تحلیل راهبردی بازار یابی محصولات گلخانه ای در توسعه کارآفرینی روستایی (مورد مطالعه : دهستان بیگم قلعه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا (برنامه ریزی روستایی(کارآفرینی))

2 کارشناس ارشد جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور ارومیه

چکیده

کشتهای گلخانه ای با توجه به فراهم نمودن شرایط مصنوعی تولید و خنثی کردن عوامل محیطی اهمیت ویژه ای در پیشبرد فرآیندهای توسعه ی کشاورزی دارند بدیهی است برنامه ریزی مناسب در جهت توسعه ی این نظام تولید با توجه به شرایط ویژه آن نیازمند شناخت عوامل و محدودیتها و دارای نقاط قوت و ضعف و فرصت هایی در توسعه کشت هستند. کارشناسان بخش کشاورزی بهره گیری از کشت های گلخانه ای را با توجه به افزایش 10 برابری عملکرد نسبت به کشت در فضای باز شیوه ی مناسب برای تحقق امنیت غذایی می دانند.با این وجود توسعه ی واحدهای کشت گلخانه ای نیازمند افرادی با خصلت های کارآفرین می باشد. چون کارآفرینی تبدیل ایده نو به محصول و یا خدمات جدید است و مزایایی همچون تسهیل بازاریابی محصولات ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری ، خوداتکایی و رشد اقتصادی را در محصولات کشاورزی روستا به ثمر خواهد داشت. امروز ه کشتهای گلخانه ای در نواحی روستایی یکی از عواملی است که در اقتصاد روستایی تأثیر گذار است. هدف از نگارش این مقاله تحلیل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای کشت گلخانه ای در توسعه ی کارآفرینی و اشتغال زایی روستایی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic marketing analysis of greenhouse products in rural entrepreneurship development (Case Study: Beygum Qala District)

نویسندگان [English]

  • Roghayeh HashemPour 1
  • Zoleilha Ashtab 2
1 Ph.D. Student in Geography (Rural Planning (Entrepreneurship))
2 Master of Geography Rural Planning, Payame Noor University, Urmia
چکیده [English]

Greenhouse crops are of particular importance in advancing agricultural development processes due to the provision of artificial conditions of production and the neutralization of environmental factors. It is obvious that proper planning for the development of this production system, taking into account its specific conditions, requires knowledge of the factors and constraints and Have strengths and weaknesses and opportunities in the development of cultivation. Experts in the agricultural sector consider the use of greenhouse crops with a 10-fold increase in yield compared to outdoor cultivation as a suitable method for achieving food security. However, the development of greenhouse units requires people with entrepreneurial characteristics. Be Because entrepreneurship is the transformation of the idea into a new product or service and benefits such as facilitating the marketing of job creation, productivity, self-reliance, and economic growth in rural agricultural products. Today, greenhouse crops in rural areas are one of the factors affecting rural economics. The purpose of this article is to analyze the strengths, weaknesses, opportunities and threats of greenhouse cultivation in the development of entrepreneurship and rural employment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Marketing
  • Greenhouse Products
  • Entrepreneurship
  • Rural Entrepreneurship
  • Bigma Castle
1- امکان سنجی ترویج کشت گلخانه ای در بین زنان روستایی بخش ورامین داود ثمری، شهره سلطانی، غلام حسین حسینی نیا/ مجله ترویج و اقتصاد کشاورزی، سال اول، شماره 1، بهار 1387
2- تأثیر کارآفرینی بر اقتصاد گلخانه ای در استان آذربایجان غربی نادر لیث، محمد چیذری، کریم نادری ، علوم و فنون کشتهای گلخانه ای / سال اول/ شماره سوم/ پاییز 1389
3- شفیعی و پورجاری (1384) تحلیل اقتصادی مسایل بازاریابی محصولات گلخانه ای استان کرمان، مجموعه مقالات همایش تکنولوژی تولیدات گلخانه ای شهریور 1384
4- صابر فیروزه (1381). راهکارهای توسعه کارآفرینی در ایران ، راهکارهای توان سازی در استان برابری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران، تهران انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
5- امامی نژاد م. 1384. کارآفرینی عامل توسعه سازمان، ماهنامه تخصصی بازاریابی شماره 48، آذر 1384
6- فائو . 1993، کشاورزی به سوی 2010 . ترجمه و انتشار . دفتر تولید برنامه ترویجی و انتشارات فنی معاونت ترویج کشاورزی، وزارت کشاورزی، تهران
7- احمدپور داریانی، محمود عزیزی، محمود (1383) ، کارآفرینی مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی مهراب قلم، چاپ اول، تهران
8- افتخاری، عبدالرضا رکن الدین، طاهرخانی ، مهدی، سجاسی قیداری حمدا...(1388) : تحلیل ابعاد دو عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی مناطق روستایی، روستا و توسعه
9- اداره جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست شهرستان نقده
10- مجله دانش مدیریت فرایند تصمیم گیری شروع به کارآفرینی 1381، مطالعه موردی کارآفرینان ایران، شماره 58، پاییز 1381
11- سایت عبدالعزیز، آبتن بررسی شیوه های نوین توسعه کارآفرینی : در سیستان و بلوجستان
12- سایت اینترنتی  www.civizca.com
13- سایت اینترنتی hzzp: dana.ir