توسعه کارآفرینی زنان روستایی؛ چشم اندارها و چالشها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مرکز تحقیقات فن آوری تولید محصولات سالم و ارگانیک، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

چکیده

در عصر حاضر توجه بسیاری از کشورهای جهان به مقوله کارآفرینی و توسعه آن موجب شکل‌گیری موجی از سیاستهای توسعه‌کارآفرینی در دنیا شده است. کشورهای دنیا برای غلبه بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود راه‌حلهای متفاوتی را در نظر گرفته‌اند. به‌دلیل نقش و جایگاه مهم روستاها در فرآیند توسعه همه‌جانبه و پیامدهای ناگوار بی‌توجهی به آن مانند شکاف عمیق بین زندگی شهری و روستایی، رشد جمعیت، فقر گسترده و افزایش مهاجرت بی‌رویه روستائیان به شهرها باعث شده توسعه‌روستایی بر توسعه‌شهری اولویت داشته باشد. در این بین، توانمندسازی زنان‌روستایی از طریق فعالیتهای‌کارآفرینانه، به عنوان یکی از گروههای تاثیرگذار در فرآیند توسعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .
کارآفرینی به عنوان یکی از کم هزینه‌ترین ابزارها، بهترین نتیجه و بیشترین کارایی جهت توسعه جامعه را به همراه دارد، از این رو فراهم کردن بستر اجتماعی لازم برای توسعه آن از اهمیت خاصی برخوردار است. اما علی رغم این موضوع، ورود زنان به عرصه کارآفرینی همواره با موانع و محدودیتهای زیادی روبه‌رو بوده است و عوامل گوناگونی مانع از بروز و رشد استعدادهای بالقوه زنان در عرصه کارآفرینی شده است. پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که چگونه می شود در زنان تمایل به کارآفرینی را ایجاد کرد تا در آنها مقاصد و نیت کارآفرینانه و طبع روحیه‌کارآفرینانه، برای تصمیم‌‌ به راه اندازی یک کسب‌وکار ایجاد شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

development of rural women's entrepreneurship; Prospects and challenges

نویسنده [English]

  • fatemeh panahi
healthy and organic products technology research center, dezful branch, islamic azad university, dezful, iran.
چکیده [English]

In the present era, the attention of many countries of the world to the category of entrepreneurship and its development has led to the formation of a wave of entrepreneurship development policies in the world. The countries of the world have considered different solutions to overcome their economic and social problems. Due to the important role and place of villages in the process of all-round development and the unfortunate consequences of neglecting it, such as the deep gap between urban and rural life, population growth, widespread poverty, and the increase in the indiscriminate migration of villagers to cities, rural development has caused Priority should be given to urban development. Meanwhile, empowering rural women through entrepreneurial activities is of particular importance as one of the influential groups in the development process. Entrepreneurship, as one of the least expensive tools, brings the best result and the most efficiency for the development of the society, therefore, providing the necessary social platform for its development is of particular importance. But in spite of this issue, the entry of women into the field of entrepreneurship has always faced many obstacles and restrictions, and various factors have prevented the emergence and growth of the potential talents of women in the field of entrepreneurship. The question that is raised in this context is how to create a desire for entrepreneurship in women so that they have entrepreneurial intentions and entrepreneurial spirit to decide to start a business.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Rural development
  • Women
  • Prospects
  • Challenges
آراستی، ز. (1385). "زنان کارآفرین ایرانی، ساختار فرهنگی­-­اجتماعی موثردر ایجاد کسب­وکارهای کارآفرینانه"، نشریه زن در توسعه و سیاست(پژوهش زنان)، 2(4)، 119-93 .
آرامون، ه. میرغفوری، ح و رارع احمدآبادی، ح. (1390). تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر بروز رفتارهای کارآفرینانه زنان. 3(8).22-9.
احمدپور داریانی،م صالحی،م و خسروی، ز. (1388). بررسی نطبیقی انگیره پیشرفت در کارآفرینان با غیر کارافرینان در صنایع شهر تهران. نشریه نوسعه کارآفرینی. 2( 6 )، 72-57. 
آریانا، آ.، دستیار، ز.، و توسلی، ع. (1398). "نقش زنان کارآفرین در توسعه و تحول کشور بررسی موردی استان هرمزگان"، فصلنامه علمی کارآفرین،6(46)، 120-101.
احمدی، س.، کوهستانی، ح.، یادآور، ح.،و شعبانعلی فمی، ح. (1398). "فراتحلیل عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی زنان روستایی"، 6(8)، 38-21.
احمدپورداریانی، م. (1384). "کارآفرینی، تعاریف، نظریات والگوها"، تهران: پردیس.
بشیراحسن، م.، و قربانی­نژاد، ر. (1395). "نقش زنان کارآفرین درتوسعه اقتصادی روستایی مطالعه موردی: دهستان خرمرود واقع در شهرستان تویسرکان"، فصلنامه جفرافیایی سرزمین من، سال چهاردهم، شماره53، 107-93.
بوذری، س. (1398). رهیافت‌های مشارکت زنان­روستایی در توسعه روستا، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی سپهر، 10 (40)، 54-60.
پاپ زن، ع.،خالدی، خ.، و سلیمانی، ع. (1390). ارزشیابی آموزش­های فنی­و­حرفه­ای زنان روستایی در زمینه صنایع­دستی، فصلنامه علمی ­-­پژوهشی جامعه شناسی زنان، 2(3).
تاتیانا بلداجی، ا.، ستاره فروزان، آ.، و رفیعی، ح. (1388). "کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و زنان شاغل خدماتی"، فصلنامه علمی­-­پژوهشی­و­رفاه­اجتماعی، سال یازدهم، شماره40، 28-9.
جواهری، ف.، و قضاتی، س. (1383). "بررسی تاثیر نابرابری جنسیتی بر کارآفرینی زنان در ایران: موانع کارآفرینی زنان"، نشریه جامعه شناسی ایران، سال دوم، شماره 18، 178-161.
حاجی­علیانی، س.، و پاپ­زن، ع. (1400). نقش آموزش­های فنی­و­حرفه‌ای در اشتغال­زایی زنان­روستایی با استفاده از نظریه­بنیانی(روستای چقارمان بی­ابر استان کرمانشاه)، نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، 8(16)، 135-125.
چلبی، م. (1375). جامعه­شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظم اجتماعی، تهران: نشر نی.
حسینی، م.، دولتی، م.، و پرپنجی، م. (1397). بررسی عوامل موثر برموفقیت کارآفرینی زنان روستایی عضو تعاونیهای روستایی زنان در شمال استان تهران، نشریه تعاون­­وکشاورزی، سال هفتم، شماره26،129-156.
خسروی­پور، ب.، وکریمی، ن. (1398). تحلیل عوامل تاثیرگذار در کارآفرینی زنان روستایی، نشریه جغرافیا و روابط انسانی، سال دوم، شماره5، 105-95.
رحمانی، م.، زند رضوی، س.، ربانی، ع.، و ادیبی، م. (1387). نقش اعتبارات خرد در توانمند سازی زنان (مطالعه موردی: روستای پشت رود بم) ، فصلنامه مطالعات زنان، سال ششم، شماره (3)16، 132-105.
ذکاوتی، ع.(1400). به سوی توسعه غوطه ور در اخلاق؛ تغییر مسیر آینده برنامه ریزی. فصلنامه راهبرد فرهنگ. سال چهاردهم، شماره 54.
روشن­نیا، د.، خادمی، ر.، کردی، ل.، و صلحی­فام­اصل، ژ. (1394). بررسی نقش زنان روستایی در توسعه و موانع و محدودیت­های آنان، ماهنامه کارو جامعه، شماره 190، 89-82.
روان بخش، ص.، و امینی­سابق، ز. (1397). بررسی ابعاد و موانعفرهنگی اشتغال زنان روستایی، همایش بین­المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه روستایی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دوره4.
ریاحی، و.، و طولابی­نژاد، م. (1398). بررسی آسیب­های جنسیتی کشاورزان خرده­مالک نسبت به مخاطرات اقلیمی در شهرستان پلدختر، توسعه­محلی روستایی­-­­شهری(توسعه­روستایی)، 1(11)، 25-54.
سجاسی­قیداری، ح.، و کلاته­میری، ر. (1399). تحلیل تأثیر آموزش فنی­و­حرفه‌ای در تقویت مهارت‌های کارآفرینانه روستائیان: مطالعه موردی شهرستان جوین، نشریه روستا و توسعه. 23 (4)، 149-178.
سیدی، ر. (1401). شناسایی راهکارهای اقتصادی و اجتماعی موثر بر توسعه کارآفرینی زنان روستایی، نخستین جشنواره کارآفرینی ایثارگران،تهران.
شریفی، ا.، اسدی، ع.، رضایی،. ر و عادلی، م. (1389). کارآفرینی زنان دانشگاهی، پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال یکم، شماره1، 106-73.
شهبازی، ح. (1401). کارآفرینی کشاورزی راهبردی در توسعه­پایدار روستایی، جغرافیا و روابط انسانی، 2(5)، 248-234.
طبیب­زاده، م.، و لشگر­آرا، ف. (1392). شناسایی الزامات توسعه مهارتهای کارآفرینی زنان روستایی استان قم، نشریه پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، دوره ششم، شماره4، 72-61.
طغرایی، م.، میرواحدی، س.، و هاشمی، س. (1398). طراحی الگوی آموزش کارآفرینانه در مدارس، نوآوری­های آموزش، 18(71)، 59-82.
 عزیزی، م.غ و زارع بهمن میری، م.ح. (1392). بررسی نقش کسب و کارهای خانگی در توسعه اشنغال و کارآفریتی زنان . همایش دانشگاه کارافریت، صنعت دانش محور
علی­توکلی، ف.، و موحدی، ر. (1395). نقش اعتبارات خرد در توسعه کارآفرینی زنان روستایی، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، سال سوم، شماره3، 55-39.
علی­توکلی ، ف.، و کریمی، س. (1398). بررسی نقش کسب‌وکارهای بسیار کوچک در توانمندسازی و خوداتکایی زنان روستایی، نشریه کارآفرینی در کشاورزی. 2(6)، 76-81.
علیخانی­داد­وکلایی، م. (1393). چالش پیش­رو زنان در کارآفرینی کشاورزی، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، شماره 4، 32-19.
فقیری، م.، زرافشانی، ک.، و علی­بیگی، ا. (1390). پایان نامه بررسی اثربخشی صندوق­های اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی استان کرمانشاه، دانشگاه رازی کرمانشاه.
فلاح­جلودار، ر.، فرج­اله حسینی، س.، حسینی، س.، و میردامادی، س. (1386). عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینی زنان روستایی شمال کشور، روستا و توسعه، 10(4)، 115-87.
مظهری، ر.، محمدی­خیاره، م.، خیراندیش، م.، و جهانبخش­رستمی، م. (1396). اولویت­بندی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی­کشاورزی در توسعه­روستایی (مطالعه موردی : دهستان کوهستان­شهر رستمکلا ) ، راهبردهای کارآفرینی کشاورزی، 7 (4)، 38 -30.
موحدی، ر.، و سلیمانیان­بروجنی، ج. (1396). بررسی شیوه‌های آموزشی موثر در توسعه کارآفرینی زنان روستایی، نشریه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، 3 (6)، 24-33.
میرکمالی، س.، و باقری­خلیلی، ز. (1384). ارزیابی توانمندی شغلی دانش آموختگان رشته­های فنی­-­حرفه­ای (شاغل در شرکت ایران­خودرو از دیدگاه مدیران واحدهای تولیدی، فصلنامه نوآوری آموزشی، سال چهارم، شماره13، 85-11.
نجفی، ب.، و صفا، ل. (1393). بررسی کسب­وکارهای خانگی کارآفرینانه و موانع و چالش­های توسعه آنها در مناطق روستایی، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 1(2)، 73-61.
یاسوری، م.، و نوروزی­نژاد، م. (1400). فرا تحلیل کیفی ابعاد توسعه کارآفرینی زنان روستایی، نشریه زن در توسعه و سیاست، 19(1)، 21-41.
یزدخواستی، ب.، و وکیل، ا. (1386). بررسی وضیعت فعالیت و اشتغال زنان در ایران با تاکید بر سرشماری سال 1385، مطالعات زنان، 1(3).
یعقوبی­فرانی، ا.، سلیمانی، ع.، و موحدی، ر. (1393). تحلیل عوامل موثر بر کارآفرینی زنان روستایی، نشریه مطالعات اجتماعی­-­روانشناختی زنان، 12(4)، 7-42.
 
 
Chaganti, R., and  Greene, P. G. (2002). Who are ethnic entrepreneurs? A study of entrepreneursapos; ethnic involvement and business characteristics. Journal of small business management, 40(2), 126-143.Kuratko, D. F. ., and   Hodgetts Richard, M. (2001). Entrepreneurship: Theory process and practice.