سنجش میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری های استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جهاد دانشگاهی

2 کارشناس شهرسازی شهرداری کوهدشت

3 شهرداری کوهدشت

چکیده

گستردگی و پیچیدگی مسایل شهری و رشد و توسعه روافزون شهر ها، مدیریت امور شهر را به وظیفه دشواری تبدیل نموده است در میان سازمان‌های مختلف مدیریت شهری، شهرداری یکی از دستگاه-هایی است که ارتباط مداوم و تنگاتنگی با عموم مردم دارد و توسعه همه جانبه و پایدار شهر، زمانی عملی خواهد شد که شهروندان از عملکرد سازمان شهرداری رضایت داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف؛ سنجش میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری های استان لرستان با روش توصیفی- تحلیلی بر پایه منابع اسنادی و پرسشنامه تدوین شده است. جامعه آماری مورد مطالعه شهروندان ساکن در 11 نقطه شهری در استان لرستان می باشند. نتایج تحقیق نشان داد؛ میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهر داری بر اساس وظایف و شاخص های تعریف شده نشان داد؛ رضایت شهروندان از بخش خدمات شهرداری نسبت به سایر بخش ها بیشتر می باشد و از بخش فرهنگی و اجتماعی نسبت به سایر مولفه ها رضایت کمتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Satisfaction of Citizens from Performance of Lorestan Municipalities

نویسندگان [English]

  • Azam Arefi 1
  • Mohhamad reza Mansouri 2
  • sajad tarhani 3
  • Maryam Beyranvandzadeh 1
1 ACECR
2 Kuhdasht Municipality
3 muncipility Kouhdasht
چکیده [English]

The extent and complexity of urban issues and the growing urban growth have made city affairs a difficult task. Among the various urban management organizations, the municipality is one of the devices that has close links with the public, and development All-inclusive and sustainable city will be implemented when citizens are satisfied with the performance of the municipal organization.
The purpose of this study was to assess the satisfaction of citizens from the performance of the municipalities of Lorestan province by descriptive-analytical method based on the sources of the documents and the questionnaire. The statistical population of this study is citizens living in 11 urban centers in Lorestan province. The results of the research showed that citizens 'satisfaction with urban performance was based on defined tasks and indicators; citizens' satisfaction with municipal services was higher than other sectors, and less satisfaction from the cultural and social sectors than other components. have.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • Citizens
  • Municipality
  • Lorestan
   -ابطحی، سید حسین، تیمور نژاد و احمد رضا سنجری(1391)،  سنجش و رتبه‏ بندی شاخص‏های ارزیابی عملکرد امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، فصلنامه مدیریت بهبود و تحول، دوره 19، شماره67.
-احسانی‌فرد، علی اصغر و احسانی‌فرد، مهدی(1392) ارئه مدل راهبردی سنجش، مدیریت و ارزیابی عملکرد موثر شهرداری‌ها با تلفیق دو مدل BSC وEFQM، مورد پژوهش مناطق 3 و 18 شهرداری تهران، مدیریت شهر، شماره31.
-اسمعیل‌پور، نجما، ابدالی، شرین و دهقان دهکردی، الهه(1393)، ارزیابی عملکرد شهرداری منطقه هشت تهران به روش EFQM، مرکز پژوهش های اسلامی شهر مشهد.
- برک پور ناصر،  گوهری پور حامد و مهدی  کریمی(1389)، ارزیابی عملکرد شهرداری ها بر پایه سنجش میزان رضایت مردم از خدمات شهری (نمونه موردی: مناطق 1 و 11 شهر تهران)، فصلنامه مدیریت شهری، دوره8، شماره25.
بیرانوندزاده، مریم(1397)، طرح پژوهشی ارزیابی عملکرد شهرداری های شهرهای استان لرستان و رتبه بندی آنها بر اساس شاخص های استاندارد، کارفرما: استانداری استان لرستان معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری.
-حکمت‌نیا، حسن و میر نجف موسوی(1385)، کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه ریزی شهری و ناحیه ای، انتشارات علم نوین، یزد.
-رجب صلاحی، حسین(1381)، ساختار حکومت محلی، مدیریت شهری و شهرداری، برنامه ریزی و مدیریت شهری، مسایل نظری و چالش‌های تجربی، انتشارات سازمان شهرداری های کشور، تهران.
-صرافی، مظفر و عبدالهی، مجید (1387). تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین، مقررات و مدیریت شهری کشور، مجله پژوهش های جغرافیایی، شماره 63، دانشگاه تهران.
 کاظمی نژاد، رضا،  نوشین پیجانی، شیرین و  وحید حاتمی(1390)، ارزیابی عملکرد شهرداری ها بر پایه سنجش میزان رضایت مردم از خدمات شهری (مطالعه موردی: شهر نوشهر)، نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران، نور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور.
-مرکز آمار ایران، نتایج عمومی سرشماری  نفوس و مسکن، 1395.
-معمارزاده، غلامرضا، تبریزی، پرگل(1391)، بررسی عملکرد و ارائه الگوی مناسب برای نظام ارزیابی عملکرد شهرداری تهران، پژوهشنامه مدیریت و برنامه ریزی شهری.
موسوی، محمد(1395)، طراحی الگوی ارزیابی عملکرد سازمان های تابعه مدیریت شهری با استفاده از توسعه کارت امتیازی متوازن،  فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت سازمانهای دولتی، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت سازمانهایدولتی دوره 4، شماره2.
نصیری اسماعیل و حسن  عموزادمهدیرجی(1393)،   بررسی رضایت مندی شهروندان از عملکرد خدماتی شهرداری با استفاده از مدل کانو مورد شناسی؛ شهرداری گرگان، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، دوره4، شماره13.
وردی نژاد، فریدون و  سارا یمینی(1387)، مدل ارزیابی متوازن و عملکرد شهرداری تهران، فصلنامه پژوهش مدیریت شهری، شماره اول.
-وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور