ارزیابی نقش اثرات بلند مرتبه سازی بر کاربری های شهری (مطالعه موردی: شهرستان تنکابن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد تنکابن

2 دانش آموخته کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی گردشگری دانشگاه زنجان

چکیده

یکی از طرح های که برای تامین مسکن و جلو گیری از عوارض ناشی از توسعه افقی ارائه شده است، توسعه عمودی شهرها و ساخت مسکن به صورت بلند مرتبه می باشد و به این منظور جامعه آماری تحقیق خیابان فردوسی غربی و خیابان زنگیشا محله در شهرستان تنکابن ، با استفاده از فرمول نوع دوم کوکران تعداد 214 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی است و داده‌های مورد نیاز به صورت میدانی با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شده است نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی است و داده‌های مورد نیاز به صورت میدانی با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شده است. روایی گویه‌های پرسشنامه با نظر تعدادی از محققان بررسی شده و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به میزان 0.74 محاسبه شده است. برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری t تک نمونه‌ای‌ استفاده شده است. به طوری که، از بین مولفه‌های مورد بررسی به ترتیب مولفه‌های میزان خدمات آموزشی با 90/3 با لاترین میانگین و میزان رضایت از خدمات بهداشتی با 18/3 کم ترین میانگین را دارا می باشد..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Role of Long-Range Effects on Urban Use (Case Study: Tonekabon Township)

نویسندگان [English]

  • esfandeyar elahi churan 1
  • mohammadali elahi chooran 2
1 managemant.abas abad
2 Graduated from the University of Zanjan
چکیده [English]

One of the plans to provide housing and preventing the effects of horizontal development is the vertical development of cities and the construction of high-rise housing. For this purpose, the statistical society of the research of West Ferdowsi Street and Zang Shisha Avenue in Tonekabon Using the Cochran Type II formula, 214 people have been selected as samples. The research type is descriptive-analytic and the required data are gathered by field questionnaire using a questionnaire. The type of research is descriptive-analytic and the required data are gathered by field questionnaire. The validity of the questionnaire items was evaluated by a number of researchers and its reliability was calculated using the Cronbach's alpha test of 0.74. To analyze the data, one-sample t-test was used. So, among the components studied, the components of the educational services with 3.90 with the lowest average and the satisfaction with health services with the lowest 18.3% of the average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Dispersed
  • Compression
  • Long-Range
  • T-Test
  • Tonekabon County
سرایی محمدحسین, بیرانوندزاده مریم, & رستم گورانی ابراهیم1393. بررسی و تحلیل عوامل موثر بر گسترش آپارتمان نشینی در شهر خرم آباد با استفاده از تکنیک های AHP و TOPSIS.‎
سرایی, & جمشیدی. (1396). بررسی الگوهای رشد کالبدی شهر ارومیه و ارائه یک الگوی بهینه به‌منظور افزایش فشردگی. پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری,5(2), 265-287
رهنما, محمدرحیم, & حجازی جوشقانی. (1396). استفاده از دانش مدیریت ریسک پروژه برای تدوین راهبردهای بهبود مشارکت در پروژه‌های عمومی-خصوصی شهری (نمونه موردی: پروژه‌های مشارکتی شهرداری مشهد). فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری8(29), 1-22
شمس مجید, رحمانی بیژن, & رحمانی امیر. تحلیلی بر گسترش کالبدی-فضایی شهر و تعیین الگوی بهینه و پایدار رشد کالبدی شهر صالح آباد با بهره گیری از مدل های کمی.‎
شمس مجید, رحمانی بیژن, & رحمانی امیر. تحلیلی بر گسترش کالبدی-فضایی شهر و تعیین الگوی بهینه و پایدار رشد کالبدی شهر صالح آباد با بهره گیری از مدل های کمی.‎
لطفی صدیقه, مهدیان بهنمیری معصومه, & مهدی علی1391. تحلیلی بر روند گسترش کالبدی شهر و اثرات آن بر کیفیت محیط زیست شهری، مورد پژوهش: شهر بابلسر
شاکری، اقبال و امید صمدی واقفی 1385. بلند مرتبه سازی؛ پاسخی برای کاهش مناطق متراکم و فرسوده شهری
اجزاء شکوهی, رهنماء, محمدرحیم, & امیدوار. (2010). نقش بلند مرتبه سازی در هماهنگی عملکرد های شهری با استفاده از شبکه ی عصبی محتمل (نمونه ی موردی: مجتمع بلندمرتبه فیروزه ی بانک ملی مشهد). مشهد پژوهی3
رهنماء, محمدرحیم, رزاقیان, & فرزانه. (2013). مکان یابی ساختمانهای بلندمرتبه با تاکید بر نظریه رشد هوشمند شهری در منطقه 9 شهرداری مشهد. آمایش جغرافیایی فضا3.
رزاقی اصل, سینا, مهدوی نیا, فیضی, دانشپور, & عبدالهادی. (2010). طراحی شهری عمودی، مفاهیم و الزامات تحقق آن در کلان‌شهر تهران. ماهنامه علمی پژوهشی باغ نظر7(13), 3-16.‎
موحد, et al2014. "تبیین الگوی گسترش فضایی-کالبدی شهر سقز با رویکرد فرم شهری پایدار." فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری 2.5 (2014): 55-75.‎
فردوسی سجاد, & شکری فیروزجاه پری. تحلیل فضایی-کالبدی نواحی شهری بر اساس شاخص های رشد هوشمند.‎
Goetz, A. (2013). Suburban sprawl or urban centres: Tensions and contradictions of smart growth approaches in Denver, Colorado. Urban Studies50(11), 2178-2195
Craighead, G. (2009). High-rise building definition, development, and use. High-Rise Security and Fire Life Safety. 3rd ed. Elsevier Inc, 1-26