شناسایی چالشهای هویت فضاهای شهری مسکن مهرشهرجدید (موردپژوهی: شهرجدیدپردیس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 پژوهشگر دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

همه شهرها برای حفظ پویایی وزنده بودن بایستی هویت داشته باشند و آن را حفظ کنند. شهری که هویت ندارد، زندگی در آن جریان ندارد، چنین شهری وجود نخواهد داشت. شهری که فاقد هویت باشد از خصیصه‌های شهری فاصله دارد و ساکنان آن به منزله میهمانانی تلقی می‌شوند که احساس خاصی نسبت به آن نداشته و تمایلی نیز به حل مسائل آن نشان نمی‌دهند. طرح مسکن مهرشهر جدید پردیس با نوع شهرسازی بی هویت، وپایه گذار الگوهای مدرن و بی هویت درشهرهای جدید است. این مساله درشهر جدیدپردیس تبدیل به یکی از چالش‌های اساسی هویت شهرشده است.
یکی ازموضوعاتی که برای ارتقاء تمدن درشهرها ایرانی همیشه مطرح است موضوع هویت ساز ایرانی اسلامی شهرسازی است که این پژوهش به دنبال نحوه بهره گیری ازشاخص‌های هویتی ایرانی اسلامی درشهرسازی شهرجدیدومناطق مسکن مهربه شناسایی میزان ونحوه به کارگیری آن درپروژه‌های مسکن مهرشهرجدید(پردیس) وچالش‌های به وجود آمده دراثر بی ملاحظاتی کردن این مهم می‌باشد. با توجه به ویژگی های کلی تحقیق که علاوه برتاکید برمکان طبیعی وتفسیرومعنا، پژوهش حاضردرپارادایم ساختارگرا قراردارد که با راهبرد روش کیفی و با تدبیر مروری بر گردآوری داده ها، تحلیل وتفسیرازتکنیک مصاحبه عمیق وتحلیل محتوا ،که براساس استدلال منطقی به دنبال کالبد شکافی موضوع رفته ایم ،که درنهایت یافته‌های تحقیق حاکی ازعدم بهره گیری مناسب ازشاخصه‌های شهرسازی ایرانی اسلامی ونیزکم توجهی به استفاده از شاخص‌های هویتی ایرانی اسلامی برای طرح وساخت مجموعه‌ای با اصالت وشایسته ایران اسلامی مشخص شده است، که برای برون رفت ازاین چالش سعی کردیم برخی ازپیشنهادات درراستای ابعاد هویت سازدرمناطق مسکن مهرشهرجدیدپردیس ارائه کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

dentifying the Challenges of Identity of Urban Spaces of MEHR Housing New CITY (Case Study: PARDIS City)

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Malek Afzali 1
  • taghi ghasemsharifi 2
1 Assistant Professor of Urban Planning, Islamic Azad University, South Tehran Branch
2 PhD Researcher, Islamic Azad University, South Tehran Branch
چکیده [English]

All cities must have identity and retain their identity in order to keep their weight dynamic. A city that does not have identity does not live there, there will not be such a city. A city without identity is far from urban attributes, and its inhabitants are considered to be guests that have no particular feelings about it and are reluctant to solve its problems. The new plan of Mehr housing new city pardis with a kind of urbanization is unenlightened, and is the mainstay of modern and unmodern patterns in new cities. This issue has become one of the main challenges of urban identity in the new city of Prestige.One of the issues that has always been raised to promote civilization in Iranian cities is the issue of Iranian urban identity designer. This research seeks to utilize the Iranian Islamic identity indexes in the urbanization of the new city of urban areas. Identifying the extent of its application to the Mehr housing new city (pardis) housing projects and the challenges that have arisen. It is important to do this without any consideration. Regarding the general characteristics of the research, which in addition to the natural and theoretical aspects of the research, the present research is structurally structured, which is based on a qualitative strategy strategy and a review of data collection, analysis and interpretation of deep interviewing and content analysis, which is based on logical reasoning following an autopsy. Finally, the findings of the research indicate that the proper utilization of Islamic Iranian urban development indicators and the lack of attention to the use of Iranian Islamic identity indices for the design and construction of a collection with the originality of Islamic Iran have been identified. To overcome this challenge, we tried to find some of the Provide identity

کلیدواژه‌ها [English]

  • dentity
  • Identity Challenge
  • Urban Space
  • Mehr Housing
- آتشین بار، محمد (1388)" تداوم هویت در منظر شهری "مجله علمی و پژوهشی باغ نظر- شماره 12- سال ششم- پاییزو زمستان – ص45تا 56.
- اعتماد، گیتی (1380) "آینده شهرسازی ایران" مجله معماری و شهرسازی شماره‌های 62و63 دوره نهم.
- احمدی، سید مسعود ونفتی، ملیکا (1393)" تجسم هنر اسلامی درفرهنگ ایرانی درراستای هویت بخشی به شهروفضاهای شهری با تاکید بر طراحی پروژه بوستان خورشید"ششمین کنفرانس مدیریت شهری.
- بهزادفر، مصطفی (1390) هویت شهر (نگاهی به هویت شهر تهران)، تهران: نشر شهر.
- ﺑﺎﺑﺎیی ﻣﺮﺍﺩ ، ﺑﻬﻨﺎﺯ و ﻣﺤﻤﺪﻯ ، ﭘﮋﻣﺎﻥ وﻋﺴﻜﺮﻯ، ﻋﻠﻰ (1394)"ﺗﺄﺛﻴﺮﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻓﻀﺎﻯ ﺷﻬﺮﻯ ﺑﺮﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺣﻤﻞ  ﻭﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮﻯ"1394 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻫﻔﺖ ﺣﺼﺎﺭ- شماره چهاردهم - سال چهاردهم-زمستان 94- ص 5تا14
- باقری ، اشرف السادات (۱۳۸۶)"هویت اجتماعی درشهرهای جدید"، مجموعه خلاصه مقالات همایش بین المللی شهرهای جدید، انتشارات شرکت عمران شهرهای جدید، صفحه ۸۹.
- باقری بهشتی ، شیدا (۱۳۸۶)" شهرهای جدید - شهرهای بدون خاطره"، مجموعه خلاصه مقالات همایش بین المللی شهرهای جدید، انتشارات شرکت عمران شهرهای جدید، صفحه ۹۰.
- پورمحمدی ، محمدرضا و صدرموسوی ، میرستار و عابدینی ،اصغر (1391)" تحلیلی بر سیاست های تأمین مسکن دولت با تأکیدبر برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی"- فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات شهری - شماره سوم.
- باطنی ، محمدرضا (1371)" فرهنگ معاصر". نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۴.
- پاکزاد ،جهانشاه (1385) " مبانی نظری و فرآیند طراحی شهر، تهران: انتشارات شهیدی.
- پورمحمدی ، محمدرضا ( 1382 )"برنامه ریزی مسکن"، تهران، انتشارات سمت.
- پیران، پرویز (۱۳۸۶)" شهرهای جدید بی تاریخ و بدون فرهنگ: مسألة هویت یابی"، مجموعه خلاصه مقالات همایش بین المللی شهرهای جدید، انتشارات شرکت عمران شهرهای جدید، صفحه 43 .
پیران ،پرویز(1384) "هویت شهرها غوغا بسیاربرای مفهومی پیجیده " مجله آبادی ، سال پانزدهم ،شماره 48،معاونت شهرسازی و معماری ، وزارت مسکن و شهرسازی.
- تختی، بیتا ، وثوقی، ویدا (۱۳۸۶) "بررسی هویت در شهرهای جدید، مجموعه خلاصه مقالات همایش بین المللی شهرهای جدید"، انتشارات شرکت عمران شهرهای جدید، صفحه ۹۵.
- تیبالذر؛ فرانیس ( 1383) "شهرسازی شهروند گرا،" ترجمه محمد احمدی نژاد، نشر خاک،  چاپ اول .
- چنگیزی، نگارواحمدیان رضا (1392) "بررسی شاخص‌های هویت فضای شهری دربافت تاریخی (نمونه موردی : بازار کرمان)"- فصلنامه علمی و پژوهشی شهر ایرانی اسلامی- ص53-63.
- حبیب ، فرح و نادری، سید مجید پرسمان وحمیده فروزانگهر، حمیده (1387) "تبعی درگفتمان کالبد شهر و هویت"(کالبد شهر تابع هویت یا هویت تابع کالبد شهر؟) نشرﻳﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻬﺮ - ﺳﺎل دوم - زﻣﺴﺘﺎن - ﺷﻤﺎره3.
 - حجازی، امیرحسین وافلاطونیان، زین العابدین (1394)"هویت و بحران آن در معماری و شهرسازی ایران- نمونه موردی شهرهای جدید" فصلنامه علوم رفتاری 1394 شماره- 26 از 163 تا 78 – زمستان94 .
-  بهبهانی ،حمید (1376)"راه سازی طرح هندسی، انتشارات مرکزی نشر دانشگاهی، چاپ هشتم.
- حبیبی، رعنا (1387)"تصویر ذهنی و مفهوم مکان"مجله هنرهای زیبا، شماره 35، دانشگاه تهران.
- حبیبی، محسن، (1389) "قصه شهر؛ تهران، نماد شهر نو پرداز ایرانی (با تاکید بر دوره 1332-1299)"تهران :دانشگاه تهران.
- حبیبی، سید محسن (۱۳۸۴)، "شهر بی خاطره، شهر بی هویت"، نشریه شهرهای جدید، انتشارات شرکت عمران شهرهای جدید، شماره‌های او ۲ و ۳ و 4، صفحه ۱۸-۱۳.
- حائری ، محمد رضا (1370) " رنگ باختن شهر تاریخی دربی رنگی تاریخ رشد شهری" آبادی، سال دوم ، شماره ششم.
- دانشپور، سیدعبدالهادی (1383) "درآمدی برمفهوم وکارکردهویت محیط انسان ساخت"، باغ نظر،سال اول ، شماره1.
- داریوش آشوری (1374)" فرهنگ علوم انسانی"، نشر مرکز، تهران.
- دهخدا، علی اکبر، (1334) " لغت نامه"، تهران: چاپخانه دانشگاه تهران.
- ذوعلم ، علی(1384) "تاملی درمفهوم « چالش» - ماهنامه اندیشه وتاریخ سیاسی ایران معاصرزمان" - سال چهارم - شماره 36- ص34تا37.
- رضوی پور، مریم سادات وذاکری ، محمد مهدی (1397)"بررسی هویت ایرانی اسلامی درمعماری پروژه‌های مسکن مهر"مطالعات ملی - شماره 57 – ص 123-140.
- رحمانی, فروزان وحسین نورمحمدزاده (۱۳۹۵)"تبیین مولفه های معنای شهر"، چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس، دانشگاه شهید بهشتی.
- رئیسی ، محمد منان (1395)"علت کاوی بحران هویت در معماری و شهرسازی معاصر ایران با تأکید بر سه گانه بینش، ارزش و کنش" نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی-دوره21-شماره4-زمستان1395
- زیاری کرامت اله واسدی صالح و ربانی ، طاها ومولائی قلیچی، محمد (1392)" ارزیابی ساختار فضایی و تدوین راهبردهای توسعه شهری شهرجدید پردیس" مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره 45 ،  شماره 4، زمستان 92،ص 1-28.
- شایگان داریوش،(1392)" درجستوجوی فضاهای گمشده"، نشر فروزان روز.
- سلطان زاده ، حسین (1370)" فضاهای شهری در بافت‌های تاریخی ایران"، انشارات دفترپژوهش های فرهنگی با همکاری شهرداری تهران.
- ضرابی ، اصغر ورشیدی نیک، سیامک وقاسمی راد ، حمداللهﺗﺤﻠﻴﻞ (1389)" ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرﺑﺮی اراﺿﻲ درﺷﻬﺮ اﻳﺬه" ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻬﺮی، ﺳﺎل اول، ﺷﻤﺎرهﺳﻮم  1389 زﻣﺴﺘﺎن89،ص 19تا 40
- عزیزی، محمدمهدی و ارباب، پارسا (1387)" چالش هویت درشهرهای جدید" فصلنامه هفت شهر - شماره 25-زمستان1387.
- عزیزی ، محمد مهدی (1396) " چالش‌های توسعه پایداردر فرآیند برنامه ریزی‌های شهرهای جدید "- بازخوانی تفکر و تجربه شهرهای جدید درایران -  همایش وزارت راه و شهرسازی - شرکت عمران شهرهای جدید.
- عباس زاده ،شهاب  و گوهری ،حمید (1390)" فضاهای معنا محورومیادین اجتماعی درشهرسازی اسلامی رکن گمشده (فضاهای تعاملی ) درکلانشهرهای ایرانی اسلامی امروز".
- غراب، ناصرالدین، (1390) "هویت شهری"، تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
- غفاری , سیدعلی،( ۱۳۹۳)" جایگاه زیبایی شناسی درشهر، اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری وتوسعه پایدار، تهران، موسسه ایرانیان، انجمن معماری ایران.
- فکوهی ناصر(1392) "بی هویتی شهری، انسان شناسی وفرهنگ با همکاری روزنامه اعتماد، ۱۳۹۲.
- فیض آبادی، محمود وشیررفیع اردکانی، مریم (1394)"بیان هویت درمعماری معاصرایران با تاکید برسازه گرایی"- مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی افقهای جدید در معماری و شهرسازی 139 بهمن ماه ، تهران.
- قلی زاده پرستو(1389)" ارائه راهبردهای طراحی و ساماندهی ورودی شهر نمونه موردی ورودی شهر اسفراین.
- کریر راب، فضای شهری، ترجمه خسرو هاشمی نژاد، ۱۳۸۳ .
- لینچ ،کوین(1383) "سیمای شهر"، منوچهر مزینی، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۳.
- لشکری ، الهام، و مهرشاد خلج (1390) "پیاده راه عرصه‌ای برای خلق سرزندگی، هویت و خاطره جمعی (نمونه موردی: کوچه مروی تهران)" همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر. تهران: سازمان زیباسازی شهر تهران.98.
- مبهوت محمدرضا، منتظری زهرا، طوسیان حدیثه،(1392)" تأثیر گذاری المان‌های شهری بر هویت فضای شهری.
- میرزایی ، شکوفه و تیموری ، سیاوش و نژادستاری سعیده (1391)" معنا درمکان وآفرینش هویت؛ نمونه موردی: بازارکرمانشاه"- فصلنامه مطالعات ملی ؛50، سال سیزدهم، شماره2.
- مهری اذانی و زهره مهدی زاده و صباح الخیرحاج نبیان ( 1387) بررسی نقش فضاهای شهری در ایجاد هویت شهرهای جدید- نشریه سپهر- دوره بیست و دوم، شماره هشتاد و پنجم.
- ماجدی ، حمید و نصر طاهره (1392)"نگاهی به مقوله هویت در شهرسازی" مجله معماری و شهرسازی آرمانشهر- شماره11- پاییز و زمستان 1392.
- نقی زاده ، محمد (1386) " دراک زیبایی وهویت شهردرپرتو تفکر اسلامی" اصفهان انتشارات سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان.
- نیکلسون، رینولد، (1374) "تصوف انسانی و رابطه انسان و خدا"، ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن.
 
- Boussaa, D (2016) Cities in the Gulf; Rapid Urban Development and the Search for Identity in a Global World.
 ـ Bauman, Zygmunt, (1996), “From pilgrim to tourist – or a short history of identity”,  in: Stuart Hall & Paul Du Gay (eds.), Questions of cultural identity, London: Sage Publications, pp. 18 -36
- Cheshmehzangi, A.(2012) Urban Identity as a Global Phenomenon: Hybridity and Contextualization of Urban.
- Chatterton, P., & Hollands, R. (2002). Theorising Urban Playscapes: Producing, Regulating & Consuming Youthful Nightlife City Spaces. Urban Studies, 39, 1.
-Elliott, Anthony, (2005), Concepts of the self, Cambridge: Polity Press.
- Djamel Boussaa(2017)Urban Regeneration and the Search for Identity in Historic Cities- Department of Architecture and Urban Planning, College of Engineering- 14 December 2017.
-InPopulationGrowthandRapidUrbanizationintheDevelopingWorld;Benna,U.G.,Garba,S.B.,Eds.;IGIGlobal: Hershey, PA, USA, 2016; ISSN 2326-9103.
-Grunder Sherrie, "Toward a sustainable Community", www.shwee.uwm.edu, 2007 .
- Goldsteen, J.; Elliott, C. Designing America: Creating Urban Identity; Van Nostrand Reinhold: New York, NY, USA, 1993
 - Gilbert, A.G., (2014). Free housing for the poor: An effective way to address poverty?. Habitat International, 41(1), 253-261.
- Ji Yu, H., Lee, S., (2010). Government housing policies and housing market instability in Korea, Habitat International, 34(2) , 145-153.
Adorno, T. W. (2004). Aesthetic Theory. (R. HullotKentor, Trans.). London: Continuum International Publishing Group.
 -Webster  S Dictionary, New York ,1968