تاثیر فضای مجازی در ترویج ارزش های فرهنگی، مورد پژوهی: استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جهاد دانشگاهی

2 کارشناس شهرسازی

3 شهرداری کوهدشت

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تاثیر فضای مجازی در ترویج ارزش های فرهنگی در استان لرستان تدوینشده است. طرح پژوهشی از نوع توصیفی- تحلیلی مبتنی بر منابع اسنادی و پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه کارشناسان سازمان تبلیغات استان لرستان و صاحب‌نظران این حوزه بوده اند. نتایج تحقیق نشان داد بین متغیرهای مستقل ذکر شده( شامل: بستر سازی، محتوی سازی، سرمایه گذاری، نظارت) با متغیر وابسته توسعه فعالیت‌های فرهنگی- مذهبی در فضای مجازی رابطه معنی‌داری وجود دارد. نتایج حاصل از محاسبات تاپسیس نشان می‌دهد که شاخص سواد رسانه‌ای فعالان فرهنگی- مذهبی علاوه بر سواد اسلامی رتبه اول را در ارائه راهکارهای توسعه فعالیت های فرهنگی- مذهبی در فضای مجازی در استان لرستان دارد، تشکیل گروه‌ها و کانال‌های فرهنگی- مذهبی، راه اندازی کتابخانه مجازی کتب مختلف فرهنگی-مذهبی، ساماندهی سرویس‌های داخلی و شناخت شبکه های اجتماعی، اشتراک‌گذاشتن فعالیت‌های فرهنگی- مذهبی در شبکه‌های اجتماعی، استفاده از الگوهای فرهنگی و اسلامی در فضای مجازی در رتبه‌های بعدی اثر گذاری بر ترویج و توسعه توسعه فعالیت های فرهنگی- مذهبی در فضای مجازی در استان لرستان دارد. تولید محتوای مناسب مذهبی در فضای مجازی، سرمایه‌گذاری در حوزه‌ آموزش و پرورش جهت استعدادیابی و هدایت آنها به سمت رشته‌های مرتبط با فضای مجازی و سایبری در راستای توسعه فعالیت‌های فرهنگی- مذهبی، استفاده از قابلیت‌های فضای مجازی نظیر تشکیل گروه ها و کانال‌های فرهنگی- مذهبی و... از راهکارهای پیشنهادی این پژوهش جهت توسعه فعالیت‌های فرهنگی- مذهبی در فضای مجازی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Cyberspace in Promoting Cultural Values, Case Study: Lorestan Province

نویسندگان [English]

  • Maryam Beyranvandzadeh 1
  • Mohhamad reza Mansouri 2
  • Hamid Molaei 3
1 ACECR
2 Kuhdasht Municipality
3 Kuhdasht Municipality
چکیده [English]

The present research is aimed at the impact of cyberspace in promoting cultural values in Lorestan province. The research project is descriptive-analytic based on documentary and survey resources. The statistical population of this study was experts in the organization of propaganda of Lorestan province and experts in this field. The results of the research showed that there is a meaningful relationship between the independent variables mentioned (including: placement, content, investment, supervision) with the dependent variable of development of cultural-religious activities in cyberspace. The results of the Topsis calculations show that the media literacy index of cultural-religious activists, in addition to Islamic literacy, ranked first in providing solutions for developing cultural-religious activities in cyberspace in Lorestan province, forming groups and channel Cultural-religious establishment, launching a virtual library of various cultural-religious books, organizing internal services and recognizing social networks, sharing cultural-religious activities in social networks, using cultural and Islamic models in cyberspace In the next ranks, the impact on the promotion and development of the development of cultural-religious activities in cyberspace It has Lorestan. Creating appropriate religious content in cyberspace, investing in education to educate and direct them towards cyberspace and cyber-related disciplines in the development of cultural-religious activities, the use of cyberspace capabilities such as the formation of groups and Cultural-religious channels and ... are suggested solutions for the development of cultural-religious activities in cyberspace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Cultural Activities
  • Solutions
  • Civic
  • Lorestan
1-احمدزاده کرمانی، روح اله(1390)،درآمدی بر پدیدار شناسی فضای مجازی مجله مطالعات رسانه ای، 6(12): 65-78.
2- اخوان خرازی، کامیار(1387)، رویکردی تحلیلی به ضرورت توجه به فرهنگ جوامع، نشریه هویت شهر، 2(3): 51-61.
3-اردلان، اسعد(1379)، پدیده جهانی شدن، حقوق و فرهنگ، مجله سیاست خارجی، 220-34: .
4- اکبریان، رضا(1386)، بررسی نقش فرهنگ در اقتصاد، ماهنامه مهندسی فرهنگی،  2(12): 24-32.
5-برادبنت، جعفری، (1995)، "واسازی"، راهنمای دانشجویان ، ترجمه دکتر منوچهر مزینی،1375،  انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، تهران.
6-بیانی، احمد(1378)، روش های تحقیق و سنجش در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران، انتشارات رهیافت.
7- پاستر، مارک (1997)، عصر دوم رسانه ها، ترجمه غلامحسین صالحیار، 1377. انتشارات ایران.
8-ثقه الاسلامی، علیرضا(1390)، بررسی ماهیت مسائل اخلاقی پژوهش در فضای مجازی، فصلنامه اخلاق در علوم فناوری، 6(2): 48-61.
9-حافظ نیا، محمدرضا(1390)، مفهوم سازی ژئوپلتیک اینترنت و فضای مجازی، فصلنامه ژئوپلیتیک، 7(1): 1-13.
10-حبیب، فرشته(1383)، فرهنگ و کالبد شهر، نشریه شهرساز، 2(4-5).
11-حقگو، محمد امین(1394)، بررسی فرصت ها و راهکار های تقویت فرهنگ ایرانی اسلامی در فضای مجازی، دومین کنفرانس ملّی آینده پژوهی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات.
12-رستم گورانی، ابراهیم و همکاران(1392)، مقدمه ای بر مهندسی فرهنگی، چاپ اول، انتشارات آسمان انتظار.
13-رشاد، علی اکبر(1390)، درباره فلسفه فرهنگ، مجله راهبرد فرهنگ، (12-13): 1-16.
14-روشندل اربطانی، طاهر(1391)، شناسایی عوامل موثر بر جذب کاربران ایرانی به شبکه های اجتماعی مجازی خارجی با مورد مطالعه کاربران شبکه اجتماعی فیس بوک،پایانامه کارشناسی ارشد،  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 
15-ساسمن ، جرالد و جان ای. لنت(1995)، ارتباطات فراملی و جهان سوم، ترجمه طاهره ژیان حیدری،1374،  مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.
16-سایمن، دورینگ(2008)، مطالعات فرهنگی، ترجمه حمیرا مشیرزاده،1387، موسسه آینده پویان،
17-شاوردی، تهمینه و شهرزداد شاوردی(1388)، بررسی نظرات کودکان، نوجوانان و مادران نسبت به اثرات اجتماعی بازی های رایانه ای، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 2(7): 47-76.
18- فاضلی، نعمت الله(1997)،  فرهنگ و توسعه: رهیافت مردم شناختی، ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ف‍اض‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د ف‍اض‍ل‍ی‌، 1376،  ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌.
19-عسگری، سعیده و حامد عزیزخانی(1386)، لزوم توجه به فرهنگ در زیرساخت های شهر الکترونیک، اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک.
20-گل محمدی، احمد،(1381). جهانی شدن، فرهنگ، هویت، تهران، نشر نی.
21-لوی اشتروش، کلود (2002)، "نژاد تاریخ و فرهنگ"، پیام یونسکو، شماره379.
22-نک جنگینز، ریچارد،(2002) هویت اجتماعی، ترجمه تورج یار احمدی،1381، تهران، نشر شیرازه.
23-هال، ادوارد، (1997)، "بعد پنهان"، ترجمه دکتر منوچهر طبیبیان،1376،  انتشارات دانشگاه تهران، تهران
24- هنسون اولاما نارولا، جرجیس (2000)، تکنولوژی های جدید ارتباطی در کشورهای در حال توسعه، ترجمه داوود حیدری،1379، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
25-وکیل­ها، سمیرا(1392)، تاثیر فضای مجازی بر عرصه هویت فرهنگی، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ایران،3(9): 63-75.
26-یونسکو،1997،  فرهنگ و توسعه(رهیافت مردم شناختی توسعه)، نعمت الله فاضلی، 1376، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
27-Amin, A, Thrift, N.,eds.(2004). The Blackwell Cultural Economy Reader,Blackwell Chaney, d. (1983). The Department Store as a Culture Form, Theory Culture and Society, vol. 1, no.3.
 
28-A nderson,1995, B Standing(2000), BIjker & Law,1992: C hase etal ,2002: Gibbs &Kraause,2000,pargam an,1998,W islon etal,1998
29-Kroeber.A., Kluckhohn,C, (1952), “Culture,A Critical Review of Concepts and Definitions”. Harvard
University.
30-Miller, M.B.(1981). The Bone Marche. Bourgeois Culture and the Department Store, 18691920-,London, Allen and Unwin