بررسی تطبیقی شاخص های مسکن پایدار در مناطق شهری با استفاده از تکنیکMCDM (نمونه موردی: مناطق 12 گانه شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 ...

3 دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا، 'گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، تهران

چکیده

پدیده شهرنشینی طی دهه های اخیر با سرعت قابل توجهی در حال رخ دادن می باشد. به گونه ای که پیش بینی می گردد تا سال 2030 حدود 60 درصد از جمعیت جهان شهرنشین می شوند. یکی از مسایل و چالش هایی که جامعه شهری را تهدید می کند مساله تامین مسکن مناسب می باشد. مفهوم مسکن مناسب ابعاد وسیعی دارد که بعد مسکن پایدار یکی از آن هاست. از اهداف این پژوهش بررسی تطبیقی شاخص های مسکن پایدار در مناطق 12 گانه شهر شیراز می باشد. به طور کلی روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه ای و پیمایشی می باشد. به عبارتی سعی شده است تا علاوه بر استخراج داده های مربوط به شاخص های مسکن پایدار از طریق اسناد و کتب و تحلیل آن، از مطالعه میدانی (پرسشنامه) نیز کسب میزان رضایت ساکنین می باشد استفاده شود. ابزار تحلیل داده ها نرم افزار های SPSS و GIS می باشد. در پژوهش حال حاضر برای رتبه بندی زیرشاخص ها از مدل MCDM استفاده گردیده است. به منظور سنجش میزان پایداری مسکن رتبه هر یک از مناطق براساس شاخص ها تعیین شد . براساس این رتبه بندی و تحلیل پرسشنامه میزان مسکن پایدار مناطق شهر شیراز در سه طیف پایداری، نیمه پایداری، ناپایداری تهیه گردید.نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مناطق 1، 3، 6 پایدار و مناطق 8 ، 9، 11 و 7 ناپایدار می باشد. سایر مناطق که شامل مناطق 2،4 5، 10، 12 طیف نیمه پایدار را تشکیل می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of sustainable housing indicators in urban areas using MCDM technique (Case example: 12 districts of Shiraz city)

نویسندگان [English]

  • hossein iraji 1
  • rana yazdi 2
  • KERAMAT ALLAH zayyari 3
1 PhD student, Human Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
2 ....
3 University of Tehran-Faculty of Geography-Tehran
چکیده [English]

The phenomenon of urbanization has been happening at a significant speed in recent decades. It is predicted that by 2030, about 60% of the world's population will live in cities. One of the issues and challenges that threaten the urban society is the issue of providing suitable housing. The concept of suitable housing has wide dimensions, and sustainable housing is one of them. One of the goals of this research is the comparative study of sustainable housing indicators in 12 districts of Shiraz city. In general, the method of collecting information in this research is library and survey. In other words, in addition to extracting data related to sustainable housing indicators through documents and books and analyzing them, field studies (questionnaires) have also been used to obtain the level of residents' satisfaction. Data analysis tools are SPSS and GIS software. In the current research, the MCDM model has been used to rank the sub-indices. In order to measure the level of housing sustainability, the ranking of each region was determined based on the indicators. Based on this ranking and analysis, a questionnaire on the amount of sustainable housing in the regions of Shiraz city was prepared in three ranges of stability, semi-sustainability, and instability. The results of the research show that regions 1, 3, 6 are stable and regions 8, 9, 11, and 7 are unstable. is. Other regions that include regions 2, 4, 5, 10, 12 form a semi-stable spectrum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing
  • stable housing
  • MCDM
  • Shiraz
- احدنژاد روشتی, محسن, مشکینی, ابوالفضل, صالحی میشانی, حیدر. (1400). تبیین الگوی شایسته مشارکت عمومی خصوصی مسکن قابل استطاعت در کشورهای درحال توسعه. نشریه علمی جغرافیا و برنامه ریزی, 25(76), 1-14. doi: 10.22034/gp.2021.41564.2690
- سهلیوند, لیلا, حق پرست, فرزین, سلطانی, علیرضا, فرامرزی, مهسا. (1400). شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی مؤثر بر تامین مسکن مناسب برای گروه‌های کم‌درآمد در شهر تبریز. نشریه علمی جغرافیا و برنامه ریزی, 25(78), 219-242. doi: 10.22034/gp.2021.43333.2751
- شورجه، محمود (2015) مسکن پایدار اصول و اجرا تورنت، نتشارات : پرهام نقش، صص: 1-201
- سالنامه آماری شهر شیراز(1398)، معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز.
-‌ Abdelshahid Ibrahim I(2020), Sustainable housing development: role and significance of satisfaction aspect, Ibrahim City Territ Archit (2020) 7:21.
- Anand A(2017), Evaluation of Sustainability Indicators in Smart Cities for India Using MCDM Approach, December 2017Energy Procedia 141:211-215.
- AtafoAdabre, M.(2022), To build or not to build, that is the uncertainty: Fuzzy synthetic evaluation of risks for sustainable housing in developing economies, Cities Volume 125, June 2022, 103644, pp:1-28.
- Atafo Adabre M.(2020), Critical barriers to sustainability attainment in affordable housing: International construction professionals’ perspective, Journal of Cleaner Production 253 (2020) 119995, pp:1-18
- Abdelaal, F. (2021), Knowledge, attitude and practice of green building design and assessment: New Zealand case, Building and Environment Volume 201, 15 August 2021, 107960.
- Alqahtany, A , (2021), Evaluation of Educational Strategies in the Design Process of Infrastructure for a Healthy Sustainable Housing Community, Ain Shams Engineering Journal Volume 13, Issue 4, June 2022, 101665,pp: 1-11
- Anand A(2017), Status and Future Challenges for Non-conventional Energy Sources Volume 1
- Berawi M.(2019), Chief-Screen 1.0 as the Internet of Things Platform in Project Monitoring & Controlling to Improve Project Schedule Performance, Procedia Computer Science Volume 161, 2019, Pages 1249-1257
- Bibby, J. (2016), Making renting more affordable for more Londoners Shelter England, pp:1-29.
- Granath Hansson A(2018), Defining Social Housing: A Discussion on the Suitable Criteria, Article in Housing Theory and Society · May 2018, pp: 1-20.
- Caballé-Fabra G(2018), Housing in a Mobile World: A Definition of Flexible Housing and the
Classification of Solutions, pp:1-29.
- Kalantidou E(2020), Housing precariousness: The need for and feasibility of sustainable housing in Australia, Geoforum2020: pp: 1-4.
- K. (2001), Refocusing the housing debate in developing countries from a pluralist perspective, Habitat International 25(2):191-208.
- Metaxas T. (2021), Sustainable Development and Resilience: A Combined Analysis of the Cities of Rotterdam and Thessaloniki, October 2021Urban Science 5(4):78: pp: 1-14.
- OECD, 2015. OECD Urban Policy Reviews, Mexico 2015.
- Qusen J.( 2018), Sustainable Housing Indicators and Improving the Quality of Life: The Case of Two Residential Areas in Baghdad City, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 754, Prospects of sustainability of planning and cities, 16-17 December 2020, Baghdad, Iraq. Pp: 1-16.
- Perera U(2021), A relational lens to understand housing affordability in the 21st Century, Journal of Urban Management, Volume 10, Issue 4, December 2021, Pages 314-324
- Pollack et al, 2010, Housing Affordability and Health Among Homeowners and Renters,: 15–521
- Ram P.(2016) The provision of affordable housing in India: Are commercial developers interested? March 2016, Habitat International 55.
- Saldaña-Márquez H(2019), Housing Indicators for Sustainable Cities in Middle-Income Countries through the Residential Urban Environment Recognized Using Single-Family Housing Rating Systems, Sustainability 2019, 11, 4276, pp:1-29.
- Salman Shama Z(2019), Indicators for Sustainable housing, 2nd International Conference on Sustainable Engineering Techniques (ICSET 2019), pp: 1-17.
- Suryandari P(2018), Concept of Sustainable Housing Design and Material construction in the Tropics, WMA-1 2018, January 20-21, Indonesia, pp:1-15.
- Türkyılmaz E(2019), The Definition of Housing with EXPRESS, Article in Environment-Behaviour Proceedings Journal · June 2019, pp:1-8.
- UN-Habitat, 2012.
- Wen B(2020),  The role and contribution of green buildings on sustainable development goals, Building and Environment 185 (2020) 107091: pp: 1-25.
- Worldbank, 2020
- Wu, X(2020), Green Building Policies in Cities: A Comparative Assessment and Analysis, Journal Pre-proofs, 2020, pp: 1-46.
- Zhou K (2021), Optimal scheduling of household appliances for smart home energy management considering demand response Energies 2021, 14, 8510. https://doi.org/10.3390/en14248510, pp:1-15.
- Zhang L.(2018), Policies to enhance the drivers of green housing development in China, Energy Policy 121 (2018) 225–235.