ساماندهی و سازماندهی بالاب (مطالعه موردی شهر پاوه) رنده‌ها در مناطق کوهستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیت علمی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، واحد پاوه

3 دانشجو

چکیده

شهر پاوه در منطقه اورامانات، استان کرمانشاه قرارگرفته است این شهر مرکز شهرستان پاوه بوده و به عنوان مرکز ثقل جمعیتی در شهرستان پاوه ایفای نقش می‌کند که این امر موجب افزایش جمعیت شهر، توسعه و گسترش فیزیکی شهر می‌شود. مهاجرت بی‌رویه از اطراف به پاوه بعدازانقلاب و جنگ، عدم بازگشت مهاجرین رشد در سالهای اخیر و عدم تعادل بین جمعیت و ساختمان‌های سنتی سبب شد که ساختمان‌های طویل شد در ساختمان-های طویل، رفت‌وآمد افرادی که دارای مشکلات جسمی می‌باشند از اهمیت ویژهای برخوردار است .جابجایی و حمل‌ونقل وسایل و تجهیزات سنگین نیز از دیگرمشکلات این ساختمان‌های می‌باشد. میتوان گفت که امروزه پله‌ها و لبه‌ها از مهمترین موانع حرکتی و همچنین کاربردیترین ارتباط دهنده بین دو سطح بوده‌اند. مزایای استفاده از پله-ها اگر کنار گذاشته شود محدودیت بزرگی را به‌خصوص افراد آسیب دیده ازجمله سالخوردگان و معلولین ایجاد می‌کند. شهرستان پاوه با داشتن جاذبه‌های فراوان در اکثر ابعاد توانایی این را دارد که به‌عنوان یک قطب گردشگری در سطح غرب کشور معرفی شود. لذا در این پژوهش سعی شده است که به بررسی فرصت‌ها و تنگناهای این منطقه به لحاظ توسعه و گردشگری پرداخته شود. روش تحقیق این پژوهش با توجه به موضوع آن کاربردی می‌باشد. برای بررسی وضع موجود ، تحلیل و ارائه راهکارها از روش توصیفی تحلیلی و پیمایشی استفاده شده است. در همین راستا و در جهت دستیابی به اهداف این پژوهش، به کمک پرسشنامه ، مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی، مصاحبه با مردم در سطح شهرستان ، داده‌ها و اطلاعات لازم در این زمینه جمع آوری گردید. با استفاده از نرم‌ افزار spssاین داده‌ها تحلیل آماری شده و فرصت‌ها و تنگناها توسعه فیزیکی و گردشگری در مبحث بالابرنده‌های شهرستان پاوه و راهکارهایی جهت توسعه آنها اولویت‌بندی و ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizing and organizing elevators in mountainous areas   (Case Study of Pave City)

نویسندگان [English]

 • KAMRAN NOURY 1
 • Motafa Shahini far 2
 • pershang hosaenimonfard 3
1 SAX
2 Faculty Member of Payame Noor University, Paveh Branch
3 ddddsv
چکیده [English]

is a city in the city of Paveh and acts as a population center in the city of Paveh, which increases the city's population, the development and physical expansion of the city. Immigration from the neighborhood to the Pave after the Revolution and War, the lack of return of immigrants in recent years and the imbalance between the population and traditional buildings have led to the prolonged construction of long-term buildings, people who have problems Physical features are of great importance. Moving and transporting heavy equipment is another problem in these buildings. It can be said that today, stairs and edges have been one of the most important obstacles and also the most practical link between the two levels. Advantages of stairs-if set aside, they create a major constraint especially for the affected, including the elderly and the disabled. The city of Paveh, with its many attractions, has the potential to be introduced as a tourist attraction in the western part of the country. Therefore, in this research, we have tried to study the opportunities and bottlenecks of this region in terms of development and tourism. The research method of this research is applicable to its subject. An analytical and survey method has been used to analyze the status quo. In this regard, in order to achieve the objectives of this research, data and information were gathered through questionnaires, library and field studies, interviews with people at the county level. Using SPSS software, these data have been analyzed statistically and the opportunities and bottlenecks of physical development and tourism in the field of elevators in the city of Paveh and strategies for their development have been prioritized and presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pave
 • Organizing
 • Lifting
 • آقایی، ب.، "1380موتور با جعبهدنده آسانسور"، دانشگاه فنی و حرفهای امام محمد باقر ساری.     
 • آلفونه. محمود، تنظیم شرایط محیطی ، (1388)تهران، سیمای دانش    ،
 • بشیری، اکرم،(1388) الگوی مسکن های روستایی در سیستان و بلوچستان، اولین کنفراس ملی روستا و توسعه کالبدی، زاهدان بنیادمسکن انقلاب اسلامی، گزارش بهسازی مساکن روستایی،1386    
 • بمانیان، محمدرضا،و هادی محمودی نژاد(1387) نظریه های توسعه کالبدی شهر . سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.
 • پاپلی یزدی، محمدحسین ، سقایی، مهدی، (1385) گردشگری ماهیت و مفاهیم، چاپ اول ، انتشارات سمت، تهران.  
 • پوراحمد، احمد(1385) آسیب شناسی طرح های توسعه شهری در کشور، پژوهش های جغرافیایی، شماره58.پیاب،پیاب، دلشاد، زانا(1390) نگاهی به قابلیتهای ژئوتوریسم و ژئوپارکهای شهرستان پاوه
 • تولون بی، البرت، (1374)جغرافیای سکونت- سکونت گاه های روستایی، ترجمه محمدظاهری، انتشارات، دانشگاه تربیت معلم تبریز           
 • حافظ نیا، محمدرضا(1389) مقدمه ای برروش تحقیق در علوم انسانی، چاپ هفدهم، انتشارات سمت 
 • حبیبی، سیدمحسن، مقصودی، ملیحه ،(1382) اصطلاحات و واژه شناسی مرمت، مجله هفت شهر، شماره 12 و 13
 • خاکی، غلامرضا(1391)روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی، چاپ دهم، نشرکوهسار
 • دهخدا، علی اکبر، 1377، لغتنامه دهخدا، چاپ دانشگاه تهران          
 • دلشب، حسین(1376) توسعه شهری و اثرات آن بر محیط زیست بوشهر . رساله کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • ذبیحی،حسین(1390) کنکاش در نظریه ها، تئوری ها و اقدامات شهرسازی و معرفی برنامه ریزی شهری فازی. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم. 
 • رهنما، محمدرحیم، و غلامرضا عباس زاده .(1387) اصول، مبانی و مدلهای سنجش فرم کالبدی شهر . انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.           
 • رنی شورت، جان، و یونگ هیون کیم)1389) شهرها و نظام های اقتصادی . ترجمه : ابوالفضل مشکینی . مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.         
 • رنه شورت، جان، مترجم دکتراله زیاری، کرامت، مهدنژاد(1390)نظریه شهری، انتشارات دانشگاه تهران        
 • زنگی آبادی، علی، نسترن، مهین، کمالی باغراهی، اسماعیل(1394) تحلیل روند و نحوه توسعه فیزیکی-کالبدی شهر از پیدایش تا کنون- مجله مطالعات نواحی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال 2، شماره 5      
 • صمیمی، آرش، احمدجعفری،، ناهید هادی زاده، (1386)عوامل موثر بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن، فصلنامه ی پژوهشی اقتصادی ایران، شماره 22
 • فرید، یداله ، (1373)جغرافیا و شهرشناسی، انتشارات دانشگاه تبریز، چاپ سوم
 • مرادی، اسکندر(1392) پاوه زیر خاکستر تاریخ، انتشارات تافگه، چاپ اول
 • مردوخ ، محمد(1354) تاریخ کردستان(مردوخ) انتشارات تهران
 • هوشیار، حسن .(1381) برنامه ریزی توسعه فیزیکی شهرهای میان اندام نمونه موردی : شهر مهاباد . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه تبریز
 • طالب، مهدی، و موسی عنبری(1385) دلایل ناکامی نظام برنامه ریزی توسعه در ایران عصر پهلوی دوم . نامه علوم اجتماعی

  • S. Tominaga, I. Suga, H. Araki, H. Ikejima, M. Kusuma and K. Kobayashi, "Development of Energy-Saving Elevator Using Regenerated Power Storage System", Japan, 2002.

 

 • B. Plangklang1, S. Kantawong, S. Dangeaml, Y. Kumsuwan, "Elevator Energy Regenerative Unit (EERU) for Energy Saving in a Permanent Magnet Motor Elevator System", Thailand, 2014.