دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، تیر 1398 
بررسی و تحلیل تحرکات سیاسی و قومی گروهک های شبه نظامی برامنیت جنوب شرق

صفحه 49-60

محمد امین سرگزی؛ حسین دوستی مقدم؛ ملیحه دوستی مقدم؛ پروانه شهرکی


واکاوی راه‏کارهای مدیریت بحران خشکسالی کشاورزی (مورد: استان لرستان)

صفحه 214-232

سمیه رومیانی؛ سعید غلامرضایی؛ مهدی رحیمیان؛ محسن عارف نژاد