تحلیل عوامل تاثیرگذار در کارآفرینی زنان روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دانشجوی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

کارآفرینی ابزاری برای برنامه‏ریزی است تا جوامع را به سوی توسعه هدایت نماید. از آنجا که همه‏ی جوامع یا همه‌ی افراد درون یک کشور، برای دستیابی به شرایط کارآفرینی، موقعیت مساوی و یکسان ندارند، باید شرایط را برای توسعه‏ی کارآفرینی، به گونه‏ای هدایت یا ایجاد کرد. که با توجه به اینکه نیمی از افراد هر جامعه‏ای را زنان تشکیل می‏دهند. شرکت زنان در شغل‏های مختلف برای رشد و پیشرفت جامعه لازم و ضروری است. توانمندسازی و مشارکت زنان در عرصه‎های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فنی و غیره یکی از شاخص‏های تولید هر کشوری محسوب می‏شود. زنان کارآفرین در مناطق روستایی نقش مهمی در ایجاد و ارتقاء اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه و خانواده ایفا می‏کنند؛ و جایگاه خود را در روند توسعه روستای خود داشته باشند. این مقاله که به روش مروری و با استفاده از منابع مکتوب و اینترنتی تهیه شده است تلاش دارد تا عواملی که بر کارآفرینی زنان روستایی نقش آفرینی می‏کنند، را بیان کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Affecting the Rural Women's Entrepreneurship

نویسندگان [English]

 • bahman khosravipour 1
 • Narges Karimi 2
1 Professor and faculty member of Khuzestan Agricultural and Natural Resources University
2 Agricultural extension and education student of Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan
چکیده [English]

Entrepreneurship is a tool for planning to lead communities into development. Since all societies or all individuals within a country do not have the same status to achieve entrepreneurship conditions, they must either lead or create the conditions for entrepreneurship development. Given that half of all people in each society are women. Women's participation in various jobs is essential for the growth of society. The empowerment and participation of women in various economic, social, technical and other fields is one of the indicators of production in any country. Entrepreneurial women in rural areas play an important role in creating and promoting employment and improving the economic situation of society and the family; and they have a place in the development of their village. This paper, which has been reviewed in a written way using online sources, seeks to explain the factors that contribute to the entrepreneurial role of rural women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurship
 • Rural Entrepreneurship
 • Rural Women
 • Barriers to Entrepreneurship
 1. اصغری، آرش (1388) بررسی ویژگی‏های سازمان یادگیرنده و رابطه آن با خلاقیت کارکنان در سازمان‏های دولتی استان آذربایجان غربی، دانشگاه آزاد اسلامی بناب: پایان‏نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی.
 2. احمدپورداریانی، محمود و عزیزی، محمد (1392) کارآفرینی. شرکت چاپ و نشر کتاب‏های درسی ایران، سال دهم.
 3. آدمی، نینا (1395) بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری و کارآفرینی شرکتی با مدل تعالی عملکرد EFQM در شرکت‏های تعاونی شهرستان ارومیه، پایان‏نامه مقطع کارشناسی ارشدپردیس دانشگاهی، دانشگاه صنعتی ارومیه گروه مهندسی صنایع.
 4. بوزرجمهری، خدیجه؛ معصومی جشنی، مهدی و جهانتیغ، حسنعلی (1396) بررسی موانع و چالش‏های مالی و بازاریابی کارآفرینی زنان روستایی (مطالعه‏ی موردی: دهستان سرچهان، شهرستان بوانات)، همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی مدیریت روستایی در ایران، صص 10-1.
 5. پیرمحمدی، صبا؛ صیفوری، جلوه و قادری، شیوا (1396) کارآفرینی اجتماعی، عوامل موثر و نقش آن در توسعه اقتصادی (تاکید بر استان‏های کرمانشاه و کردستان)، اولین همایش بین المللی برنامه ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه‏ای رویکردها و کاربردها.
 6. تقدیسی، احمد؛ جمشیدی، علیرضا و نجفی مریم (1395) بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی‏های تولید روستایی شهرستان اصفهان. فصلنامه پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی سال نهم، شماره 2، صص 72-61.
 7. جمشیدی، علیرضا؛ جمینی، داود و نظری سرمازده، حمید (1393) بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده‏ی توسعه‏ی کارآفرینی زنان روستایی (مطالعه‏ی موردی: زنان روستایی بخش میانکوه شهرستان اردل)، فصلنامه علمی-پژوهشی زن و جامعه، سال 5، شماره 1، صص 94-75.
 8. حاجیلو، فتانه و خانی، فضیله (1387) بررسی تأثیر نگرش مردان بر ایجاد گروه‏های مستقل زنان روستایی مطالعة موردی استان آذربایجان شرقی، فصلنامه روستا و توسعه، سال یازدهم، شماره 1، صص 171-151.
 9. حسینی، میرزاحسن؛ دولتی، مهین و پرپنجی، مهدیه (1397) بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینی زنان روستایی عضو تعاونی‏های روستایی زنان در شمال استان تهران، تعاون و کشاورزی، سال هفتم، شماره 26، صص 156-129.

10. ربیعی، علی و دلباز، هانیه (1391) بررسی عوامل موثر بر شکل‏گیری کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه گیلان، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، شماره 149. صص 44-34.

11. رستم‏علیزاده، ولی‏اله و علی‏جمعه‏زاده، پروین (1397) بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت زنان کارآفرین شهر تهران. فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق)، دوره 12، شماره 3، صص 172-147.

12. رنجبریان، رسول (1390) زنان و مشارکت اجتماعی و کارآفرینی. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی. شماره 133-132.

13. فراهانی، حسین. رسولی‎نیا، زکیه و اصدقی‎سراسکانرود، زهرا (1393) عوامل اثرگذار بر رشد کارآفرینی در نواحی روستایی مورد: دهستان جابرانصار در شهرستان آبدانان. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال سوم، شماره 3، پیاپی 9. صص 16-1.

14. قادرمرزی، حامد. جمشیدی، علیرضا. جمینی، داود و نظری سرمازده، حمید (1394) شناسایی موانع توسعه کارآفرینیِ زنان روستایی (مطالعه موردی: دهستان شلیل- شهرستان اردل)، فصلنامه برنامه ریزی منطقه‏ای، سال پنجم، شماره 17 .صص 118-103.

15. علوی‏زاده، امیرمحمد (1396) کارآفرینی و نقش آن در توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی: استان ایلام. فصلنامه علمی- ترویجی. دورة هیجدهم، شمارە 56-5.

16. مظهری، رضا. محمدی خیاره، محسن. خیراندیش، مسعود و جهانبخش رستمی، معصومه (1396) اولویت‏بندی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان کوهستان شهر رستم‏کالا)، راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، سال چهارم، شماره 7، صص 38-30.

17. ملاشاهی، غلام‏عباس و تبریزی‏دخت‏فرد، النا، (1393) اهمیت کارآفرینی ونقش آن درتوسعه جوامع روستایی. فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سال 12، شماره44.

18. ممیز، آیت‏اله. قاسمی، عاطفه و قاسمی، فاطمه (1392) بررسی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان، رشد فناوری، فصلنامه تخصصی پارک‏ها و مراکز رشد، سال 9، شماره 35.

19. موحدی، رضا و یعقوبی فرانی، احمد (1391) درآمدی بر کارآفرینی روستایی، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.

20. میرترابی، مهدیه السـادات و حجـازی، یوسـف (1390) بررسـی تـأثیر ویژگـی‏هـای فـردی و خانوادگی زنان روستایی بر انگیزه مشـارکت آنهـا در فعالیـت‏هـای کشـاورزی، مجموعـه مقالات دومین همایش ملی توسعة پایدار روستایی، همدان: دانشگاه بوعلی سـینا.

21. یعقوبی فرانی، احمد؛ سلیمانی، عطیه و موحدی، رضا (1393) تحلیل عوامل موثر بر کارآفرینی زنان روستایی، مطالعات زنان، سال 12، ص 42-7.

22. Kumar, T. (2016). Factors Affecting Development of Agrientrepreneurship in Bhagalpur District of Bihar (Doctoral dissertation, Department of Extension Education, BAU, Sabour).

23. Taghibeygi, M., Sharafi, L., & Khosravipour, B. (2015). Identifying factors influencing the development of rural entrepreneurship from the perspective of farmers of West Islamabad country. Research Journal of Fisheries and Hydrobiology, 10(10), 161-168.

24. Islam, N., & Ahmed, M. (2016). Factors Influencing the Development of Women Entrepreneurship in Bangladesh. Factors Influencing the Development of Women Entrepreneurship in Bangladesh (October 13, 2016).

25. Sadeghloo, T., Sojasi Qeidari, H., Salehi, M., & Faal Jalali, A. (2018). Obstacles and methods of financing for the development of local entrepreneurship in Iran. International Journal of Development Issues, 17(1), 114-138.‏