تحلیل نقش اماکن مذهبی در جذب گردشگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی،دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

چکیده

اماکن مقدس به دلیل فراهم کردن امکان دستیابی به رضایت معنوی معین و کشف مکان های جدید، عادات و غیره، نقطه قدرتمند جذب جهانگرد را تشکیل می دهند. گردشگری مذهبی و زیارتی به عنوان یکی از کهن ترین اشکال گردشگری در سراسر جهان، شامل سفرها و بازدیدهایی می شود که اصلی ترین هدف آن تجربه مذهبی است. امروزه گردشگری مذهبی سهم قابل توجهی از شمارگردشگران را درکشورهایی که زمینه های رشد و اعتلای گردشگری مذهبی را دارا هستند به خود اختصاص داده است. مذاهب بزرگ دنیا دارای زمینه ای عالی برای تورهای بزرگ مذهبی یا زیارتی هستند، زیرا میلیون‌ها نفر جذب دیدار از مکان‌ها یا رویداد‌های مقدس هستند. به عقیده اغلب روانشناسان، عدم توجه به نیازهای روحی، سلامت جسمی اعضای جامعه را با خطراتی مواجه می‌کند که تقویت ابعاد مثبت معنوی در نهاد آدمی با سفر به اماکن مذهبی و زیارت، می‌تواند تا حد زیادی پاسخگوی این نیازهای مهم انسانی باشد. در این تحقیق که بر اساس مطالعات کتابخانه ای و تحلیلی بوده است سعی بر این داشتیم که به تحلیل نقش اماکن مذهبی در جذب گردشگر بپردازیم. و این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که اماکن مذهبی چه نقشی در در جذب گردشگر دارد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the role of religious places in attracting tourist

نویسندگان [English]

 • Mehdi karoubi 1
 • jafar Bahari 2
 • Samira Mohammadi 2
 • Marjan Bazleh 2
 • Shahla Bahari 3
1 Associate professor, of Allameh Tabatabaei University
2 Phd Student in Tourism Management, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
3 Department of Management ,Payame Noor University ,P.O.Box 19395-3697 , Tehran ,Iran.
چکیده [English]

Tourism as a phenomenon is constantly pushing its frontier forward, expanding its importance and involving more people globally. It is now world’s largest industry and as a multifaceted industry, it consists of various components and types. Before the First World War, and according to social class, there was no possibility of separating its different types. But nowadays, due to such various factors as time, place, motive and purpose, its different segmentations are also taken into consideration. The factors just made mention of are defined and classified in terms of time, place, citizenship, and especially incentive travel. Among all the forms of tourism, religious tourism in some countries is more important. This type of tourism is one of the most common forms of tourism around the world and its history is linked to centuries ago; it generally consists of travels and visits in which the main purpose is religious experience. Based on Iran's capabilities in tourist attractions and especially religious tourist attractions and because of its cultural and economic importance there is a huge potential for religious tourism. Hence, the current paper intends to study the consequences and functions of this phenomenon. In this research, which has been based on library and analytical studies We tried to analysis of the role of religious places in attracting tourist. and this research seeks to answer that question religious places What role in attracting tourist?

کلیدواژه‌ها [English]

 • Religious Places
 • Tourism
 • Religious tourism
 • Religion
 • Spirituality
 1. پاپلی یزدی،  محمدحسین، مهدی، سقایی (1390)، گردشگری(ماهیت و مفاهیم)، چاپ ششم، تهران، سمت.
 2. میسون، پیتر (1387) توریسم  (اثرات، برنامه ریزی و مدیریت)، ترجمه روزبه میرزایی و پونه ترابیان، چاپ اول، انتشارات ترمه.
 3. ارمغان، سیمین (1386) توریسم و نقش آن در جغرافیا، چاپ اول، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر.
 4. چاووشیان، حسن (1380)،"بحثی در کاربرد نظریه های فرهنگ، روش های فرهنگی در خدمت جمعیت شناسی" مجموعه مقالات جامعه و فرهنگ، جلد پنجم، انتشارات آرون.
 5. کتابی، محمود (1376)،"گردشگری در خدمت صلح و تفاهم جهانی"، مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردی و جمهوری اسلامی، جلد سوم، کیش.
 6. الوانی، مهدی (1376)،"جهانگردی اثر پذیری یا اثر گذاری فرهنگی"، مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردی و جمهوری اسلامی ایران، جلد2، کیش.
 7. حیدری چیانه، رحیم (1387)، مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری، انتشارات سمت، تهران.
 8. کاظمی، مهدی (1387)، تحلیل ادراک شهروندان زاهدانی در توسعه گردشگری چابهار، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه، پاییز و زمستان، شماره پیاپی 12، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 9. رنجبران، بهرام ، زاهدی، محمد (1385)، شناخت گردشگری، اصفهان، چهار باغ.

10. همایون، محمد هادی (1376)،"جهانگردی و ارتباطات میان فرهنگی"، مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردی و جمهوری اسلامی ایران، جلد1، کیش.

11. ابراهیم­زاده، عیسی، کاظمی­زاد، شمس اله، اسکندری، ثانی محمد (1390)، برنامه­ریزی استراتژیک توسعۀگردشگری، با تأکید برگردشگری مذهبی (مطالعۀ موردی: شهرقم)، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 76، صص 115- 141.

12. کاویان­فر، سیما (1386)، توریسم مذهبی در فرانسه و جهان، ماهنامه شهرداری­ ها، شماره 78، صص 31- 37.

13. شربیتیان، محمد حسن (1390)، تأملی کارکردی بر نقش توسعه ی پایدار گردشگری دینی در جامعه ایران.

14. حیدری، رحیم،(1389)، مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم.

15. کروبی، مهدی،(1387)، فرهنگ قومی، سرمایه فرهنگی و صنعت گردشگری، تهران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 28، ص 309.

16. رحیم پور، علی، سید حسینی، سید داوود (1379)، سیمای جهانگردی اسلامی، نشر محیا، تهران، چاپ اول.

17. سوقندی، محمدرضا، سیاحت و جهانگردی از دیدگاه اسلام (1375)، ماهنامه ی فرهنگی قدس-آستان قدس رضوی،شماره ی هشتم،به نقل از دیبای پرویز، شناخت جهانگردی، تهران، انتشارات علامه طباطبایی.

18. مومنی، مصطفی، صرافی، مظفر،قاسمی خوارزمی، محمد (1387)، ساختار و کارکرد گردشگری مذهبی- فرهنگی و ضرورت مدیریت یکپارچه در کلان شهر مشهد، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره 11، دوره بهار و تابستان،صص38-13.

19. محلاتی، صلاح الدین (1380)، درآمدی بر جهانگردی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول.

 1. 20.  ثواقب، جهانبخش، رحمانی، محمد جواد (1388)،  سیر و سیاحت در قرآن مجید، قم، انتشارات بوستان کتاب، چاپ دوم.

21. مکارم شیرازى، ناصر (1374)، تفسیر نمونه، تهران: نشر: دار الکتب الاسلامیه، ، ج16، ص359.

22. قرآن مجید، توبه (112).

23. قرآن مجید، انعام (122).

24. قرآن مجید، تین (4-5).

25. قرآن مجید، عنکبوت (20).

26. قرآن مجید، رعد (28).

27. ملکیان، مصطفی (1379)، معنویت و محبت چکیده همه ادیان، تهران: آفتاب، چاپ اول.

28. معین، محمد (1381)، فرهنگ معین، تهران: امیرکبیر، چاپ پانزدهم.

29. طباطبایی، سید محمد حسین (1382)، ترجمه تفسیرالمیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، قم: نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول.

30. ایمانی خوشخو، محمد حسین، شهرابی فراهانی، مهدیه، عراقی، مریم (1394). " بررسی ارتباط میان سفر و معنویت در ادیان پیش از اسلام (مطالعه موردی ادیان زرتشت، یهودیت و مسیحیت)   ". مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت، دانشگاه علم و فرهنگ تهران.

31. جهانیان، منوچهر، عبداللهی، اعصم، براتی، سمیه، همت یار، مهدیه (1394). "بررسی جایگاه معنویت در گردشگری از دیدگاه ادیان   ". مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت، دانشگاه علم و فرهنگ تهران.

32. رضایی، محمد، صباغ پور، مهدیه، شفیعا، سعید (1394). "ارتباطات بین فرهنگی و معنویت در گردشگری  ". مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت، دانشگاه علم و فرهنگ تهران.

33. فتاحی، زهرا (1394). " بررسی رابطه بین گردشگری معنوی (مذهبی) و ابعاد توسعه  ". مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت، دانشگاه علم و فرهنگ تهران.

34. همایون، محمد هادی، بد، مهدیه (1394). "تبیین انگیزه های معنوی گردشگران در سفرهای معنوی(مطالعه موردی: رویداد پیاده روی اربعین) ". مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت، دانشگاه علم و فرهنگ تهران.

35. پیمان، آیت (1394). "گردشگری، معنویت و صلح و دوستی  ". مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت، دانشگاه علم و فرهنگ تهران.

36. پاکروان نوخندان، حمیرا، نادری مایوان، رمضانعلی (1392)، نقش اماکن زیارتی در جذب گردشگری مذهبی، مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا، همدان - انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه.

37. ابتکاری، محمد حسین، مختاری، مریم (1392)، بررسی نقش اماکن مذهبی در گسترش گردشگری، مجموعه مقالات دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، همدان - شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا.

38. فتحعلی، داوود (1392)، نقش اماکن مذهبی در جذب گردشگر (مطالعه موردی: امام‎زاده داوود (ع)، پایان نامه کارشناسی ارشد انتشار نیافته دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، استاد راهنما: دکتر آزیتا رجبی.

39.   Barnard,alan and Jonathan Spencer (1996), Encyclopedia of Socialcand Cultural Anthropology ,Routledge.
40.   Digance, J. and Cusack, C., 2002, Glastonbury: A Tourist Town for  All Seasons,  In Dann, G, M, S, (ed) The Tourist as a Metaphor of the Social World, Wallingford: CAB International.
41.   Kamil, Jill (2000), “Religious tourism as big business”, al ah- raweekly, Febury 17-23-Issue No 469.
42.   Mashhadi, David (2007), Religious Tourism: The Way to Santiago, Ma European Tourism Management, Bournemouth University, Fachhochschule Heilbronn.
43.   Moghimian M, Salmani F, Azarbarzin M. The relationship between test anxiety and spiritual health in nursing students. J Qom Univer Med Scien 2011; 5(Supl 3): 31-6.
44.   Nolan, M. L.; Nolan, S. 1989, Christian Pilgrimage in Modern Western Europe, Chapel Hill: The University of North Carolina Press.
45.   Rastegar A, Farhangi A. The Presentation and Clarification. Bimonthly Research and Scientific Journal of  shahed University 2007; 1(2): 1-24.
46.   Suleiman,  Jafar  Subhi  Hardan  &  Mohamed,  Badaruddin,  (2011),  Factors Impact  on  Religious  Tourism  Market:  The  Case  of  the  Palestinian Territories,  International  Journal  of  Business  and  Management.  Vol.  6, No 7. pp: 254-260.
47.   Vijayanand, S.  (2013), Socio-Economic  Impacts  Pilgrimage  tourism, International  Journal  of Multidisciplinary Research. Vol. 2, Issue 1. pp: 329-343.
48.   www.rcmc.ir.