تحلیل نقش امامزاده شاهچراغ در توسعه اقتصادی جامعه بومی با استفاده از مدل Swot

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی،دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

4 گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

چکیده

مکان های مقدس، صرف نظر از ویژگی های قدوسی و معنویتی که دارند، نمایشگاهی از هنر و نمادی از تمدن و فرهنگ اند که گردشگران مذهبی را به خود جذب می کنند. گردشگری مذهبی سالانه 26 درصد از کل جریان های گردشگری جهان را به خود اختصاص داده است. ایران نیز به دلیل موقعیت های مذهبی فراوان، مقصدی مناسب به جهت گردشگران مذهبی است و در این بین شهر شیراز مدفن حضرت میر سید احمد فرزند امام موسی کاظم (ع) معروف به شاه چراغ و برادر امام رضا (ع) یکی از مراکز مهم زیارتی استان فارس و سومین شهر زیارتگاهی بعد از مشهد و قم است که پتانسیل های فراوانی برای جذب گردشگری مذهبی در اختیار دارد. کارکردها و ساختارهای شئون زندگی معنوی (اجتماعی و فرهنگی) و مادی (اقتصادی و فضایی) شهر برخواسته از همین سرشت مذهبی – فرهنگی است. در این تحقیق که بر اساس مطالعات کتابخانه ای و تحلیلی بوده است سعی بر این داشتیم که به تحلیل نقش امامزاده شاهچراغ در توسعه اقتصادی جامعه بومی بپردازیم. و این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که امامزاده شاهچراغ چه نقشی در توسعه اقتصادی جامعه بومی دارد؟ در این تحقیق، تجزیه و تحلیل برمبنای الگوی تحلیل Swot استوار است و در نهایت با در نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار در امامزاده شاهچراغ شامل چهار گروه نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدید ها راهبردهایی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Role of Imam Zadeh Shahcheragh in the Economic Development of Indigenous Communities Using the Swot Model

نویسندگان [English]

 • Mehdi karoubi 1
 • jafar Bahari 2
 • Shahla Bahari 3
 • Hamed Bahari 4
 • Samira Mohammadi 2
 • Marjan Bazleh 2
1 Associate professor, of Allameh Tabatabaei University
2 Phd Student in Tourism Management, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
3 Department of Management ,Payame Noor University ,P.O.Box 19395-3697 , Tehran ,Iran.
4 Department of Chemistry,Payame Noor University ,P.O.Box 19395-3697 , Tehran ,Iran.
چکیده [English]

Holy places, regardless of their holy and spiritual qualities, are an art exhibition and a symbol of civilization and culture attracting religious tourists. Religious tourism has accounted for 26% of the world's total tourism flows annually. Due to its many religious situations, Iran is an appropriate destination for religious tourists, and in the city of Shiraz, the burial place of Hazrat Mir Seyyed Ahmed, the son of Imam Musa Kazem (AS), known as Shah Lilac and brother of Imam Reza (AS), is one of the important centers The pilgrimage of Fars province and the third city of shrines after Mashhad and Qom has many potential for attracting religious tourism. The functions and structures of the spiritual life (social and cultural) and material (economic and spatial) of the city derive from the same religious-cultural nature. In this research, based on library and analytical studies, we tried to analyze the role of Emamzadeh Shahkegrahi in the development of the native community. And this research seeks to answer the question of what role Shah Cheragh's Imamzadeh plays in the economic development of the indigenous community? In this research, the analysis is based on the Swot analysis model. Finally, strategies have been presented considering the factors influencing the Shah Cheragh Emamzadeh including four groups of weaknesses, strengths, opportunities and threats.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism
 • Religious Tourism
 • Economic Development
 • Swot
 • Imam Zadeh Shahcheragh
 1. بهاری، جعفر، فراهانی، بنفشه(1392)، نقش صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی وپایدار کشور، مجموعه مقالات دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، همدان.
 2. پاپلی یزدی،  محمدحسین، مهدی، سقایی (1390)، گردشگری(ماهیت و مفاهیم)، چاپ ششم، تهران، سمت.
 3. پاپلی یزدی، حسین، سقایی، مهدی (1386)، گردشگری( ماهیت و مفاهیم)، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت.
 4. میسون، پیتر (1387) توریسم  (اثرات، برنامه ریزی و مدیریت)، ترجمه روزبه میرزایی و پونه ترابیان، چاپ اول، انتشارات ترمه.
 5. ارمغان، سیمین (1386) توریسم و نقش آن در جغرافیا، چاپ اول، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر.
 6. ایمانی خوشخو، محمد حسین، شهرابی فراهانی، مهدیه، عراقی، مریم (1394). " بررسی ارتباط میان سفر و معنویت در ادیان پیش از اسلام (مطالعه موردی ادیان زرتشت، یهودیت و مسیحیت)   ". مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت، دانشگاه علم و فرهنگ تهران.
 7. جهانیان، منوچهر، عبداللهی، اعصم، براتی، سمیه، همت یار، مهدیه (1394). " بررسی جایگاه معنویت در گردشگری از دیدگاه ادیان   ". مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت، دانشگاه علم و فرهنگ تهران.
 8. رضایی، محمد، صباغ پور، مهدیه، شفیعا، سعید (1394). " ارتباطات بین فرهنگی و معنویت در گردشگری  ". مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت، دانشگاه علم و فرهنگ تهران.
 9. فتاحی، زهرا (1394). " بررسی رابطه بین گردشگری معنوی (مذهبی) و ابعاد توسعه  ". مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت، دانشگاه علم و فرهنگ تهران.
 10. همایون، محمد هادی، بد، مهدیه (1394). " تبیین انگیزه های معنوی گردشگران در سفرهای معنوی(مطالعه موردی: رویداد پیاده روی اربعین)   ". مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت، دانشگاه علم و فرهنگ تهران.
 11. پیمان، آیت (1394). " گردشگری، معنویت و صلح و دوستی  ". مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت، دانشگاه علم و فرهنگ تهران.
 12. حیدری چیانه، رحیم (1387)، مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری، انتشارات سمت، تهران.
 13. شهیدی، شهریار (1379). " روان درمانی و معنویت  ". سخنرانی ماهنامه انجمن روان شناسی ایران، تهران، فرهنگ سرای اندیشه.
 14. کاظمی، مهدی (1387). «مدیریت گردشگری»، چاپ سوم، انتشارات سمت، تهران.
 15. کاظمی، مهدی (1387)، تحلیل ادراک شهروندان زاهدانی در توسعه گردشگری چابهار، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه، پاییز و زمستان، شماره پیاپی 12، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 16. رنجبران، بهرام ، زاهدی، محمد (1385)، شناخت گردشگری، اصفهان، چهار باغ.
 17. همایون، محمد هادی (1376)،"جهانگردی و ارتباطات میان فرهنگی"، مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردی و جمهوری اسلامی ایران، جلد1، کیش.
 18. ابراهیم­زاده، عیسی، کاظمی­زاد، شمس اله، اسکندری، ثانی محمد (1390)، برنامه­ریزی استراتژیک توسعۀگردشگری، با تأکید برگردشگری مذهبی (مطالعۀ موردی: شهرقم)، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 76، صص 115- 141.
 19. کاویان­فر، سیما (1386)، توریسم مذهبی در فرانسه و جهان، ماهنامه شهرداری­ ها، شماره 78، صص 31- 37.
 20. اولادی قادیکلایی، جعفر (1388)، مقدمه ای بر طبیعت گردی،تألیف دیوید ای فنل، چاپ دوم، بابلسر، انتشارات دانشگاه مازندران.
 21. جلالی عنصرودی، طاهره (1388)، بررسی و پهنه بندی اقلیم توریستی استان آذربایجان شرقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، جغرافیا و اقلیم شناسی، استاد راهنما بهروز ساری صراف، دانشگاه تبریز، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی.
 22. رمضان زاده لسبوئی، مهدی، حیدری، زهرا، گلین شریف دینی، جواد (1389)، امنیت و توسعه فعالیت های گردشگری در شهرهای ساحلی (مطالعه موردی: سواحل شهر رامسر)، مجموعه چکیده مقاله های همایش ملی امنیت در شهرهای ساحلی، فرماندهی انتظامی استان هرمزگان- دفتر تحقیقات کاربردی.
 23. کارگر، بهمن (1386)، توسعه شهرنشینی و صنعت گردشگری در ایران (از مفهوم تا راه کار)، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
 24. گی، چاک وای (1386)، جهانگردی در چشم انداز جامع، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، جلد اول، چاپ چهارم، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.
 25. رضوانی، علی اصغر (1382)، جغرافیا و صنعت توریسم، جلد اول، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
 26. طیبی، سید کمیل، بابکی، روح اله، جباری، امیر (1386)، بررسی رابطه توسعه گردشگری و رشد اقتصادی در ایران (1338-1383)، پژوهش نامه علوم انسانی و اجتماعی (ویژه اقتصاد)، سال هفتم، شماره بیست و ششم، دانشگاه مازندران. 
 27. ابهری، بهروز (1384)، نقش صنعت توریسم بر متغیرهای کلان اقتصادی، مجموعه مقالات همایش ظرفیت های اقتصادی ایران با تأکید بر وضعیت گردشگری ایران در بستر جهانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه.
 28. پوراحمد، احمد، حسینی، علی، اروجی، حسن، علیزاده، محمد (1392)، الویت سنجش راهبردهای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه الموت قزوین، پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 45، شماره سوم، صص 1- 17.
 29. کاظمی، مصطفی، پور، سمیرا، سعادت یار، فهیمه سادات، بیطرف، فاطمه (1391)، تأثیر تصویر ذهنی گردشگران بر ارزش ادراک شده از شهرهای ساحلی دریای خزر با تاکید بر نقش واسط کیفیت عوامل ادراک شده، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال دوم، شماره ششم، صص 19- 34.
 30. سقایی مهدی، علیزاده، سیددانا(1392)، امکان سنجی محصول گردشگری روستایی در شهرستان پاوه، فصلنامه فضای جغرافیایی، دوره 13، شماره 41، صص1- 20.
 31. دخیلی کهنمویی، جواد (1383)، بررسی راهکارهای توسعه صنعت توریسم در آذربایجان شرقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز.
 32. منصوری، علی(1383)، نقش گردشگری در برنامه ریزی شیراز، پایان نامه، استادان راهنما: دکتر جمال محمدی، دکتر محمود مهدی نژاد، استاد مشاور: دکتر حمیدرضا وارثی، دانشگاه اصفهان.
 33. چهرازی، الیاس، حیدری مکرر، حمید، یار محمدی، مینا، حسینی، نسیبه (1391)، تحلیلی بر توسعه گردشگری مذهبی ( مطالعه موردی: شهرستان کاشمر)، مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، همدان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان, شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا.
 34. سازمان میراث فرهنگی وگردشگری (1385)، معاونت حفظ و احیاء ،گزارش ثبتی امامزاده احمد بن موسی (ع).
 35. سازمان میراث فرهنگی وگردشگری(1386)، گزارش ضوابط طرح حریم حفاظتی امامزاده احمد بن موسی (ع).
 36. سلیمانی، سعید (1388)، طرح مرمت و احیاء مقبره میربزرگ، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.
 37. حجازی، معینه السادات، علیزاده، سمانه (1391)، بررسی چگونگی تاثیرگذاری فضاهای امام زاده ای برحفظ هویت اسلامی شهروندان نمونه موردی امام زاده میربزرگ آمل، مجموعه مقالات همایش بین المللی دین در آیینه هنر، همدان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
 38. افلاکیان دوست، مجتبی (1390)، توریسم مذهبی فرصتی برای ارتقاء گردشگری در جامعه ایرانی (نمونه مورد نظر امام زاده هاشم گیلان)، مجموعه مقالات همایش گردشگری و توسعه پایدار، همدان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
 39. فقیه، محمد مهدی(1355)، نمزارات نهاوند، انتشارات وثوق.
 40. دائره المعارف بزرگ اسلامی، 1369، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، جلد اول (آب- آل داوود)،انتشارات مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، تهران.
 41. محمد مرادی، اصغر (1388)، ضرورت نگاه به میراث فرهنگی تاریخی در راستای توسعه پایدار و مستمر، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
 42. حبیبی، حسن (1388)، امامزاده ها و تربت برخی از پاکان و نیکان، چاپ اول، تهران، انتشارات بنیاد ایران شناسی.
 43. حاتمی، مجتبی (1387)، بررسی مساجد و امامزاده های شیراز، مجموعه مقالات اولین همایش توریسم مذهبی، یزد.
 44. شربیتیان، محمد حسن (1390)، تأملی کارکردی بر نقش توسعه ی پایدار گردشگری دینی در جامعه ایران.
 45. 45.             Eccles Gavin, Costa Jorge (1996), Perspectives on tourism development, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Volume 9 , P84.
 46. 46.             Nolan, M. L.; Nolan, S. 1989, Christian Pilgrimage in Modern Western Europe, Chapel Hill: The University of North Carolina Press.
 47. 47.             Mashhadi, David (2007), Religious Tourism: The Way to Santiago, Ma European Tourism Management, Bournemouth University, Fachhochschule Heilbronn.
 48. 48.             Suleiman,  Jafar  Subhi  Hardan  &  Mohamed,  Badaruddin,  (2011),  Factors Impact  on  Religious  Tourism  Market:  The  Case  of  the  Palestinian Territories,  International  Journal  of  Business  and  Management.  Vol.  6, No 7. pp: 254-260.
 49. 49.             Digance, J. and Cusack, C., 2002, Glastonbury: A Tourist Town for  All Seasons,  In Dann, G, M, S, (ed) The Tourist as a Metaphor of the Social World, Wallingford: CAB International.
 50. 50.             Kamil, Jill (2000), “Religious tourism as big business”, al ah- raweekly, Febury 17-23-Issue No 469.
 51. 51.             Vijayanand, S.  (2013), Socio-Economic  Impacts  Pilgrimage  tourism, International  Journal  of Multidisciplinary Research. Vol. 2, Issue 1. pp: 329-343.
 52. 52.             www.shahecheragh.ir