ساماندهی فضایی مراکز امدادرسانی اورژانس با استفاده از تحلیل شبکه در محیط ArcGIS ( مطالعه موردی: پایگاه‌های فوریت‌های پزشکی شهر سنندج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکتری، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، اردبیل، ایران

4 گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

مراکز امدادرسانی و اورژانس به‌عنوان مکانی جهت استقرار و انتظار خودروهای امداد و نجات، ازجمله مراکز مهم و حیاتی خدمات‌رسانی هستند که نقش مهمی را در تأمین ایمنی و آسایش شهروندان و توسعه اقتصادی – اجتماعی شهرها ایفا می‌کنند. بدیهی است که خدمات‌رسانی به‌موقع و مطمئن توسط این مراکز، مستلزم آرایش مناسب فضایی آن‌ها و مسیریابی بهینه سرویس‌های امدادرسانی و اورژانس در حدفاصل بین محل پایگاه اورژانس تا محل حادثه و محل حادثه تا محل بیمارستان می‌باشد. در تحقیق حاضر با انتخاب شهر سنندج به‌عنوان مطالعه موردی، سعی شده است ضمن استفاده عملیاتی از قابلیت‌های تحلیل شبکه در محیط ArcGIS ، به ارائه الگوی مناسب در ساماندهی فضایی مراکز امدادرسانی اورژانس در این شهر پرداخته شود. در همین راستا ابتدا به آماده‌سازی و پردازش داده‌ها و لایه‌های اطلاعاتی مورداستفاده در فرایند تحلیل شبکه همچون طول مسیر، سرعت مسیر، یک‌طرفه و دوطرفه بودن مسیر، تقاطع‌های غیر همسطح، و موقعیت پایگاه‌های اورژانس در سطح شهر، در محیط ArcGIS پرداخته‌شده و بعد از ایجاد Dataset مربوطه، به بارگذاری آن‌ها در چهارچوب مدل تحلیل شبکه به‌عنوان یک مدل قابل‌اجرا و نمایش در محیط ArcGIS اقدام شد. طبق نتایج حاصل از پژوهش، عواملی چون وجود محدوده‌های ترافیکی، کمبود مراکز امدادرسانی و همچنین عدم مکان‌گزینی مطلوب مراکز امدادرسانی موجود ؛ باعث می‌شود عملکرد مراکز اورژانس در خدمات‌رسانی در حوزه فعالیت خود با ضعف همراه باشد. در برآیند اجرای تحقیق، ضمن ارائه الگوی بازنمایی شده از مسیرهای مناسب و تعیین پایگاه‌های ارجحیت دار برای اعزام واحدهای امدادی به محل حادثه در حداقل زمان ممکن، نواحی واقع در خارج از شعاع عملکرد بهینه پایگاه‌های اورژانس، مشخص‌شده و با توجه به آن موقعیت‌های بهینه برای استقرار واحدهای اورژانس، در راستای پوشش خدمات امدادرسانی، در آستانه‌های زمانی تعیین‌شده مشخص گردیدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial organization of emergency aid centers using network analysis in ArcGIS (Case study: Sanandaj emergency medical centers)

نویسندگان [English]

 • ata Gaffari Ghiandeh 1
 • farshid kazemy 2
 • Samira Saeidi zaranji 3
 • hosein ramazantash 4
1 Professor Department of Geography and Urban Planning,University of Mohaghegh Ardabili , Ardabil‌, Iran
2 Department of Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili
3 ph.d student, University of Mohaghegh Ardabili , Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Urban Planning, Ardabil, Iran
4 Department of Geography and Urban Planning, Universityof Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

Obviously, timely and reliable services by these centers will require their proper space arrangement and optimal routing of relief and emergency services between the location of the emergency base to the accident site and the accident site to the hospital location. In the present research, selecting the city As a case study, Sanandaj has tried to provide a suitable model for the spatial organization of emergency aid centers in the city, while exploiting network analysis capabilities in the ArcGIS environment. In this regard, the first step is to prepare and process data and layers of information used in the network analysis process such as the length of the path, the speed of the path, one-way and bi-directional paths, non-intersecting intersections, and the location of the databases Emergency at the city level, in the ArcGIS environment, and after the creation of the corresponding Dataset, they were loaded in the framework of the network analysis model as an applicable model and displayed in the ArcGIS environment. According to the results of the research, factors such as the presence of traffic areas, the lack of relief centers, as well as the lack of location of the existing relief centers, make the operation of emergency centers in the service. In the field of activity, it is accompanied by weaknesses. In the implementation of the research, while presenting a representative pattern of suitable routes and determining the preferred bases for dispatching relief units to the accident site in the shortest possible time period, the areas outside the optimal performance radius of emergency sites are identified and given the optimal situations For the establishment of emergency units, in order to cover the relief services, they were identified at specified time limits.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emergency Bases
 • GIS
 • Network Analysis
 • Sanandaj City
 1. زنگی­آبادی، علی.نسترن، مهین، آقابابایی، محبوبه. (1388) کاربرد GIS در مدیریت سوانح و حوادث آتش­نشانی خمینی‌شهر، دروازه­ای به‌سوی شهر الکترونیک، همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی(GIS )، تهران.
 2. سعدیان، ماشا....، امینی زاده، جواد(1390)مکان‌یابی ایستگاه­های اورژانس شهری با استفاده از GIS و بهینه‌سازی شبکه خدمات امدادی، ماهنامه طاق، شماره 50، خرداد و تیر 1390 صص 97 -100.
 3. شفاهی، یوسف،کریمی ورزدعلیا، بهزاد(1385) یک مدل چندهدفه برای مکان‌یابی امکانات خدمات فوریت­های پزشکی در کلان‌شهرها، قابلیت دستیابی در سایت WWW.CIVILICA.cam.
 4. طحانیان،منصور.جنتی­راد،حجت.اخوت،شهاب.زاهدی­مهر،علیرضا(1385)میانگین زمان رسیدن به محل حادثه توسط کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی در سطح استان گلستان طی سال 1385، مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی گرگان،دوره سوم، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صص 21 تا 24.
 5. عصارودی، عبدالقادر(1387) علل دیر رسیدن اورژانس بر بالین بیماران از دیدگاه پرسنل اورژانس 115 مشهد، فصلنامه علمی دنا، شماره 12، پاییز و زمستان 1387 صص 10-16.
 6. فرج زاده، منوچهر، حکیمی، هادی(1384) تحلیل شبکه و کاربردهای آن در برنامه­ریزی شهری، فصلنامۀ سپهر (سازمان جغرافیایی) سال هجدهم، شماره70 ، تابستان 1388 ، صص 54-58.
 7. محمود زاده، حسن(1389) کاربرد نرم‌افزارArcGIS در برنامه‌ریزی شهری، انتشارات علمیران، چاپ اول ، تبریز.
 8. مرکز آمار مدیریت خدمات فوریت­های پزشکی سنندج، اسفند 1390.

9.نصیری پور،امیر اشکان، بهادری،محمد کریم، توفیقی، شهرام، گوهریف محمودرضا(1388)عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی در ایران؛ چشم‌انداز طرح پوشش فراگیر، مجلۀ پرستاری مراقبت ویژه دوره، شماره 4، زمستان 1388صص 141-145.

 1. Curtin, Kevin M(2007) Network Analysis in Geographic Information Science: Review, Assessment, and Projections

11.Ganeshkumar,B.Ramesh,D(2010) Emergency Response Management and Information System(ERMIS) – A GIS based software to resolve the emergency recovery challenges in madurari city , Tamil nadu

 1. Ismail, H.Othman, J.Rohani Enput, Intan (2011):The A applications of GIS and GPS on HAZMAT Operation for Hazardous Materials transportation Incident in Malaysia. Malaysia Institute of Transport, University Tknologi  MARA
 2. Jiping, Liu.Shenghua, Xu Fuhao, Zhang.Yong,Wang .Rongshang, Fan (2010) EMERGENCY GE ORAPHIC INFORMATION SERVICES:A FRAMEWORK AND TYPICAL APPLICATION. (Research Center of Government Geographic Information System, Chinese Academy of Surveying and Mapping, Beijing, 100039, Chinap.p3-10

14.KOwtanapanich, Wichuda. TANABORIBOON, Yordphol. CHAD BUNCHAC H AI, MD, Witaya.. 2005. AN Integration OF HAND-HELD COMPUTERS, GPS DEVICES, AND GIS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF EMS DATA SYSTEM. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 6, pp. 3551 - 3561, 2005

Porta, Sergio. Crruccti, Paolo. Latora ,vito (2005) The Network Analysis OF Urban Streets: A Primal Approach

 1. Sevtsuk, Andree.Mekonnen, Michael(2011) Urban Network Analysis: A new toolbox for ArcGIS
 2. Wang,Tiejun.Li ,Yijun(2010)Research On the Method of Dynamic Emergency Rescue Vehicle Routing Based On Real-time Information
 3. World Health Organization. The world health report 2007: Emergency-care systems 2007
 4. www.Esri.com