دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، تابستان 1398 
4. بررسی و تحلیل تحرکات سیاسی و قومی گروهک های شبه نظامی برامنیت جنوب شرق

صفحه 49-60

محمد امین سرگزی؛ حسین دوستی مقدم؛ ملیحه دوستی مقدم؛ پروانه شهرکی


5. تاثیر موانع مرزی بین ایران و افغانستان بر امنیت منطقه سیستان

صفحه 61-71

محسن عبداللهی؛ حسین دوستی مقدم؛ پروانه شهرکی؛ ملیحه دوستی مقدم


14. واکاوی راه‏کارهای مدیریت بحران خشکسالی کشاورزی (مورد: استان لرستان)

صفحه 214-232

سمیه رومیانی؛ سعید غلامرضایی؛ مهدی رحیمیان؛ محسن عارف نژاد