مطالعه ضرورت ها و چالش های بلند مرتبه سازی( مطالعه موردی: شهرستان چالوس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران - سازه

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمود آباد

چکیده

رشد سریع شهر نشینی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، باعث بروزبسیاری از مشکلات شهری از جمله رشد لجام گسیخته شهرها گردیده است یکی از راهبرد هایی که برای تامین مسکن و جلو گیری از عوارض ناشی از توسعه افقی ارئه شده است توسعه عمودی شهرها و ساخت مسکن به صورت آپارتمان می باشد هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختمان های بلند بر تراکم ساختمانی و مصرف زمین درمحدوده مورد مطالعه می باشد. به این منظور جامعه آماری تحقیق خیابان گلسرخی و خیابان دوستگر در شهرستان چالوس ، با استفاده از فرمول نوع دوم کوکران تعداد 214 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی است و داده‌های مورد نیاز به صورت میدانی با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شده است. روش تحقیق کاربردی نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی است و داده‌های مورد نیاز به صورت میدانی با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شده است. روایی گویه-های پرسشنامه با نظر تعدادی از محققان بررسی شده و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به میزان 0.74 محاسبه شده است. برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری t تک نمونه‌ای‌ و تحلیل واریانس استفاده شده است و در نهایت از تکنیک TOPSIS برای رتبه‌بندی مولفه های بلند مرتبه سازی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد که به طوری که، از بین مولفه‌های مورد بررسی به ترتیب مولفه‌های میزان رضایت از کیفیت محیط زندگی (4.78)، میزان رضایت از خدمات آموزشی با (3.90) بیشترین مقادیر میانگین عددی را به خود اختصاص داده‌اند. از طرفی دیگر، مولفه‌های امنیت پیاده روی (9/2) و رضایت از کیفیت از مسکن (8/2) پایین تر میانگین طیف لیکرت به عنوان مطلوبیت عددی مورد آزمون محاسبه شده است. تحلیل فضایی بررسی تأثیر ساختمان های بلند بر تراکم ساختمانی و مصرف زمین درمحدوده

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Needs and Challenges of a High-Rise Process (Case Study: Chalus Town)

نویسندگان [English]

  • mohammad shojai 1
  • Peiman Poladi 2
1 Graduated Master of Civil and Structural Engineering
2 Master of Civil Engineering, Islamic Azad University, Mahmoud Abad Branch
چکیده [English]

Rapid urbanization, especially in developing countries, has led to many urban problems, including the unbridled growth of cities. One of the strategies for providing housing and preventing the effects of horizontal development is the vertical development of cities and the construction of Housing is an apartment. The purpose of this study is to investigate the effect of high buildings on construction density and land use in the study area. For this purpose, the statistical population of Golsorkhi Street and Dostgar Ave in Chalous city, using the Cochran Type II formula, was selected as 214 individuals. The research type is descriptive-analytic and the required data are gathered by field questionnaire. The applied research method is descriptive-analytic type and the required data are gathered by field questionnaire. The validity of the questionnaire items was examined by a number of researchers and its reliability was calculated using the Cronbach's alpha test of 0.74. To analyze the data, one-sample t-test and ANOVA were used. Finally, TOPSIS technique was used to rank high-level components. The results show that, among the components of the study, the components of satisfaction with the quality of life environment (4.78), the satisfaction level of educational services with (3.90) the highest mean numerical values It is On the other hand, walking safety components (2.9) and satisfaction of the quality of housing (2.8) lower the mean Likert spectrum as numerical desirability of the test was calculated. Spatial analysis The study of the effect of high buildings on construction density and land use in the studied area in 7 components showed that the safety components of walking 0.95 and satisfaction with the quality of life environment 0.95 had the highest effects of high ranking and access to administrative services 0.64 and the rate Satisfaction with recreational services 0.70 has the least impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Long rise
  • Concentration
  • Sustainable development
  • Chalus city
سرور هوشنگ، مبارکی امید، & امیری صدیقه1392. بررسی تاثیرات افزایش تراکم ساختمانی بر شبکه حمل و نقل بافت قدیم شهر تبریز.‎
حسین زاده دلیر، کریم و محمد جواد حیدری 1390. تحلیلی بر بلند مرتبه سازی و معایب آن در ایران، رشدآموزش جغرافیا، دوره 25ش4،تهران
شاکری، اقبال و امید صمدی واقفی 1385. بلند مرتبه سازی؛ پاسخی برای کاهش مناطق متراکم و فرسوده شهری.
عزیزی، محمد مهدی و صارم ملک محمد نژاد1386.بررسی تطبیقی دو الگوی مجتمع های مسکونی مطالعه موردی: مجتمع مسکونی نور و اسکان تهران، نشریه هنرهای زیبا، شماره 32، تهران
کریمی مشاور، مهرداد، منصوری، سید امیر و علی اصغر ادیبی1389. رابطه چگونگی قرار گیری ساختمان بلند مرتبه و منظر شهری، مجله باغ نظر،سال هفتم، شماره سیزده، تهران.
نجفی خوشردی، مبینا،خادم، عادله و صدیقه لطفی ، 1392. بررسی تاثیر احداث ساختمان بلند مرتبه یر کاربری شهری، مطالعه موردی: شهر قائم شهر، اولین همایش ملی جغرافیا شهرسازی و توسعه پایدار، تهران
امینی، صبا، حسینی، سید باقر و سعید نوروزیان ملکی 1391. بررسی میزان رضایت مندی ساکنان بین دو منطقه از مجتع مسکونی میان مرتبه و بلند مرتبه، مطالعه موردی: مجتمع مسکونی شهید محلاتی و سبحان، مجله معماری و شهرسازی آرمان شهر شماره 11صص 13-1
اجزاء شکوهی، رهنماء، محمدرحیم، & امیدوار. (1389 نقش بلند مرتبه سازی در هماهنگی عملکرد های شهری با استفاده از شبکه ی عصبی محتمل (نمونه ی موردی: مجتمع بلندمرتبه فیروزه ی بانک ملی مشهد). مشهد پژوهی، 3
بزی، خدارحم، & وحدتی. (1393). ارزیابی میزان فشردگی/پراکنش رشد شهری و تأثیر آن بر افزایش هزینه-های اقتصادی خانوار در شهر بجنورد. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، 18(49)، 1-18
تقوایی علی اکبر، & رضایی راد هادی. مدیریت توسعه عمودی شهر با استفاده از مدل پتانسیل سنجی بارگذاری تراکم ساختمانی به روش OWA در GIS
حسام مهدی، پوراحمد احمد، & آشور حدیثه. آثار زیست محیطی گسترش افقی شهر (مطالعه موردی: گرگان).‎
رهنما، محمدرحیم، & حجازی جوشقانی. (1396). استفاده از دانش مدیریت ریسک پروژه برای تدوین راهبردهای بهبود مشارکت در پروژه‌های عمومی-خصوصی شهری (نمونه موردی: پروژه‌های مشارکتی شهرداری مشهد). فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری، 8(29)، 1-22
سرایی محمدحسین، بیرانوندزاده مریم، & رستم گورانی ابراهیم1393. بررسی و تحلیل عوامل موثر بر گسترش آپارتمان نشینی در شهر خرم آباد با استفاده از تکنیک های AHP و TOPSIS.‎
سرایی، & جمشیدی. (1396). بررسی الگوهای رشد کالبدی شهر ارومیه و ارائه یک الگوی بهینه به‌منظور افزایش فشردگی. پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری،5(2)، 265-287
سرور، آهار، ذولفقاری، امیرعلی، قیصری، & حدیثه. (1396). تحلیل اثرات گسترش شهری بر امنیت محلات شهری (مطالعۀ موردی: شهر مراغه). پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، 5(2)، 315-335
سلطانی علی، & اطمینانی قصرالدشتی رویا. نقش تراکم شهری در وابستگی به اتومبیل، مطالعه موردی سه ناحیه مسکونی در منطقه یک شهر شیراز.‎
سید غلامرضا اسلامی، د.، هوتن ایروانی، م.، & مهندس. (1391). تراکـم ساختمانی و توسعه ی درون زا. هویت شهر، 2(3).‎
سیدین سیدامین، & عقلی مقدم کسری. تاثیر بلندمرتبه سازی بر انعطاف پذیری محیط و پایداری آن.‎
شماعی علی، & جهانی رحمان. بررسی اثرات توسعه عمودی شهر بر هویت محله ای (مطالعه موردی، منطقه 7 تهران).‎
شمس مجید، رحمانی بیژن، & رحمانی امیر. تحلیلی بر گسترش کالبدی-فضایی شهر و تعیین الگوی بهینه و پایدار رشد کالبدی شهر صالح آباد با بهره گیری از مدل های کمی.‎
عبدی دانشپور، & تارانتاش. (1396). آشکارسازی دگرگونی کاربرد زمین: تحلیل ویژگی‌های گسترش برنامه‌ریزی‌نشده در منطقة کلان‌شهری تهران. نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، 22(3)، 15-31.‎
عظیمی، نورالدین، زالی، & آزاده. (1395). تحلیل الگوهای توسعۀ فیزیکی شهرهای ایران با توجه به متغیرهای جمعیتی، طبیعی و کالبدی. پژوهشهای جغرافیای انسانی،48(3)، 461-473.‎
فرجی سبکبار حسنعلی، نادی بهزاد، & رضایی نریمیسا محمد. عوامل موثر بر آسیب پذیری منطقه 6 شهر تهران و پهنه بندی آسیب پذیری در مواجه با بحران های طبیعی.‎
فردوسی سجاد، & شکری فیروزجاه پری1395. تحلیل فضایی-کالبدی نواحی شهری بر اساس شاخص های رشد هوشمند.‎
قدیری معصوم، رضوانی، & حاجیلو. (1394). ارزیابی تأثیر شهرک‌های صنعتی بر کیفیت زندگی نواحی روستایی پیرامونی (مورد مطالعه: شهرک صنعتی شریف، شهرستان ابهر). پژوهشهای جغرافیای انسانی، 47(2)، 297-313.‎
لطفی صدیقه، مهدیان بهنمیری معصومه، & مهدی علی1391. تحلیلی بر روند گسترش کالبدی شهر و اثرات آن بر کیفیت محیط زیست شهری، مورد پژوهش: شهر بابلسر
موحد، 1393. "تبیین الگوی گسترش فضایی-کالبدی شهر سقز با رویکرد فرم شهری پایدار." فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری 2.5 (2014): 55-75.‎
Goetz، A. (2013). Suburban sprawl or urban centres: Tensions and contradictions of smart growth approaches in Denver، Colorado. Urban Studies، 50(11)، 2178-2195
Craighead، G. (2009). High-rise building definition، development، and use. High-Rise Security and Fire Life Safety. 3rd ed. Elsevier Inc، 1-26.
Penner، A. 2007. "Urban Context and Vertical Urban Design Theory". Journal of Urban La nd. July 2007: 34−43
Yeang، K. & P. Robert. 2007. Designing the ecoskyscraper: Premises for tall building  design. The structure design of tall and special buildings، Vol. 16، Wiley Inter science.
Steele، J. 2005. Ecological Architecture: a Critical History. London: Thames & Hudson