بررسی موانع گردشگری کودکان و ارائه راهکارهای توسعه آن در ایران (مطالعه موردی: شهر مشهد)

نوع مقاله : پایان نامه و رساله

نویسنده

شرکت گردشگری صدرا سفر هیرکان بارمان (آتلند)

چکیده

اهمیت مناسب بودن فضاهای شهری برای گروه‌های مختلف استفاده کننده از این فضاها، بر کسی پوشیده نیست. احداث محیط شهری سازگار با روحیات کودکان، سهم عمده‌ای در بلوغ اجتماعی و تکامل شخصیتی آنان خواهد داشت. تغییر در نوع زندگی و پیشرفت تکنولوژی در شهرها، به خصوص شهرهای بزرگ، زندگی کودکان را تغییر داده است، کودکان از تجربه‌های روزانه در دنیای طبیعی جدا شده‌اند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی فضاهای فرهنگی، تفریحی و گردشگری شهر مشهد ویژه کودکان و بررسی موانع گردشگری کودکان و ارائه راهکارهای توانمندی و توسعه آن در شهر مشهد بوده است که شاخص‌های مورد بررسی را در سه بُعد کلی تقسم بندی کرده ایم که عبارتند از: بعد فیزیکی ـ کالبدی، بعد بوم شناختی و بعد فرهنگی ـ اجتماعی. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی، بررسی‌های میدانی و پرسشنامه بوده که تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار SPSS استفاده گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد، از بین مکان‌های گردشگری شهر مشهد مجتمع کوهسنگی با میانگین 3.8 نسبت به دیگر مکان‌ها از وضعیت بهتری در ارائه خدمات ویژه به کودکان برخوردار بوده در واقع این عملکرد مدیریت گردشگری در این مکان بوده که توانسته شرایط و امکانات بهتری را فراهم نماید. در پایان با توجه به رابطه همبستگی (پیرسون و رگرسیون خطی) بین عملکرد مکانیزم‌های اجرایی نشان داد که مکانیزم‌های اجرایی لازم جهت عملیاتی نمودن آئین‌نامه‌ها، استانداردها و معیارهای توسعه گردشگری کودکان در شهر مشهد وجود دارد اما این مکانیزم‌ها به دلایلی موجب گردیده‌اند تا طرح‌های مرتبط با حوزه تحقیق، ابه طور کامل اجرا نشوند. بنابراین در مطالعه حاضر سعی شده است تا با بکارگیری فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی ضمن شناسایی توانمندی‌ها و محدودیت‌های گردشگری ویژه کودکان در شهر مشهد راه‌کارهایی ارائه و راهبردهای کاربردی برای بهبود فضاهای تفریحی و گردشگری در بخش گردشگری کودکان در شهر مشهد تعیین شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of obstacles in children's tourism and providing solutions for its development in Iran (case study: Mashhad city)

نویسنده [English]

 • Mohammad Khalili
Sadra Safar Hirkan Barman (Atland)Tourism company
چکیده [English]

The importance of the suitability of urban spaces for different groups using these spaces is not hidden from anyone. Building an urban environment compatible with children's moods will have a major contribution to their social maturity and personality development. The change in the way of life and the advancement of technology in cities, especially big cities, has changed the lives of children; children are separated from daily experiences in the natural world. The purpose of the present research was to evaluate the cultural, recreational, and tourism spaces of Mashhad city, especially for children, and to examine the obstacles to children's tourism and to provide solutions for its empowerment and development in Mashhad city. Physical, ecological, cultural and social dimensions. The descriptive-analytical research method was based on library and documentary studies, field investigations, and questionnaires, and SPSS software was used to analyze the data. The findings show that among the tourist places of Mashhad city, Koh Sangi complex with an average of 3.8 has a better status than other places in providing special services to children. It provides better conditions and facilities. In the end, according to the correlation relationship (Pearson and linear regression) between the performances of executive mechanisms, it showed that there are necessary executive mechanisms to operationalize the regulations, standards, and criteria for the development of children's tourism in Mashhad, but this mechanism for some
Reasons, projects related to the field of research are not fully implemented. Therefore, this study, by using the strategic planning process, while identifying the capabilities and limitations of children's tourism in the city of Mashhad, has tried to provide solutions and practical strategies to be determined to improve the recreational and tourism spaces in the children's tourism sector in the city of Mashhad.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: kid
 • kids' tourism
 • sustainable development of tourism
 • child-friendly city
 • Mashhad
 • ایزدی پناه، آیدا. (1383). کودک، بازی و شهر، سازمان شهرداری­ها، تهران.ص 69
 • خدائی، زهرا و مجتبی رفیعیان، (1390)، عوامل مرتبط با رضایت نوجوانان از محیط‌های عمومی شهری، فصلنامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شماره 44. ص 7-11
 • داگلاس، یو. (1374). اصلاح رفتار کودکان، ترجمه، سیاوش جمالفر، فهیم، تهران.
 • راضی، امیر(1389). «برنامه­ریزی توسعه مسکن پایدار شهری(مطالعه موردی: شهر حاجی آباد»، استاد راهنما، دکتر خدارحم بزی، دانشگاه زابل، گروه جغرافیا.ص 45
 • سقایی، مهدی، (1392) تحلیلی بر آمار گردشگران و زایران داخلی ورودی به کلانشهر مشهد با استفاده از مدل های سری زمانی. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال سیزدهم، شماره 28 ، بهار1392
 • شیعه، اسماعیل ،(1382) ، مقدمه‌ای بر مبانی برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه ‌علم‌ و صنعت‌ ایران،ص 47
 • شیعه، اسماعیل. (1385). آماده­سازی شهر برای کودکان، نمونه موردی:تهران، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، مؤسسه نشر شهر.
 • قدمی، مصطفی و ناصر علیقلی زاده فیروزجایی،(1391) ارزیابی توسعه گردشگری مقصد در چارچوب پایداری نمونه مورد مطالعه ( دهستان تمشکل/ شهرستان تنکابن)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 27 ، شماره اول، بهار 1391 ، شماره پیاپی 104
 • مدهوشی، مهرداد و نادر ناصرپور (1382) ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ٢٨ ، پاییز ١٣٨٢ ، ص 32
 • مظفر، فرهنگ، حسینی، باقری و عظمتی. (1386). نقش فضاهای باز محله در رشد و خلاقیت کودکان، شماره هشتم، سال چهارم، پاییز و زمستان، باغ نظر.ص 9.
 • Catherine, McAllister. (2008). Child friendly cities and land use planning. Implications for children's health. (Report). Journal Environments. Dec. Page 2.
 • Cunningham, H. (1995). Children & Childhood in Western Society since 1500. New York: Longman. Page 40-42.
 • Lennard, H.L. (1997). The good city for children, in making cities livable (L.S.H Crowhurst et l Eds.), California, U.S.A. page 116-172.
 • Riggio, Eliana. (2002). Child friendly cities. Good governance in the best interests of the child. Environment&Urbanization. Vol 14 No 2. Page 46.
 • Samuel, Raphael (1994). Theatres of Memory: Past and Present in Contemporary Culture. London: Verso. Page 50-55.
 • The Centre for Sustainable Transportation. 2004. Child friendly transport planning, organization devoted to the promotion of active transportation (www.goforgreen.ca.). Page .12
 • childfriendlycities.org.index.htm
 • Adult children traveling with parents: exploring travel conflict and parents’ subjective well-being 2023

 

 

 

 • Khoo-Lattimore, C. (2015). Kids on board: Methodological challenges, concerns and clarifications when including young children's voices in tourism research. Current Issues in Tourism. 18(9), 845-858.
 • Poria, Y., & Timothy, D. J. (2014). Where are the children in tourism research? Annals of Tourism Research, 47, 93-95.
 • Rhoden, S., Hunter-Jones, P., & Miller, A. (2016). Tourism experiences through the eyes of a child. Annals of Leisure Research, 1-20
 • Small, J. (2008). The absence of childhood in tourism studies. Annals of Tourism Research, 35(3), 772-789.
 • Holidays for children and families in need: an exploration of the research and policy context for social tourism in the UK by Neal Hazel.
 • Family Recreation: A Study of Visitors Who Travel with Children

      Bob Lee Ph.D. Dr. Alan Graefe & Dr. Robert Burns.

 

Transportation Research Part A (2007)

 

 • Planning for Travel With Children in the Modern World
  Martin G. Ottolini, MD, a,b Michael Rajnik, MD,b and Patrick W. Hickey, MD