تحلیل جغرافیایی زایمان سزارین در ارتباط با حوزه پوشش خدمات بیمارستانی مطالعه موردی: استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 شهرداری جهرم

چکیده

جان نوزادان و مادران به دلیل توزیع نابرابر امکانات مراقبت های بهداشتی مورد نیاز برای سزارین اورژانسی در خطر است. با این حال، زایمان سزارین بدون نشانه های پزشکی ممکن است عوارضی برای مادران و نوزادان ایجاد کند.
هدف این تحقیق تحلیل الگوی جغرافیایی- فضایی زایمان به شیوه سزارین در ارتباط با دسترسی به خدمات درمانی می باشد. در این راستا از مدل های بررسی دسترسی فضایی، تحلیل شبکه و تحلیل حریم و تحلیل چندضلعی های تیسن یا وُرونی‌ استفاده شد. داده های این پژوهش 30 شهرستان استان خراسان رضوی را دربرمی گیرد.
یافته های این پژوهش نشان داد که زایمان‌های سزارین در خراسان رضوی (35.39) از استاندارد سازمان بهداشت جهانی ( 5 تا 15 درصد کل زایمان‌ها) بیشتر بود. توزیع نرخ‌های سزارین در محدوده مورد مطالعه همسان نبوده و نوعی عدم تجانس در توزیع نرخ‌ها مشاهده شد. به طوریکه برخی شهرستان‌ها نسبت‌های بالاتری از نرخ‌های سزارین را تجربه کرده‌اند. یافته‌های مربوط به تحلیل حریم و تحلیل شبکه نشان داد که شهرستان‌های واقع در شرق و جنوب خارج از محدوده‌های پوشش خدمات درمانی قرار داشتند و ساکنان این مناطق باید برای دسترسی به خدمات به سایر شهرستان‌ها سفر می‌کردند. همچنین، یافته‌های مربوط به تحلیل‌ چندضلعی‌های تیسن دید وسیع‌تر و جامع‌تری از دسترسی به خدمات درمانی در محدوده پژوهش را به همراه داشت و نشان داد که حوزه برد یا پوشش دهی خدمات درمانی در کل محدوده پژوهش نامتجانس است.
در نهایت، ظرفیت بیمارستان و فاصله از مراکز جمعیتی تا بیمارستان ها ممکن است نقش اساسی در تغییرات نرخ زایمان سزارین و تعاملات فضایی بین مردم و امکانات زایمان سزارین داشته باشد. در نتیجه، برخی از استراتژی های مراقبت های بهداشتی، به عنوان مثال، ساخت بیمارستان های جدید و توانمندسازی بیمارستان های محلی موجود برای انجام زایمان سزارین در مناطق خارج از خدمات، ممکن است برای کاهش نابرابری فضایی توسعه یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Geographical analysis of cesarean delivery in relation to the coverage of hospital services Case study: Razavi Khorasan province

نویسندگان [English]

 • Alireza Mohammadi 1
 • elahe pishgar 2
 • vahid pishgar 3
1 Department of Geography and Urban Planning, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil,
2 shahid beheshti university
3 Jahrom municipality
چکیده [English]

The lives of babies and mothers are at risk due to the unequal distribution of health care facilities needed for emergency caesarean section. However, cesarean delivery without medical indications may cause complications for mothers and babies.
The purpose of this research is to analyze the geographic-spatial pattern of cesarean delivery in relation to access to medical services. In this regard, spatial accessibility survey models, network analysis, buffer analysis, and Thiessen's or Vouroni's polygon analysis were used. The data of this research includes 30 cities of Razavi Khorasan province.
The findings of this research showed that cesarean births in Razavi Khorasan (35.39) were higher than the standard of the World Health Organization (5-15% of all births). The distribution of cesarean rates in the study area was not uniform and a kind of inhomogeneity was observed in the distribution of rates. So that some cities have experienced higher ratios of cesarean rates. The findings related to the analysis of buffer and network analysis showed that the cities located in the east and south were outside the coverage of medical services and the residents of these areas had to travel to other cities to access services. Also, the findings related to the analysis of Thiessen's polygons brought a broader and more comprehensive view of access to medical services within the scope of the research. And it showed that the range or coverage of medical services is inconsistent in the entire scope of the research.
Finally, hospital capacity and distance from population centers to hospitals may play a major role in changes in cesarean delivery rates and spatial interactions between people and cesarean delivery facilities. Consequently, some health care strategies, for example, building new hospitals and enabling existing local hospitals to perform cesarean deliveries in out-of-service areas, may be developed to reduce spatial inequality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • geographic analysis
 • cesarean delivery
 • coverage area
 • hospital services
 1. Acharya, K., Paudel, Y. R., & Dhungana, C. M. (2020). Rising trends and persisting inequalities in cesarean section rates in Nepal: evidence from demographic and health surveys 2006-2016.
 2. Atuheire, E. B., Opio, D. N., Kadobera, D., Ario, A. R., Matovu, J. K. B., Harris, J., Bulage, L., Nakiganda, B., Tumwesigye, N. M., & Zhu, B.-P. (2019). Spatial and temporal trends of cesarean deliveries in Uganda: 2012–2016. BMC Pregnancy and Childbirth, 19(1), 1–8.
 3. Badiee, S., Ravanshad, Y., Azarfar, A., Dastfan, F., Babayi, S., & Mirzayi, N. (2013). Survey of cesarean deliveries and their causes in hospitals affiliated to Mashhad university of medical sciences, Iran, 2011. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, 16(66), 10–17.
 4. Dadipoor, S., Madani, A., Alavi, A., Roozbeh, N., & Safari Moradabadi, A. (2016). A survey of the growing trend of caesarian section in Iran and the world: a review article. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, 19(27), 8–17.
 5. Diema Konlan, K., Baku, E. K., Japiong, M., Dodam Konlan, K., & Amoah, R. M. (2019). Reasons for women’s choice of elective caesarian section in Duayaw Nkwanta Hospital. Journal of Pregnancy, 2019.
 6. Firoozi, M., Tara, F., Ahanchian, M. R., & Roudsari, R. L. (2020). Health care system barriers to vaginal birth after cesarean section: a qualitative study. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 25(3), 202.
 7. Firooznia, R., Dargahi, H., Jafari-Koshki, T., & Khaledian, Z. (2022). Developing an evaluation model for maternity care: a mixed-method study from Iran. Iranian Journal of Public Health, 51(1), 160.
 8. Guagliardo, M. F. (2004). Spatial accessibility of primary care: concepts, methods and challenges. International Journal of Health Geographics, 3(1), 1–13.
 9. Kesterton, A. J., Cleland, J., Sloggett, A., & Ronsmans, C. (2010). Institutional delivery in rural India: the relative importance of accessibility and economic status. BMC Pregnancy and Childbirth, 10, 1–9.
 10. Khan, S. A. (1994). Nigeria: The political economy of oil.
 11. Kietpeerakool, C., Lumbiganon, P., Laopaiboon, M., Rattanakanokchai, S., Vogel, J. P., & Gülmezoglu, A. M. (2019). Pregnancy outcomes of women with previous caesarean sections: Secondary analysis of World Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health. Scientific Reports, 9(1), 9748.
 12. Kim, A. M., Park, J. H., Kang, S., Yoon, T. H., & Kim, Y. (2019). An ecological study of geographic variation and factors associated with cesarean section rates in South Korea. BMC Pregnancy and Childbirth, 19(1), 1–8.
 13. Kumar, S., Dansereau, E. A., & Murray, C. J. L. (2014). Does distance matter for institutional delivery in rural India? Applied Economics, 46(33), 4091–4103.
 14. Mannseth, J., Berentsen, G. D., Skaug, H. J., Lie, R. T., & Moster, D. (2021). Variation in use of Caesarean section in Norway: An application of spatio-temporal Gaussian random fields. Scandinavian Journal of Public Health, 49(8), 891–898.
 15. Mohammadi, A., Pishgar, E., Salari, Z., & Kiani, B. (2022). Geospatial analysis of cesarean section in Iran (2016–2020): exploring clustered patterns and measuring spatial interactions of available health services. BMC Pregnancy and Childbirth, 22(1), https-doi. https://doi.org/10.1186/s12884-022-04856-z
 16. Mu, L. (2009). Thiessen polygon.
 17. Niaki, M. T., Behmanesh, F., Mashmuli, F., & Azimi, H. (2010). The Effect of Prenatal Group Education on Knowledge, Attitude and Selection of Delivery Type in Primiparous Women. Iranian Journal of Medical Education, 10(2).
 18. Penchansky, R., & Thomas, J. W. (1981). The concept of access: definition and relationship to consumer satisfaction. Medical Care, 127–140.
 19. Srivastava, S., Chaurasia, H., Singh, K. H. J. K., & Chaudhary, P. (2020). Exploring the spatial patterns of cesarean section delivery in India: Evidence from National Family Health Survey-4. Clinical Epidemiology and Global Health, 8(2), 414–422.
 20. Tegegne, T. K., Chojenta, C., Getachew, T., Smith, R., & Loxton, D. (2021). Caesarean delivery use in Ethiopia: a spatial and hierarchical Bayesian analysis.
 21. Usefali ziari, F. k. z. (2012). Integration of AHP model and network analysis in GIS environment for location selection of therapeutic use (hospital), case study of Semnan city. Journal of Urban Management, 28.
 22. Yousefzadeh, S., Esmaeili, D. M., Asadi, Y. M., & Shakeri, M. T. (2016). Effects of Training about the Benefits of Natural Childbirth during Pregnancy on the Attitude and Intentions to Select the Mode of Delivery in Nulliparous Women.
 23. Zalvand, R., Tajvar, M., Pourreza, A., & Asheghi, H. (2019). Determinants and causes of maternal mortality in Iran based on ICD-MM: a systematic review. Reproductive Health, 16(1), 1–15.