ارزیابی رضایتمندی مسکن مهربراساس شاخص ها و اصول مسکن اجتماعی (موردپژوهی: شهرجدیدپرند،شهرجدیدپردیس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 پژوهشگر دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

چکیده
مسکن گروه های کم درآمدجامعه یکی ازمسائلی است که بیش ازسایرابعاد مسکن موردتوجه نظام های اجتماعی ودولت های مرکزی قرارگرفته است.سیاست های مسکن اجتماعی درتمام کشورها ازسابقه طولانی برخورداراست وبرنامه های مبتنی براین سیاست هادرطول دهه های گذشته تغییرات زیادی نموده اند.درایران ازابتدای برنامه دوم توسعه،دولت به تامین مسکن اقشارکم درآمدوفاقد مسکن توجه ویژه داشته است.دربرنامه چهارم نیزسیاست های تامین مسکن درقالب قانون ساماندهی تولیدوعرضه مسکن ودستورالعمل اجرای آن تعیین شده است. یکی ازبندهای قانون مذکور، واگذاری حق بهره برداری اززمین (اجاره 99 ساله اراضی) است که به‌عنوان طرح مسکن مهرشناخته می شود. باتصویب این قانون،عملاً احداث یک میلیون واحد مسکونی مهردرسراسرکشورآغازگردیدازاین رقم حدود250 هزارواحدبایستی درشهرهای جدید ساخته شوندکه تابه امروزعلیرغم سرمایه گذاری انجام شده توفیق چندانی درپذیرش جمعیت برخوردارنبوده اند.
شهرجدیدپرندوپردیس درمحدوده شهری تهران نیزدرزمره شهرهایی قراردارندکه بیشتری حجم مساکن مهر(بالغ بر180هزارواحد مسکن)درآنها ایجاد شده است،که ارزیابی رضایت مندی برنامه درآنها درقالب گروه مداخله (پرند)وگروه کنترل (پردیس)صورت گرفته است.
با توجه به اجرا و تکمیل برخی از فازهای آنها، ضروری است با روش های مختلف،میزان موفقیت آنها مورد بررسی قرار گیرد.
ازاین رودراین مقاله با استفاده ازروش توصیفی وتحلیلی وتکنیک ارزیابی اثرروسی ومدل آزمون t دو نمونه ای استفاده شده است،که براساس مبانی نظری وتجربی مرتبط بابرنامه ریزی مسکن اقشارکم درآمدوبرنامه ریزی مسکن اجتماعی و ارزیابی اثر میزان رضایت مندی ساکنان دوشهرجدید مورد ارزیابی اثر قرارگرفت، یافته های پژوهش حاکی ازآن است که شاخص های اقتصادی واجتماعی درپرندمعنا داربوده ودرواقع تحت تأثیرنبودبرنامه وشکل درمقابل شاخص های کالبدی درشهرجدیدپردیس وبرنامه معنادارشده است، درواقع به عنوان اثرات خالص برنامه می توان آنهارامطرح نمود. سپس چارچوب توسعه مسکن اجتماعی برای بهبود عملکرد مسکن مهرایجاد شده مطرح شده است. درانتها ضمن مشخص نمودن چارچوب راهبردی به ارائه راهکارهای زمینه مرتبط پرداخته شد.

کلید واژگان: رضایتمندی مسکن،مسکن مهر، مسکن اجتماعی، ارزیابی اثرات برنامه،مسکن مهر پرند،مسکن مهر پردیس

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of mehr housing satisfaction with social housing indices and principles (Case Study: prand new City, pardis New City)

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Malek Afzali 1
  • taghi ghasemsharifi 2
1 Assistant Professor of Urban Planning, Islamic Azad University, Tehran South Branch
2 PhD Researcher, Islamic Azad University, South Tehran Branch
چکیده [English]

Abstract
Housing in low-income communities is one of the issues that has become more important than the other systems of social systems and central governments. In Iran, since the beginning of the second development plan, the government has paid special attention to providing housing for people without housing. In the fourth program, housing supply has been introduced as a law Housing and administration regulations have been set. One of the provisions of this law is the transfer of the right to exploit land ،which is recognized as a housing project. and about 250 thousand units are due to be built in new cities that have not succeeded in gaining popular acceptance despite the investments made today
The new city of Parand and pardis has been built in Tehran's urban district. The volume of the Mehr buildings (over 180 thousand housing units) has been created. Due to the implementation and completion of some of their phases, it is necessary to examine their success rate in different ways. Therefore, the evaluation of program satisfaction in the intervention group (Parand) and control group (pardis).
From this, the paper was analyzed using descriptive and analytical method and a two-sample T-test on the basis of theoretical and experimental principles related to housing program planning and social housing planning and impact assessment. The satisfaction rate of the residents of the newlyweds was studied. Findings Research indicates that economic and social indicators are meaningful and have been meaningfully influenced by programs and forms against the physical indices in the new pardis and Meaningful program. In fact, they can be considered as net effects of the program. In addition to identifying the strategic framework, they were presented with related field solutions.

Keywords: Housing Satisfaction, Mehr Housing, Social Housing, Assessment, Housing Mehr Prand, Housing Mehr Pardis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing Satisfaction
  • Mehr Housing
  • Social Housing
  • Assessment
- آرمانشهر، مهندسین مشاور(1391)"گزارش طرح آماده سازی اراضی 488 هکتاری دره ی بهشت وضوابط و مقررات اجرایی، وزارت راه و شهرسازی" ، شرکت عمران شهر جدید پردیس ، 1391.  
-اعتماد، گیتی.( 1369 )" مالکیت مسکن وتأثیرآن درسازمان یابی فضای شهری"، رشت: مجله معماری و شهر سازی .
- اسلامیه ،محمدحسن .(1391)"‌ پایان نامه کارشناسى ارشد، ارائه مدل ارزیابی کیفیت اجرا در پروژه های صنعتی سازی مسکن کشور"، دانشکده معماری  وشهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی.
-اسلامی، ناطق .(1392)" پایان نامه کارشناسى ارشد استطاعت پذیری مسکن به کمک طراحی شهری" دانشکده معماری  وشهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی .
- اهری زهراو امینی شهلا.(1375)."تجارب کشورهای مختلف مسکن وسازمان ملی زمین ومسکن" تهران.
- اطهاری کمال.(1387)."گونه شناسی مسکن اجتماعی همایش سیاست ها توسعه مسکن درایران" جلد اول وزارت مسکن و شهرسازی ،تهران.
 - احمدی ،حسن وافرادی،کاظم .(1391)"بررسی ویژگی های طرح مسکن مهردرشهر جدیدپرند وارائه راهکارهای پیشنهادی"- اولین همایش شهر سازی ومعماری درگذرزمان.
- انصاری، حمیدرضا .(1394). "ارزیابی وتحلیل کارکردپذیری طرحهای معماری مسکن دراندازه کوچک"- نمونه موردی: مجموعه پنجاه هزارواحدی غدیر مسکن مهر،نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی دوره 20 شماره ۳ پاییز ۱۳۹4.
- اهری، زهرا .(۱۳۶۷)مسکن حداقل، مرکزتحقیقات ساختمان ومسکن، تهران.
- اهری، زهرا .(۱۳۷۳)"تجربه مسکن اجتماعی درکشورهای دیگر، جنبه های قابل بررسی درشرایط ایران"، مجموعه مقالات سمینار سیاستهای توسعه مسکن در ایران ، وزارت مسکن و شهرسازی، جلد ۱.
- اﺣﻤﺪی، ﺳﻴﺪ وﺣﻴﺪ.(1384)"ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه دوﻟﺖ درﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ"، ﻧﺸﺮﻳﻪ روﻧﺪ، ﺷﻤﺎره46. ﺻﻔﺤﻪ 66-41.
- احمدی حسن وافرادی کاظم .(1391)" بررسی ویژگی های طرح مسکن مهردرشهرجدیدپرندوارائه راهکارهای پیشنهادی"مجله معماری و شهرسازی درگذرزمان.
- بیدابادیان،هادی وامیر، محمود زاده آسیب شناسی اقتصادی واجتماعی طرح مسکن مهر(1391) "کنفرانس بین المللی انسان، معماری،مهندسی عمران و شهرICOHACC 2015 ژوئن 2015، تبریز، ایران.
- ﺑﺮدی آﻧﺎﻣﺮادﻧﮋاد،رﺣﻴﻢ(1394) "ارزﻳﺎﺑﻲ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻛﻤﻲ وﻛﻴﻔﻲ ﻣﺴﻜﻦ دراﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎی 1345-1390 -ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺷﻬﺮی"، ﺳﺎل ﺷﺸﻢ، ﺷﻤﺎره ﺑﻴﺴﺘﻢ، ﺑﻬﺎر 1394-ص35-50.
-براتی،زهراوبختیاری لیلی،فرشته،حسینی (1392)"بررسی عوامل‌موثربرتوسعه پایداری شهری‌درشهر جدیدپردیس"- اولین همایش ملی جغرافیا،شهرسازی وتوسعه پایدار-تهران-اسفند 1392.
-   بهزادفر؛کیومرث ،مصطفی؛ ترابی،کمال ووحید محکی.(1389)" «نقدوآسیب شناسی سیاستگذاری وبرنامه ریزی عملیاتی مسکن مهر درایران»" فصلنامه آبادی، شماره 69 ، تهران،ص14-7.
- پردیسان .(۱۳۸۳)" نشریه ی داخلی شرکت عمران شهرجدید پردیس"، شماره ی ۱۲.
- پورمحمدی، محمدرضاوصدرموسوی، میرستاروعابدینی ،اصغر.(1391)" تحلیلی برسیاست های تأمین مسکن دولت با تأکیدبر برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی"- فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات شهری شماره سوم.
- پورمحمدی، محمدرضا .( 1382 )"برنامه ریزی مسکن"، تهران، انتشارات سمت.
- پورمحمدی ،محمدرضا و اسدی ،احمد.(1393)"ارزیابی پروژه های مسکن مهرشهرزنجان"  نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال چهاردهم، شماره 33 ،صفحات: 192 -171.
- پورمحمدی، محمدرضا .( 1373 )" برنامه ریزی مسکن: روش برنامه ریزی سیستمی"، مجموعه مقالات اولین سمینار سیاستهای توسعه مسکن در ایران، وزارت مسکن و شهرسازی جلد1.
- پورمحمدی ،محمد رضا و اسدی ،احمد(1393)" ارزیابی پروژه های مسکن مهرشهرزنجان "نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیای  سال چهاردهم، شماره 33،تابستان 1393ص 192-171.
- پورمحمدی، محمدرضا وصدرموسوی، میرستاروعابدینی،اصغر.(1391)"تحلیلی برسیاستهای تامین مسکن دولت باتأکیدبربرنامه‌های توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی"- فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات شهری.
- پیشنهادی برای برنامه چهارم توسعه مسکن.مینو رفیعی.( 1382 ) دفتر برنامه ریزی واقتصاد مسکن سازمان ملی زمین ومسکن.
-جمعه پور،محمودوابراهیمی، اکبر .(1394)"سنجش وارزیابی اصول پایداری اجتماعی درمجتمع های مسکونی"-مجله مطالعات جامعه شناختی  سال پنجم - شماره شانزدهم - پاییز 1394- ص30.
-   حاتمی نژاد، حسین و زهرا، زمانی وحاجی نژاد،صادق و قضایی، محّمد .(1392)" آسیب شناسی شهرهای جدید در ایران"- مجله سپهر- دوره بیست و دوم، شماره هشتاد هشتم-ص 47-57.
-چگنی،علی .(1394)" آثار اجرای برنامه ی مسکن مهربرشاخص های اقتصادی (در سطح کلان و خرد)"- فصل نامه علمی اقتصاد مسکن.
- حیات نو.( 1388)."عملکرد پروژه« مسکن  مهر»دردولت نهم"،تهران ،روزنامه حیات نو.
- حبیبی، محسن وسعیدی رضوانی،هادی .(1384 )"شهرسازی مشارکتی؛ کاوشی نظری در شرایط ایران"،تهران، نشریه هنرهای زیبا،. شماره 24 .
- حبیبی سید محسن و اهری زهرا.(1367)"مسکن حداقل، مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن" .
- حسینی، مهدی وبرقچی، معصومه وباقرزاده، فهیمه وقدیرصیامی، ایران .(1394)" ارزیابی تأثیرات زیست محیطی گسترش بی رویه شهرها (مطالعه موردی:پروژه مسکن مهر شهر طرقبه)"فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای،سال پنجم، شماره 81 ،ص58-43 .
-   ﺣﻜﻤﺖ ﻧﻴﺎ، ﺣﺴﻦ، ﻣﻮﺳﻮی ﻣﻴﺮﻧﺠﻒ(1390)"ﻛﺎرﺑﺮدﻣﺪل در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻬﺮی وﻧﺎﺣﻴﻪ ای"، انشارات علم نوین، چاپ دوم،یزد.
- حجازی ،جعفر(1394)."ارزیابی وضعیت طرح مسکن مهرازدیدگاه ساکنان(مطالعه موردی: مسکن مهر شهر ماهشهر)" فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق)، دوره 9، شماره 2، زمستان 93 ، صفحات 256-239.
- خلیلی ، احمد ونورالهی، حانیه ورشیدی، نعیمه ورحمانی،مریم .(1394)" ارزیابی سیاستهای مسکن مهر رایران وارائه راهکارهایی برای بهبود آن  فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات شهری شماره 13 زمستان 1393.
- خانی،مریم(1390)"ارزیابی میزان موفقیت شهرهای جدیددرتوسعه منفصل مادرشهر تهران(نمونه موردی شهر جدید پرند)"دانشگاه علامه طباطبایی ،دانشکده علوم اجتماعی، پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته برنامه ریزی توسعه منطقه ای. استاد راهنما دکترغلامرضا کاظمیان.
- خدایی،زهراومحمد،میره.(1390)" مروری برتجارب جهانی درزمینه تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری"، اولین کنفرانس اقتصادشهری ایران،مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
دریجانی، مهری (1394)"ارزیابی موفقیت نسبی شهرهای جدید با برنامه و بدون برنامه وارائه چارچوب توسعه سکونتگاه های شهری منطقه شهری کرج" -دوره کارشناسی ارشد- استاد راهنما دکترمحمد حسین شریف زادگان- دکتر پرویز پیران دانشگاه شهید بهشتی 1394
- رضائی خبوشان، رضا .(1392)"برنامه ریزی باهدف ارتقاء کیفیت محیط زیستی در برنامه مسکن مهرمبتنی برنتایج ارزیابی وضع موجود با نشانگرهای کیفیت زندگی (نمونه موردی : مسکن مهر جدید پردیس)"- دانشگاه شهید بهشتی- استاد راهنما دکتر مرجان السادات نعمتی مهر
-رضایی، محمدرضا وکمائی زاده،یعقوب (1393)" ارزیابی میزان رضایت مندی ساکنان ازمجتمع های مسکن مهر مطالعه موردی: سایت مسکن مهر فاطمیه شهر یزد"، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات شهری شماره پنجم.
- رفیعی، مینو.(۱۳۸۲). اقتصاد مسکن، مجموعه مقالات اموزشی اقتصاد مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن.
-رفیعیان، مجتبی و مسعودی راد، ماندانا و ضائی،مریم و مسعودی راد، مونا.(1393)."سنجش میزان رضایتمندی ساکنان ازکیفیت سکونتی مسکن مهرمورد شناسی: مهرشهر زاهدان" جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، شماره 12 ، پاییز 1393 ص150-135.
-رفیعیان، مجتبی؛ عسگری، علی وعسگری زاده،زهرا (1388)"سنجش‌میزان رضایت‌مندی سکونتی ساکنان محله‌ی نواب"، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 69 ، بهار 1388 ، صص. 68-53.
-رفیعیان، مجتبی؛ عسگری، علی و عسگری زاده، زهرا (1388)"رضایتمندی شهروندان ازمحیط های سکونتی شهری"، مجله علوم محیطی، سال هفتم،. شماره اول، پاییز 1388.
- حجازی ، سید جعفر. (1394)"ارزیابی وضعیت طرح مسکن مهرازدیدگاه ساکنان (مطالعه موردی: مسکن مهر شهر ماهشهر)"-   فصلنامه توسعه اجتماعی .(توسعه انسانی سابق).دوره 9، شماره 2، زمستان 93 ، صفحات 239-256.
-   زیاری، کرامت ا...  واسدی صالح و ربانی طاها و مولائی، محمد (1392)"ارزیابی ساختار فضایی وتدوین راهبردهای توسعه شهری شهرجدید پردیس" -پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره 45 ، شمار ه 4، زمستان 1392- صص 28.
 - محمد تقی ایمان، مهدی کاوه .(1391)" سنجش میزان رضایت اززندگی درمیان ساکنان مسکن مهرفولادشهراصفهان  مطالعات جامعه شناختی شهری"، سال دوم، شماره پنجم، زمستان ص1-32 .
- سیف الدینی، فرانک.(1383)"ارزشیابی طر ح و برنامه ها"، انشارات سازمان شهرداری های کشورتهران.
- سرور،رحیم وصفوی بیژن ودرویش زاده ورچه زاده بهروز(1392)"عوامل موثردرجمعیت پذیری شهرجدید پردیس"- جغرافیا (فصلنامه بین المللی انجمن جغرافیای ایران )دوره جدید، سال یازدهم ، شماره 39 ، زمستان 1392
- سلیمان محمدی دوست ومحمدعلی خانیزاده ونمازیان فریبا (1397)"سنجش میزان رضایتمندی ازمسکن مهر با تأکید بر ابعاد پایداری اجتماعی(مطالعه موردی: مسکن مهر شهر یاسوج)" فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات برنامه ریزی - سکونتگاههای انسانی دوره 13 ، شماره 1 (پیاپی42 )، بهار 1397 صص266 – 251.
شریف زادگان ،محمد حسین و مطلب زاد منصوره .(1390)"ارزشیابی طرح مسکن مهر نمونه پژوهی شهر، پرند" پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
- شریف زادگان ،محمد حسین و قاسم شریفی ،تقی.(1397)" ارزیابی کارآمدی مسکن مهرازنظر برنامه ریزی مسکن، مبتنی برمسکن اجتماعی(موردپژوهی: شهرجدیدپرند، شهرجدید پردیس)" پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
- طاهری بابرصاد، خسرو.( 1381 )"بررسی سیاست های توسعه مسکن برای اقشارکم درآمد شهری مطالعه موردی مطالعه وارزیابی مسکن اجتماعی در شهرشیراز"، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
- ضابطیان، الهام وصادقی، علی رضا وحسین آبادی،سمانه (1396). "بررسی میزان رضایت مندی ساکنان از پروژه های مسکن مهر با تأکیدبرارزیابی مؤلفه های عینی (نمونه موردی: پروژه مسکن مهر قم)" نشریه علمی - پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران- صفحات ۱۸۴-۱۷۳.
- عزیزی،محمد مهدی .( 1375)"تحلیل فرایند برنامه های مسکن درایران"، مجموعه- مقالات سومین سمینارسیاستهای توسعه مسکن درایران، سازمان ملی زمین ومسکن، -18 16 مهرماه، تهران، جلد دوم.
- فیروزی، محمد علی و نعمتی،مرتضی و داری پور نادیا (1393)" سنجش و ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در طرح مسکن مهر(مطالعه موردی: شهر امیدیه)"فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی - سال سوم - شماره یازدهم - پاییز ۱۳۹۳.
- میرزایی حجت الله و حبیبی ،محسن .(1392)"آسیب شناسی اقتصادی واجتماعی طرح مسکن مهر"- انجمن جامعه شناسی ایران- گزارش نشست گروه جامعه شناسی فقر، رفاه وسیاست اجتماعی.
- منصور، آسیه .(۱۳۷۳)" نقش دولت درتوسعه مسکن (یک مقایسه از سیاست های دولت آمریکا، هلندوایران)، سیاست های توسعه مسکن درایران، وزارت مسکن وشهرسازی، جلد اول.
- میلاد وفاداراصغری وباقرکرد .(1392)"ارزیابی کارایی نسبی پروژه های مسکن مهربا استفاده ازتکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) (مطالعه شهرهای بالای 25 هزارنفراستان سیستان وبلوچستان).
- محسنی ،حسین .(1394) "آسیب شناسی پروژه های مسکن مهربا تاکید برفضا های جمعی وعابر پیاده"، اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار.
-   مشاورشرکت رهپوساخت شارستان.(1392)"ارزیابی طرح مسکن مهر"- وزارت راه و شهرسازی- تهران-انشارات آذرخش.
-   مهندسین مشاور پی کده.( 1384)"طرح بازنگری طرح جامع شهرجدید پردیس".شرکت عمران شهرجدید پردیس
-   مصطفی زاده ،منصوره .(1394)"ارزشیابی میکن اجتماعی در برنامه ریزی مسکن بر اساس مسکن مهر- نمونه موردی : شهر جدید پرند"- استاد راهنما شریف زادگان، حسین- بهار 1394
-   وفاداراصغری ،میلاد وکرد، باقر وسالارزهی، حبیب الله. (1392)"ارزیابی کارایی نسبی پروژه های مسکن مهربا استفاده ازتکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA)(مطالعه شهرهای بالای 25هزارنفراستان سیستان وبلوچستان) فصلنامه اقتصادومدیریت شهری/شماره پنجم، زمستان1392 - ص1-12 .
-یزدانی، فردین(1380)" ارزیابی کارآیی سیاستگذاری دربازارمسکن" فصلنامه اقتصاد مسکن شماره 32 تابستان 1380 سازمان ملی زمین و مسکن.
 
 
References
- Charnes, A., Cooper, W.W. & Rhodes, E., (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2(6), 429-444
-Farrell, M.J., (1957). The measurement of productivity efficiency. Journal of the Royal Statistical Society, 120(3), 5-25.
- Gilbert, A.G., (2014). Free housing for the poor: An effective way to address poverty?. Habitat International, 41(1), 253-261.
- Ji Yu, H., Lee, S., (2010). Government housing policies and housing market instability in Korea, Habitat International, 34(2) , 145-153.
-Tsenkova, S., (2012). Private sector housing management: Post-socialist. International Encyclopedia Of Housing And Home, 420-426.
- Oliveira, Vitor, Pinho, Paulo (2010), Measuring success in planning:Developing and testing a methodology for planning evaluation, Journalof TPR, Vol.81, No.3, pp 307-331.
- Oxley,Michael(2004), Economics, Planning and housing , Palgrave, ampshire,England,151‐170 - Skaburskis, André’s. (1990), Race and Tenure in Toronto Urban Studies, Vol 33
- Alexander, Ernest. R, Faludi, Andreas(1989), Planning and plan implementation :notes on evaluation criteria, Environment and planning B: Planning and Design,Vol16, pp127-140.
- Poll, H. (1997). The Perceived Quality of the Urban Residential Environment A Multi Attribute Evaluation (Doctoral Thesis ed.), University of Groningen.
- Rioux, L. and Werner, C (2011). “Residential statisfaction among againg people living in place”, Journal of Environmental Psychology, 31(2), 158- 169.
- Rossi, P. (1955). Why families move: a study in the socialpsychology of urban residential mobility. Glencoe, Ill: Free Press.
-Jenkins,P.and et al(2002): Planning and Housing in the Rapidly urbanizing World,London and New york: Routledge
- Forrest,R.andLee,J (2003). Housing and Social Change, London and New york: Routledge.
- Priemus, H., Kleinman, M., Maclennan, D., and Turner, B. (1993). European Monetary, Economic and Political Union: Consequences forNational Housing Policies. The Hague: Delft University Press.
- Tosics, L. (1998). "European Integration and the East-Central European *Outsiders'." In M. Kleinman, W. Matznetter and M. Stephens, European Integration anal Housing Policy. London and New York. Routledge
-Abdul Mohit M, Azim. M,(2012),Assessmentof Residential Satisfaction with Public Housingin Hulhumale’, Maldives, Procedia - Social andBehavioral Sciences 50.
-Walton .D, Murray. J, Thomas, A, 2008,Relationships Between Population Density andthe Perceived Quality of Neighbourhood, SocIndic Res (2008)89.
-Rossi PH. (1955). Why Families Move: A Study in the Social Psychology of Urban Residential Mobility, Glence, IL: Free Space
- Ge, J., Hokao, K. (2006). Research on residential lifestyles in Japanese cities from the viewpoints of residential preference, residential choice and residential satisfaction, J. Landscape and Urban Planning, 78, 165-178.