرهنگی ،حفاظتی و ارزش استفاده دارای توان ژئوتوریستی می‌باشد. همچنین نتایج حاصل از مدل دینامیکی، دربین مولفه‌‌های علمی از کارشناسان تمامیت(بی عیبی) امتیاز بدست‌آمده برابر با 68/4 می‌باشد و بیشترین امتیاز ازنظر گردشگران برابر با منابع آموزشی می‌باشد. همچنین باتوجه به پرسشنامه‌های بدست آمده از کارشناسان و گردشگران بیشترین امتیاز از نظر ارزش مازاد مربوط به مولفه ارزش چشم با امتیاز به ترتیب 72/4 و91/0 محاسبه گردید بنابراین پیشنهاد می‌گردد برای توسعه ی فعالیت‌های ژئوتوریستی در منطقه‌ی مورد مطالعه شناسایی مناطق از سامانه مجازی صورت گیرد. بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود با شناسایی پتانسیل‌های ژئوتوریستی شهرستان شبستر و توسعه توانمندی‌ها منجر به توسعه مناطق ژئوتوریستی و جذب گردشگر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the geotourism potentials of Shabestar city using dynamic models and Violet

نویسندگان [English]

  • Fariba Esfandyari darabad 1
  • Behrouz nezafat taklhe 2
1 Professor of Geomorphology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 PhD Student in Natural Geography Department, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Today, tourism has been one of the leading activities in the world and rural tourism is one of the newest types of tourism. Geotourism is multidimensional and examines social, cultural, physical, economic and political characteristics. Preserving the environment and getting to know a region with geological, environmental and natural features is one of the unique goals of geotourism. The purpose of this research is to identify the geotourism potentials of Shabestar city by using dynamic and fiolet models. The studied area includes the selected Shebaster geotourism area. By investigating and evaluating the geotourism potentials of Shabestar city with the Fiolet method, the results show that the total score of 9.75 out of the total points of the tourism rate and management in various fields of science, culture, protection and use value has geotourism potential. Also, the results obtained from the dynamic model, among the scientific components, from the integrity experts, the score obtained is equal to 4.68, and the highest score from the point of view of tourists is equal to educational resources. Also, according to the questionnaires obtained from experts and tourists, the highest score in terms of surplus value related to the eye value component was calculated with a score of 4.72 and 0.91 respectively, so it is suggested for the development of geotourism activities in the region. The case study is to identify areas from the virtual system. Therefore, it can be concluded that by identifying the geotourism potentials of Shabestar city and developing the capabilities, it will lead to the development of geotourism areas and tourist attraction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potential
  • Geotourism
  • National Park Model (Violet)
  • Dynamic
  • Shabester
ابراهیم پور، حبیب، نعمتی، ولی، نظافت تکله، بهروز. (۱۴۰۱) بررسی توانمندی های ژئوتوریستی استان اردبیل با استفاده از مدکوبالیکوا و مدل فیولت (مطالعه موردی نیر سرعین نمین)، جغرافیا و روابط انسانی، دوره 5، شماره 4.
اسفندیاری درآباد، فریبا ؛ نظافت تکله، بهروز؛ شهبازی شرفه، زهرا ،(1401). مدل‌سازی نوین گردشگری برای تداوم فعالیت کسب و کارهای بخش توریسم در شرایط کرونا ویروس (مطالعه موردی: شهر توریستی سرعین) جغرافیا و روابط انسانی، شماره3 صص15-1
اسفندیاری درآباد، فریبا ؛ نظافت تکله، بهروز؛ شهبازی شرفه، زهرا ،(1401 بررسی و ارزیابی تاثیرگذاری مخاطرات بر توسعه توریسم (مطالعه موردی: شهرستان مشکین‌شهر) جغرافیا و روابط انسانی، شماره3 صص 204-184
ثروتی، محمدرضا و کزازی الهام (۱۳۸۵) تحلیل عوامل مؤثر بر گردشگری در روستای گنبرف با استفاده از مدل راهبریSWOT کنفرانس سلامت تبریز، فصلنامه علمی پژوهشی فضای جغرافیایی دوره6
حدادی‌نیا، سمیه. دانه‌کار، افشین. (۱۳۹۱). اولویت‌بندی شاخص‌های طبیعت‌گردی در اکوسیستم‌های بیابانی و نیمه‌بیابانی با روش دلفی، جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای، شماره ۳ ، صص ۲۹- ۱۷.
رضوانی، علی اصغر،(1398). جغرافیا و صنعت توریسم (رشته جغرافیا) انتشارات دانشگاه پیام نور
رنجبر، محسن، (۱۳۸۸). قابلیت‌های ژئوتوریستی تنگ زینگان صالح‌آباد شهرستان مهران، فصلنامۀ چشم‌انداز جغرافیایی، سال چهارم،شماره ۹ ، صص ۱۰۱- ۸۱.
زندی،ابتهال ؛ جهانیان، منوچهر(1389) گردشگری حامی فقرا،سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
شریف زاده، ابوالقاسم، مراد نژاد، همایون. (۱۳۸۱) توسعه پایدار و گردشگری روستایی مکان نشر نامشخص: ماهنامه اقتصادی جهاد ۱۳۸۱ ص ۴۷-۶۱ جلد ۲۵۰،۲۵۱
صفاری، امیر؛ قنواتی، عزت اله ا؛ صمیمی‌پور، خدیجه. (۱۳۹۱). شناسایی پهنه‌های مستعد توسعۀ اکوتوریسم در شهرستان کازرون، نشریۀ تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال دوازدهم، شمارۀ ۲۶ ،صص ۱۶۰- ۱۴۷.
طاهرخانی، محمد، جهان تیغمند، سمیه، سلیمی سبحان، محمدرضا. )1399( ،اولویتبندی توان­های زمین- گردشگری ژئوسایت­ها (مطالعه موردی: الموت قزوین)، جغرافیا فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیایی ایران(، سال18 شماره ،64 .106)
عابدینی، موسی، همتی، طاهر، نظافت تکله، بهروز، خیاطی، آیلار. (1401). ارزیابی توانمندی­های توسعه گردشگری پایدار ژئومورفوسایت­ها با استفاده از مدل کومانسکو و مدل پائوولووا (مطالعه موردی: مسیر توریستی سبلان تا گردنه حیران). فصلنامه جغرافیایی فضای گردشگری، 11(44)
قنبری، ایوالفضل؛ حجازی، میراسداله ا؛ قنبری، محمد. (۱۳۹۲). ارزیابی توانمندی زمین‌گردشگری مکان‌های ژئومورفولوژیکی موجود در روستای کندوان، مسکن و محیط روستا، شماره ۱۴۱- ۱۱۹- ۱۰۹.
مختاری، داود، (1394)، اهمیت نقشه­های زمین پیمایی در مدیریت مکان­های ژئومورفیکی ایران، (مطالعه موردی: گردنه پیام)، نشریه علمی – پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی، سال 16 ،شماره ،37 .151-172
مقصودی، مهران؛ شمسی‌پور، علی ا؛ نوربخش، سیده فاطمه. (۱۳۹۰). پتانسیل‌سنجی مناطق بهینۀ توسعۀ ژئومورفوتوریسم منطقۀ مرنجاب در جنوب دریاچۀ نمک، پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، شمارۀ۷۷، صص۱۹-۱ .
مقیمی، ابراهیم، زارع احمد آباد، محسن، مختاری، داود. (1401)، ارزیابی توانمندی اشکال ژئومورفولوژیک حاصل از فعالیت گسل تبریز در توسعه ژئوتوریسم با استفاده از روش پانیزا، سیاستگذاری شهری و منطقهای، دوره ،1 شماره ،1
مقیمی، ابراهیم؛ رحیمی هرآبادی، سعید؛ هدائی آرانی، مجتبی؛ علیزاده، محمد؛ اروجی حسن ، (۱۳۹۱). ژئومورفوتوریسم و قابلیت‌سنجی ژئومورفوسایت‌های جاده‌ای با بهره‌گیری از روش پریرا (مطالعۀ موردی؛ آزادراه قم - کاشان)، نشریۀ تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال دوازدهم، شمارۀ ۲۷، صص ۱۸۴-۱۶۳.
نعمتی، ولی؛ نظافت تکله، بهروز، (1402). ارزیابی و تحلیل رقابت‌پذیری ژئوتوریسمی شهرستان نیر با استفاده مدل پاوولوا، جغرافیا و روابط انسانی، شماره4 صص109-86
نوحه گر، احمد، حسین زاده محمد­­ مهدی و  پیراسته اسما ،(۱۳۸۸) ارزیابی قابلیتهای طبیعت گری جزیره قشم با بهره گیری از مدل مدیریت استراتژیSWOT نشریه جغرافیا و توسعه
یمانی، مجتبی؛ عظیمی‌راد، صمد؛ باقری، سجاد. (۱۳۹۱). بررسی قابلیت‌های ژئوتوریسمی ژئومورفوسایت‌های منطقۀ سیمره، جغرافیا و پایداری محیطی، شمارۀ ۲-۸۸-۶۹
Aldowaisan, T.A., & Gaffer L.R. (1999). Business Process reengineering and approach for process maping, omega, (5) 27. - Edwards, C. (2211).
Anna. S., Jary, Z. (2010), Geoheritage and geotourism potential of the Strzelin Hills (Sudetic Foreland, SW Poland), Geographica Pannonica, Vol. 14, 4(118-125).
Boley, B.B. (2009), Geotourism in the crowed of the continent: Developing and testing the Geotourism Study Instrument (GSI), Thesis of Master, The University of Montana.
Boyd, S. (2002), Cultural and heritage tourism in Canada: Opportunities, principles and challenges, Tourism and Hospitality Research, Vol. 3(3), 211-233.
Boyle, D.M. (2010), Evaluating and comparing Montana’s geotravelers, Thesis of Master, The University of Montana.
Buttler, R.W. (1980) ‘the concept of a tourist area cycle of evolution: implications for management of resources’, 2010 The Canadian Geographer, 24(1):5–12.
Camelia, D. and Johnson, N. (2009), Geositesgeomorphosites and relief, Geo Journal of Tourismand Geosites, Year 2, No. 1, Vol. 3, 78-85.
Ceballos, H. (1996), Tourism, ecotourism, and protected areas, IUCN Protected Areas Programme, Gland: Swizterland.
Clifford, O. (2012), Problems of geotourIsm and geodIversIty, Quaestiones geographicae 31(3), 57-61.
Dowling R.K. and Newsome D. (2010), Geotourism a global activity. In: Dowling, R.K. and Newsome, D. (eds.), Global Geotourism Perspectives. Goodfellow Publishers Limited, Oxford: 1-17.
Haigh, Matthew (2020) Cultural tourism policy in developing regions: The case of Sarawak Malaysia Tourism Management: 1-13.
Hall, C.M. and David, B.W. (2009). Sustainable tourism futures, Routledge11-Schianetz, K., et al., 2007, Concepts and Tools for Comprehensive Sustainability Assessments.
Harrison, C. (1991) "Country side Recreation in a changing societ, London: TMS. Partnership.
Ilbery, B., Saxena, G., Kneafsey, M. (2007), Exploring tourists and gatekeepers attitudes towards integrated rural tourism in the England- Wales border region, Tourism Geographies, Vol. 9(4), 441-468.
Interior Design: a Critical Introduction, Berg Oxford, New York, PP.1-2
Jafari, Jafar. 2000. Encyclopedia of Tourism. s.l.: Routledge, 2000
Jones, W. (2008), Keeping Found Things Found: The study and practice of Personal Information Management, Morgan Kaufmann Publishers, Burlington.
Kang, M & Moscardo, G. (2006), "Exploring cross- cultural differences in attitudes towards responsible tourist behavior: A comparison of Korean, British and Australian tourists", Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol, 11(4).
Kang, M. and Moscardo, G. (2006), Exploring crosscultural differences in attitudes towards responsible tourist behavior: A comparison of Korean, British and Australian tourists, Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol. 11(4), 303-320.
Knowd,. L. (2001) "Rural Tourism: Panacea and Paradox, School of Environment and Agriculture", university of Western Sydney.
Miyaki, M. (2008), "Tourism and the local business community in small cities and towns: a qualitative study of the Blackstone Valley, Rhode Island", Thesis of Master, Boston University.
Miyaki, M. (2008), Tourism and the local business community in small cities and towns: a qualitative study of the Blackstone Valley, Rhode Island, Thesis of Master, Boston University.
Moscardo, G., & Pearce, P. (1999), Mindful visitors: Heritage and tourism, Annals of Tourism Research, Vol. 26 (2).
Nowacki, Marek. Kowalczyk Aniot, Joanna. Krolikowska, Królikowska. Pstrocka, Małgorzata. and Awedyk, Matylda (2018) Strategic Planning for sustainable Tourism Development in Poland sustainable Development and world Ecology: 562-567.
Oliver, T. and Jenkins, T. (2003), Sustaining rural landscapes: the role of integrated tourism, Landscape Research, Vol. 28(3), 293-307.
Oliver, T., & Jenkins T. (2003), Sustaining rural landscapes: the role of integrated tourism, Landscape Research, Vol. 28 (3).
Pearce, D w and Atkinson, G D.,(1995), Capital theory and the Measurement of  Sustainable Development, An Indicator of Weak Sustainability, Ecological Economicd, No8, pp 103-108.
Pralong, J.P. (2005), A method for assessing tourist potential and use of geomorphological sites method pour evaluation due potential et de utilization touristiques de sites geomorphologiques, Geomorphologie: relief, processes, environment, Vol. 3, 189-196.
Reynard, E. (2008), Scientific research and tourist promotion of geomorphological heritage, Dinam. Quat. 31, 225-230, figg 2.
Ross K. DowlingReceived: 11 January 2010 Accepted: 18 October 2010Springer-Verlag
Rybar, P. (2010), Assessment of attractiveness (value) of geotouristic objects, Acta Geotouristica, Vol. 1, 13-21.
Saarinen, Jarkko. 2006. Traditions of Sustainability in Tourism Studies. s.l.: Annals of Tourism Research, 2006. pp. 1121-1140. Vol.
Scheyvens, R. (1999), Ecotourism and the empowerment of local communities, Tourism Management, Vol. 20(2), 245-249