نقش گردشگری مذهبی در توسعه اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی

2 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر نقش گردشگری مذهبی در توسعه اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی اردبیل است. این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی که با استفاده از روش پیمایشی و کتابخانه‌ای استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 16 روستای بخش مرکزی اردبیل است که به جهت داشتن پتانسیل‌ و کانون گردشگری که جامعه آماری تحقیق را تشکیل می‌‌دهند مراجعه شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، شامل روستاییان انتخاب شده ساکن در مناطق روستایی اردبیل مرکزی است که بر اساس سرشماری سال 1395، برابر با 16474N= نفر و 4835 خانوار است که با توجه به مشخص بودن جامعه آماری مورد مطالعه از فرمول کوکران استفاده و حجم نمونه برابر با 375n= برای دقت بیشتر حجم نمونه 380 انتخاب شد. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه محقق ساخته بود،روایی صوری پرسشنامه توسط پنل متخصصان مورد تائید قرارگرفت و برای تعیین پایایی کمی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ، استفاده شد که مقدار آلفای ذکر شده برای قسمت‌های مختلف پرسش‌نامه 76/0 تا 85/0 محاسبه شد. به منظور به دست آوردن سنجش دیدگاه ساکنان در خصوص مؤلفه‌های ذکر شده از آزمون‌های آماری میانگین پاسخ‌ها و واریانس و آزمون T تک نمونه‌ای و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج یافته‌های این پژوهش نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین گردشگری مذهبی و مؤلفه‌های اقتصادی پژوهش وجود داشته است به طوری بیشترین نقش گردشگری مذهبی در توسعه اقتصادی مناطق روستایی به این ترتیب است که درآمد (92/2)، اشتغال‌زا شدن (89/2)، بالا رفتن قیمت زمین و املاک (29/3)، سرمایه‌گذاری (91/2)، بیان‌کننده‌ای این موضوع است که گردشگری مذهبی بیشترین تأثیر را بر بالا رفتن قیمت زمین و املاک و کمترین تأثیر را بر اشتغال‌زا شدن جامعه محلی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Religious Tourism in Economic Development of Rural Settlements Case Study of Villages in Central District of Ardebil

نویسندگان [English]

  • ahmad momeni 1
  • Zahra Parno 2
1 department
2 Mohaghegh Ardabili university
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the role of religious tourism in the economic development of rural settlements in the villages of central part of Ardebil. This research is a descriptive - analytic study using a survey method and a library. The statistical population of the study was 16 villages in the central part of Ardabil which were referred to as the potential tourism center and the statistical community of the study. The statistical population of this study was selected villagers living in rural areas of central Ardabil, which according to the census of 1395, is equal to 16474 N = 4835 families and according to the specificity of the studied population, the Cochran formula is used and The sample size was 375n = For a more accurate sample size of 380 was selected. A researcher-made questionnaire was used to measure the validity of the questionnaire. The Cronbach's alpha coefficient was used to determine the reliability of the questionnaire, and the alpha value for the various parts of the questionnaire was 0.76-0.85 Calculated. In order to obtain residents' perceptions about the components, statistical tests of mean of responses and variance and T-test of single sample and Pearson correlation test were used. The results of this study showed that there was a positive and significant relationship between religious tourism and economic components of research. Thus, the most important role of religious tourism in rural economic development is that income (2.92), employment (89.2), rising land and property prices (29.3), investment (2.91), suggesting that religious tourism had the greatest impact on rising land prices and real estate and had the least effect on the formation of society Has been local.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: religious tourism
  • economic development
  • central Ardabil
ابوالحسنی، فرحناز، کیانی، صدیقه، موسوی، میر نجف (1391)، تدوین استراتژی توسعه گردشگری در مناطق کویری و بیابانی (مطالعه موردی شهرستان خور و بیابانک)، فصلنامه آمایش سرزمین، شماره 7، 161-141.
بدری، سید علی، طیبی، صدر الله، (1391)، بررسی عوامل مؤثر بر هزینه­های گردشگری مذهبی؛ مطالعه موردی شهر مقدس مشهد، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، شماره 1، صص177-153.
تقوایی، مسعود، موسوی، سید علی، غلامی بیمرغ، یونس، (1389)، تحلیلی بر توسعه گردشگری مذهبی، فصلنامه فضای جغرافیایی، سال 10، شماره 31، صص 64-39.
حیدری چیانه، رحیم، 1387، مبانی برنامه‌ریزی صنعت گردشگری، انتشارات سمت چاپ اول.
ذال، محمدحسین، تبریزی، نازنین، مهر علی تبار فیروز جانی، مرتضی، (1395)، اثرات گردشگری مذهبی بر فضاهای روستایی، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال پنجم، شماره 1، صص 102-83.
رحمانی، خلیل، پورطاهری، مهدی، رکن­الدین افتخاری، عبد­الرضا، (1392)، برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری مذهبی در مناطق روستایی؛ مطالعه موردی روستاهای دارای مکان­های مذهبی اورامان تخت، نجار و هجیج، فصلنامه برنامه‌ریزی و آمایش فضا، شماره 1، صص 66-43.
رضوانی، محمدرضا، مرادی، مهرنوش (1391)، امکان­سنجی توسعه گردشگری با رویکرد سیستمی در روستاهای حاشیه ای
 محمدزاده پرویز پناهی، حسین، سعیده صمد زاده، 1396، «تبین عوامل مؤثر بر سطح حمایت ساکنان شهر تبریز از توسعه گردشگری (با تأکید بر ابعاد اجتماعی – فرهنگی)» فصلنامه گردشگری و توسعه، سال ششم، شماره 10، صص 77-63.
محمدی یگانه، بهروز، چراغی، مهدی، والایی، محمد (1392)، نقش گردشگری مذهبی در توسعه روستایی با تأکید بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی مطالعه موردی؛ روستایی قپچاق شهرستان میاندوآب، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیای، سال 13، شماره 30. صص 25-7.
 مطیعی لنگرودی، سید حسن، کاتب ازگمی، زهرا، (1396)، «پیامدهای اقتصادی توسعه فعالیت­های گردشگری روستایی در شهرستان بندرانزلی: مورد مطالعه دهستان لیچارکی حسن رود». فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، شماره 21، صص 1-16.
موسوی، میرنجف، کبیری، افشار، (1392)، بررسی نقش امامزادگان در توسعه گردشگری زیارتی، اولین کنگره بین­المللی امامزادگان، سازمان اوقاف و امور خیریه اصفهان.
نادعلی پور، مریم، (1391)، آثار و برکات فرهنگی زیارت بقاع متبرکه، مجموعه مقالات دومین همایش بین­الملللی گردشگری دینی و توسعه فرهنگ زیارت، سازمان اوقاف و امور خیریه استان گلستان.
نظریان، اصغر، زال نژاد، کاوه، میزاد نژاد، رضا (1394)،تحلیل اثرات گردشگری بر روند توسعه روستا شهرها، مورد: سرعین». فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، شماره 3، صص 152-137.
  
Gnoth, J and Zins, A. 2011, Developing a tourism cultural contact scale, journal  of business research.
Henderson, J.C, 2010, Religious tourism and its management, International Journal af Tourism Research, Vol.13, pp 541-552.
Grunewald, Rodrigo de Azeredo 2002, Tourism and Cultural Revival, Annals af
Tourism Research, Vol.29, No.4.
         Stasiukynas, A., Raslanas, S., Jurgelaityte, E. 2013, Sustainability Assessment Studies af Recreational Buildinge, procedia Engineering, No 57, pp929-937.