مکانیابی مراکز اموزشی به روش AHP ( مطالعه موردی:شهرستان سروآباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه زنجان

چکیده

تخصیص فضا به کاربریهای آموزشی یکی از موضوعات مهمی است که در برنامه ریزی شهری و روستایی مورد توجه قرار گرفته است. به دلیل افزایش سریع جمعیت شهرهای ایران و حساسیت بالای کاربری های آموزشی از نظر مسایل مختلف محیطی و ارتباط مستقیم آن با خانواده ها ، نحوه تخصیص کاربریها از اهمیت بالایی برخوردار است . روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است که هدف شناسایی مکان های مناسب برای احداث مراکز آموزشی خواهد بود که از روش کتابخانه و میدانی نتایج تحقیق ما به دست آمد؛ در تحقیق حاضر با تشکیل پایگاههای اطلاعاتی، به بررسی مکان یابی مراکز آموزشی شهرستان سروآباد واقع در استان کردستان پرداخته که متغییرهای ارتفاع،میزان فاصله از جاده،شیب و جهت شیب ،فاصله از نقاط مسکونی ونقاط زمین لغزشی مورد ارزیابی قرار گرفته است و از طریق مدل AHPمورد بررسی قرار گرفته است، اطلاعات به دست امده و پارامترهای مورد نظر چیزی 7.64 درصد برای احداث مراکز آموزشی ارزش خیلی زیاد دارد و به ترتیب 28.79 درصد زیاد، 10.70 درصد متوسط، 7.64 کم و 32 درصد هم ارزشی خیلی کمی بری احداث مراکز آموزشی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Location of educational centers by AHP method (case study: Saravabad city)

نویسندگان [English]

  • saadi salehi 1
  • parstoo lotfie 2
1 Univeresity
2 Zanjan university
چکیده [English]

The allocation of space to educational applications is one of the important issues that have been considered in urban and rural planning. Due to the rapid increase in the population of cities in Iran and the high sensitivity of educational applications to various environmental issues and its direct relationship with families, the way of allocating applications is of great importance. The research method in this descriptive-analytic study is to identify the appropriate places for the construction of educational centers which will be the result of our library and field method. In the present study, with the establishment of databases, the location of educational centers in the city of Sarvabad Located in Kurdistan province, the variables of elevation, distance from the road, slope and tilt direction, distance from the residential areas and the sloping ground are evaluated and analyzed through the AHP model, the information obtained and the desired parameters 7.64 percent is very valuable for the construction of educational centers High arrangements 28.79 percent, 10.70 percent average, 7.64 or less 32% of the value of training centers is very little rough.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City Sarvabad
  • Location
  • Educational places
  • AHP
1- امانپور، سعید؛ رحمانی، پیروز؛ حسینی شهپریان، نبی الله؛ فروزانی، نورالدین(1393)ارزیابی موقعیت مکانی  فضاهای آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی. دوفصلنامه مطالعات برنامه ریزی آموزشی، 4(7) ص31-54
2-بحرینی، حسین. (1390) فرایند طراحی شهری انتشارات دانشگاه تهران.ص 23
3-پورمحمدی، محمدرضا، برنامهریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات سمت ، 1382
4- تقوایی، مسعود؛ رخشانی نسب، حمیدرضا(1389) تحلیل و ارزیابی مکانگزینی فضاهای آموزشی شهر اصفهان
فصلنامه مدرس علوم انسانی14(3)ص 73-95
5-حبیبی، محسن(1378) سرانه کاربری های شهری. سازمان زمین و مسکن، تهران.
6- حیدری، عبدالله؛ احدنژاد، محسن(1388) تحلیل توزیع فضایی و مکانیابی فضاهای آموزشی با استفاده از منطق فازی و GIS، ارائه شده در همایش ژئوپلتیک تهران
7-زیاری،کرامت الله (1381) برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات دانشگاه یزد
8-سرور، ها. (1381) مدیریت و مکان یابی فضاهای آموزشی با استفاده از GIS ، دانشگاه تربیت مدرس.
9-سعید نیا، احمد، کتاب سبز شهرداری، جلد دوم، نظام نامه کاربری زمین شهری، تهران، مرکز. مطالعات برنامه ریزی وزارت کشور، 1378
10- شیعه، اسماعیل(1378). مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
11- صالحی، رحمان(1381). ساماندهی استقرار فضاهای آموزشی ابتدایی شهر زنجان با کمک GIS
12- صالحی، رحمان؛ رضاعلی، منصور. (1384) سازماندهی فضایی مکان های آموزشی دوره متوسطه شهر زنجان به کمکGIS، فصلنامه پژوهش های جغرافیای ،37(52)،123-135
13- فرج زاده، منوچهر و رستمی، مسلم. (1383). ارزیابی و مکان گزینی مراکز آموزشی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی )مطالعه موردی: شهرک معلم کرمانشاه( ، فصلنامه مدرس علوم انسانی، ش 32
14- فرج زاده، منوچهر، ، سرور، هوشنگ(1381) مدیریت ومکان یابی مراکز آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، فصنامه تحقیقات جغرافیایی.
15- فرجی سبکبار،حسن علی1382-مکان یابی واحدهای تولیدی با استفاده از منطق فازی  شهرستان مشهد-فصل نامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای- شماره 1 ص 17-30
16- قاضی زاده، بهرام(1371). دفتر تحقیقات و پژوهش، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، اصول
و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی و پژوهشی.
17-قدمی، محمد. (1382). ارزیابی نحوه توزیع فضاهای ورزشی شهر تهران منطقه 6 و 19 تهران مرکز )پایان نامه کارشناسی ارشد(.
18-لاله پور، منیژه (1381) بررسی کا ربری اراضی شهری در برنا م هریزی شهری با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، سال 1387، ص
19-ملک زاده، سعید.(1386). مطالعه موقعیت استقرار و سلسله مراتب فضای سبز شهری پژوهش موردی منطقه 13 تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
20- نصیری،شهرام-1383-نگرشی بر زمین لغزش های ایران  و بررسی ناپایداری های  شیب در جاده هراز-پایگاه داده های علوم زمینی کشور
21-Eray, O. (2012). Application of Geographic Information System (GIS) in education. Journal of Technical Science and Technologies, 1(2), 53-58.
22-Mendelsohn,Johk,M. ,Education planning and Management and the Use of Geographical Information Systems,UNESCO Publishlig International Institute for Education Planning. 1996,p. 70.