بررسی روابط ساختاری بازدید های قبلی، انگیزه ها، رضایت و قصد بازگشت مجدد گردشگران (مطالعه موردی : شهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی،دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

4 گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

چکیده

با رشد صنعت گردشگری، اهمیت سنجش رضایت گردشگران، به‌مثابة ابزاری برای رشد و ایجاد مزیت رقابتی، مورد توجه قرار گرفته است. گردشگران سفرکرده، قابل اعتمادترین منبع اطلاعاتی برای گردشگران بالقوه‌اند و می‌توانند زبان گویای مقصد در وطن خود باشند. در واقع به دلیل این که گردشگران شاهرگ حیاتی مجموعه های گردشگری هستند، تلاش در جهت افزایش سطح رضایت آنان تاثیر بسیاری بر حسن شهرت یک مجموعه و در نتیجه افزایش تعداد مخاطبین آن دارد. گردشگران تجربیات مثبت و منفی خود از مقصد را با دیگران به اشتراک می گذارند. تحقیق حاضر با هدف بررسی روابط ساختاری بازدید های قبلی، انگیزه ها، رضایت و قصد بازگشت مجدد گردشگران در شهر تبریز در شهریورماه 1393 صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری در دسترس از گردشگران خارجی که در شهریورماه 1393 به شهر تبریز سفر کرده اند و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. ماهیت تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. همچنین از نرم افزارهای SPSS 16 وLisrel 8.5 از روش های مختلف آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. در این تحقیق از مدل آلگری و همکاران (2009) استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بازدید های قبلی بر رضایت و قصد بازگشت مجدد گردشگران تأثیر مثبت و معنا داری دارد. انگیزه ها بر رضایت و قصد بازگشت مجدد گردشگران تأثیر مثبت و معنا داری دارد. و همچنین تأثیر رضایت گردشگران از یک مقصد گردشگری بر قصد بازگشت مجدد گردشگران به آن مقصد گردشگری مثبت و معنا داراست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Structural Relationships of Previous Visits, Motivations, Satisfaction and Tourism Intention to Return (Case Study: Tabriz city)

نویسندگان [English]

 • Mehdi karoubi 1
 • jafar Bahari 2
 • Shahla Bahari 3
 • Hamed Bahari 4
 • Samira Mohammadi 2
 • Marjan Bazleh 2
1 Associate professor, of Allameh Tabatabaei University
2 Phd Student in Tourism Management, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
3 Department of Management ,Payame Noor University ,P.O.Box 19395-3697 , Tehran ,Iran.
4 Department of Chemistry,Payame Noor University ,P.O.Box 19395-3697 , Tehran ,Iran.
چکیده [English]

In recent years, with the growth of tourism industry, the importance of tourist satisfaction assessment has been noticed as a tool for developing competitive advantage. Because those tourists who have visited the destination are the most reliable source of information for potential tourists, satisfied tourists may have a positive word of mouth recommendation. In fact, because tourists are a vital source of tourism collections, Efforts to increase their level of satisfaction have a great influence on the well-known reputation of a single collection and thus an increase in the number of its audience. Tourists share their positive and negative experiences with the destination with others. This study aims to Examining the structural relationships of Previous visits, motivations, satisfaction and tourism intention to return in the city of Tabriz has been done in the September of 2014. The required data for this study with available random sampling method from Foreign tourists that in September 2014 have visited the city of Tabriz and is collected by questionnaire instrument. The nature of the research is from kind descriptive- correlation. As well as, from the Spss 16 and Lisrel 8.5 software’s different methods of descriptive and inferential statistics to analyze data and test hypotheses have been used. In this research, from Alegre etal (2009) model used. Provided results showing that Previous visits on satisfaction and tourism intention to return has a significant and positive impact. motivations on satisfaction and tourism intention to return has a significant and positive impact. As well as the impact of tourist satisfaction on tourism intention to return is positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Previous visits
 • motivations of tourists
 • satisfaction of tourists
 • intention to return
 • Tabriz
 1. 1.      غفاری، محمد،کنجکاو منفرد، امیررضا( 1397)، اثر مسئولیت های اجتماعی بر توسعه ارزش ویژه برند مقصدهای گردشگری مورد مطالعه: شهر اصفهان، دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی گردشگری،6(11)، صص139-162.
 2. ایمانی خوشخو، محمد حسین و ایوبی یزدی، حمید ،( 1389). " عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد ". فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، شماره 13،صص 113-137.
 3. خاکی، غلامرضا( 1387). " روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی "، تهران، انتشارات بازتاب.
 4. رحیم نیا، فریبرز، هرندی،عطااله، فاطمی، زهرا(1391)، تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر کیفیت ادراک شده و وفاداری مشتریان مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره کلان شهر مشهد،فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های مدیریت عمومی،5(7)، صص83-101.
 5. 5.      پوراحمد، احمد، حسینی، علی، اروجی، حسن، علیزاده، محمد (1392)، الویت سنجش راهبردهای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه الموت قزوین، پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 45، شماره سوم، صص 1- 17.
 6. حسنقلی پور، طهمورث، اسفیدانی، محمد رحیم، ساجدی فر، علی اصغر، محمدی، ابراهیم (1391)، تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی در ایجاد اعتماد و رضایت مشتریان برخط در صنعت خدمات مالی: مطالعه شرکت های کارگزاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره های 29 و 30، صص 57- 77.
 7. دخیلی کهنمویی، جواد (1383)، بررسی راهکارهای توسعه صنعت توریسم در آذربایجان شرقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز.
 8. شعبانی، عاطفه، طالقانی، محمد(1392)، تأثیر بازدیدهای قبلی و رضایت گردشگران از یک مقصد بر قصد بازگشت مجدد آنها (مطالعه موردی: گردشگران سلامت)، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و مطالعات محیطی، سال 2، شماره 6 ، صص55- 64. 
 9. شاه حسینی، حدیث(1392)، شناخت انگیزه ها و عوامل موثر بر میزان رضایت طبیعت گردها از سفر به قشم، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، سال 8، شماره 24 ،صص 145-182.

10. همتی، رضا، زهرانی، داود(1393)، بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی و وفاداری گردشگران خارجی به اصفهان به مثابه برند گردشگری، فصلنامه علمی- پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری ،3(10)، صص182-204.

11. علیزاده ثانی، محسن، فراهانی، بنفشه، احمدی خطیر، طاهره(1393)، عوامل انگیزشی گردشگری سلامت در چشمه های آب گرم استان مازندران (مطالعه موردی: رامسر و لاویج)، فصلنامه علمی- پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری ،3(11)، صص33-52.

12. خطیب زاده، مهدی، کوزه چیان، هاشم، هنرور، افشار (1392)، رابطه ادراک از کیفیت خدمات با رضایتمندی و تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی حاضر در شهر آورد استقلال و پرسپولیس، دو فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش ، 5(1)، صص169-185.

13. بنسبردی، علی، رحیمی زاده ، میثم، اسدی، حسن، محمودی، احمد (1392)، ارتباط بین انگیزه ها با رضایتمندی گردشگران پیست های اسکی استان تهران، نشریه مدیریت ورزشی ، 5(3)، صص53-69. 

14. شکوفه لطیفی میاندهی (1394)، ارزیابی میزان رضایتمندی و انگیزه گردشگران از روستاهای جنگلی بند پی شرقی ، پایان نامه انتشار نیافته کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، استاد راهنما: دکتر ناصر علیقلی زاده فیروز جایی.

15. لیاقتی، هومن، خوشبخت ، کورس، محمودی، حسین، کوچکزاده، محسن، امیدوار، پگاه (1389)، واکاوی ویژگی ها و الگوی فراغت در گردشگری شهری(مطالعه موردی: تهران) ، محیط شناسی ، 36(55)، صص25-36. 

16. قادری، اسماعیل، مطهر، سیده مهسا(1392)، بررسی عامل کششی انگیزاننده گردشگران در انتخاب مقصد، مقایسه مقاصد داخلی و خارجی (مطالعه موردی: شهر تهران)، فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری ،شماره دوم،  صص15-29.

17. شریفیان، اسماعیل، ساعت چیان ، وحید، یمینی فیروز، مسعود، فیروزی، منصور، محمد علی نسب، زینب (1393)، رابطه بین کیفیت خدمات استخرهای شنا با رضایتمندی و وفاداری مشتریان به قصد حضور آتی آنان (مطالعه موردی: استان مازندران)، دو فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش، 3(2)، صص77-90. 

18. ابراهیم زاده، عیسی، ولاشجردی فراهانی، راضیه(1392)، تحلیلی بر انگیزه گردشگران و تأثیر عامل جنسیت و درآمد بر آن( مطالعه موردی: گردشگران نوروزی شهرستان محلات)، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات شهری ،شماره چهارم،  صص1-10.

19. کلانتری، عبدالحسین، فرهادی، محمد(1387)، جوانان و مصرف توریسم، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران ، دوره اول، شماره دوم،  صص159-191.

20. وای گی، چاک(1386)، جهانگردی در چشم انداز جامع، ترجمه علی پارسائیان  و سید محمد اعرابی ، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران.

21. پیرس، فیلیپ ل، رفتار گردشگر، ترجمه حمید ضرغام بروجنی(1390)، انتشارات مهکامه، تهران. 

 1. Alegre,  Joaquin  and  Cladera,  Magdalena (2009): Analyzing the effect of satisfaction and previous  visits  on  tourism  intention  to  return. EJM, 43,   288-298.
 2. Baloglue,  S.  and  Erickson,  R.  E.  (1998).  Destination  loyalty  and  switching behavior of   travelers: a Markov analysis, Tourism Analysis, 2: 119 - 127.
 3. Chen, C. and Tsai, D.C. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions, Tourism Management, 28(4): 1115-1122.
 4. Christina, G. and Hailin, Q. (2008). Examining the structural relationships of destination image, tourist satisfaction and destination loyalty, Tourism Management, No. 29: 624-639.
 5. Chan, J. K. L. & Baum, T. (2007), Motivation factors of ecotourism in Eco lodge accommodation:  the  push  and  pull  factors.  Asia  Pacific  Journal  of  Tourism Research, 12(4): 349-364.
 6. Chun,  K.  S.  (1989):  Understanding  recreational  travellers  motivation,  attitude and satisfaction,The Tourist Review, 44, (1): 3–7.
 7. Chang,  Seohee  (2009).  “Relation  between  active  leisure  and  active vacations”. Ph.D. Thesis, university of Florida.P: 1.
 8. Darnell,  A.C.  and  Johnson,  P.S.  (2001).    Repeat  visits  to  attractions:  A preliminary economic analysis, Tourism Management, 22: 119–126.
 9. Ferns .B. H and Walls. A. (2012). Enduring travel involvement, Destination brand equity and Traveler’s visit intentions: A structural model analysis. Journal of Destinatin Marketing and Management. Vol. 1. PP. 27-35.
 10. Fornell, C. (1992). A National Customer Satisfaction Barometer: The Swedish experience. Journal of Marketing, 56 (1), 6-21.
 11. Gyte,  D.  M.  and  Phelps,  A.  (1989).  Patterns  of  destination  repeat  business: British   tourists in Mallorca, Spain, Journal of Travel Research, 28(1):  24 - 28.
 12. Huang,  C.  H.  (2005).  “A  study  of  lourists'  recreational  motivation  and satisfaction  at  a  reservoir  sceinc  area  –  A  case  study  of  the  Wu  –  San  –  to reservoir”. Master's thesis, leader university, Tainan city.P:1.
 13. Shuyue Huang, Ye Shen, Chris Choi(2015).  Th e E ff ec ts of Motivation, Satisfaction and Perceived Value on Tourist Recommendation, Tourism Travel and Research Association: Advancing Tourism Research Globally. 5.
 14. Johnson, M. D., et al. (2001). The evaluation and future of national customer satisfaction index models. Journal of Economic Psychology, 22(2): 217–245.
 15. Konecnik, M. & Gartner, W. C. (2007). “Customer-based brand equity for a destination”, Annals of Tourism Research, 34 (2), pp. 400-421.
 16. Kanoknon, S, (2009), Tourist motivation to use homestays in Thailand and their satisfaction  based  on  the  destination's  cultural  and  heritage  based  attribute, Dissertations, Academic -- University of MissouriColumbia. Prebensen.
 17. Kuo, H. L. (2006). “A study of participants' motivation, anticipation and satisfaction on scuba diving of sport tourism”. Master's thesis, National Taiwan college of physical education. Taichung city.P: 1.
 18. Lee, S.y Jeon, S.; Kim, D. (2011). The Impact of Tour Quality and Tourist Satisfaction on Tourist Loyalty: The Case of Chinese Tourist in Korea. Tourism Management, 32, 1115–1124.
 19. Zahra Mirani, Banafsheh M. Farahani.(2014).prioritizing the factors of internal environment affecting on customer satisfaction in family chain restaurants (case study: family-chain restaurants of NARENJESTAN), International Journal Of Marketing, Financial Services & Management Research , 3(6): 201-2011.
 20. Oppermann, M. (2000). Tourism Destination Loyalty. In Konecnik, M., & Gartner, W. C. (2007) Customer-Based Brand Equity for a Destination. Annals of Tourism Research, 34 (2) 400-421.
 21. Prayag, G. & Ryan, C. (2012). Antecedents of tourists’ loyalty to Mauritius: The role and influence of destination. Journal of Travel Research, 51(3): 342– 356.
 22. Page, S.J. and Connell, J. (2006). Tourism: a modern synthesis, 2nd edition, London:Thomson.
 23. Sharpley, J. and Richard (1997), "Rural Tourism: and Introduction", PN.4.
 24. Tsai, B. J. (2007). “A study of the spectator's motivation, behavior and satisfaction  of  Fifa  Futsal  World  championship”.  Master's  thesis,  National college of physical education and sports, Taiyuan county.PP:72-80.
 25. Williams, P. and Soutar, G.N. (2009). Value, satisfaction and behavioral intentions in an adventure tourism context, Annals of Tourism Research, 36(3): 413- 438.
 26. Wei-Ku  Yeh.  The  investigation  of  tourists  motivation,  satisfaction  and  constraint factors on Snorkeling holiday of marine leisure and tourism at Renting in Taiwan. Ph. D Thesis, U.S Sport Academy, Daphne, Alabama; 2008, pp. 28- 32.
 27. Williams, C. & Buswell, J. (2003). Service quality in leisure and tourism. CABI. It’s online at: http://dx.doi.org/10.1079/9780851995410.0000.
 28. Yoon, Y. and Uysal, M. (2005). An examination of the effects of motivation and satisfaction  on  destination  loyalty:  a  structural  model,  Tourism  Management, 26(1): 45-56.
 29. Zhang. H and Xiaoxiao .F. Cai. L.A and Lu. L. (2014). Destination Image and Tourist Loyalty: A Meta- Analysis. Tourism Management. Vol. 40. PP. 213-223.