بررسی نیازهای آموزشی – ترویجی زنان روستایی)موردمطالعه: شهرستان ساری استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

اینکه زنان روستاییبه‌طور مشخص در چه مراحلی از تولید، در مورد چه محصولی، به همراه چه کسی و چگونه فعالیت می‌کنند در تدوین و اجرای یک برنامه توسعه، اهمیت خاصی دارد. توجه ویژه به نقش زنان در کشاورزی، متضمن تلاش برای شناسایی هر چه دقیق‌تر انواع و میزان آنان از یک‌سو و شناسایی و رفع موانع و مشکلات آنان در مسیر توسعه کشاورزی از سوی دیگر است. این پژوهش، باهدف بررسی نیاز آموزشی زنان روستای آکند شهرستان ساری استان مازندران انجام‌شده است. جامعه آماری شامل 143 نفر از زنان کشاورز بود که با استفاده از جدول مورگان 103 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخت بود که روایی آن با نظر استادان دانشگاه و پایایی آن با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (2/93 %) تائید شد. این تحقیق ازلحاظ هدف، تحقیقی کاربردی بوده و به روش پیمایشی انجام‌شده است. نتایج حاصل از تحقیق، حاکی از مشارکت زنان روستایی در مراحل مختلف فعالیت‌های زراعی و باغی است. بین متغیرهای سن، میزان زمین تحت تملک خانوار، سابقه کار کشاورزی و میزان تحصیلات، با نیاز احساس شده برای شرکت در کلاس‌های آموزشی همبستگی وجود دارد. باوجود این، نیاز زنان این روستا به برگزاری کلاس‌های آموزشی- ترویجی، اغلب در نظر گرفته نشده و اکثریت کلاس‌های برگزارشده به مردان اختصاص یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of rural women Extension educational needs Case study: Akand village, sari city , Mazandaran provbince

نویسندگان [English]

  • bahman khosravipour 1
  • seyedeh shahrbano hoseini 2
1 Professor and faculty member of Khuzestan Agricultural and Natural Resources University
2 Master of Agricultural Extension and Education, Khuzestan Agricultural and Natural Resources University
چکیده [English]

Yhe role of rual women in the labor supply accepted an dis confirmed. But that rual women in particular at what stages of production, abaut what the product whit whom and and how they work, operate in developing and implementing a development program, have a special importance. Special attention to the role of women in agriculture, is containe an effort to more accurately identify what tepes and level of their activity on one hand and identify obstacle and problems in their agricultural development pacht, on the ither hand. This study has been evaluating the educational needa of Akand rural women in sari city in Mazandaran province. This is a applied research. The results of ehe study indicate high participation of rural women in various stages of agricultural and horticultural activities. Between age , agge siz of correlated whit needs to participate in educational classes. However, this village women need to hold extentional classes, often not considered. , and held the majority class is dedicated to the men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural women
  • educational need
  • Agricultural activity
1- آل‌آقا،ف. ( 1384)، شناسایی مشاغل درآمدزا برای زنان روستایی و تعیین نیازهای آموزشی و مهارت‌های متناسب با آن، فصلنامة زن در توسعه و سیاست، دورة3، شماره1.
2- اسدی، ع. (1381)، شناخت زنان روستایی با کاربرد روش تحقیق کیفی، فصلنامة زن در توسعه و سیاست، دوره1، شمارة 3.
3- امینی، ا، م و احمدی‌شاپورآبادی. (1388)، خوداتکایی اقتصادی زنان روستایی و تبیین عوامل اقتصادی مؤثر بر آن(مطالعه موردی در دو منطقة جلگه‌ای و کویری اصفهان)، فصلنامة زن در توسعه و سیاست، دورة7، شمارة4.
4- جمشیدی، م و کرمی،ع. (1382)، توسعه روستایی و آثارش بر کیفیت زندگی زنان، مطالعه موردی: شهرستان اقلید، فصلنامة روستا و توسعه، سال ششم، شمارة 3، ص77.
5- خسروی پور، ب.(1397). ترویج کشاورزی برای زنان کشاورز. انتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی، چاپ اول، 1397.
6-زرافشانی،ک. خالدی، خ و غنیان، م . (1388)، تبیین جایگاه مشارکت زنان روستایی در برنامه‌های آموزشی-ترویجی بر اساس نردبان مشارکت شری آرنستین ، فصلنامة زن در توسعه و سیاست، دورة7، شمارة3.
7- زمانی‌پور، ا. (1386)، آموزش کشاورزی در ایران: آغازی اشتباه و انجامی بی‌سرانجام، نشریة علوم ترویج و آموزش کشاورزی، سال سوم، شمارة1، ص159.
8- شریعتی، م و فرج‌اله حسینی، س، ج. (1385)، تحلیل رابطه بین ویژگی‌ها و نیازهای آموزشی-ترویجی مخاطبان برنامه‌های آموزش کشاورزی رادیو در استان سمنان، دو ماهنامه جهاد، سال 26، شمارة 273،ص48.
9- صالحین،ش. (1382)، نحوة صرف وقت زنان روستایی، فصلنامة پژوهش زنان، دورة1، سال سوم، شمارة7.
10- عمادی،م،ح. (1377)، تسریع روند توسعه روستایی از طریق اولویت بخشی به زنان و تحول در پژوهش، فصلنامه روستا و توسعه، سال دوم، شمارة4.
11- کرمی، ر. بادسار، م و ویسی. (1382)، بررسی نقش شرکت‌های تعاونی در سامان‌دهی فعالیت‌های درآمدزا و اشتغال زنان روستایی، فصلنامه روستا و توسعه، سال ششم، شمارة3، ص1.
12- ملک‌محمدی،ا و حسینی‌نیا، غ . (1379)، انگیزه‌های مشارکت زنان روستایی در برنامه‌های آموزشی و ترویجی در استان فارس، مجلة علوم کشاورزی ایران، دورة31، شمارة1.
13- موحد، س ، ح. لشگرآرا، ف و کرکه‌آبادی، ن .(1385)، تحلیل جنسیتی و زنان روستایی، ماهنامة جهاد، ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، شماره 273، 291.
14- نوری، س، ه و غفاری، س،ر. (1385)، جایگاه زنان روستایی در فرایند توسعه پایدار، فصلنامه روستا و توسعه، سال نهم، شمارة3.
15.Ferguson .Anne and Eduardo Peralta (2002) Broadening  access and Promoting gender equity in bean and cowpea production , marketing. And processing .Latin America / Cabbean workplan. The bean/cowpea collaborative research SUPPORT PROGRAM (crsp). Retrieved 13 April.
16. Dus. M.D (2001). Improving the relevance and effectivenss of Agrecultural Extension Activies for women framers , Translater by: F. Hosseni, S.J Agricutural Education publication, Karaj. (In Farsi)
17. lipman, D. (1984). Community – level population policy .an explanation. Population and development, review. 1(1) . 1-2.
18. Okyere ,K.A and Davisi ,K(2009) . Knowledge & innovation for agricultural development. IFPRTI policy Berif
II.http://www.ifpri.org/pwbs/bp/bpon.pdf.