بررسی نقش واسط رضایت شغلی کارکنان در تأثیر سرمایه های فکری بر بهره وری نیروی انسانی در صنعت هتلداری (مطالعه موردی : هتل های شهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی،دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

4 گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف برسی نقش واسط رضایت شغلی کارکنان در تأثیر سرمایه های فکری بر بهره وری نیروی انسانی در صنعت هتلداری در هتل های 3، 4و 5 ستاره استان آذربایجان شرقی درتابستان1395صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری تصادفی ساده از کارکنان هتل های 3، 4و 5 شهر تبریز و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف،کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart pls به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان هتل های 3، 4و 5 ستاره شهر تبریز می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که سرمایه های فکری بر رضایت شغلی کارکنان و بهره وری نیروی انسانی تأثیر مستقیم و معناداری دارد؛ و همچنین تأثیر رضایت شغلی کارکنان بر بهره وری نیروی انسانی مستقیم و معنادار است. و متغیر سرمایه های فکری از طریق نقش واسط رضایت شغلی کارکنان بر بهره وری نیروی انسانی تأثیر غیرمستقیم و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examine the Mediating Role of Employee Job Satisfaction in the Impact of Intellectual Capitals on Manpower Productivity in the Hotel Industry (Case Study: Hotels Tabriz City)

نویسندگان [English]

 • Mehdi karoubi 1
 • jafar Bahari 2
 • Shahla Bahari 3
 • Hamed Bahari 4
 • Samira Mohammadi 2
 • Marjan Bazleh 2
1 Associate professor, of Allameh Tabatabaei University
2 Phd Student in Tourism Management, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
3 Department of Management ,Payame Noor University ,P.O.Box 19395-3697 , Tehran ,Iran.
4 Department of Chemistry,Payame Noor University ,P.O.Box 19395-3697 , Tehran ,Iran.
چکیده [English]

The provided present research aimed to Examine the Mediating Role of Employee Job Satisfaction in the Impact of Intellectual Capitals on Manpower Productivity in the Hotel Industry in 3, 4 & 5 Star Hotels of East Azerbaijan Province has been done in the summer of 2016. The data required for this research has gathered by questionnaire with Simple random sampling method through 3, 4 & 5 stars hotels employees of Tabriz City. This research, in terms of purpose is functional and based on data collection, is descriptive survey. Also, It has been used structural equation modeling through the Smart Pls software to analyze data. Statistical population of this research has considered all employees of the 3, 4 & 5 stars Hotels Tabriz City. The provided results indicate that the Intellectual Capitals on Employee Job Satisfaction & Manpower Productivity has a direct and significant impact; & also impact of Employee Job Satisfaction on Manpower Productivity is direct & significant. & Intellectual Capitals variable through the intermediate role of Employee Job Satisfaction on Manpower Productivity has a indirect and significant impact.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intellectual Capital
 • Job Satisfaction
 • Manpower Productivity
 • Hotel Industry
 • Tabriz
آذر، ع.، غلامزاده، ر. و قنواتی، م. (1391)، مدلسازی مسیری-ساختاری در مدیریت: کاربرد نرم افزار SmartPLS. تهران: نگاه دانش.
حسینی قادیکلایی، سید مهدی، محمدیان ساروی، محسن، ابو،حسین (1391)، بررسی رابطه ی بین ادراک برابری با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در بین دبیران آموزش و پرورش شهرستان سوادکوه (پژوهشگر)، فصلنامه مدیریت ،9(25)، صص1- 10.
سکاران، اوما. (1388)، روش های تحقیق درمدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، چاپ ششم.
صیادی،  سعید،  چمنی فرد، راحله،  نیک پور،  امین(1394)،  نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان در رابطه بین سرمایه های فکری و بهره وری نیروی انسانی (مورد مطالعه:بانک تجارت منطقه شمال غرب تهران)،  فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت بهره وری،  9(34)،  صص27- 43.
عاقل، قاسم، لگزیان، سمیه (1387)، بررسی رابطه بین رضایت شغلی و رضایت مشتری در مشاغل خدماتی، فصلنامه بانک صادرات، سال10، شماره46، صص 89- 92.
قنبری، ابوالفضل، آدمی، معصومه، هاشمی امین، سمیرا (1394)، سنجش پایداری توسعة گردشگری از نگاه جامعة محلی(مطالعه موردی: شهر تبریز)، نشریه گردشگری شهری،2(2)، صص205- 218.
کلدی،  علیرضا و عسگری، گیتا (1382)،  بررسی میزان رضایت شغلی معلمان ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران،  مجله روان شناسی و علوم تربیتی،  سال33،  شماره1،  صص103-120.
مقیمی،  سید محمد (1385)، سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی،  تهران: انتشارات ترمه،  چاپ ششم.
نیک پور، امین، سنجر، سلاجقه(1391)، نقش چابکی سازمانی در رضایت شغلی کارکنان، دو ماهنامه مدیریت، 23(66)، صص 31- 36.
قلیچ لی، بهروز، مشبکی، اصغر(1385)، "نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان(مطالعه دو مورد شرکت خودروساز ایرانی)،" فصلنامه دانش مدیریت، شماره 75، سال نوزدهم، صص 147-125.
   
شاکری نیا، حسن(1386)،  امنیت و رضایت شغلی و بهداشت روانی،  ماهنامه تدبیر،  شماره72،  صص 18- 21.
انواری رستمی، علی اصغر، رستمی، محمد رضا (1382)، ارزیابی مدل ها و روش های سنجش و ارزش گذاری سرمایه های فکری شرکت ها، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال10،  شماره34،  صص51-76.
جهانی، الهام، عزیزیان، نوید، حاجی نیا، مجتبی، خاکی، صنمبر(1392)، رابطه رضایت شغلی و بهره وری کارکنان جهاد دانشگاهی واحد ایلام، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، شیراز: موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی.
چوپانی، حیدر، زارع خلیلی، مجتبی، قاسمی، عقیل، غلام زاده، حجت (1391)، بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه توسعه)، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، سال 2، شماره 1 (پیاپی 5)، صص 27- 58.
غلامرضا، خاکی(1386)، مدیریت بهره وری ( با رویکردی تحلیلی به آن در سازمان)، تهران: انتشارات کوهسار، چاپ نهم.
رزقی شیرسوار، هادی، موسوی، میرمحمد (1390)، رابطه بین رضایت شغلی و بهره وری کارکنان شاغل در واحد پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران، فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان، شماره 3 و 4، صص 19- 27.
رضایی هرندی، حسن، سیادت، سید علی (1389)، بررسی رابطه بین میزان رضایت شغلی با بهره وری متصدیان امور بانکی بانک ملی ایران، مجموعه مقالات سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری، تهران: مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما.  
محمدی پیراسته، سید محمد باقر، جلیلیان، حمید رضا، میرزایی، حبیب (1390)، رابطه سرمایه فکری و بهره وری در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: بانک های استان لرستان)، فصلنامه پول و اقتصاد، سال 3، شماره 7 ، صص 203- 234.
میرسپاسی، ناصر(1392)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، تهران: انتشارات میر، چاپ سی و ششم.
عزیزی، شیرین، شفیعی رودپشتی، میثم (1391)، کاربرد مدل کانو به منظور شناسایی عوامل موثر بر بهبود بهره وری مدیران زن آموزش و پرورش (مطالعه موردی: آموزش و پرورش منطقه ی یک شهر تهران)، دو فصلنامه پژوهش نامه زنان، سال 3، شماره 6 ، صص 71- 93.
شفیع آبادی،عبدالله(1388)، راهنمایی تحصیلی و شغلی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
نصرت پناه، سیاوش، حسنی، کاوه، یزدی، امید (1391)، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی، مجله پژوهش های مدیریت منابع انسانی، سال 4، شماره 1، صص 189- 206.
اسماعیلی، محمود رضا، قدسی، مسعود (1392)، بررسی تأثیرات هوش هیجانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان زن (مورد مطالعه: ادارات برق استان تهران)، فصلنامه زن و مطالعات خانواده، سال 5، شماره 20، صص 7- 20.
Bontis, N. (1998), “Intellectual capital: An exploratory study that develops measures and Models”. Management Decision. Vol. 36, No. 2, pp. 63-76.
 
Charles, K.E., Veitch, J.A., Farley, K.M.J. & Newsham, G.R. (2004). A Model of environmental and job satisfaction in open-plan offices: COPE PE field findings. Canadian Psychological Association 65th Annual Convention. 1-4.
 
Donohue, W., & Heywood J. (2004). Job satisfaction. International Journal ofMan Power. 26. 36-37.
 
Dehghan Nayeri, Nahid, Salehi, Tahmineh, Asadi Noghabi, Ahmad Ali (2011). Quality of work life and productivity among Iranian Nurses, Journal  Contemporary Nurse, 39(1), pp. 106–118.
Doostdar,  M;  Rezaei  Kelidbari,  H;  Masumi,  M.  (2014), “Examining  the  impact  of  intellectual  capital  on  employees’  job satisfaction  (case  study:  State  Banks  of  Rasht)”.  International Journal of Management and Humanity Sciences. Vol. 3, No. 4, pp. 1672-1677. 
 
Ekwe, M. C. (2013), “Effect of intellectual capitals on employee productivity  of  Banks  in  developing  economies:  The  Nigeria experience”. Research Journal of Finance and Accounting. Vol. 4, No. 11, pp. 139-149. 
 
Fornell, C. and Cha, J. (1994). Partial least squares, in Bagozzi, R.P. (Ed.), Advanced Methods.
Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. New York: Bantam Books.
 
Gupta, O; Roos, G. (2001), “Mergers and  Acquisitions through an Intellectual   Capital  Perspective”.  Journal  of   Intellectual  Capital. Vol. 2, No. 3, pp. 297-309.
 
Haenlein, Michael, & Kaplan, Andreas M. (2004). A Beginner’s Guide to Partial Least Squares Analysis.Understanding Statistics, 3(4), 283-297.
 
Hersey,  H;  Goldsmith,  M.  (1980),  “A  situational  approach  to performance  planning”.  Training  and  Development  Journal.  Vol. 34, No. 11, p. 38.
 
Ileanu,  B.  V; Tanasoiu,  O.  E.  (2008),  “Factors  of  the  earning functions  and  their  influence  on  the  intellectual  capital  of  an organization”.  Journal  of  Applied  Quantitative  Methods.  Vol.  3, No. 4, pp. 366-374.
 
Longo, M; Mura, M. (2011), “The effect of intellectual capital on employees'  satisfaction  and  retention”.  Journal  Information  and Management. Vol. 48, No. 7, pp. 278-287.
 
McGill,  T.  P.  (2006),  Harnessing  intellectual  capital:  A  study  of organizational  knowledge  transfer.  Ph.D.  Dissertation.  Touro University, California, USA.
 
Nazem,  F;  Sadeghi,  O.  (2012),  “Modeling  productivity  based  on intellectual  capital  in  the  public  sector  of  educational administration”.  Proceedings  of  the  9th  International  Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning. The Universidad Del Rosario and the Universidad Jorge  Tadeo Lozano Bogotá, Colombia. 18-19 October, pp. 179-185.
 
Roos, G; Roos, J. (1997), “Measuring your company’s intellectual performance”. Long Range Planning. Vol. 30, No. 3, pp. 413-426. 
 
Sarminah, Samad, (2011), The Effect of Job satisfaction on Organizational Commitment and Job Performance Relationship: A Case of Managers in Malaysia,s Manufacturing Companies, European Journal of Social Sciences, Vol 18, No 4,pp. 228-239.
 
Yew, T. L. (2005). Job Satisfaction and Affective Commitment: A Study of Employees in the Tourism Industry in Sarawak, Malaysia. Sunway Academic Journal. 4.27-43.