بررسی و تحلیل نقش متنوع سازی مشاغل روستایی جهت نیل به اقتصاد پایدار خانوارهای روستایی مطالعه موردی دهستان ورزق شهرستان فریدن، اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزشی

چکیده

امروزه، اقتصاد پایدار عاملی حیاتی در ماندگاری جمعیت روستایی است. در پژوهش حاضر، ناحیه مورد مطالعه با مشکلاتی همچون درآمد محدود و ناپایدار، عدم تنوع در فعالیت‌های اقتصادی، کمبود فرصت‌های اشتغال، گسترش فقر و بیکاری و به‌تبع آن، مهاجرت‌های روستایی و فشار بر منابع اقتصادی محدود روستا مواجه است. متنوع سازی اقتصاد نواحی روستایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای پایداری اقتصادی تلقی شده و تأثیر بسزایی در اقتصاد منطقه دارد.. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی بوده است. جامعه آماری تحقیق، دهستان ورزق شهرستان فریدن در استان اصفهان است که در سال 1395 برابر با (9288N=) نفر جمعیت در قالب 3757 خانوار را دارا بوده است؛ که طبق فرمول کوکران تعداد (370n=) خانوار به‌عنوان نمونه مورد مطالعه از طریق پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تعیین ضریب اعتبار پرسش‌نامه پس از تدوین آن، بر اساس نظرسنجی از اساتید و صاحب‌نظران درباره محتوای پرسشنامه و تأیید ایشان، ابتدا تعداد 30 نفر به‌صورت آزمون اولیه مورد پرسشگری قرار گرفته که با استفاده از نرم‌افزار SPSS میزان آلفا کرونباخ برای کل پرسشنامه 873/0 محاسبه شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به روش کمی انجام پذیرفت و ویژگی‌ها توصیفی شناسایی شد و برای تحلیل آزمون استنباطی از آزمون‌های رتبه‌ای اسپریمن، تی تک نمونه‌ای، همبستگی رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده گردید. نتایج از این قرار است که متنوع سازی مشاغل روستایی با اقتصاد پایدار منطقه رابطه معنادار وجود دارد. بیشترین اثرات متنوع سازی مربوط به شاخص افزایش درامد با میزان (576/0) و کمترین اثرات کلی به شاخص بهبود زیرساخت‌های اولیه با میزان (008/0) می‌باشد. و با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد‌هایی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Analyzing the Role of Variation of Rural Businesses to Achieve Sustainable Economy of Rural Households Case Study: Varzagh Village, Friedan, Isfahan

نویسندگان [English]

  • ahmad momeni
  • zahra parnow
department
چکیده [English]

Today, sustainable economics is a vital factor in the survival of rural populations. In the present study, the study area faces problems such as limited and unsustainable income, lack of diversification in economic activities, lack of employment opportunities, the spread of poverty and unemployment, and consequently rural immigration and pressure on the limited economic resources of the village. The diversification of the rural economy is considered as one of the most important economic sustainability strategies and has a significant impact on the region's economy. The present research has been a descriptive-analytical research method for the purpose of applied research. The statistical population of the study is Varzagh rural district of Frieden city in Isfahan province which in year 1395 was equal to (9288 N =) population in the form of 3757 households. According to Cochran formula, the number (370 n =) of households was studied as a sample by questionnaire. Was evaluated. To determine the coefficient of validity of the questionnaire after its compilation, based on survey of professors and experts about the content of the questionnaire and its confirmation, at first, 30 people were questioned in the first test. Using SPSS software, the alpha cronbach For the whole questionnaire, 873/0 was calculated. Data analysis was performed quantitatively and descriptive characteristics were identified. For analyzing the inferential test, the sprayman, single sample t-test, regression correlation and path analysis were used. The results indicate that there is a meaningful relationship between the diversification of rural businesses and the sustainable economy of the region. The greatest effects of diversification are related to the index of increase in revenue with the rate of (576/0) and the least general effects on the index of improvement of the initial infrastructure with the level (0,008). And according to the results of the research, suggestions were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: diversification
  • Varzagh rural
  • sustainable economy
احمدی پور، زهرا، حافظ نیا، محمدرضا (1387). اثرات اقتصادی و اجتماعی باز کردن مرزها، مطالعه موردی جمع‌آوری مالیات در مرز با ایران و ترکمنستان، جغرافیا پژوهش انسانی، شماره 65، صفحات 1 تا 18.
رضوانی، محمدرضا (1393). پارادایم­های توسعه روستایی: (سیاست­ها و حکمروایی)، ترجمه محمدرضا رضوانی، حمیدرضا باغیانی و سارا جعفری، نشر دارخوین، چاپ اول، ص 165.
رکن الدین­افتخاری، عبدالرضا، طاهرخانی، مهدی، سجاسی قیداری، حمدالله (1388). توسعه روستایی با تأکید بر کارآفرینی، نشر سمت، تهران.
ریاحی، وحید، نوری،  آذر (1393). تنوع‌بخشی فعالیت­های اقتصادی و پایداری روستاها (مطالعه موردی: شهرستان خرمدره)، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال سوم، شماره 4، پیاپی 10.
عینالی، جمشید( 1393) ارزیابی نقش گردشگری خانه‌های دوم در تنوع‌بخشی به اقتصاد روستایی (مطالعه موردی: دهستان حصار ولیعصر در شهرستان اوج)، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی.
قاسمی، مریم (1391). تنوع‌بخشی فعالیت­های اقتصادی غیر کشاورزی و پایداری سکونتگاه­های روستایی (نمونه موردی: شهرستان مشهد)، اولین کنفرانس بین‌المللی توسعه روستایی تجارب و آینده­نگری در توسعه محلی، ص 8.
کریم، محمدحسین (1394). اقتصاد و توسعه روستایی، نشر نور علم، تهران چاپ الغدیر.
قاسمی، مریم، جوان، جعفر(1393 ) تبیین رابطه تنوع‌بخشی فعالیت‌های اقتصادی و توسعه پایدار روستایی، مطالعه موردی: شهرستان مشهد، فصلنامه پژوهش‌های روستایی، دوره 5، شماره 2، صفحات 262-237.
محمدی یگانه، بهروز، والایی، محمد (1393). اثرات اقتصادی خشک‌سالی و تأثیر آن بر ناپایداری روستاها، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال سوم، شماره 2، پیاپی 8، صفحات 70-54.
یاسوری، مجید، جوان، فرهاد (1394). تحلیل محدودیت­های تنوع‌بخشی اقتصاد روستایی مطالعه موردی دهستان اشکور علیا، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال 4، شماره 3، پیاپی 13، صفحات 37-19.
 
Christiaensen, Luc, Joachim, De, Weerdt,. Todo, Yasuyuki. 2013. Urbanization and Poverty Reduction, The Role of Rural Diversification and Secondary Towns. The World Bank Africa Region, Office of the Chief Economist.
Piramoon, L., and Rezaei-Moghaddam, K .2014. Investigating the economic and environmental effects of tourism on rural areas in Iran. Journal of Middle East Applied Science and Technology (JMEAST), 21: 712-715.
Fleming, A. R., Ysasi, N. A., Harley, D. A., & Bishop, M. L. (2018). Resilience and Strengths of Rural Communities. In Disability and Vocational Rehabilitation in Rural Settings, Springer, Cham, PP 117-136.
Ritter, k. Ágnes, V. (2016). The economic role and opportunities of Hungaricums (national values) as endogenous resources in local development
Demurger, S. Fournier, M. Yang, W. (2010). Rural household’s decisions towards income diversification: Evidence from a township in northern China, China Economic Review 21, 32–44.
Gautam, Y. Andersen, p. (2016). Rural livelihood diversification and household well-being: Insights from Humla, Nepal, Journal of Rural Studies 2016, pp239-249.
Investigating and Analyzing the Role of Variation of Rural Businesses to Achieve Sustainable Economy of Rural Households Case Study: Varzagh Village, Friedan, Isfahan